Меню

Полюга Вікторія Володимирівна

Полюга Вікторія Володимирівна

Полюга Вікторія Володимирівна – кандидат філософських наук, доцент.

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію «Проблема буття людини у творчості Василя Стуса: екзистенційний вимір».

Член редколегії фахових наукових збірників ДДПУ ім.Івана Франка «Проблеми гуманітарних наук. Серія «Філософія» та «Людинознавчі студії»; учасник науково-практичних конференцій, читань та симпозіумів всеукраїнського та міжнародного рівнів; здійснює наукове керівництво аспірантів;  автор 60  публікацій.

Сфера наукових зацікавлень: проблеми філософії музики та їх значення в освітньо-мистецьких процесах сьогодення. Питання герменевтики в музичному мистецтві. Музична психологія.

Перелік публікацій:
Посібники з грифом університету

 1. Полюга В. Музична творчість – основа розвитку особистості [метод. реком.] / Вікторія Полюга // Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені І. Франка, 2014. – 48 с.
 2. Полюга В. Репертуар хорового класу. Навчальний посібник [для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Спеціальності 014.13 Середня освіта (музичне мистецтво)] / Редактор-упорядник, вступна стаття, методичні рекомендації В. Полюга. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – 56 с.
 3. Полюга В.В. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Філософія музики»/ В. Полюга. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2019. – 52 с.
 4. Полюга В.В. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Основи музичної герменевтики» / В. Полюга. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2019. – 38 с.
 5. Полюга В.В. Основні вимоги до написання та оформлення магістерських робіт зі спеціальності 014 «Середня освіта (Музичне мистецтво) та художня культура». Методичні рекомендації / В.Полюга. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка,  2018. – 32 с.

 

Публікації у міжнародних науково-метричних базах даних, зокрема  Scopus або Web of Science Core Collection:

 1. Полюга В. Феномен “Геніальності” в мистецтві (синергетичні моделі) / В.Полюга // Вісник національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. – К.: Міленіум, 2018. – № 2. – С. 262-266.
 2. Полюга В. Гендерні дефініції музичного мистецтва в освітній системі / В.Полюга // Антропологічні виміри філософських досліджень. – Дніпропетровськ, 2017. – Вип. 11. – С. 102-110.
 3. Poliuha, V. V.(2019) Folk song as an adaptive element of social culture. Philosophy and values of the modern culture : collective monograph / М. H. Bratasiuk, O. Yе. Gomilko, A. A. Kravchenko, V. V. Poliuha, etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. 53-69. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-193-3/53-69 (SENSE)

Публікації за кордоном:

 1. Полюга В. Социокультурная адаптация славян в контексте музыкальных традицій / В. Полюга. // Материалы республиканской научной конференции «Сохранение национальной идентичности белорусского общества: прошлое, настоящее, перспективы» – Барановичи, Белорусия, 2016. – С. 207 –
 2. Полюга В. Гендерні ролі як сегмент розвитку музичної освіти / В. Полюга // «Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки педагогів. Університет Данубіус (м. Сладковічево, Словацька республіка, 2016. – С. 93 – 95.
 3. Полюга В.Struktury dyssypatywne w systemie edukacji muzycznej / V. Poliuha // / Studia Kulturowo-Edukacyjne. – Lublin, 2016. – С. 81 – 87.
 4. Полюга В. Existential Value of Musical Creativity
  (Characteristics and Semantic Orientation) / В.Полюга // Lubelski rocznik pedagogiczny. – 2018. – ХХХVII, z. 2. – S. 153-162. Режим доступу: – http://journals.umcs.pl/lrp/issue/view/492/showToc (фахове видання)

 

Публікації у наукових фахових виданнях,
затверджених МОН України:

 1. Полюга В. Екзистенційна парадигма музичної творчості / В.Полюга // Наукові записки національного університету “Острозька академія”. – Острог, 2015. – Вип.17. – С. 8-12.
 2. Полюга В. Проблеми синергетики в контексті сучасної музичної освіти / В.Полюга //Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2015, № 6 (50). – С. 17-24. (фахове видання)
 3. Полюга В. Атрактори синергійності музичної освіти / В. Полюга //Щомісячний науково-педагогічний журнал “Молодь і ринок”. – – № 1 (132). – С. 44-48. (фахове видання)
 4. Полюга В. Дисипативні системи синергетики в музичній освіті / В. Полюга // Педагогічні науки: теорія, історія,інноваційні технології : науковий журнал. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015, № 8 (52). – С. 87-94. (фахове видання).
 5. Полюга В. Олач Ю. Музичні колективи Самбірщини в соціокультурному просторі сьогодення/Полюга В. Олач Ю.// Музичні колективи Самбірщини в соціокультурному просторі сьогодення. Актуальні питання культурології. Альманах наукового товариства «Афіна». Рівне, 2019. Вип.19. С. 59-64. (фахове видання).
 6. Полюга В. Андрусишин Т. Соціокультурні орієнтири жінки в суспільних оцінках статі. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім.І.Франка. Дрогобич: «Гельветика», 2020. Вип.29. Том.5. С.52 – 57. URL: http://www.aphn-journal.in.ua/29-5-2020 (фахове видання)

 

Монграфії:

 1. Полюга В. Кітч і музика (суб’єктивний досвід чи об’єктивація дійсності)/ В.Полюга// Кітч у мистецтві, етосі і вихованні / ред.: Гжегош Гжибек, тарас Дубровний. – Львів; Ряшів: Растр-7, 2019. – С.36-44

 

Публікації у наукових виданнях:

 1. Полюга В. Науковий аналіз публіцистики Нестора Нижанківського у монографії Уляни Молчко (критичний відгук) / Франківець, часопис Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. Дрогобич, 2015 р.
 2. Полюга В. Творчо-педагогічна спадщина Інституту музичного мистецтва (м. Дрогобич): корифеї минулого – пріоритети сьогодення // Хорове мистецтво України та його подвижники: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Дрогобич, 20 – 21 жовтня 2016  року) [Електронний ресурс] / Редкол.: І. Бермес, В. Полюга. – Дрогобич: Видавництво ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – С. 223 – 230. – Режим доступу: http://dspu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/10/xorove-mystectvo-ukrayiny-ta-jogo-podvyzhnyky20.10-2016.pdf
 3. ПолюгаВ. Existential value of musical creativity (characteristics and semantic orientation) / В. Полюга // Імплементація європейських стандартів в українській освіті дослідження: Збірник матеріалів ІІ Міжнародної наукової конференції Української асоціації дослідників освіти. – Київ – Дрогобич, 2018. – С. 122 – 123.
 4. Полюга В. Філософія і музика: «музика філософії» / Вікторія Полюга // Хорове мистецтво України та його подвижники: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції  (м. Дрогобич, 19 – 20 жовтня 2017  року). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ  ДДПУ ім. І. Франка, 2017. – С. 234 – 246.

http://dspu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/02/xorove-mystectvo-urayiny-ta-jogo-podvyzhnyky-2017.pdf

 1. Полюга В.В. Соціокультурна адаптація в музичній культурі (слов’янські народності)/ В.Полюга// Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного світового простору: стан, проблеми, перспективи : матер. ІІ міжнар. наук.практ. конф., м. Маріуполь, 18-19 квітня 2018 р. – С.  459 – 462.
 2. Полюга В. Андрусишин Т. Диференціація гендерних ролей, стереотипів та стандартів у галузі музичного мистецтва. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том VІІІ: діалог у розвитку науки та освіти. Конін-Ужгород-Київ-Херсон: Посвіт, 2020. С.11-14.
 3. Полюга В. Психологічні особливості викладання хорових дисциплін // Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (18-19 грудня 2020 р., м.Одеса). – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2020. – Ч. 2. – С.29-34

 

Збірники:

 1. Хорове мистецтво України та його подвижники: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Дрогобич, 20-21 жовтня 2016  року) [Електронний ресурс] /Редкол.: І.Л. Бермес, В.В. Полюга. – Дрогобич: Видавництво ДДПУ ім.І.Франка, 2016. – 280 с. Режим доступу: http://dspu.edu.ua/science/wp-content/uploads/2018/08/xorove-mystectvo-ukrayiny-ta-jogo-podvyzhnyky20.10-2016.pdf
 2. Хорове мистецтво України та його подвижники : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Дрогобич, 19 – 20 жовтня 2017  року) [Електронний ресурс] / Редкол. : І.Л. Бермес, В.В. Полюга. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ  ДДПУ ім. І. Франка, 2017. – 356 с. – Режим доступу: http://ddpu.drohobych.net/konf-xorove-mystectvo/
 3. Хорове мистецтво України та його подвижники : матеріали VІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Дрогобич, 19 жовтня 2018  року) [Електронний ресурс] / Редкол. : І.Л. Бермес, В.В. Полюга. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ  ДДПУ ім. І. Франка, 2018. – 411 с.

 

Участь у міжнародних проектах:

 1. Зимова школа Європейського Союзу Еразмус+  (Трускавець, Україна, 28 січня – 2 лютого,  2018р) за темою: «Європейські індикатори якості освітніх досліджень»
 2. Стажування (108 год.) в Університеті Данубіус м.Сладковічево (Словаччина, Європейський Союз) за програмою «Innovative educational technologies: European union experience and its implementation to the training of educators» (06 грудня – 28 грудня 2016 р.).