Меню

Конференція трудового колективу

Поштова адреса: 82100

м. Дрогобич, вул. І. Франка, 24,

тел. 0677282466

Відповідно до п. 1. ст. 39 Закону України «Про вищу освіту» вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу вищої освіти є загальні збори (конференція) трудового колективу, включаючи виборних представників з числа студентів (курсантів).

У вищому колегіальному органі громадського самоврядування Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка – Конференції трудового колективу – представлені всі категорії учасників освітнього процесу. При цьому не менш як 75 відсотків складу делегатів становлять наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які працюють в Університеті на постійній основі, не менш як 15 відсотків – виборні представники з числа здобувачів вищої освіти, шляхом прямих таємних виборів.

Конференція трудового колективу Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка як вищий колегіальний орган громадського самоврядування обрана у складі 76 осіб.

Конференція трудового колективу Університету скликається не рідше одного разу на рік.

Закон України «Про вищу освіту» покладає на колегіальний орган громадського самоврядування такі повноваження:

  • погоджує за поданням вченої ради Університету Статут Університету чи зміни (доповнення) до нього;
  • заслуховує щороку звіт ректора Університету та оцінює його діяльність;
  • обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю;
  • розглядає за обґрунтованим поданням наглядової або вченої ради Університету питання про дострокове припинення повноважень ректора Університету;
  • затверджує правила внутрішнього розпорядку і колективний договір Університету;
  • обирає за поданням структурних підрозділів представників до вченої ради Університету;
  • зозглядає інші питання діяльності Університету;
  • здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством.