Меню

Чумак Юрій Вікторович

Чумак Юрій Вікторович

Чумак Юрій Вікторович – кандидат мистецтвознавства, доцент. У 2014 році  захистив кандидатську дисертацію на тему: «Творчість Віктора Власова в контексті української баянно-акордеонної музики». Автор понад 40 наукових праць.

Сфера наукових зацікавлень: Різновекторні аспекти підготовки музиканта в реаліях ХХІ століття

 

 

 

 

Перелік публікацій

Монографії :

 1. Чумак Ю., Сеник О. Дрогобицький музичний коледж імені Василя Барвінського: проекція з минулого в сучасне: монографія. Дрогобич: Посвіт, 2020. 172с.

Посібники з грифом університету

 1. Чумак Ю. Педагогічний репертуар для оркестру (ансамблю) народних інструментів: навчальний посібник / [редактори-упорядники Андрій Душний, Валерій Шафета]. Дрогобич: Посвіт, 2020. Вип. 7. 56 с.
 2. Чумак Ю. Педагогічний репертуар для оркестру (ансамблю) народних інструментів: навчальний посібник / [редактори-упорядники Андрій Душний, Валерій Шафета]. Дрогобич: Посвіт, 2020. Вип. 8. 68 с.

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Чумак Ю.До питання еволюції творчої діяльності Віктора Власова у контексті Одеської баянної школи / Юрій Чумак // Збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред.-упор. В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – Вип. 1. – С. 411–417.
 2. Чумак Ю.До питання жанрової систематизації творчості Віктора Власова // VІI-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та IV-а міжнародна «Творчість для народних інструментів композиторів України та зарубіжжя» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 30 квітня – 1 травня 2014 р., м. Дрогобич): Збірник матеріалів і тез / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : По́світ, 2014. – С. 35-38.
 3. Чумак Ю.До питання поєднання композиторської, науково-методичної та публіцистичної сфер Віктора Власова / Юрій Чумак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім В. Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство/ [за ред. О.С. Смоляка]. – Тернопіль : Вид-воТНПУ ім В. Гнатюка, 2012. – № 1. – С. 82–85.
 4. Чумак Ю.Домінантні сфери зацікавлень В.Власова крізь призму власних науково-методичних напрацювань та публіцистики // Крымские диалоги: культура, искусство, образование. – Симферополь: НИЦ КИПУ, 2011. – Вып. 5. – С. 28-29.
 5. Чумак Ю.Еволюція індивідуального стилю В. Власова з позицій виконавського потенціалу та методико-дидактичних потреб // IV-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та IV-а міжнародна «Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 30.04. – 2.05.2011, м. Дрогобич): Збірник матеріалів та тез / Редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц. – Дрогобич : По́світ, 2011. – С. 157 – 159.
 6. Чумак Ю.Кіно-музика у творчості Віктора Власова // Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть : збірник матеріалів та тез VІІІ-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 05.12.2014, м. Дрогобич) / [Редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : По́світ, 2014. – С. 36-39.
 7. Чумак Ю.Концертні жанри у творчості українських композиторів (на прикладі Концерту для баяна № 1 В. Власова) // Науковий вісник НМАУ ім. П.Чайковського: Виконавське музикознавство : стильові парадигми композиторської творчості та музично-виконавської інтерпретації, актуальні проблеми музичної педагогіки / [Автори проекту, ред..-упор. : М.А. Давидов, В.Г. Сумарокова]. – К. : НМАУ ім. П.Чайковського, 2013. – Вип. 107. – С. 176–186.
 8. Чумак Ю.Музично-сценічні жанри у творчості Віктора Власова / Ю. Чумак // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : тези ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 26 – 27 березня 2015 року) / [редактори-упорядники: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 117–118.
 9. Чумак Ю.Постать Віктора Власова в контексті українського музикознавства // Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 20 жовтня 2011 р.). – Умань: ПП Жовтий О.О., 2011. – С. 213 – 216.
 10. Чумак Ю.Творчість Віктора Власова з позиції наукового осмислення та практичного використання // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : тези І-ї між нар. наук.-практ. конф. молодих вчених (ДДПУ ім. І. Франка, 21-22 листопада 2013) / [Ред.-упор. : В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 109-112.
 11. Чумак Ю.Творчо-виконавська діяльність Віктора Власова та її проекція на баянну творчість / Юрій Чумак // Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку : Збірник наукових праць: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. У 2-х т. – Вип. 17. – Рівне : РДГУ, 2011. – Т. 1. – С. 252–257.
 12. Душний А., ЧумакЮ. Естетика «третього напряму» в естрадній і джазовій музиці Віктора Власова / МІСТ : Мистецтво, історія, сучасність, теорія : зб. наук. пр. з мистецтвознав. і культурології [Текст] / Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України ; редкол. : В. Д. Сидоренко (голова редкол.), О. О. Роготченко (гол. ред.), А. О. Пучков (заст. гол. ред.) та ін. – К. : Фенікс, 2015. – Вип. 11. – С. 286-298. (0,25 д/а)
 13. Чумак Ю. Жанрове розмаїття академічної інструментальної творчості В. Власова // Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка : Педагогічні науки. Серія : Мистецька освіта: історія, теорія, практика. – Березень, 2016. – № 2 (299). – С. 211-219 .
 14. Чумак Ю. Віхи творчої діяльності Віктора Власова крізь призму еволюції стилю // Молодь і ринок. – Квітень, 2016. – № 4 (135). – С. 30-36. (0,5 д/а)
 15. Чумак Ю.,Душний А. Суспільний резонанс творчості Віктора Власова в мистецькому середовищі сьогодення / Виконавське музикознавство / [за ред. М. Давидова] – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М., 2016. – Вид. 4-те. – С. 147–150.
 16. Чумак Ю., Дущний А. Мистецька різноплановість особистості: інтерв’ю з Віктором Власовим / Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати : Посвіт, 2016. – С. 279-294.

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Чумак Ю.Эволюция творческого стиля В. Власова на примере «неофольклорной» линии // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2013. – № 3. – Ч. 2. – С. 213-216.
 2. Chumak Y. V.Figure Viktor Vlasov in the context of ukrainian music culture // Horizonty umenia 4: zbornik prispevkov z medzinarodvej vedeckej wedeckej konferencie (1.12.2017 – 15.12.2017). – Banská Bystrica, 2017. – S. 37-44

Статті у міжнародних науково-метричних базах даних

 1. Чумак Ю.Доробок Віктора Власова у розмаїтті української баянно-акордеонної музики // Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть : збірник матеріалів та тез Х-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 02.12.2016, м. Дрогобич) / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : По́світ, 2016. – С. 80–83. (0,3 др.арк.)
 2. Чумак Ю.,Душний А. Соната-експромт «Буковинська» Віктора Власова з позиції музикознавчого аналізу // Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть : збірник матеріалів та тез Х-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 02.12.2016, м. Дрогобич) / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : По́світ, 2016. – С. 84–87.
 3. Чумак Ю.,Душний А. Ансамблево-оркестрова творчість Віктора Власова як складова музичної культури України другої половини ХХ – початку ХХІ століття // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2017. – Вип. 17. – С. 132-139.
 4. Чумак Ю.,Душний А. Соната-експромт «Буковинська» Віктора Власова в контексті сонатної форми баянної музики // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім “Гельветика”, 2019. Вип. 25. С. 56-61.
 1. Чумак Ю., Сеник О., Душний А. Українська приватна учительська семінарія Сестер Василіянок та Дрогобицький музичний коледж імені В. Барвінського як осередки духовної формації української молоді. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 30. Том 1. С. 257-262.
на міжнародних  та всеукраїнських конференціях :
 1. Чумак Ю. Душний А., «Прикарпатський дует баяністів» (до 30-річчя творчої діяльності) / Андрій Душний, Юрій Чумак // Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ-ХХІ століть : Збірник матеріалів V-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (ДДМУ ім. В. Барвінського, 22.03.2012, м. Дрогобич) / Ред.-упор. А. Душний, Б. Пиц. – Дрогобич : По́світ, 2012. – С. 34–40.
 2. Чумак Ю. Душний А., Внесок В.Власова у формування дитячого баянно-акордеонного репертуару / Андрій Душний, Юрій Чумак // Виконавська інтерпретація та сучасний навчальний процес : матеріали IV-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (Луганськ, 15-16 березня 2012 р.). – Луганськ : Вид-во ЛДІКМ, 2012. – С. 37–38.
 3. Чумак Ю.Великі жанри у творчості В.Власова: Концерт для баяна № 2 // VІ-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та IІІ-а міжнародна «Творчість для народних інструментів композиторів України та зарубіжжя» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 9 – 10 травня 2013 р., м. Дрогобич): Збірник матеріалів та тез / Редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц. – Дрогобич : По́світ, 2013. – С. 267-271.
 4. Чумак Ю.Внесок Віктора Власова у науково-мистецький проект «Львівська школа баянно-акордеонного мистецтва» / Юрій Чумак // Збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : матеріали IІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «Творчість композиторів України для народних інструментів», присвяченої 75-річчю від дня народження видатного українського композитора Віктора Власова (ДДПУ м.. Івана Франка, 2.12.2011, м. Дрогобич) / Редактор-упорядник А. Душний. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – Вип. 2. – С. 76–78.
 5. Чумак Ю.Декілька штрихів до твору Віктора Власова «Парафраз на народну тему» для баяна / Ю. Чумак // VІIІ-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та V-а міжнародна «Творчість для народних інструментів композиторів України та зарубіжжя» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 30 квітня – 1 травня 2015 р., м. Дрогобич) : збірник матеріалів та тез / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : По́світ, 2015. – С. 84–85.
 6. Чумак Ю., Душний А. Суспільний резонанс творчості В. Власова у мистецькому світлі сьогодення / Виконавське музикознавство народно-інструментального мистецтва : мат. Всеукр. наук.-практ конф. / [за ред. М. Давидова] – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М., 2016. – Вид. 2-е. доп. і перероб. – С. 138–156.
 7. Чумак Ю., Душний А. Штрихи до «Парафразу на народну тему» Віктора Власова // Музична Україніка (композитори України у парадигмі світової музичної культури): збірник матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (ДМК ім. В. Барвінського, 15 лютого 2018 р., м. Дрогобич) / [ред.-упор. О. Сеник]. – Львів: Вид. «Растр-7», 2018. – С. 87-90 .