Меню

І. Інформація про університет

Назва і адреса

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
вул. Івана Франка, 24,
м. Дрогобич, Львівська обл.,
82100, Україна
Тел.,факс.: (0324) 410474, (03244) 33877
Офіційний вебсайт https://dspu.edu.ua/
e-mail: dspu@dspu.edu.ua 

Адміністрація

 • Ректор – Бодак Валентина Анатоліївна, доктор філософських наук, професор, головний корпус, кімн.24, тел.(0324) 410474, e-mail: rectorat@dspu.edu.ua.
 • Проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації – Галик Володимир Миколайович, кандидат історичних наук, доцент, головний корпус, кімн. 28,  тел. (03244) 33877, e-mail: v.halyk@dspu.edu.ua
 • Проректор з наукової роботи – Пантюк Микола Павлович, доктор педагогічних наук, професор, головний корпус, кімн. 37, тел. (03244) 3-33-32, e-mail: pantiuk.m@dspu.edu.ua.
 • Проректор з проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та інформаційної діяльності – Гриник Ігор Миронович,  кандидат педагогічних наук, доцент, головний корпус, кімн. 22, тел. (0324) 41-05-98,  e-mail: ihorhrynyk@dspu.edu.ua.
 • Загальний опис університету

Дрогобицький державний педагогічний університет   імені Івана   Франка створений у травні 1940 року як Дрогобицький учительський інститут. З 1940-го року до 1952 року заклад функціонував як учительський інститут у складі трьох факультетів, з 1952-го року до 1998 року – як педагогічний інститут. У вересні 1998 року на базі педагогічного інституту створено Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка  – державний заклад вищої освіти ІV рівня акредитації. Головними напрямками діяльності університету є: підготовка висококваліфікованих фахівців для системи освіти та інших галузей економіки України; перепідготовка спеціалістів і підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів освіти та педагогічних працівників; розробка, видання навчальної та навчально-методичної літератури; організація та проведення фундаментальних та прикладних досліджень; підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; інтеграція університету у європейську систему вищої освіти.

Сьогодні у структурі університету діють чотири навчально-наукові інститути (інститут фізики, математики, економіки та інноваційних технологій; інститут іноземних мов; інститут музичного мистецтва; інститут фізичної культури і здоровя), пʼять факультетів (біолого-природничий; історичний; психології, педагогіки та соціальної роботи; філологічний; факультет початкової та мистецької освіти), Центр післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки.

Університет готує фахівців з 12 галузей знань за 42 спеціальностями на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти,
В університеті навчається 4545 студентів (2850 – на денній формі навчання, 1695 – на заочній формі), 96 аспірантів (87 – на очній, 9 – на заочній формі), 5 докторантів.

На 36 кафедрах університету навчальний процес забезпечують 487 науково-педагогічних працівники, з них 466 (95,7 %) на постійній основі і 21 (4,3 %) – зовнішні сумісники. Серед штатних науково-педагогічних працівників є 62 доктори наук, професори (13,5 % від усіх штатних науково-педагогічних працівників), 313 кандидатів наук, доцентів (67,2 % від усіх штатних науково-педагогічних працівників).

Перелік навчальних програм, які пропонує університет

Загалом підготовка фахівців здійснюється за 54 освітньо-професійними програмами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та 57 другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Також Університет здійснює підготовку докторів філософії та докторів наук через аспірантуру і докторантуру за 17 освітньо-науковими програмами на третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому) рівні й за 7 науковими програмами – на науковому рівні вищої освіти.

З освітніми програмами можна ознайомитися у каталозі освітніх програм та на сторінці «Наука в університеті»

Загальні вимоги до зарахування

Прийом на навчання до Університету проводиться Приймальною комісією згідно з Правилами прийому, розробленими відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених відповідним Наказом Міністерства освіти і науки України.

Детальна інформація про умови прийому на навчання до Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка міститься на Вебсайті університету за адресою http://pk.dspu.edu.ua/2020.html.

Загальні процедури реєстрації

Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну форму здобуття освіти, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою та зарахування за квотами, подають заяви тільки в електронній формі. У кожній заяві вступник зазначає пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 означає найвищу пріоритетність.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу та громадянство;
 • військово-облікового документа – для військовозобов’язаних;
 • документа державного зразка про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і додаток до нього;
 • сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов (при вступі на основі диплому молодшого спеціаліста обов’язковим є подача сертифікату ЗНО з української мови і літератури; при вступі на спеціальність 051 «Економіка» – сертифікат з української мови і літератури та математики). Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2020 років (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (за наявності).
 • інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, але не пізніше строків, установлених у Правилах прийому, для прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.

До заяви вступник додає копії вищезазначених документів та чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

При прийомі в порядку переведення або поновлення додається академічна довідка встановленого зразка про незакінчену вищу освіту.

Присвоєння кредитів ЄКТС (ECTS)

У Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка діє в повному обсязі Європейська кредитно-трансферна система. Перезарахування навчальних досягнень з інших університетів здійснюється за процедурами та на основі документів ЄКТС (Аплікаційна форма студента, Угода про навчання, Академічна довідка).

Інформація про консультативну допомогу студентам

У кожному навчально-науковому інституті та на факультетах університету є координатори ЄКТС інституту (факультету), а також ЄКТС-консультанти для кожного бакалаврського напряму. Відповідні дані містяться на веб-сторінці кожного навчально-наукового інституту та факультету.