Меню

Боженський Андрій Васильович

Боженський Андрій Васильович

Боженський Андрій Васильович – старший викладач, магістр педагогічної освіти. Автор навчальних посібників, навчально-репертуарних збірників, наукових статей.

Сфера наукових зацікавлень: Виховання молодої генерації співаків в контексті сучасних методик та практик

 

 

 

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету

 1. Співає чоловічий камерний хор «Боян Дрогобицький» / Упор. П.Гушоватий, А.Боженський,В.Довгошия. – Вип. 2. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – 184с.
 2. Боженський А., Турянський П., Радевич-Винницька Л. Вокальні твори з шкільного репертуару під власний супровід / Упорядники: П. Турянський, Л. Радевич-Винницька, А. Боженський. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 2017. – 60с.
 3. Хрестоматія вокальних творів для сопрано та мецо-сопрано у супроводі фортепіано / упор. Турянський П. І., Радевич-Винницька Л. М. Боженський А. В. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного  університету імені Івана Франка, 2020. с.90.

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Душний А., Боженський А. Дрогобиччина як наукова інституція баянно-акордеонного руху України ХХІ століття / А. Душний, А. Боженський // Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. / [упоряд. В. Г. Виткалов ; редкол.: А. Г. Баканурський, С. В. Виткалов, О. М. Гончарова та ін. ; наук.-бібліогр. редагування наукової бібліотеки РДГУ]. – Рівне : РДГУ, 2014. – Вип. 20. – Т. 1. – С. 311–316.
 2. Душний А., Боженський А. Колективне інструментальне музикування педагогічних університетів на прикладі конкурсу «Perpetuum mobile» // Молодь і ринок. – Жовтень, 2014. – № 10 (117). – С. 89-96.
 3. Боженський А. Творчий портрет Андрія Душного в контексті Львівської баянної школи // Проблеми удосконалення професійної підготовки фахівців мистецьких дисциплін: Зб. мат. Всеукр. відк. наук.-практ. конф. присв. пам’яті А.Ф. Кречківського (Суми, 7-9 квітня 2011). – Суми: Вінніченко М.Д., 2011. – С. 25 – 28.
 4. Боженський А., Душний А. До питання організаційної роботи викладача з основного музичного інструменту (баян-акордеон) // Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 20 жовтня 2011 р.). – Умань: ПП Жовтий О.О., 2011. – С. 48 –54.
 5. Боженський А., Душний А., До питання творчих паралелей дрогобицького конкурсу «Perpetuum mobile» // Виконавська інтерпретація та сучасний навчальний процес: матеріали IV-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (Луганськ, 15-16 березня 2012 р.). – Луганськ: Вид-во ЛДІКМ, 2012. – С. 33-34.
 6. Боженський А. Сьогодення Львівської школи народно-інструментального мистецтва // Крымские диалоги: культура, искусство, образование. – Симферополь: НИЦ КИПУ, 2011. – Вып. 5. – С. 39-41.
 7. Боженський А. До питання виконавської інтерпретації баянних композицій віктора Власова // Збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : матеріали IІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «Творчість композиторів України для народних інструментів», присвяченої 75-річчю від дня народження видатного українського композитора Віктора Власова (ДДПУ ім. Івана Франка, 2.12.2011, м. Дрогобич) / Редактор-упорядник А. Душний. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І.Франка, 2011. – Вип. 2. – С. 8-11.
 8. Боженський А. Концерт студентів-лауреатів музично-педагогічного факультету // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – Вип. 5. – С. 205-207.
 9. Боженський А., Шафета В. Оркестр народних інструментів ДМШ м. Старий Самбір: творчо-виконавський аспект / А. Боженський, В. Шафета // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [ред.-упор. В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – Вип. 7. – С. 143-149.
 10. Душний А., Боженський А. Сегменти творчості для дітей композиторів Львівської школи баянно-акордеонного мистетва / А. Душний, А. Боженський // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич, 2014. – Вип. 13. – С. 103–110.
 11. Боженський А.Методичні аспекти вокального мистецтва у наукових студіях ХХІ століття / Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати : Посвіт, 2016. – С. 105-108.
 12. Боженський А., Душний А. Наукові пріоритети вокального мистецтва ХХІ століття в контексті української академічної школи // Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка : Педагогічні науки. Серія : Мистецька освіта: історія, теорія, практика. – Березень, 2017. – № 2 (307). – Ч. 1. – С. 17-24 (0,5 д/а – авт. 0,25 др.арк.).
 13. Боженський А., Душний А. «Perpetuum mobilе – 2016» – міжнародне мистецьке дійство Дрогобича // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і під-ходи: збірник матеріалів ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конфе-ренції / [редак-тори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич: По́світ, 2017. – С. 99-101.

Статті у міжнародних науково-метричних базах даних

 1. Боженський А.Душний А., Дрогобиччина як наукова інституція баянно-акордеонного руху України ХХІ століття / А. Душний, А. Боженський // Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. / [упоряд. В. Г. Виткалов ; редкол.: А. Г. Баканурський, С. В. Виткалов, О. М. Гончарова та ін. ; наук.-бібліогр. редагування наукової бібліотеки РДГУ]. – Рівне : РДГУ, 2014. – Вип. 20. – Т. 1. – С. 311–316.
 2. Боженський А.Душний А., Сегменти творчості для дітей композиторів Львівської школи баянно-акордеонного мистетва / А. Душний, А. Боженський // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич, 2014. – Вип. 13. – С. 103–110.
 3. Боженський А.Турянський П., Значення навчального матеріалу у індивідуальній вокальній підготовці студента // Молодь і ринок. – 2018. – № 3 (158). – С. 111-116.
 4. Боженский А.,Турянський П., Душний А. Вокальне виховання індивіда в контексті соціокультури України ХХІ століття // Music Art XXI Century – history, theory, practice : collection of scientifi c papers Institute of Musical Art Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University / [edited and compilers A. Dushnіy]. – Drohobych – Kielce – Kaunas – Almaty: Posvit, 2019. – Issue 5. – С. 243-250.

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Божэнский А.Творчество Виктора Власова как составляющая грань репертуара для баяна на рубеже XX – XXI века // Исполнительство на народных инструментах: теория, история, практика: мат. междунар. наук.-практ. конф. (Казань, 10 марта 2014 г.) / [сост. А.А. Усов]. – Казань, 2014. – С. 30-36.
 2. Боженский А.В., Душный А.И., Приоритетные сегменты вокальной педагогики в научных исследованиях современности // Музыкальное и художественное образование в современном мире: традиции и инновации: Сборник материалов II Международной научно-практической конференции Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». Таганрог, 20 апреля 2018 г. / Науч. ред. Карнаухова Т.И. – Таганрог: Таганрогский институт имени А.П. Чехова, 2018. – С. 23-30.

на міжнародних конференціях :

 1. Боженський А. IV-й Всеукраїнський конкурс баяністів-акордеоністів «Візерунки Прикарпаття – 2011» // Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть : збірник матеріалів VІ-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 07.12.2012, м. Дрогобич) / Редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц. – Дрогобич : По́світ, 2012. – С. 124-126.
 2. Боженський А. Дрогобицькі вокалісти найкращі! // Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть : збірник матеріалів VІ-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 07.12.2012, м. Дрогобич) / Редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц. – Дрогобич : По́світ, 2012. – С. 126-127.
 3. Боженський А., Душний А. Тенденції композиторської творчості баяністів Дрогобиччини // VІ-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та IІІ-а міжнародна «Творчість для народних інструментів композиторів України та зарубіжжя» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 9 – 10 травня 2013 р., м. Дрогобич): Збірник матеріалів та тез / Редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц. – Дрогобич : По́світ, 2013. – С. 189-193.
 4. Боженський А., Душний А. Творчість для дітей композиторів Львівської баянної школи // IV-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та IV-а міжнародна «Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ-ХХІ століть» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 30.04. – 02.05.2011, м. Дрогобич): Збірник матеріалів та тез / Редактори-упорядники А.Душний, Б.Пиц. – Дрогобич: По́світ, 2011. – С. 90-94.
 5. Боженський А. Науково-методичні та навчально-репертуарні здобутки баянно-акордеонного осередку Дрогобиччини / А. Душний // VІI-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та IV-а міжнародна «Творчість для народних інструментів композиторів України та зарубіжжя» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 30 квітня – 1 травня 2014 р., м. Дрогобич): Збірник матеріалів і тез / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : По́світ, 2014. – С. 82-86.
 6. Боженський А. Наукові пріоритети кафедри народних музичних інструментів та вокалу ДДПУ імені Івана Франка на зламі ХХ – ХХІ ст. / А. Боженський // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : тези І-ї між нар. наук.-практ. конф. молодих вчених (ДДПУ ім. І. Франка, 21-22 листопада 2013) / [Ред.-упор. : В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 83-85
 7. Боженський А. Методичний доробок баяністів-акордеоністів музично-педагогічного факультету ДДПУ ім. І. Франка (2003 – 2013 роки): статистично-аналітичний аспект / А. Душний // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Тези ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 25 квітня 2014 року) / [Редактори-упорядники: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – С. 60-61.
 8. Душний А., Боженський А. Дрогобиччина – як наукова інституція баянно-акордеонного руху України ХХІ століття / А. Душний, А. Боженський // Мат. Всеукр. наук.-практ. конф. До 75-річчя каф. нар. інстр. НМАУ ім. П. Чайковського. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2014. – С. 74–85.
 9. Шафета В., Боженський А. День українського баяна та акордеона у Дрогобичі / В. Шафета, А. Боженський // VІIІ-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та V-а міжнародна «Творчість для народних інструментів композиторів України та зарубіжжя» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 30 квітня – 1 травня 2015 р., м. Дрогобич) : збірник матеріалів та тез / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : По́світ, 2015. – С. 93–94.
 10. Боженський А. Конференція молодих вчених у Дрогобичі / А. Боженський // VІIІ-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та V-а міжнародна «Творчість для народних інструментів композиторів України та зарубіжжя» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 30 квітня – 1 травня 2015 р., м. Дрогобич) : збірник матеріалів та тез / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : По́світ, 2015. – С. 89–90.
 11. Боженський А. Інтеграція баяністів-акордеоністів Франкового університету Дрогобича у європейський соціокультурний простів: 2015 рік // Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть : збірник матеріалів та тез ІХ-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 04.12.2015, м. Дрогобич) / Редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц. – Дрогобич : По́світ, 2015. – С. 27-28.
 12. Боженський А.Турянський П., Спів без супроводу / Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть : збірник матеріалів та тез ХI-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 08.12.2017, м. Дрогобич) / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : По́світ, 2017. – С.86-88.
 13. Боженський А., Душний А. Популяризація академічного вокального мистецтва України на прикладі конкурсно-фестивального руху сучасності // Музична Україніка (композитори України у парадигмі світової музичної культури): збірник матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (ДМК ім. В. Барвінського, 14 березня 2019 р., м. Дрогобич) / [ред.-упор. О. Сеник]. – Дрогобич: Швидкодрук, 2019. – С. 50-53.
 14. Боженський А., Душний А. До питання методичного напрацювання секції вокалу Інституту музичного мистецтва ДДПУ ім. І. Франка (на прикладі праць Є. Шуневич та Б. Щурика). У діалозі з музикою: зб. мат. І між нар. наук.-практ. конф. (Ужгород, 30 квітня – 1 травня, 2020). Ужгород, 2020. С. 121-123.
 15. Боженський А., Душний А. «Вокальна шевченкіана» в контексті навчально-репертуарного доробку кафедри народних музичних інструментів та вокалу ДДПУ ім. І. Франка. Rozwój nowoczesnej edukacji i nauki – stan, poblemy, perspektywy. Tom VIIІ: dialog w rozwoju auk i edukacji / [Red.: J. Grzesiak, I. Zymomrya, W. Ilnytskyj]. Konin – Użhorod – Chersoń: Poswit, 2020. С. 14-16.