Меню

Каралюс Марія Михайлівна

Каралюс Марія Михайлівна

 Каралюс Марія Михайлівна – заступник директора з навчальної роботи, старший викладач, магістр педагогічної освіти, член НТШ. 2000 року закінчила аспірантуру Інституту мистецтвознавства, фольклористики  та етнології ім. М.Рильського. Автор понад 60 наукових, методичних та публіцистичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: сучасні тенденції у дослідженнях з історії  музики: актуальність нових методик та практик.

 

 

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Каралюс М., Мудра С. Асистентська практика: музичні здібності та педагогічне прогнозування творчого росту учня / студента: методичні рекомендації. – Дрогобич: Ред. вид. ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 31 с.
 2. Каралюс М., Герета Л. Хрестоматія диктантів із сольфеджіо. – Дрогобич: Вид. відділ ДДПУ ім.І.Франка, 2015. – 20 с.
 3. Каралюс М., Ластовецький М., Ярко М. Історія зарубіжної музики: організаційно-методичні матеріали до самостійної роботи для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво). / упор. М.Ярко, М.Ластовецький, М.Каралюс. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 106 с.
 4. Каралюс М. Роп’яник О. про музику та музикантів: статті та дидактичні матеріали з проблем викладання музично-теоретичних дисциплін у школах естетичного виховання / Ред.-упор. М.Каралюс. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – 124 с.
 5. Каралюс М., Гнатів З. Проблеми музично-естетичної освіти учнівської молоді: історія та сучасність: матеріали Четвертого Міжнародного науково-практичного / Ред.-упор. З.Гнатів, М.Каралюс. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2018. – 248 с.
 6. Каралюс М., Гнатів З. Естетичне виховання дітей та молоді: синергія культури і освіти: матеріали Шостого Міжнародного науково-практичного семінару / Ред.-упор. З. Гнатів, М. Каралюс. – Дрогобич, 2020. – 174 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Каралюс М. Риси стилю модерн у камерно-вокальній творчості Нестора Нижанківського // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми: СумДПУ ім.А.Макаренка, 2010. – С.261 – 269.
 2. Каралюс М. Стильові домінанти модерну в українському мистецтві // Студії мистецтвознавчі / Упор. Г.Скрипник. – 2010. – Ч. 3. – С. 64-69.
 3. Каралюс М. Музичний твір і проблеми його теоретичних інтерпретацій у дослідженнях М.Томашевського // «Молодь і ринок» / Упор. М.Вачевський. – 2012. – №10 (93). – С.124-127.

 

Статті у міжнародних наукометричних базах даних

 1. Каралюс М. Досвід міжкультурного діалогу у практиці музичних подій фестивалів Бруно Шульца у Дрогобичі / Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред.-упор. В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 17. – С. 358-361.
 2. Каралюс М.М.Проблемні аспекти тлумачення поетики жанру ноктюрну в історії зарубіжної та української музики / Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції / Ред.-упор. А.Душний, М.Махмудов, В.Ільницький, І.Зимомря. – Баку – Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С. 115-117.
 3. Каралюс М., Ярко М. Аналіз музичних творів у версії герменевтики музичного тексту / Молодь і ринок / Гол. ред. Галів М. – 2020. – № 3-4 (182-183). – С. 145-151.