Меню

Ярко Марія Іванівна

Ярко Марія Іванівна

Ярко Марія Іванівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри музикознавства та фортепіано, член Національної спілки композиторів України, НТШ. 1991 року захистила дисертацію «Жанрово-стильові особливості сучасної камерної кантати (на матеріалі творчості українських композиторів 70 – 80 рр. ХХ ст.)». Автор понад 100 наукових й науково-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: епістемологічні (знаннєві) перетворення в системі фундаментальних питань музикознавства, парадигма етнонаціональної ідентичності української музичної творчості, модернізація загальної музичної освіти.

Перелік публікацій

Монографії та науково-популярні видання

 1. Ярко М. Українська камерна кантата: інваріант жанрової форми : монографія. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2009. 166 с. [7,55 друк арк.]
 2. Ярко М. Епістемологія світу музики: методологічні рефлексії та алгоритми постмодерної музикознавчої свідомості. В 2-х томах : монографія. Том 1: Архітектоніка світу музики. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. 632 с. / Том 2: Герменевтичний аналіз музичного тексту: аналітичні етюди : Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. 356 с. [45 друк. арк.].
 3. Ярко М. Інструментальна творчість В. Барвінського в герменевтичному полі сучасної музикознавчої думки (до 125-річчя від дня народження композитора) : монографія. Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 248 с.
 4. Ярко М. Сучасна загальна музична освіта: теоретичні основи : монографія. Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 188 с.
 5. Ярко М. Українська фортепіанна соната : науково-популярне видання. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2009. 90 с.
 6. Ярко М. Фортепіанні «Варіації» М. Скорика в контексті модерністського канону звукомислення та модерного характеру національного стилеутворення : науково-популярне видання з нотним додатком. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2009. 52 с.

Підручники

 1. Ярко М. Психологія музичної діяльності : підручник. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. 270 с.

Посібники з грифом університету

 1. Ярко М. Аналіз музичних творів: організаційно-методичні матеріали до самостійної роботи для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» за напрямом 6.020204 «Музичне мистецтво» : навчально-методичний посібник. Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. 47 с.
 2. Ярко М. Проблеми сучасного музикознавства: організаційно-методичні матеріали до самостійної роботи для підготовки фахівців ОКР «Магістр» спеціальності 8.02020401 «Музичне мистецтво» : навчально-методичний посібник. Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. 82 с.
 3. Ярко М. Проблеми сучасної музичної культури: організаційно-методичні матеріали до самостійної роботи для підготовки фахівців ОКР «Спеціаліст» спеціальності 7.02020401 «Музичне мистецтво» з спеціалізацією «Художня культура» : навчально-методичний посібник. Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. 29 с.
 4. Ярко М. Психологія музичних здібностей: організаційно-методичні матеріали до самостійної роботи для підготовки фахівців ОКР “Магістр” спеціальності 8.02020401 «Музичне мистецтво» : навчально-методичний посібник. Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. 58 с.
 5. Ярко М., Федоронько Л. Поліфонія: організаційно-методичні матеріали до самостійної роботи для підготовки фахівців ОР «Бакалавр» за напрямом 6.020204 «Музичне мистецтво*» : навчально-методичний посібник. Дрогобич : Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. 44 с.
 6. Ярко М., Федоронько Л. Сольфеджіо: організаційно-методичні матеріали до самостійної роботи для підготовки фахівців ОР «Бакалавр» за напрямом 6.020204 «Музичне мистецтво*» : навчально-методичний посібник. Дрогобич Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. 39 с.
 7. Ярко М. Психологія музичних здібностей: курс лекцій для студентів напряму підготовки 8.02020401 «Музичне мистецтво*» (за видами) : науково-методичне видання. Дрогобич : Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. 218 с.
 8. Ярко М. Психологія музичних здібностей: курс лекцій для студентів напряму підготовки 8.02020401 «Музичне мистецтво» (за видами): науково-методичне видання. Дрогобич : Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. 218 с.
 9. Ярко М., Ластовецький М., Каралюс М. Історія зарубіжної музики: організаційно-методичні матеріали до самостійної роботи для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво). Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. 106 с.
 10. Ярко М. Жанр обробки народної пісні у матрицях етнічної та національної форм ідентичності: творчий метод А.Кос-Анатольського в формуванні національного композиторського стилю : передмова. Лемківські народні пісні в опрацюванні Анатолія Кос-Анатольського : навчальний посібник / упор. П. Гушоватий, Ю. Добуш. Дрогобич : Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2019. С. 3–14.

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Ярко М. Етнонаціональні модуси та універсальне світовідношення (музикознавчий і педагогічний аспекти). Діалог культур: Україна в світовому контексті. Мистецтво і освіта / ред.-упор. С. О. Черепанова. Львів : Каменяр, 1998. Вип. 3. С. 192–200.
 2. Ярко М. Парадигма етнонаціональної ідентичності української музичної культури. Четвертий конгрес міжнародної асоціації україністів (м. Одеса, 26 – 29 серпня 1999 р.) Одеса – Київ : Видавництво Асоціації етнологів, 2001. С. 484–495.
 3. Ярко М. Психоаналітичні виміри індивідуального композиторського стилю: методологія питання. Матеріали до українського мистецтвознавства (пам’яті академіка О. Г. Костюка) : зб. наук. пр. / гол. ред. Г. А. Скрипник ; відповідальний ред. І. М. Юдкін. К. : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ, 2003. Вип. 2. С. 211–217.
 4. Ярко М. Рефлексивна світосприймальна настанова, її стилістичний вираз в артефактах української музичної культури. Матеріали до українського мистецтвознавства : зб. наук. пр. / гол. ред. Г. А. Скрипник ; відповідальний ред. А. І. Муха. К. : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2003. Вип. 3. С. 208–214.
 5. Ярко М. Реінтерпретаційні координати модерного способу національного стилеутворення. Микола Лисенко та українська композиторська школа: до 160-річчя від дня народження композитора: зб. наук. пр. / гол. ред. Г. А. Скрипник ; відповідальний ред. О. В. Шевчук. К. : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ, 2004. С. 230–242.
 6. Ярко М. Завдання та перспективи української музичної освіти в контексті Болонського процесу. Вища освіта України. Додаток 3, том ІІІ (10). Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». Київ, 2008. С. 604–611.
 7. Ярко М. Фортепіанні «Обробки колядок і щедрівок»  В.Барвінського: інновації художньої обробки фольклорного матеріалу. Молодь і ринок. Дрогобич : Коло. 2009. №3. С. 91–95.
 8. Ярко М. Естетико-стильові трансформації українського солоспіву у творчості Нестора Нижанківського. Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, статті : зб. наукових праць. Київ. 2009. Випуск 9. С. 169–173.
 9. Ярко М. Класицистський та романтичний типи музичного мовлення як історико-стильові типи музичного мислення. Проблеми гуманітарних наук: наукові записки ДДПУ ім. І.Франка. Дрогобич: Ред.–вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2009. Вип. 23. Філософія. С. 56–77.
 10. Ярко М. Феномен «фольклорної фонеми» як метод опрацювання фольклорних джерел у творчості Мирослава Скорика. Молодь і ринок. № 8 (55) серпень, 2009. С. 66–69.
 11. Ярко М. Конструкти інтонаційного поля музики як інформаційної системи. Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету. Дрогобич : Науково-видавничий центр ДДПУ ім. І. Франка, 2009. Вип. 20. Філософія. С. 95–111.
 12. Ярко М. Феномен етнонаціональної собітотожності та питання ментально-архетипної підоснови трансформації принципів академізму (на матеріалі фортепіанної сонати Василя Барвінського). Музична україністика: сучасний вимір : зб. наук. пр. на пошану музикознавця, доктора мистецтвознавства, професора М. П. Загайкевич. К. : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2009. Вип. 4. С. 34–39.
 13. Ярко М. Українська народнопісенна традиція як концентрація ментальних утворень. Народна творчість та етнографія. № 6 (328). Листопад–грудень, 2010. С. 84–89.
 14. Ярко М. Феномен кітчу в музичній творчості 1990-х років: проблема аналізу. Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : зб. наук. пр. К. : НАНУ, ІМФЕ імені М. Т. Рильського, 2010. Вип. 10. С. 220–230.
 15. Ярко М. Алгоритми постмодерної музикознавчої свідомості та епістемологія світу музики: методологія питання. Студії мистецтвознавчі: Театр. Музика. Кіно. Число 3 (31). К. : ІМФЕ імені М. Т. Рильського НАНУ, 2010. С. 536–563.
 16. Ярко М. Людиновимірність стилю як проблема світоглядної парадигми та типології історико-стильових явищ: епістемологічні та почуттєві форми. Музикознавчі студії інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки та Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : зб. наук. пр. Вип. 6. Луцьк : Волин. Нац. ун-т імені Лесі Українки, 2010. С. 216–228.
 17. Ярко М. Психологія музики та музична психологія: проблемологія питання. Проблеми гуманітарних наук : наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені І. Франка, 2010. Випуск 25 (Психологія). С. 78–91.
 18. Ярко М. Солоспіви В. Барвінського на тлі модерного етапу національного стилеутворення. Записки Наукового товариства імені Шевченка : праці музикознавчої комісії. Львів : НТШ, 2010. Том ССLVIII. С. 298–310.
 19. Ярко М. Методологічні рефлексії постмодерної музикознавчої свідомості. Музикознавчі студії Інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки та Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : зб. наук. пр. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. Вип. 7. С. 248–259.
 20. Ярко М. Онтологія знання та епістемологія світу музики: знаннєві орієнтири сучасного теоретичного музикознавства. Наукові записки Тернопільського Національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : Серія «Мистецвознавство». № 1. 2011. С. 3–11.
 21. Ярко М. Герменевтична рецепція та епістемологічне дослідження категорії стилю. Студії мистецтвознавчі : Театр. Музика. Кіно. Чис. 1 (33). К. : ІМФЕ імені М. Т. Рильського НАНУ, 2011. С. 20–30.
 22. Ярко М. Художньо-стильові особливості українського музичного модерну в соціокультурному контексті «фази європеїзації». Музична україністика: сучасний вимір : зб. наук. статей пам’яті музикознавця, доктора мистецтвознавства М. М. Гордійчука. К. : Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАНУ, 2011. Вип. 6. С. 189–198.
 23. Ярко М. Постать М. В. Лисенка в контексті парадигми етнонаціональної ідентичності української музичної творчості. Музична україністика: сучасний вимір : зб. наук. статей пам’яті М. В. Лисенка / гол. ред. Г. А. Скринник ред.-упор. О. П. Кушнірук. К. : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського АНУ, 2012. Вип. 7. С. 391–438.
 24. Ярко М. Каузальний та іманентний чинники модернізації загальної музичної освіти в Україні на межі ІІ – ІІІ тисячоліть. Молодь і ринок. № 7 (90). Липень, 2012. С. 90–94.
 25. Ярко М. Сучасні епістемологічні (знаннєві) та теоретичні основи загальної музичної освіти. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія «Мистецтвознавство». 2012, № 2. С. 75–83.
 26. Ярко М. Парадигма етнонаціональної ідентичності української музичної творчості як пріоритетна дослідницька проблема. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія «Мистецтвознавство». № 2 2013. С. 40–48.
 27. Ярко М. Алгоритми аналізу етнонаціональної ідентичності української музичної творчості як філософсько-методологічна проблема. Проблеми гуманітарних наук : наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. Вип. 37 (Філософія). С. 190–202.
 28. Ярко М. Методологема сучасного українського музикознавства як наукової системи: постмодерний дискурс методологування. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи : збірник матеріалів ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції. Баку–Ужгород–Дрогобич. Дрогобич : Посвіт, 2017. С. 133–135.
 29. Ярко М., Кавецька В. Звукові ідеї новітнього музичного мистецтва: на матеріалі концертної програми «Авангардна (і не тільки) фортепіанна музика ХХ ст.» у виконанні О. Стрілецької та О. Позднишевої. Молодь і ринок. № 3 (68). Березень, 2017. С. 35–43.
 30. Ярко М. Парадигмальні значення сучасного систематичного музикознавства: методичний дискурс. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи. Міждисциплінарні перспективи. Том V. / редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, М. Стреначікова. Баку–Банська Бистриця–Ужгород–Херсон. Дрогобич : Посвіт, 2019. С. 100–105.
 31. Yarko M. The ethnic and national identity matrices of Ukrainian academic music: methodology of the issue. Актуальні питання гуманітарних наук   міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Вип. 29. Дрогобич : «Гельветика», 2020. С. 229–236.

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Ярко М. Ідея етнонаціональної ідентифікації української музичної культури в Галичині першої половини ХХ століття. Musica Galiciana: kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunkуw polsko-ukraiсskich (od doby piastowsko-książęcej do roku 1945) / ред.-упор. Лєшек Мазепа. Rzeszуw (Польща) : WSP, 2000. T. V. S. 185–192.
 2. Ярко М. Архітектоніка світу музики: герменевтична рецепція інформаційних конструктів її інваріанту. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Діалог культур як чинник інтеграції / редактори-упорядники: І. Зимомря, В. Ільницький, Д. Романюк, А. Сохал. Варшава–Ужгород–Херсон. Дрогобич : Посвіт, 2019. С. 43–45.
 3. Yarko M. Methodological principles of interpretation of ethnic identity of Ukrainian music works. The 9th International conference – Science and society‖ (February 1, 2019). Accent Graphics Communications &Publishing, Hamilton, Canada. 2019. P. 718 – 729.

Статті у міжнародних наукометричних базах даних

 1. Ярко М. Жанр у музиці як семіотичний об’єкт: еталонні індикації / Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика: збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / заг. ред. та упор. А. Душного. Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати – Банська Бистриця: Посвіт, 2020. Вип. 6. С. 69–74.
 2. Ярко М., Каралюс М. Аналіз музичних творів у версії герменевтики музичного тексту. Молодь і ринок. 2020. № 3–4 (182–183). С. 145–151.