Меню

Бермес Ірина Лаврентіївна

Бермес Ірина ЛаврентіївнаБермес Ірина Лаврентіївна – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри.

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію «Хорове життя Дрогобиччини першої половини ХХ ст. в контексті духовного розвитку Галичини».

У 2014 році захистила докторську дисертацію «Український хоровий рух у контексті соціокультурних процесів ХІХ – початку ХХІ сторіччя».

Автор наукових праць з питань хорової культури та музичної освіти.

Сфера наукових зацікавлень:музичне краєзнавство; історія українського хорового мистецтва та хорового виконавства; хорова творчість українських композиторів.

Монографії

  1. Бермес І. Еволюція хорового руху на Дрогобиччині в контексті розвитку культури Галичини (від “весни народів” до 1942 р.). Дрогобич : Коло, 2002. 200 с.
  2. Бермес І. Український хоровий спів як соціокультурне явище. – Дрогобич: Посвіт, 2013. 432 с.
  3. Бермес І. Українсько-польські музичні зв’язки першої третини ХХ століття (на прикладі Дрогобича): підрозділ монографії / І. Бермес // Історія, теорія та практика сучасних гуманітарних наук: колективна монографія. – Мелітополь, 2016.

 

Посібники з грифом МОН України

1) І. Бермес Еволюція хорового руху на Дрогобиччині в контексті розвитку культури Галичини (від “весни народів” до 1942 р.) : підручник. Дрогобич : Коло, 2003. Вид. 2-е, доповнене, перероблене. 198 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-337 від 03.02.2003 р.)

2) І. Бермес З історії музичного шкільництва Дрогобиччини 20‒30-х років ХХ ст. Дрогобич : Коло, 2007. 154 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18-Г-1070 від 10.07.2007 р.)

3) Гушоватий П., Бермес І.Л., Пиц Б., Михаць М. Хор “Боян Дрогобицький: історія і сучасність” (Розділ 1 – Становлення “Дрогобицького Бояна” (1901 ‒ 1944). Дрогобич : Посвіт, 2011. С. 3‒42. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти (лист № 1/11-7402 від 06.08.2010 р.)

4) І. Бермес  Диригентське мистецтво: поліфункційні виміри. Львів : Червона калина, 2008. 82 с.

 

Посібники з грифом університету

  1. Бермес І. Л. Виховні засади хорового співу в процесі загального музичного виховання: навчальний посібник. – Дрогобич: Посвіт, 2013.

 

Статті, які індексуються в науко метричних базах (Web of science)

1) Бермес І. Рефлексії про сутність поняття “хор” у просторі культури. Вісник НАКККіМ. 2016. №4. С. 57–61.

2) Бермес І. Жінка-диригент: спроба характеристики успішності. Вісник НАКККіМ. 2017. №1. С. 63–68.

3) Бермес І. Фестиваль “Лемківська ватра” в Ждині в історії та культурі субетносу. Вісник НАКККіМ. 2018. №1. С. 101–105.

4) Бермес І. Аналіз і типологізація епістолярію Соломії Крушельницької. Вісник НАКККіМ. 2018. №2. С. 169–172.

 

Статті у фахових виданнях (Index Copernicus, категорія В)

1) І. Бермес Соціокультурні функції польських товариств Дрогобича (перша третина ХХ ст.). Вісник НАКККіМ. 2019. №2. С. 271–275.

2) І. Бермес Педагогічні методи Миколи Колесси (на основі спогадів та інтерв’ювання учнів і колег маестро). Культура і сучасність. 2019. №1. С. 68–75.

3) І.Бермес Особливості комунікації “композитор–слухач” у хоровому виконавстві. Вісник НАКККіМ. 2020. №2. С. 168–173.

4) І. Бермес Диригентська діяльність С. Людкевича. Актуальні питання гуманітарних наук. Дрогобич, 2020. Вип. 28. С. 32–38.

5) І. Бермес Рецензія на монографію А. І. Кравченко «Камерно-інструментальне мистецтво України кінця ХХ – початку ХХІ століть (семіологічний аналіз)». Культура і сучасність. 2020. №2. С. 198–200.

 

Статті у зарубіжних виданнях

1) І. Бермес  Profesjonalizacja zycia muzycznego Ziemi Galicyjskiej w latach 20 – 30 ХХ wieku. Pogranicze: rocznik naukowy. Lublin, 2012. N4. S. 157‒173.

2) І. Бермес  Działalność „Bojana Borysławskiego” jako czynnika kulturologicznego ziemi drogobyckiej. Musica Galiciana. Rzeszów. 2014. Tom ХІV. S. 315–324.

3) І. Бермес Zagadnienie audycji muzycznych na łamach miesięcznika „Muzyka w szkole”. Studia kulturowo-edukacyjne. Lublin, 2016. №1. Tom ХІ. S. 73–81.

4) І. Бермес Rola ukraińskich kobiet w rozwoju kultury ziemi drohobyckiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Musica Galiciana. Rzeszów, 2019. Т. ХVI. S. 241–252.

 

Публікації у наукових фахових виданнях

1) І. Бермес  Поезія Івана Франка “Червона калина, чого в лузі гнешся?” в хоровій версії М. Ластовецького: особливості прочитання. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. 2014. Ч. 3. С. 48‒54.

2) І. Бермес   “Золотоверхий Київ” у фестивальному русі України періоду державної незалежності. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. 2014. Вип. 20. Т. 1. С. 156‒161.

3) І. Бермес   Українські народні пісні як об’єкт наукової рефлексії. Музикознавчі студії: Збірник наукових праць Інституту мистецтв Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки та Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. Луцьк, 2014. Вип. 13. С. 86‒98.

4) І. Бермес   Роман Кухар – співак і організатор музичного життя української діаспори. Міжнародний вісник: культурологія, філологія, мистецтвознавство. Київ: Міленіум, 2015. Вип. 1 (4). С. 88‒93.

5) І. Бермес   Михайло Вербицький: штрихи до творчого портрета композитора (до 200-річчя від дня народження). Культура України: Збірник наукових праць Харківської державної академії культури. Серія: Мистецтвознавство. 2015. Вип. 50. С. 4‒13.

6) І. Бермес   Хорова музика в дзеркалі фестивалю “Музичні прем’єри сезону”. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Мистецтвознавство. Івано-Франківськ, 2015. Вип. 30. С. 75‒80.

7) І. Бермес   Концерти хорової музики в проектах міжнародного фестивалю “Київ-Музик-Фест”: культуротворча сутність. Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. 2015. Вип. 16. С. 125‒137.

8) І. Бермес   Організаційні засади музичного фестивального руху в Україні. Культурологічна думка: Щорічник наукових праць Інституту культурології національної академії мистецтв України. Київ, 2015. №8. С. 150‒155.

9) І. Бермес   Хоровий рух у Наддніпрянській Україні як фактор самоідентифікації українців у ХІХ ст. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. 2015. № 1. Вип. 33. С. 33‒39.

10) І. Бермес   Наукові горизонти музикознавчої спадщини Романа Кухаря. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: Збірка наукових праць Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2015. Вип. 4. С. 31–37.

11) І. Бермес   Культуротворча сутність Галицького музичного просвітництва (перша третина ХХ ст.). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. 2015. Вип. 21. Т. 1. С. 21‒27.

 

Збірники

  1. Бермес І. Полюга В. Хорове мистецтво України та його подвижники: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Дрогобич, 20-21 жовтня 2016  року) [Електронний ресурс] / Редкол.: І. Бермес, В. Полюга. – Дрогобич: Видавництво ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – 325 с. – Режим доступу: http://ddpu.drohobych.net/?page_id=5182. ,
  2. Бермес І., Полюга В. Хорове мистецтво України та його подвижники: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Дрогобич, 19 – 20 жовтня 2017  року) [Електронний ресурс] / Редкол.: І. Бермес, В. Полюга. – Дрогобич: Видавництво ДДПУ ім. І. Франка, 2017. – 358 с. Режим доступу: http://ddpu.drohobych.net/konf-xorove-mystectvo/
  3. Бермес І., Полюга В. Хорове мистецтво України та його подвижники : матеріали VІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції  (м. Дрогобич, 19 жовтня 2018  року) [Електронний ресурс] / Редкол. : І.Л. Бермес, В.В. Полюга. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ  ДДПУ ім. І. Франка, 2018. – 411 с.