Меню

Бобечко Оксана Юріївна

Бобечко Оксана Юріївна

Бобечко Оксана Юріївна – кандидат мистецтвознавства, доцент. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Бандурне мистецтво ХХ століття в контексті процесів фемінізації». Автор понад 70 наукових та науково-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: Музикознавчий, культурологічний та педагогічний напрямки розвитку бандурного та вокального мистецтв: гендерний підхід

 

 

 

 

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету

 1. «На крилах пісень». Вокальні твори на слова Лесі Українки: Навчально-методичний посібник [для голосу в супроводі бандури] / [Редактор – упорядник, вст. ст., метод. пор.: О. Бобечко]. Дрогобич: Посвіт, 2015. 65 с
 2. «Пісенний скарб співочої душі»: Вокальні твори на слова Лесі Українки :навчальний посібник / [Редактор – упорядник; вст. ст. О. Бобечко]. Дрогобич: Посвіт, 2015. 70 с
 3. Педагогічний репертуар для дуету інструменталістів: навчальний посібник / [авториОксана Бобечко, Володимир Салій]. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. 34 с.

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Бобечко О.Жіночий квартет зі Львова (з нагоди десятиріччя творчої діяльності). Музикознавчі студії інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки та Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : зб. наук. пр. [ред. кол. Рожок В. І., Посвалюк В. Т. та ін. ; упоряд. О. І. Коменда]. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. Вип. 8. С. 25–37.
 2. Бобечко О. Творчий портрет сучасної бандуристки-універсала: Галина Береза-Топоровська. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: Зб. наук. праць: Наук. зап. Рівненського державного гуманітарного університету: У 2-х тт. Т. 1. Рівне : РДГУ, 2011. Вип. 17. С. 303–309.
 3. Бобечко О.Творча постать бандуристки Олесі Левадної в контексті трансформації виконавської та педагогічної традиції в кобзарському мистецтві. Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич, 2014. № 5. С. 33–39.
 4. Бобечко О.Музична шевченкіана у творчому доробку сучасних бандуристок України. Мистецтвознавчі записки: Збірник  наукових праць. К. : Міленіум, 2014. Вип. 25. С. 14–20.
 5. Бобечко О.Становлення професійної бандурної освіти в контексті її фемінізації. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. 2014. С. 76–82.
 6. Бобечко О.Мистецька діяльність Л. Мандзюк в контексті розвитку бандурного мистецтва в Україні (з нагоди ювілею). Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Серія: Мистецтвознавство. Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2014. Вип. 28 – 29. Ч. 1. С. 178–186.
 7. Бобечко О.Місце і роль мистецької діяльності Лесі Українки в розвитку бандурного мистецтва в Україні. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: Збірник наукових праць: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Рівне: РДГУ, 2014. Вип. 20. Т. 2. С. 243–247.
 8. Бобечко О. Мистецькі здобутки Віолетти Дутчак в контексті розвитку українського національно-культурного простору (ювілейні узагальнення). Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2017.  Вип. 36. С. 60–72.
 9. Бобечко О.Мярковська Ю. Талант помножений на працю: штрихи до творчого портрета видатної бандуристки Людмили Посікіри. Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. 2018. № 9 (164). С. 54–61.
 10. Бобечко О.Жіноче бандурне виконавство в еміграційному середовищі Польщі: мистецтвознавчий аспект. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наук. зб. Вип. 28 / упор. і наук. ред. В. Г. Виткалов. Рівне: РДГУ, 2018. С. 28–35.
 11. Бобечко О. Пилипів Я. Мистецька скарбниця поета-пісняра Йосипа Фиштика. Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. 2018. № 10 (165). С. 47–52.
 12. Бобечко О., Синівська Н. Універсалізм творчої постаті Оксани Герасименко (з нагоди ювілею мисткині). Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. 2019. № 6 (173). С. 102–110.
 13. Бобечко О., Куропась А. Модест Менцинський – штрихи до творчого портрета (за матеріалами епістолярної спадщини). Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. 2019. № 7 (174). С. 98–104.
 14. Бобечко О., Шевченко Н. Михайло Голинський – співак світової слави. Молодь і ринок. № 10. С. 87–91.
 15. Бобечко О., Тепла Н. Мирослав Скала-Старицький: штрихи до творчого портрета (до 110-річчя від дня народження видатного співака). Молодь і ринок. 2019. № 9 (176). С. 122–128.
 16. Бобечко О., Бонис Л. Українські народні думи в супроводі кобзи-бандури як джерело музично-естетичного виховання підростаючого покоління. Молодь і ринок. 2019. № 8 (175). С. 100–105.
 17. Бобечко О. Творчо-виконавська діяльність дуету бандуристок «Берегиня» в контексті розвитку сучасного ансамблевого виконавства на бандурі. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А.Душний, І. Зимомря]. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 32. Том 1. С. 24–30. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863.1/32.214468
 18. Бобечко О. Козловська Х. Мистецька постать Олександра Верещинського в контексті розвитку бандурного мистецтва Дрогобиччини (ювілейні узагальнення). Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 33. Том 1. С. 8–13. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863.1/33.215694
 19. Бобечко О. Оригінальний концертно-виконавський репертуар для бандури у творчому доробку жінок-композиторок сучасності. Студії мистецтвознавчі : Театр. Музика. Кіно. Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. Число 1/2 (69/70) / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2020. С. 87–94.

Статті, які індексуються у міжнародних науко метричних базах даних

 1. Бобечко О.Становлення професійної бандурної освіти в контексті її фемінізації. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. 2014. С. 76–82 .
 2. Бобечко О. Специфіка формування жіночого сольного репертуару в бандурному виконавстві. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: зб. наук. пр.: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Рівне: РДГУ, 2016. Вип. 22. С. 103–108.
 3. Бобечко О. Мистецькі здобутки Віолетти Дутчак в контексті розвитку українського національно-культурного простору (ювілейні узагальнення). Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2017.  Вип. 36. С. 60–72.
 4. Бобечко О.Мярковська Ю. Талант помножений на працю: штрихи до творчого портрета видатної бандуристки Людмили Посікіри. Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. 2018. № 9 (164). С. 54–61.
 5. Бобечко О.Пилипів Я. Мистецька скарбниця поета-пісняра Йосипа Фиштика. Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. 2018. № 10 (165). С. 47–52.
 6. Бобечко О.Жіноче бандурне виконавство в еміграційному середовищі Польщі: мистецтвознавчий аспект. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наук. зб. Вип. 28 / упор. і наук. ред.. В. Г. Виткалов. Рівне: РДГУ, 2018. С. 28–35.
 7. Бобечко О.,Синівська Н. Універсалізм творчої постаті Оксани Герасименко (з нагоди ювілею мисткині). Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. 2019. № 6 (173). С. 102–110.
 8. Бобечко О.,Куропась А. Модест Менцинський – штрихи до творчого портрета (за матеріалами епістолярної спадщини). Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. 2019. № 7 (174). С. 98–104.
 9. Бобечко О., Бонис Л. Українські народні думи в супроводі кобзи-бандури як джереломузично-естетичного виховання підростаючого покоління. Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. 2019. № 8 (175). С. 100–
 10. Бобечко О., Тепла Н. Мирослав Скала-Старицький: штрихи до творчого портрета (до 110-річчя від дня народження видатного співака). Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. 2019. № 9 (176). С. 122–
 11. Бобечко О., Шевченко Н. Михайло Голинський – співак світової слави. Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. 2019. № 10 (177). С. 87–91.
 12. Бобечко О., Шевченко Н. Михайло Голинський – співак світової слави. Молодь і ринок. № 10. С. 87–91.
 13. Бобечко О., Тепла Н. Мирослав Скала-Старицький: штрихи до творчого портрета (до 110-річчя від дня народження видатного співака). Молодь і ринок. 2019. № 9 (176). С. 122–128.
 14. Бобечко О., Бонис Л. Українські народні думи в супроводі кобзи-бандури як джерело музично-естетичного виховання підростаючого покоління. Молодь і ринок. 2019. № 8 (175). С. 100–105.
 15. Бобечко О. Творчо-виконавська діяльність дуету бандуристок «Берегиня» в контексті розвитку сучасного ансамблевого виконавства на бандурі. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А.Душний, І. Зимомря]. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 32. Том 1. С. 24–30. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863.1/32.214468
 16. Бобечко О. Козловська Х. Мистецька постать Олександра Верещинського в контексті розвитку бандурного мистецтва Дрогобиччини (ювілейні узагальнення). Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 33. Том 1. С. 8–13.  DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863.1/33.215694

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Бобечко О.Бандурное искусство ХХ ст. в контексте процессов феминизации. Europäische Fachhochschule. European Applied Sciences. Stuttgart : ORT Publishing, 2013. October. № 10 Volume 1. С. 21–22.
 2. Bobechko O. Жінка і бандура: бандурне мистецтво на пограниччі України і польщі. Na pograniczach: Z odległej i bliskiej przeszłości. Studia o stosunkach kulturowych / Redakcia naukowa Robert Lipelt. Tom XII. Sanok, 2019. S. 143–156.
 3. Bobechko O. Kobieta i bandura: twórczość Ołesi Łewadnej w kontekście rozwoju sztuki kobziarskiej XX wieku. Musica Galiciana: Kultura muzychna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich. Tom XVI: Kobiety w kylturze muzychnej Galicji  / Red. naukowa Oliwyi K. Fink. Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. Tom XVI. S.130 –141.
 4. Bobechko O. Жіноча складова в розвитку бандурного мистецтва українського зарубіжжя. Na pograniczach: Instytucje i ludzie pogranicza. Seria: Na pograniczach kultur i Narodów. Tom XIV. Sanok, 2020. S. 249–261.
 5. Бобечко О. Специфика развития бандурного искусства в контексте феминистических процессов ХХ века. Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : зб. навук. арт. Вып. 1 / гал. рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. Мінск : Права і эканоміка, 2020. С. 225–227.

Статті опубліковані в матеріалах Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій та форумів

 1. Бобечко О.Перші жінки-бандуристки на тлі розвитку бандурного мистецтва України. Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє: матеріали П’ятої Міжнар. наук.-практ. конф.  Київ : ГО «Жінки в науці». Київ, 2011. С. 347–356.
 2. Бобечко О.Поезія Тараса Шевченка у творчості жінок-бандуристок. Тарас Шевченко і кобзарство: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках Четвертого міжнародного конгресу світового українства), Львів, 23–24 серпня 2013 р. Львів, 2013. С. 11–19.
 3. Бобечко О.Творчо-виконавська діяльність Олесі Левадної в контексті розвитку кобзарського мистецтва ХХ століття. Кобзарство ХХ – поч. ХХІ ст. в іменах: його творці і хранителі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 9-10 листопада 2015 р. Видавництво «Коло», Львів. 2016. С. 44–55.
 4. Бобечко О.Мистецька постать Олесі Левадної в контексті процесів фемінізації бандурного мистецтва. Українська жінка у національному і глобальному просторі: історія, сучасність, майбутнє: збірник матеріалів І Міжнародного наукового форуму (24-25 листопада 2016 р.) / Заг. ред С. Щудло. Дрогобич: Трек ЛТД, 2016. С. 22–24.
 5. Бобечко О. Видатні композиторки сьогодення – творці сучасного бандурного репертуару. Музична Україніка (композитори України у парадигмі світової музичної культури : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (ДМК ім. В. Барвінського, 15 лютого 2018 р., м. Дрогобич) / [редактор-упорядник О. Сеник]. Видавництво «Растр-7», 2018. С. 122–126.

 

Публікації у інших виданнях

 1. Бобечко О. Творчість перших жінок-бандуристок України: роль традиції. Бойківщина: збірник наукових статей. Дрогобич : Коло, 2013. Т. IV. С. 413–417.
 2. Бобечко О.Бандурне мистецтво в контексті становлення  національно-свідомого  підростаючого покоління: вступна стаття. Намистечко. Збірник вокально-інструментальних творів для бандури / Укладач та автор обробок Оксана Шумська. Львів: 2016. С. 3–6.
 3. Бобечко О.Один з Учителів. Святослав Процик: Спогади. Матеріали. Статті: [навчальний посібник] / Упор. Л. Філоненко, О. Німилович. Дрогобич: Посвіт, 2016. С. 118–121.
 4. Бобечко О. Творчо-виконавська діяльність Дівочого ансамблю бандуристок (Детройт, США) в контексті збереження та популяризації української культури за межами України. Мистецтво. Культура. Освіта: збірник наукових праць Навчально-наукового Інституту мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Випуск 3. Івано-Франківськ: Фоліант, 2019. С. 21–27.