Меню

Гнатів Зоряна Ярославівна

Гнатів Зоряна Ярославівна

Гнатів Зоряна Ярославівнакандидат філософських наук, доцент.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію «Біблійні мотиви в українській культурі як предмет соціально-філософської рефлексії».

Учасник міжнародних та всеукраїнських науково-практичних семінарів і конференцій. Автор більше 50 наукових праць.

Сфера наукових зацікавлень: міждисциплінарність як сучасний принцип навчання; проблеми національного вектору модернізаційного процесу розвитку сучасної музичної педагогіки.

Монографії

1.      Гушоватий П., Гнатів З. Мистецтво. Творчість. Виховання: монографія /П. Гушоватий, З. Гнатів. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – 168 с.

          

Посібники з грифом університету

 1. Гушоватий П., Гнатів З. Хорове мистецтво України та його подвижники // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич, 2011. – 270 с.
 2. Гнатів З. Народна пісня в репертуарі шкільних хорів та ансамблів // методичні рекомендації. Випуск ІІІ. [упор. З.Гнатів]. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2014. – 74 с.
 3. Гнатів З., Добуш Ю. Хоровий клас і практикум роботи з хором (однорідні хори) [упор.
  З. Гнатів, Ю. Добуш]. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2014. – 72с.
 4. Гнатів З., Сможаник О. Хоровий клас і практикум роботи з хором: методичні рекомендації до проведення занять [упор. З. Гнатів, О. Сможаник]. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2014. – 32 с.
 5. Добуш Ю., Гнатів З. Хоровий клас і практикум роботи з хором (однорідні хори). / [Упоряд. Ю. Добуш, З. Гнатів]. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – Вип. 2. – 54 с.
 6. Гушоватий П., Гнатів З., Синкевич Н. Хрестоматія шкільного пісенного репертуару «Музична символіка України» Випуск перший (видання 2-е, доповнене): навчально-методичний посібник / Петро Гушоватий, Зоряна Гнатів, Наталія Синкевич. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 2016. – 88 С.
 7. Хоровий репертуар для самостійної роботи студентів. Твори для жіночого хору: Навчальний посібник (для самостійної роботи) з навчальної дисципліни «Хоровий клас і практикум роботи з хором» (для студентів ЗВО) / ред.-упор П.Гушоватий, З.Гнатів, Ю.Добуш. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2020. – 120с.

 

Публікації у міжнародних наукометричних базах даних

 

 1. Гнатів З. Вітчизняні освітні орієнтири відповідно до історичних процесів Європейського Союзу // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи. Міждисциплінарні перспективи. Том У / ред..-упор. А.Душний, М.Михмудов, М. Стреначікова. – Баку – Банська Бистриця-Ужгорож-Херсон: Посвіт, 2019. – 616 с. – С.127-133.

 

 Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених МОН України

 1. Гнатів З. Українська духовна музика в контексті сучасного процесу едукації // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2011. – № 2 (73). – С.117-121
 2. Гнатів З. Християнські засади музичного мистецтва України в сучасному освітньо-виховному процесі. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей. ‒ Ялта: РВВ КГУ, 2011. – Вип. 32. – Ч. 2. – С.60-64
 3. Гнатів З. Духовний вимір музичної культури України на рубежі ХІХ-ХХст. як предмет соціально-філософського аналізу // Молодь і ринок. – 2011. – №-9 (80). – С.154-158
 4. Гнатів З. Біблійні мотиви в українській культурі як предмет соціально-філософського аналізу: постановка проблеми // Мультиверсум. Філософський альманах: зб. наук. праць [відп. ред. В. В. Лях]. – К.: Укр. центр дух. культури, 2011. – Вип. 10. – С. 198-205.
 5. Гнатів З. Біблійні мотиви в українській культурі як предмет соціально-філософської рефлексії: теоретико-методологічні аспекти проблеми // Нова парадигма. ‒ / [голов. ред. В. П. Бех.]. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 102. – С. 31-42
 6. Гнатів З. Есхатологічно-сотеріологічні мотиви у знакових системах української культури // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. / [редкол. В. П. Андрущенко та ін.]. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 26 (39). – С. 358-363.
 7. Гнатів З. Наратив Біблії в екзистенційно-кордоцентричних мотивах української культури // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філософські науки. №15. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ „Вежа”, 2011. – С. 22-26
 8. Гнатів З. Провіденціальні ідеї в українській політичній символіці (до проблеми біблійних мотивів в українській культурі) // Практична філософія. – К.: ПАРАПАН, 2012. – №1 (43). – С. 136-140
 9. Гнатів З. Екзистенційно-кордоцентрична традиція в українській та світовій культурах // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич, 2013. – № 11 (106).
 10. Гнатів З. Релігійна стрижнева основа в українській культурі та освіті: духовний пошук, національний досвід, філософська традиція // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2013. – № 9 (104). – 99-103
 11. Гнатів З. Сакральна тематика у творчості українських композиторів 2 пол. ХІХ – поч. ХХ ст. / З. Гнатів // Молодь і ринок: [щомісячний науково-педагогічний журнал]. Дрогобич, 2012. – 12 (95). – С.118-126.
 12. Гнатів З. Неотомістичні пошуки «інтегрального гуманізму» у сучасних модернізаційних суспільно-політичних процесах України / З. Гнатів // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред В. М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. – Випуск 69 (№2).
 13. Гнатів З. Осмислення буття феноменів сакрального і світського в культурі / З. Гнатів // Практична філософія. – Практична філософія. – К.: ПАРАПАН, 2013. – №1.
 14. Гнатів З. Інтеграція філософського і мистецтвознавчого підходів в сучасній музично-педагогічній освіті [Електронний ресурс] // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України : електрон. наук. фах. вид. / голов. ред. Райко В. В. – 2014. – Вип. 2. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2014_2_3.pdf.
 15. Гнатів З. Специфіка диригентсько-хорових дисциплін як фахових предметів та виду виконавського мистецтва в сучасній музично-педагогічній освіті // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич, 2014. – № 3 (110).
 16. Гнатів З. Українське мистецтво як культурна практика та форма суспільної свідомості у вимірі музичної антропології // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2013. – № 4.
 17. Гнатів З. Екзистенційно-кордоцентрична традиція в українській та світовій культурах // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич, 2013. – № 11 (106).
 18. Гнатів З. Інтеграція філософського і мистецтвознавчого підходів в сучасній музично-педагогічній освіті [Електронний ресурс] // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України : електрон. наук. фах. вид. / голов. ред. Райко В. В. 2014. Вип. 2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2014_2_3.pdf.
 19. Гнатів З. Специфіка диригентсько-хорових дисциплін як фахових предметів та виду виконавського мистецтва в сучасній музично-педагогічній освіті // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич, 2014. – № 3 (110).
 20. Гнатів З. Українське мистецтво як культурна практика та форма суспільної свідомості у вимірі музичної антропології // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2013. – № 4.
 21. Гнатів З., Сможаник О. Образно-символічна та інформаційна наповненість українських народних пісень (На прикладі «Гей, пливе кача по Тисині») / З. Гнатів, О. Сможаник // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2014. – № 12 (119).
 22. Гнатів З. Національний вектор розвитку сучасної мистецької освіти / З. Гнатів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2015. − №8 (127).
 23. Гнатів З. Українська музична культура та освіта в модернізаційних процесах сьогодення / З. Гнатів // Практична філософія. – К.: ПАРАПАН, 2016. – № 3.
 24. Гнатів З. Проблема естетичного виховання майбутніх педагогів у процесі фахової підготовки // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2019. Вип. 65. – 140 с. Т. 1. – С.40-45
 25. Гнатів З. Міжнародна співпраця Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка в сучасному процесі інтернаціоналізації вищої освіти // Інноваційна педагогіка. ­ Випуск 14. – Том2. – Одеса, 2019. – С.32-36
 26. Гнатів З. Університет як стратегічний ресурс розвитку суспільства: інституція та трансформація // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 69 : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – 328 с. – С.42-46

 

Публікації у наукових виданнях

 1. Гнатів З. Модус кордоцентризму як біблійний мотив у знакових системах української культури: історичний аспект. Виховання, освіта, менеджмент, філософія, право: історичний аспект: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції студентів та молодих учених. – Ялта: РВВ РВНЗ КГУ, 2011. – С.106-109
 2. Гнатів З. Часовий вимір мотиву месіанства України в знакових системах національної культури. Матеріали 23-х міжнародних людинознавчих філософських читань ”Гуманізм.Людина.Час”, 21-22жовтня 2011р./ Відп. за випуск проф. В. Здоровенко. – Дрогобич:„Швидкодрук”, 2011.
 3. Гнатів З. „Філософія серця”: модус життя і безсмертя // Збірник праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [ред.-упор. В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – Вип. 1.  – С. 18-22
 4. Гнатів З. Проблема біблійних мотивів в теорії модернізації українського суспільства // Простір і час сучасної науки: зб. матеріалів VІІІ Міжнародної інтернет-конференції 19-21 квітня 2012 р. Частина 4. – Київ, 2012.
 5. Гнатів З. „Філософія серця” як біблійний мотив у ціннісно-смислових спектрах соціальної реальності // Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наук. праць [за заг. ред. к. філос. н. Журби М. А.]. – Частина 1. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011.
 6. Гнатів З. З молитвою у вічність / о. Данило Роздольський. Панахида /Упор
  П. Гушоватий, В. Шафета. – Дрогобич: Посвіт, 2014.
 7. Гнатів З. Особливості реалізації художньо-естетичного виховання в контексті національних орієнтирів розвитку музичної освіти // Проблеми музичної освіти учнівської молоді: Матеріали Першого Всеукраїнського науково-практичного семінару / Ред.-упор. П. Гушоватий, З. Гнатів. ‒ Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, – 2016.
 8. Гнатів З. До проблеми етнопсихологічної детермінованості української музичної культури та освіти / З. Гнатів // Парадигма пізнання: гуманітарні питання. – 2016. − № 5 (16).

    

Публікації у зарубіжних виданнях

 1. Гнатів З. Диригентсько-хорова підготовка у фаховому становленні вчителів музичного мистецтва: трансформація культурно-освітнього досвіду // Психология труда и профессиональное развитие педагога: актуальное состояние, проблемы, перспективы: Материалы ІІ Международной научно-практической конференции (9 октября 2013 г., Екатеринбург-Бирск) / Под ред. Л.В.Моисеевой, О.С.Батуриной. – М.: Научн. технологии, 2013.

 

Збірники

 1. Гнатів З., Гушоватий П. Проблеми музичної освіти учнівської молоді / П. Гушоватий, З. Гнатів // Матеріали Першого Всеукраїнського науково-практичного семінару. ‒ Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, – 2016. – 140 с.