Меню

Кишакевич Світлана Володимирівна

Кишакевич Світлана Володимирівна

Кишакевич Світлана Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Методика реалізації особистісно-орієнтованих технологій музичного навчання учнів початкової школи на основі народно педагогічних традицій». Учасник науково-практичних конференцій та семінарів, автор навчально-методичних посібників та наукових публікацій.

Сфера наукових зацікавлень: Специфіка академічного та естрадного виконавства в Україні: педагогічні та творчі аспекти.

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету

 1. Вокальний репертуар для сопрано. Романси російських композиторів. Навчально-методичний посібник [автор-упорядник С. Кишакевич]. ─ Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2015. ─ 58 с.
 2. Вокальні твори зарубіжних композиторів для мецо-сопрано у супроводі фортепіано. Навчально-методичний посібник [автор-упорядник С. Кишакевич].─ Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2015. ─ 50 с.
 3. Зарубіжні вокальні твори для сопрано у супроводі фортепіано. Навчально-методичний посібник [автор-упорядник С. Кишакевич]. Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2015. ─ 50 с.
 4. Естрадні вокально-технічні вправи для розвитку та удосконалення голосу співака. Навчально-методичний посібник [автор-упорядник С. Кишакевич]. − Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка. 2021. − 38 с.

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Дицьо С.Музичне виховання як чинник гуманізації педагогічної освіти учнів. Молодіжна політика: Молодь і ринок: наук.- пед. журнал.- 2008.- №1 (36). 140с.- С. 123-125.
 2. Дицьо С. Особливості особистісно- орієнтованих технологій музичного навчання і виховання учнів загально-освітніх навчальних закладів. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.- серія 14. Теорія і методика мистецької освіти: зб. наук.-пр.- К.:НПУ. 2009.- Вип.7 (12).- 257с.-С. 186-189
 3. Дицьо С. Методичний аспект особистісно-орієнтованого музичного навчання і виховання учнів початкової школи Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.- серія Теорія і методика мистецької освіти: зб. наук.- пр.-К.:НПУ, 2010.- Вип. 10 (15).- 219с.-С.136-140.
 4. Дицьо С. Педагогічні принципи впровадження особистісно-орієнтованих технологій музичного навчання в початковій школі // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Частина 1. – 2011. – № 8(216). – С.135-139.
 5. Дицьо С.В.З історії особистісно-орієнтованого музичного навчання і виховання // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 16 творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: зб. наук. К.: НПУ.2012. – Вип. 16 (26). – 181с. – С. 59-63.
 6. Дицьо С.В. Виховання особистості учня як основна функція народно-музичної творчості // Наук.часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. – серія 14. Теорія та методика мистецької освіти: зб.наук.-пр. – К.: НПУ, 2013. – Вип. 14 (19). – 262. – С.151-155.
 7. Дицьо С.В.Сучасні технології музичного навчання школярів у контексті гуманістичної парадигми освіти//Психолого-педагогічні проблеми сільської школи:науковий збірник.-Вип.46.-Умань,2013.-337с.-С.96-101.
 8. Дицьо С.В. Кишакевич Б.Ю., Михаць С.О. Визначення освіти як економічна категорія//Науковий вісник Національного Лісотехнічного Університету України:зб. наук.-техн.праць.-Львів:РВВ НЛТУ України.-2013.-Вип.23.16.-408с.-С.374-380.
 9. Кишакевич С.В. Педагогічні умови особистісно орієнтованого музичного навчання учнів початкової школи /Наукові записки / Ред.кол.: Радул, В.А. Кушнір та ін.. – Вип.139. – Серія: педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С.64-78.
 10. Кишакевич С.В. Особистісно орієнтований підхід у європейській музичній педагогіці ХVІІ-ХІХ століть / Естетика і етика педагогічної дії // Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Короленка / Зб. наук. праць. Вип.10. – Київ-Полтава, 2015. – С. 77-85.
 11. Кишакевич С.В. Проблеми та перспективи використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках музичного мистецтва в школі // Молодь і ринок. – №5.(124). – 2015. – С. 29-33.
 12. Кишакевич С. Деякі аспекти навчально-естрадного вокалу за методиками зарубіжних педагогів / С. В. Кишакевич // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи: Збірник наукових праць. – Випуск 80. – Т. 2. – К, НПУ імені М. П. Драгоманова, 2021. – С. 124-128.
 13.  

  Кишакевич С. Аналіз еволюційних процесів в українській пісенній естраді кінця ХХ-почат. ХХІ ст. у працях Миколи Мозгового // Культура України.  – Вип. № 72. − 2021. – С. 96-100.

В інших виданнях

 1. Дицьо С., Дицьо Г. Психоемоційні аспекти впливу музики у субкультурі ранніх етапів онтогенезу особистості. Молодіжна політика: проблеми і перспективи: зб. матер. ІV- ї Міжнародної наук.- прак. Конференції. Дрогобич, 2007.- 385с.- С.208-213.
 2. Дицьо С.В. Талант, помножений на працю // Календар класного керівника: посібник для вчителів. – Дрогобич, 2013. – 168. – С. 137-138.
 3. Дицьо С. Творча індивідуальність як одна з характеристик професійного співака // Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання. Збірник статей. Вип.7. – Дрогобич. – 2013. – 250с. – С. 46-53.
 4. Дицьо С. Я рідну пісню серцем вимріяв (До 125-річчя від дня народження Остапа Бобикевича)//Календар класного керівника на 2014-2015 навчальний рік/Упор. Ю. Кишакевич.- Дрогобич:Видавничий відділ.-2014.-218с. ─ С.28-31.
 5. Дицьо С. Незгасна зірка Великого Серця (До 80-річчя від дня народження Василя Симоненка)//Календар класного керівника на 2014-2015 навчальний рік/Упор.Ю. Кишакевич.- Дрогобич:Видавничий відділ.-2014.-218с. ─ С.112-115.
 6. Кишакевич С.В. Блискучий український композитор на мистецькому обрії людства. (До 270-річчя від дня народження Максима Березовського) Календар класного керівника на 2015 – 2016 навчальний рік / Упор. Ю. Кишакевич. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ. – 2015. – 202 с. – С.63-66.
 7. Кишакевич С.В. Могутній талант з народних глибин (До 120-річчя від дня народження Івана Паторжинського) Календар класного керівника на 2015 – 2016 навчальний рік / Упор. Ю. Кишакевич. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ. – 2015. – 202 с. – С.98-102.
 8. Кишакевич С. Мирослав Антонович-славетний долинянин (до 100-річчя від дня народження митця світової слави) Календар класного керівника на 2016 – 2017 навчальний рік / Упор. Ю. Кишакевич. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ. – 2015. – 208 с. – С.128-132.
 9. Кишакевич С. Йосиф Кишакевич‒ Митець від Бога Календар класного керівника на 2017 – 2018 навчальний рік / Упор. Ю. Кишакевич. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ. – 2017. – 231 с. – С.66-73.
 10. Кишакевич С. Королева оперних сцен світу (До 145-річчя від дня народження Соломії Крушельницької) Календар класного керівника на 2017 – 2018 навчальний рік / Упор. Ю. Кишакевич. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ. – 2017. – 231 с. – С.40-47.