Меню

Салій Володимир Степанович

Салій Володимир Степанович

Салій Володимир Степанович – кандидат педагогічних  наук, доцент. Автор: монографії, статей у наукових виданнях з питань музичної педагогіки та музикознавства, навчально-методичних посібників, навчальних посібників, навчально-репертуарних збірників, оригінальних творів для баяна/акордеона, вокалізів.

Сфера наукових зацікавлень: Рецепції художньо-образного мислення творчої особистості  музиканта

 

 

 

Перелік публікацій

Монографії

 1. Салій В. С. Методика роботи над музичним образом у процесі навчання підлітків гри на баяні (акордеоні): монографія / Володимир Степанович Салій. Дрогобич: ДДПУ, 2013. 136 с.

Посібники з грифом університету

 1. Салій В. С. Педагогічний репертуар музиканта-інструменталіста на прикладі «Дитячого альбому баяніста (акордеоніста)». Навчально-методичний посібник / Володимир Салій. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. 40 с.
 2. Пукшин Ю. Педагогічний репертуар для народних інструментів: Навчальний посібник / Ред.-упор. А. Душний, В. Шафета, В. Салій. Дрогобич: РВВ ДДПУ ім.. І.Франка, 2012. 49 с.
 3. Гудзій В. 15 художніх етюдів для гітари : навчально-репертуарний збірник / Редактори-упорядники В. Салій, А. Душний. Дрогобич : Посвіт, 2013. 36 с.
 4. Гудзій В. П`єси та ансамблі для гітари : навчально-методичний посібник / [ред.-упор. В. Салій]. Дрогобич: Посвіт, 2014. 36 с.
 5. Салій В.Бобечко О., Педагогічний репертуар для дуету інструменталістів : навчальний посібник / [автори Оксана Бобечко, Володимир Салій]. Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. 36 с.
 6. Салій В. С., Сторонська Н. З., Турянський П. І. 12 художніх вокалізів у супроводі фортепіано / Володимир Салій, Наталія Сторонська, Петро Турянський. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. 48 с.
 7. Салій В.Педагогічний репертуар музиканта-інструменталіста на прикладі «Дитячого альбому баяніста (акордеоніста) № 2» : методичні рекомендації / Володимир Салій. Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. 28 с.
 8. Салій В., Сторонська Н.15 художніх вокалізів у супроводі фортепіано: методичні рекомендації [для самостійної роботи] / Володимир Салій, Наталія Сторонська. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. 54 с.
 9. Михаць Р., Салій В., Сторонська Н. Мініатюри для кларнета у супроводі фортепіано : навчально-методичний посібник / [упор. Р. Михаць, В. Салій, Н. Сторонська]. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. 46 с.
 10. Шипіта Я. Величне слово Кобзаря, що піснею лунає: навчально-методичний посібник / [редактор-упорядник В. Салій]. Дрогобич: Посвіт, 2020. 54 с.
 11. Салій В.Весела сімка. Дитячий альбом баяніста (акордеоніста) : навчальний посібник / Володимир Салій. Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2020. 20 с.

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Салій В. С. Вікові особливості сприймання підлітками художніх образів музики / Володимир Салій // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти : Зб. наук. пр. Київ: НПУ, 2009. Вип. 7 (12). С.195–198.
 2. Салій В. С. Духовний розвиток підлітків засобами мистецтва / Володимир Салій // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. 2009. № 5 (52). С. 111–113.
 3. Салій В. С. Художній образ у музичному мистецтві / Володимир Салій // Мистецтво та освіта. Наук.-методич. журнал. 2009. № 1. С. 8–11.
 4. Салій В. С. Художній образ у контексті аксіологічних вимірів мистецької освіти / Володимир Салій // Вісник Луганського Національного університету імені Тараса Шевченка.   Частина 2. 2009, квітень № 7 (170).  Луганськ : ЛНУ імені Т.Шевченка, 2009. 150 с. С. 38–43.
 5. Салій В. С. Робота над художнім образом як передумова формування виконавської майстерності баяніста (акордеоніста) / Володимир Салій // Теоретичні та практичні питання культурології. Ч. І. Мелітополь, 2009. Вип. XXVI. 162 с. С. 71–75.
 6. Салій В. С. Евристичний потенціал художнього образу в контексті духовного розвитку особистості підлітка / Володимир Салій // Молодь і ринок: наук. – пед. Журнал. 2009. № 6 (53). С. 144–146.
 7. Салій В. С. Художній образ у координатах світосприйняття / Володимир Салій // VI Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва «Національний мовно-культурний простір України в контексті глобалізацій них та євроінтеграційних процесів»: зб. матер. Всеукраїнської наук.-практ. конференції. Київ: ДАКККіМ, 2009. 276 с. С. 220–223.
 8. Салій В. С. Суб’єктивний чинник сприйняття художнього образу як засіб розвитку індивідуальності учня / Володимир Салій // VII Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва «Культурна трансформація сучасного українського суспільства»: зб. матер. Всеукраїнської наук.-практ. конференції. Київ: ДАКККіМ, 2009. Ч. 1. 416 с. С. 362–364.
 9. Салій В.Впровадження інтегрованого підходу до усвідомлення підлітками художніх образів музики // Теорія та методика мистецької освіти. Наукова школа Г. М. Падалки. Колективна монографія / під. науковою редакцією А. В. Козир. Київ: НПУ ім. М. Драгоманова, 2010. С. 210–216.
 10. Салій В.Художній образ як категорія музичної педагогіки // Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матервалів VІІ педагогічно-мистецьких читань пам’яті професора О. П. Рудницької / [за ред. О. М. Отич]. Чернівці: Зелена Буковина, 2010. 412 с. С. 139–141.
 11. Салій В.Усвідомлення підлітками художніх образів музики // Молодь і ринок: наук. – пед. журнал. 2011. № 8 (79). С. 69–73.
 12. Салій С. І., Салій В. С.Випускники Київської академії – видатні музиканти XVIII – початку XX століття / Володимир Салій, Степан Салій // Молодь і ринок: наук. -пед. журнал. 2011. № 10 (81). С. 91–95.
 13. Салій В. С.Вплив виконавської майстерності баяніста (акордеоніста) на розкриття художнього образу музичного твору / Володимир Салій // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського : Виконавське музикознавство: історія, теорія, практика / Автори проекту, ред.-упор. : М.А. Давидов, В. Г. Сумарокова. Київ: НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2012. Вип. 103. 304с. С. 267–273.
 14. Салій В. С. Розвиток школярів засобами музичного мистецтва / Володимир Салій // Актуалні питання гуманітарних наук : збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря. Вип. 1. Дрогобич: Посвіт, 2012. 552с. С. 176–180.
 15. Салій В. С.Сприйняття підлітками художніх образів музики / Володимир Салій // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2012. № 1. 234 с. С. 108–110.
 16. Салій С. І., Салій В. С.Структура підготовки майбутніх учителів музики до роботи з дитячими хоровими колективами в Україні / Степан Салій, Володимир Салій // Молодь і ринок. 2012.  № 10 (93). С. 81–87.
 17. Салій В. С., Салій В. В. Теоретичне дослідження формування мотивації навчання гри на фортепіано / Володимир Салій, Вікторія Салій // Молодь і ринок: щомісячний наук. – пед. журнал. 2013. № 5 (100). С. 83–85.
 18. Салій В. С., Салій С. І. Професійна діяльність вчителя музики та його образотворче мислення / Володимир Салій, Степан Салій // Молодь і ринок: щомісячний наук. – пед. журнал. 2013. № 11 (106). С. 83–85.
 19. Салій В. С., Салій С. І. Елементи музично-театральної діяльності в естетичному вихованні підлітків / Володимир Салій, Степан Салій // Наукові записи Тернопільського педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство / [за ред. О. С. Смоляка]. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. № 1 С. 110–116.
 20. Салій В. С.Художній образ музики у виконавській інтерпретації / Володимир Салій // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич, 2014. Вип. 9. С. 54–59.
 21. Салій В., Салій С. Українські композитори та їх внесок у музично-естетичне виховання учнів загальноосвітньої школи // Салій В., Салій С. / Молодь і ринок: щомісячний наук. – пед. журнал. 2015. № 9 (128). С. 73–77.
 22. Душний А., Салій В.Роль мотивації в процесі навчання гри на музичному інструменті / Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті : мат. ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 24 – 25 березня 2016 року) / [редактори-упорядники: І. Зимомря, В. Ільницький]. Ченстохова – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2016. С. 110–111.
 23. Салій С. І., Салій В. С.Музично-естетичне виховання школярів загальноосвітньої школи на уроках музичного мистецтва / Степан Салій, Володимир Салій // Молодь і ринок: щомісячний наук. – пед. журнал. 2016. № 10 (141). С. 94–98.
 24. Олексин Л. І., Салій В. С.Теоретичні основи екологічної освіти у виявленні дослідницьких умінь дітей дошкільного віку шляхом експериментування / Лілія Олексин, Володимир Салій // Молодь і ринок: щомісячний наук. – пед. журнал. 2016. № 11–12 (142–143). С. 38–41.
 25. Салій В. С., Душний А. І. Робота над музичним образом в контексті початкового навчання гри на баяні-акордеоні: методичний аспект / Володимир Салій, Андрій Душний // Молодь і ринок: щомісячний наук. – пед. журнал. 2016. № 1 (132). С. 30–35.
 26. Лоцько В. М., Салій В. С. Формування та розвиток музичного сприйняття підлітками / Василь Лоцько, Володимир Салій // Молодь і ринок: щомісячний наук. – пед. журнал. 2017. № 11 (154). С. 62–66.
 27. Салій С., Салій В. Сучасний етап розвитку диригентсько-хорової освіти і педагогіки. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 30. Том 1. С. 218–222.

Статті у міжнародних науково-метричних базах даних

 1. Салій В. С.Художній образ музики у виконавській інтерпретації / Володимир Салій // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич, 2014. Вип. 9. С. 54–59.
 2. Салій В. С., Душний А. І. Роль мотивації в процесі навчання гри на музичному інструменті / Володимир Салій, Андрій Душний // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті : Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 24 – 25 березня 2016 року) / [редактори-упорядники: І. Зимомря, В. Ільницький]. Ченстохова – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2016. 432 с. С. 110–111.
 3. Душний А., Салій В.Деякі методи дитячого вокального розвитку / Андрій Душний, Володимир Салій // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького дер­жавного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2019. Вип. 25. 282 с. С. 44–48.
 4. Осипенко О., Салій В. Особливості вокального розвитку дітей середнього шкільного віку // Музичне мистецтво XXI століття – історія, теорія, практика: збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати – Баку: Посвіт, 2019. Вип. 5. 556 с. С. 304–310.

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Салий В. С., Душный А. И. Праксеологические измерения эстетического воспитания младших школьников средствами украинского фольклора / Владимир Салий, Андрей Душный // Музыкальное и художественное образование в современном мире: традиции и инновации: Сборник материалов II Международной научно-практической конференции Таганрогского института имени А. П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». Таганрог, 20 апреля 2018 г. / Науч. ред. Карнаухова Т. И. Таганрог: Таганрогский институт имени А. П. Чехова, 2018. 640 с. С. 563–567.
 2. Dushniy А., Salii Development of artistic and technical skills of accordion students. Horizonty umenia 7: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie (01–15.10.2020).Banská Bystrica, 2020. Режим доступу: https://www.facebook.com/groups/772631876839763/permalink/817193255716958/

на міжнародних та всеукраїнських конференціях :

 1. Салій В. До питання методичного забезпечення роботи з учнями над сприйняттям та інтерпретацією образного змісту музики в класі баяна (акордеона) // IV-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та IV-а міжнародна «Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ-ХХІ століть» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 30.04. – 02.05.2011, м. Дрогобич): Збірник матеріалів та тез / Редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц. Дрогобич: По́світ, 2011. С. 61–64.
 2. Салій В.Рок група X-PROJEKT продовжує дарувати приємні несподіванки своїм шанувальникам // IV-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та IV-а міжнародна «Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ-ХХІ століть» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 30.04. – 02.05.2011, м. Дрогобич): Збірник матеріалів та тез / Редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц. Дрогобич: По́світ, 2011. С. 224.
 3. Салій В. С. Методологія роботи над сприйняттям та інтерпретацією образного змісту музики з учнями-баяністами (акордеоністами) мистецьких навчальних закладів / Володимир Салій // Народно-інструментальне мистецтво на зламі XX – XXI століть: збірник матеріалів VI-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 07.12.2012, м. Дрогобич) / Редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц. Дрогобич : Посвіт, 2012. 176 с. С. 30–33.
 4. Салій В. С., Салій В. В. До питання теорії формування мотивації в процесі навчання гри на фортепіано / Володимир Салій, Вікторія Салій // VI-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та III-я міжнародна «Творчість для народних інструментів композиторів України та зарубіжжя» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 9 – 10 травня 2013 р., м. Дрогобич): Збірник матеріалів та тез / Редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц. Дрогобич : Посвіт, 2013. 412 с. С. 64–67.
 5. Салій В. С.Відомості про виникнення та розвиток класичної гітари / Володимир Салій // VІІ-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та ІV-а міжнародна «Творчість для народних інструментів композиторів України та зарубіжжя» науково-практичної конференції ДДПУ ім. І. Франка, 30 квітня – 1 травня 2014р., м. Дрогобич): Збірник матеріалів і тез / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. Дрогобич : Посвіт, 2014. С. 25–26.
 6. Салій В.До питання виконавських прийомів гітариста / В. Салій // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : тези ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 26 – 27 березня 2015 року) / [редактори-упорядники: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич : Посвіт, 2015. С. 115–117.
 7. Салій В. С., Душний А. І. Декілька рекомендацій з технічного розвитку гітариста / Володимир Салій, Андрій Душний // Народно-інструментальне мистецтво на зламі XX – XXI століть: збірник матеріалів та тез X-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 02.12.2016, м. Дрогобич) / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. Дрогобич : Посвіт, 2016. 92 с. С. 67–69.
 8. Салій В., Душний А. Уроки-образи та їх роль у формуванні творчої особистості учня у початкових мистецьких навчальних закладах // Folk-Instrumental Art at the turn of XX – XXI century : collection of materials and theses VI-th International Scientiic and Practical Conference (Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, December 8, 2017, Drohobych) / [editors-compilers A. Dushniy, B. Pyts]. Drohobych : Posvit, С. 29–31.
 9. Піньора Н., Салій В. Сутність художнього образу музики у виконавській інтерпретації // Народно-інструментальне мистецтво на зламі XX – XXI століть: збірник матеріалів та тез XII-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 07.12.2018, м. Дрогобич) / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. Дрогобич : Посвіт, 2018. 236 с. С. 45–49.
 10. Пугало М., Салій В. Вплив гітарної музики на сучасне музичне мистецтво // Народно-інструментальне мистецтво на зламі XX – XXI століть: збірник матеріалів та тез XII-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 07.12.2018, м. Дрогобич) / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. Дрогобич : Посвіт, 2018. 236 с. С. 49–53.
 11. Микита О., Салій В. Видатні постаті українського гітарного мистецтва другої половини XX століття (А. А. Шевченко, М. М. Михайленко, В. Я. Петренко) // Народно-інструментальне мистецтво на зламі XX – XXI століть: збірник матеріалів та тез XII-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 07.12.2018, м. Дрогобич) / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. Дрогобич : Посвіт, 2018. 236 с. С. 151–154.
 12. Чаповська О., Салій В. Походження гітари: історичний аспект // Народно-інструментальне мистецтво на зламі XX – XXI століть: збірник матеріалів та тез XII-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 07.12.2018, м. Дрогобич) / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. Дрогобич : Посвіт, 2018. 236 с. С. 181–187.
 13. Сторонська Н., Салій В. Вокаліз – вокальна мініатюра для голосу // Народно-інструментальне мистецтво на зламі XX – XXI століть: збірник матеріалів та тез XII-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 07.12.2018, м. Дрогобич) / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. Дрогобич : Посвіт, 2018. 236 с. С. 197–199.
 14. Душний А., Салій В. Деякі методи дитячого вокального розвитку (на прикладі методики Д. Огородникова) // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи. Міждисциплінарні перспективи / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, М. Стреначікова, В. Ільницький, І. Зимомря]. Банська Бистриця – Баку – Ужгород – Херсон – Кривий Ріг: Посвіт, 2019. 372 с. С. 57–58.
 15. Salii V., Dushniy А. Vocal development of middle school age children. Fundamental And Applied Researches: Contemporary Scientifical and practical Solutions and Approaches. Interdisciplinary Prospects. Volume V / [Editors: A. Dushniy, M. Makhmudov, M.Strenacikova]. Baku – Banska Bystrica – Uzhhorod – Kherson: Posvit, 2019. pp. 77–81.
 16. Лупій Н., Салій В. Музичне мислення як звукова реальність / Наталія Лупій, Володимир Салій // Народно-інструментальне мистецтво на зламі XX – XXI століть: збірник матеріалів та тез XIII-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 29.11.2019, м. Дрогобич) / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. Дрогобич: Посвіт, 2019. 200 с. С. 14–17.
 17. Пазюк І., Салій В. Специфіка музичних емоцій / Ірина Пазюк, Володимир Салій // Народно-інструментальне мистецтво на зламі XX – XXI століть: збірник матеріалів та тез XIII-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 29.11.2019, м. Дрогобич) / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. Дрогобич: Посвіт, 2019. 200 с. С. 17–19.
 18. Флюд М., Салій В. Особливості пам’яті / Микола Флюд, Володимир Салій // Народно-інструментальне мистецтво на зламі XX – XXI століть: збірник матеріалів та тез XIII-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 29.11.2019, м. Дрогобич) / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. Дрогобич: Посвіт, 2019. 200 с. С. 35–37.
 19. Яцків З., Салій В. Поняття терміна «культура» / Зіна Яцків, Володимир Салій // Народно-інструментальне мистецтво на зламі XX – XXI століть: збірник матеріалів та тез XIII-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 29.11.2019, м. Дрогобич) / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. Дрогобич: Посвіт, 2019. 200 с. С. 40–42.
 20. Древицький І., Салій В. «Творча активність» як наукова категорія / Ігор Древицький, Володимир Салій // Народно-інструментальне мистецтво на зламі XX – XXI століть: збірник матеріалів та тез XIII-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 29.11.2019, м. Дрогобич) / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. Дрогобич: Посвіт, 2019. 200 с. С. 55–56.
 21. Мацьків А., Салій В. Імпровізація як засіб розвитку творчих здібностей музиканта-інструменталіста / Андрій Мацьків, Володимир Салій // Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть: збірник матеріалів та тез ХIV-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 04.12.2020, м. Дрогобич) / [редактор-упорядник А. Душний]. Дрогобич: По́світ, 2020. 200 с. С. 16=19.
 22. Іванців В., Салій В. Вокальні дані як трансцендентна філософська категорія / Віра Іванців, Володимир Салій // Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть: збірник матеріалів та тез ХIV-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 04.12.2020, м. Дрогобич) / [редактор-упорядник А. Душний]. Дрогобич: По́світ, 2020. 200 с. С. 29–31.
 23. Салій В., Бойчук А. Роль емоцій в сприйнятті людиною музики / Володимир Салій, Аліна Бойчук // Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть: збірник матеріалів та тез ХIV-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 04.12.2020, м. Дрогобич) / [редактор-упорядник А. Душний]. Дрогобич: По́світ, 2020. 200 с. С. 31–34.
 24. Сирватка І., Салій В. Творча реалізація музиканта-виконавця в процесі інтерпретації музичного образу / Ілля Сирватка, Володимир Салій // Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть: збірник матеріалів та тез ХIV-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 04.12.2020, м. Дрогобич) / [редактор-упорядник А. Душний]. Дрогобич: По́світ, 2020. 200 с. С. 38–42.
 25. Бойчук А., Салій В. Сучасний стан музичної освіти / Аліна Бойчук, Володимир Салій // Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть: збірник матеріалів та тез ХIV-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 04.12.2020, м. Дрогобич) / [редактор-упорядник А. Душний]. Дрогобич: По́світ, 2020. 200 с. С. 49–52.
 26. Салій В., Мацьків А. Професійна компетентність: базові поняття / Володимир Салій, Андрій Мацьків // Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть: збірник матеріалів та тез ХIV-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 04.12.2020, м. Дрогобич) / [редактор-упорядник А. Душний]. Дрогобич: По́світ, 2020. 200 с. С. 62–65.
 27. Сирватка І., Салій В. Вербальне начало в музиці / Ілля Сирватка, Володимир Салій // Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть: збірник матеріалів та тез ХIV-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 04.12.2020, м. Дрогобич) / [редактор-упорядник А. Душний]. Дрогобич: По́світ, 2020. 200 с. С. 65–67.
 28. Біксей О., Салій В. Роль педагогічної оцінки в процесі вокального навчання / Олександра Біксей, Володимир Салій // Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть: збірник матеріалів та тез ХIV-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 04.12.2020, м. Дрогобич) / [редактор-упорядник А. Душний]. Дрогобич: По́світ, 2020. 200 с. С. 157–161.
 29. Іванців В., Салій В. Розвиток артистизму на уроках вокалу / Віра Іванців, Володимир Салій // Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть: збірник матеріалів та тез ХIV-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 04.12.2020, м. Дрогобич) / [редактор-упорядник А. Душний]. Дрогобич: По́світ, 2020. 200 с. С. 164–167.
 30. Салій В., Біксей О. Складові голосового образу / Володимир Салій, Олександра Біксей // Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть: збірник матеріалів та тез ХIV-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 04.12.2020, м. Дрогобич) / [редактор-упорядник А. Душний]. Дрогобич: По́світ, 2020. 200 с. С. 174–176.
 31. Бідак С., Салій В. Проблема підбору хорового репертуару для дитячого колективу / Соломія Бідак, Володимир Салій // Естетичне виховання дітей та молоді: синергія культури і освіти: матеріали Шостого Міжнародного науково-практичного семінару / Ред.-упор. З. Гнатів, М. Каралюс. ‒ Дрогобич, 2020. 174 с. С. 20–
 32. Єрмакова А., Салій В. Вплив музики на особистість / Анастасія Єрмакова, Володимир Салій // Естетичне виховання дітей та молоді: синергія культури і освіти: матеріали Шостого Міжнародного науково-практичного семінару / Ред.-упор. З. Гнатів, М. Каралюс. Дрогобич, 2020. 174 с. С. 52–
 33. Ригус А., Салій В. Розвиток естрадних навичок у юного музиканта / Аліна Ригус, Володимир Салій // Естетичне виховання дітей та молоді: синергія культури і освіти: матеріали Шостого Міжнародного науково-практичного семінару / Ред.-упор. З. Гнатів, М. Каралюс. Дрогобич, 2020. 174 с. С. 109–
 34. Салій В. Полікультурний характер сучасної музичної освіти / Володимир Салій // Естетичне виховання дітей та молоді: синергія культури і освіти: матеріали Шостого Міжнародного науково-практичного семінару / Ред.-упор. З. Гнатів, М. Каралюс. Дрогобич, 2020. 174 с. С. 121–