Меню

Сторонська Наталія Зенонівна

Сторонська Наталія Зенонівна – кандидат мистецтвознавства, провідний концертмейстер. Автор: статей у наукових виданнях з питань музичної педагогіки та мистецтвознавства, навчально-методичних посібників, навчальних посібників, навчально-репертуарних збірників.

Сфера наукових зацікавлень: музикознавчі дослідження поняття «школи» як феномену, зокрема діяльності представників Дрогобицької музичної школи.

 

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету:

 1. Салій В. С., Сторонська Н. З., Турянський П. І. 12 художніх вокалізів у супроводі фортепіано / Володимир Салій, Наталія Сторонська, Петро Турянський. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. 48 с.
 2. Салій В., Сторонська Н.15 художніх вокалізів у супроводі фортепіано: методичні рекомендації [для самостійної роботи] / Володимир Салій, Наталія Сторонська. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. 54 с.
 3. Михаць Р., Салій В., Сторонська Н.Мініатюри для кларнета у супроводі фортепіано : навчально-методичний посібник / [упор. Р. Михаць, В. Салій, Н. Сторонська]. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. 46 с.
 4. Вокально-педагогічний репертуар для різних типів голосів: навч.-метод. посіб. / [ред.-упоряд. Є. Шуневич, Н. Сторонська]. Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2020. 52 с.

Передмови до нотних видань:

 1. Сторонський В., Гейшев С. Таємниця планети Шкереберть: Дитячий мюзикл у 2-ох діях. Передмова – Наталія Сторонська. – Дрогобич: Пóсвіт, 2012. 96 с.
 2. Гейшев С., Сторонський В. Новорічні пригоди Солом’яного Бичка: Музична казка у двох діях. Передмова – Наталія Сторонська – Дрогобич: Пóсвіт, 2012. 36 с.
 3. Салій В. Весела сімка. Дитячий альбом баяніста (акордеоніста) : навчальний посібник / Володимир Салій. Передмова – Наталія Сторонська. Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2020. 20 с.

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України:

 1. Сторонська Н. Спадщина українських композиторів у професійній підготовці майбутнього вчителя музики (на основі маловідомих зразків фортепіанного мистецтва). Молодь і ринок / [за заг. ред. М. Вачевського]. Дрогобич: Коло, 2007. № 3–4 (26–27). Березень – квітень. 200 с. С. 99–104.
 2. Сторонська Н. Роль інтерактивної моделі навчання в удосконаленні професійної підготовки майбутнього вчителя музики. Молодь і ринок: / [за заг. ред. М. Вачевського]. Дрогобич: Коло, № 11 – 12 (34 – 35). Листопад – грудень. 162 с. С. 119–122.
 3. Сторонська Н. Рукописи не горять. Мистецтво та освіта / [за заг. ред. Л. Масол]. Київ, 2008. № 2 (48). С. 61–63.
 4. Сторонська Н. Фортепіанні цикли Богдани Фільц у професійній підготовці майбутнього вчителя музики. Молодь і ринок: / [за заг. ред. М. Вачевського]. Дрогобич: Коло, № 2 (37). Лютий. 152 с. С. 66–70.
 5. Сторонська Н. Роль творчої спадщини Василя Барвінського в удосконаленні професійної підготовки майбутніх учителів музики. Молодь і ринок: / [за заг. ред. М. Вачевського]. Дрогобич: Коло, № 3 (50). Березень. 160 с. С. 148–151.
 6. Сторонська Н. Книга про Романа Сов’яка. Українська музика: науковий часопис / [засн. ЛНМА імені М.В. Лисенка; голов. ред. І. Пилатюк]. Щоквартальник. Львів, 2014. Число 3 (13). 152 с. С. 133–134.
 7. Сторонська Н. Дрогобицька музично-педагогічна школа в контексті академічного сьогодення. Актуальні питання культурології: Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології та музеєзнавства. / [за ред. проф. В. Г. Виткалова]. Рівне: РВГУ, 2019. Вип. 19. 141 с. С. 118–126.
 8. Сторонська Н. Діяльність представника дрогобицької музично-педагогічної школи Володимира Салія в контексті сучасного академічного мистецтва: науковий та композиторський аспекти. Культура України: зб. наук. пр. / [Харків. держ. акад. культури; за заг. ред. А. Я. Сташевського]. Харків: ХДАК, 2020. Вип. 68. 239 с. С. 90–97.
 9. Сторонська Н. Сучасне репертуарне забезпечення оркестрів (ансамблів) ВЗО на основі оригінальної музики (на прикладі творчості митців дрогобицької музично-педагогічної школи Ернеста Мантулєва і Романа Стахніва). Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького держ. пед. університету імені Івана Франка / [ред.-упоряд. М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 28. Том 5. 280 с. С. 192–196.
 10. Сторонська Н. Феномен творчої постаті Євгенії Шуневич в контексті діяльності Дрогобицької вокально-педагогічної школи. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького держ. пед. університету імені Івана Франка / [ред.-упоряд. М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 29. Том 5. 242 с. С. 203–209.

Статті у міжнародних науково-метричних базах даних та інших виданнях:

 1. Сторонська Н. Авторський концерт Юрія Решетаря. Гомін Підгір’я. Альманах. Дрогобич: Пóсвіт, 2016. Випуск ХХХ. 112 с. С. 21–24.
 2. Сторонська Н. Презентація видання «Святослав Процик: Спогади. Матеріали. Статті». Гомін Підгір’я. Альманах. Дрогобич: Пóсвіт, 2017. Вип. 33. 116 с. С. 57–61.
 3. Сторонська Н. Репертуарне забезпечення вокаліста на прикладі «12 художніх вокалізів у супроводі фортепіано» Володимира Салія. Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика: зб. наук. праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана франка / [заг. ред. та упор. А. Душного]. Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати – Банська Бистриця: Посвіт, 2020. Вип. 6. 284 с. С. 218–225.

Статті у зарубіжних виданнях:

 1. Storonska N. Guide «Ring, banduro!» Yu. Chumak and N. Tsyhylyk-Chumak in the context of composing a bandura repertoire. Rozwój nowoczesnej edukacji i nauki – stan, poblemy, perspektywy. Tom VIIІ: dialog w rozwoju nauk i edukacji / [Red.: J. Grzesiak, I. Zymomrya, W. Ilnytskyj]. Konin – Użhorod – Chersoń: Poswit, 2020. 394 s. Рр. 55–57.
 2. Storonska N. The vector of scientific activity of the Institute of Musical Art in Drohobych in the context of the development of Ukrainian pedagogy, art and culture. Education for achieving sustainable development. Edited by Iryna Ostopolets and Michał Ekkert. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. Katowice School of Technology. Monograph 35. Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. 344 s. 182–188. ISBN 978-83-955125-9-9.
 3. Storonska N. Activities of representatives of Drohobych vocal school in the context of modern European Opera Art. Horizonty umenia 7: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie (01–15.10.2020). Banská Bystrica, 2020. Режим доступу: https://www.facebook.com/groups/772631876839763/permalink/818235148946102/

Міжнародні та всеукраїнські конференції:

 1. Сторонська Н. Книжка про відомого фольклориста й науковця Михайла Тимофіїва. IV-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та ІІІ-я міжнародна «Творчість для народних інструментів композиторів України та зарубіжжя» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 9–10 травня 2013, м. Дрогобич): зб. матер. та тез / [ред.-упоряд. А. Душний, Б. Пиц]. Дрогобич: Пóсвіт, 2013. 412 с. С. 393–396.
 2. Сторонська Н., Салій В. Вокаліз – вокальна мініатюра для голосу // Народно-інструментальне мистецтво на зламі XX – XXI століть: збірник матеріалів та тез XII-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 07.12.2018, м. Дрогобич) / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. Дрогобич : Посвіт, 2018. 236 с. С. 197–199.
 3. Сторонська Н. Різновекторність дрогобицької музично-педагогічної школи. Музична Україніка (композитори України у парадигмі світової музичної культури: зб. матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (ДМК ім. В. Барвінського, 12 березня 2020 р., м. Дрогобич) / [ред.-упоряд. О. Сеник]. Дрогобич: «Швидкодрук» 2020. 186 с. С. 146–155.
 4. Сторонська Н. Творче компонування для баяна митців інституту музичного мистецтва Дрогобича (Е. Мантулєв, Ю. Чумак, А. Душний). У діалозі з музикою: зб. матер. І Міжнар. наук.-практ. конф. (Ужгород, 30 квітня – 1 травня 2020 р.). Ужгород, 2020. 190 с. С. 107–109.