Меню

Зимомря Микола Іванович

Зимомря Микола ІвановичЗимомря Микола Іванович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри германських мов і перекладознавства. Лауреат Міжнародних літературних премій ім. І. Кошелівця (2001) та Б.Лепкого (2005). Нагороджений знаками «Відмінник освіти України» (1996), «Петро Могила» (2006). Член Національної спілки журналістів України (1980). Член Національної спілки письменників України (2008). Автор понад 800 праць з проблематики порівняльного літературознавства, перекладознавства, культурознавства.

Сфера наукових зацікавлень: перекладознавство

Контактні засоби зв’язку: zimok@ukr.net

Перелік публікацій
Монографії
 1. Зимомря М.І. Собор щоденної благодаті. Радіопубліцистика. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – 428 с.
 2. Зимомря М.І., Шагала Л. Педагогічний доробок Ярослава Грицковяна: контекст українського шкільництва у Польщі / Леся Шагала, Микола Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – 216 с.
 3. Зимомря М.І. Контекст традиції та новаторства: творчий доробок Миколи Ткачука. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – 120 с.
Посібники з грифом МОН України
 1. Зимомря М.І., Вишинський В.С., Летнянчин П.П., Зимомря І.М. Текст. Система. Поетика жанру / [за ред. Г.Семенюка, М.Зимомрі, М.Ткачука; відп. за випуск І.Зимомря]. – [2-е вид., доп.]. – Київ–Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І.Франка, 2012. – 464 с.
Збірники
 1. Анатолій Мойсієнко. Поезії. Переклади російською та німецькою мовами / [упорядкування, редакція: І. Зимомря; пер. з рос.: О. Бригінець, Л. Вишеславський, В. Дробот, О. Рудяков, В. Шевченко, В. Штилвелд; пер. з нім.: А.-Г. Горбач, Е. Ерб, І. Зимомря, М. Зимомря]. – Київ-Дрогобич: Коло, 2013. – 63 с.
Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Зимомря М.І. Діалог у системі рецепції та міжкультурної комунікації // Теорія літератури: концепції, інтерпретації: наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості; за ред. Л.В.Грицик. – К., 2012. – С. 106–112.
 2. Зимомря М.І. Його цілительне слово. Роману Гром’яку – 75 // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. – Серія: Літературознавство. – Тернопіль, 2012. – Вип. 34. – С. 380–388.
 3. Зимомря М.І. Барвінок із щедрих змагань, або Слово про Петра Рихла // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. – Серія: Літературознавство. – Тернопіль, 2012. – Вип. 34. – С. 388–402.
 4. Зимомря М.І. Образ Карпатської України: спрямованість у майбутнє (До 50-річчя від дня народження Миколи Вегеша) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. – Серія: Літературознавство. – Тернопіль, 2012. – Вип. 34. – С. 402–414.
 5. Зимомря М.І. Життя на гончарному крузі [Про Валерія Скотного] // Освіта і управління. – К., 2012. – Ч. 1. – Т. 15. – С. 64–68.
 6. Зимомря М.І. Берег надії – у широкий світ. Олександру Астаф’єву – 60 // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. – Серія: Літературознавство. – Тернопіль, 2012. – Вип. 35. – С. 385–418.
 7. Зимомря М.І. Дослідницький пошук – поступом Івана Франка. Слово про Тетяну Космеду // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. – Серія: Літературознавство. – Тернопіль, 2012. – Вип. 35. – С. 418–426.
 8. Зимомря М.І. Сольність його духовності: Олександру Астаф’єву – 60 // Студії з україністики. Випуск Х. Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф’єва. – Київ-Дрогобич: Посвіт, 2012. – С. 9–37.
 9. Зимомря М.І. Поет і вчений: струни слова // Студії з україністики. Випуск Х. Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф’єва. – Київ-Дрогобич: Посвіт, 2012. – С. 40–47.
 10. Зимомря М.І. Українська література в оцінках Флоріана Неуважного: контекст взаємодії // Студії з україністики. Випуск Х. Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф’єва. – Київ-Дрогобич: Посвіт, 2012. – С. 363–379.
 11. Зимомря М.І. Особливості поетики структури «текст у тексті» (аспект рецепції та інтерпретації) // Таємниця слова: збірник наукових праць Львівського національного університету імені Івана Франка. – Серія: Українська філологія. Збірник на пошану доктора фіологічних наук, професора Любомира Сеника. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 12. – С. 262–272.
 12. Зимомря М.І. Історія – міцне осердя Миколи Вегеша // Освіта Закарпаття. – Ужгород, 2012. – № 15. – С. 95–101.
 13. Зимомря М.І.Виміри ідентичності в художньому світі Тараса Шевченка крізь призму німецькомовної рецепції // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. – Серія: Філологічні науки. Видається з нагоди 70-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Григорія Дмитровича Клочека. – Кіровоград, 2013. – Вип. 14. – С. 102–112.
 14. Зимомря М.І., Гаврилюк Х.Ю. Картина світу та її колористика у поемі «Енеїда» І. Котляревського: особливості перекладу реалій // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград, 2013. – Вип. 116. – С. 13 – 17.
 15. Зимомря М.І., Гаврилюк Х.Ю. Поезія Тараса Шевченка в інтерпретації Пйотра Куприся польською мовою: дискурс мотиву // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Серія: Літературознавство. – Тернопіль, 2013. – Вип. 37. – С. 272–285.
 16. Зимомря М.І., Zymomrya І.М., Рецепція поетичної спадщини Тараса Шевченка в німецькомовному культурному просторі // Слово і час. – Київ, 2013. – № 7. – С. 8–15.
 17. Зимомря М.І., Zymomrya І.М. Інтердисциплінарний вектор досліджень Лідії Дунаєвської та її вплив на фольклористичну діяльність Івана Хланти // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2013. – Вип. 38. – С. 97–110.
 18. Зимомря М.І., Zymomrya І.М. Die deutschsprachigen Novellen von Olha Kobyljanska als ein Grunstein zu neuen künstlerischen Rezeptionsvorstellungen // Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine. – Lwiw, 2013. – Nr. 26. – S. 53–54.
 19. Зимомря М.І. Художній світ Тараса Шевченка в інтерпретаційній парадигмі: модель засвоєння німецькою мовою // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Серія: Літературознавство. – Тернопіль, 2014. – Вип. 40. – С. 31–42.
 20. Зимомря М.І. Креативне осмислення літературного процесу [Рец.: Ковалів Ю. Історія української літератури. Кінець ХІХ – початку ХХІ століть» (Т. 1–2). – К.: Академвидав, 2013)] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Серія: Літературознавство. – Тернопіль, 2014. – Вип. 40. – С. 406–416.
 21. Зимомря М.І. Сутність модернізму: спроба окреслення ліній європейської літератури порубіжжя століть [Рец.: Г. Корбич. Захід, Польща, Росія в літературно-критичному дискурсі раннього українського модернізму. Вибрані аспекти рецепції. – Познань, 2010)] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Серія: Літературознавство. – Тернопіль, 2014. – Вип. 40. – С. 423–430
 22. Зимомря М.І., Зимомря І.М. Рецепція контексту: сутність перекладу та інтерпретації Шевченкової поезії німецькою мовою // Шевченкознавчі студії. Збірник наукових праць до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – К., 2014. – Вип. 17. – С. 295–305.
 23. Зимомря М.І. Українська література в зацікавленнях Анни-Шарлотти Вуцкі: дискурс оцінки та інтерпретації // Проблеми гуманітарних наук. – Дрогобич, 2014. – С. 154–167.
 24. Зимомря М.І. Роль художественного опыта в рецепционном процессе: целостность качественного и количественного познания літературных явлений // «З роду нашого красного…» Перша професорка Волині. Збірник наукових праць на пошану професора Л.К. Оляндер. – Луцьк, 2014. – С. 59–76.
 25. Зимомря М.І. Роль творческих взаимосвязей в контексте литературного процесса (к 150-летию со дня рождения Ольги Кобылянской // Вопросы русской литературы. – Симферополь, 2014. – № 28 (85). – С. 156-191.
 26. Зимомря М.І. Лист від редакції газети «Вперед» // Науковий вісник Музею Івана Франка у Львові. – Львів, 2015. – Вип. 18. – С. 398–402.
 27. Зимомря М.І. Врятований лист до Йозефа Ауербаха // Науковий вісник Музею Івана Франка у Львові. – Львів, 2015. – Вип. 18. – С. 403–404.
 28. Зимомря М.І. Запрошення до співпраці [Лист Томаса Ахеліса до Івана Франка] // Науковий вісник Музею Івана Франка у Львові. – Львів, 2015. – Вип. 18. – С. 405–409.
 29. Зимомря М.І. Слово про Василя Марка // Слово і час. – 2015. – № 9. – С. 126.
 30. Зимомря М.І., Зимомря М.М. Статус художньої правди у текстовій матриці роману «Джейн Ейр» Шарлотти Бронте // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Серія: Літературознавство. – Тернопіль, 2015. – Вип. 42. – С. 243–246.
 31. Zymomrya M. W labiryncie komunikacji literackiej: poezja ukraińska w Polsce // Волинь-Житомирщина. На пошану професора Володимира Олеговича Єршова. – Житомир, 2016. – Вип. 27. – С. 200–207.
 32. Зимомря М. Вимір множинних зв’язків у творчій взаємодії особистостей // Науковий вісник Південноукраїнського національного університету ім. К.Д. Ушинського. – Серія: Лінгвістичні науки. – № 22. – Одеса: Астропринт, 2016. – С. 33–49.
 33. Зимомря М. Мовознавець з широким поглядом на світ. Слово про Тетяну Корольову // Науковий вісник Південноукраїнського національного університету ім. К.Д. Ушинського. – Серія: Лінгвістичні науки. – № 22. – Одеса: Астропринт, 2016. – С. 3–9.
 34. Зимомря М.І. Світло у кришталевих гранях. До 60-річчя від дня нородження О.Білоуса // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені В.Винниченка. – Серія: Філологічні науки. – Вип. 144. – Кіровоград, 2016. – С. 22-29.
 35. Зимомря М.І. Ein Weg zur Rezeption von Iwan Frankos Werken in Deutschland: Begegnung mit der ukrainischen Literatur // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені В.Винниченка. – Серія: Філологічні науки. – Вип. 144. – Кіровоград, 2016. – С. 49-53.
 36. Зимомря М.І., Ткачук М.П. Соціоментальні ознаки стилю життя в культурно-мовному просторі Східної Галичини на зламі ХІХ – початку ХХ століть [рецензія на монографію: Світлана Гірняк. Соціолект галицької інтелігенції у формуванні норм української літературної мови [кінець ХІХ-початок ХХ століття]. – Дрогобич, 2018. – 620 с.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Літературознавство. – Тернопіль, 2018. – № 49. – С. 270–279.
 37. Зимомря М.І. Береги його творчості: сутність слова Дмитра Павличка. До 90-річчя від дня народження // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Літературознавство. – Тернопіль, 2018. – № 49. – С. 238–242.
 38. Зимомря М.І. Щедрість випромінювання духовного світла або Слово про Степана Хороба // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Літературознавство. – Тернопіль, 2018. – № 49. – С. 252–264.
Статті у зарубіжних виданнях
 1. Зимомря М.І. Role of local lore in context of family pedagogy: concepts of Kazimierz Denek and Myroslav Stelmakhovych // Edukacja jutra. Wyzwania współczesności i przyszłości. – Sosnowiec: Humanitas, 2012. – Р. 437–445.
 2. Зимомря М.І. Tools for Pedagogue’s Creative Personality Formation: Model Component of Higher School Competitiveness // Education of Tomorrow. From Nursery School to the Professional Activity. – Sosnowiec: Humanitas, 2012. – Р. 153–167.
 3. Zymomrya M.І., Shahala L. Pedagogical Accents of Musical Lviv. Context of Ukrainian and Polish Co-operation (1852 – 1944). // Education of Tomorrow. Education and Upbringing in the Educational School System. – Sosnowiec: Wyzsza Szkola “Humanitas”, 2013. – Р. 343–355.
 4. Зимомря М.І. Tekst i poetyka: studia literackie i translatoryczne. Przedmowa // Recepcja treści: studia literackie i translatoryczne / [Pod redakcją: Iwan Zymomrya, Władysław Grzeszczuk, Mykoła Zymomrya]. – Drohobycz-Użhorod-Częstochowa-Gdańsk: Posvit, 2014. – S. 3–6.
 5. Зимомря М.І. К вопросу о феномене взаимодействия национальных литератур: рецепция, оценка, перевод // Recepcja treści: studia literackie i translatoryczne / [Pod redakcją: Iwan Zymomrya, Władysław Grzeszczuk, Mykoła Zymomrya]. – Drohobycz-Użhorod-Częstochowa-Gdańsk: Posvit, 2014. – С. 279–301.
 6. Зимомря М.І. Ясенова притуленість до високого. Слово про Тадея Карабовича // Український літературний провулок. – Т. 15 – Люблін, 2015. – С. 13-24.
 7. Зимомря М.І. У гостину до вічності. Слово про Василя Марка // Український літературний провулок. – Т. 15 – Люблін, 2015. – С. 289-295.
 8. Зимомря М.І., Шагала Л.Б. Czynnik języka ojczystego w kontekście nauczania języka obcego // Języki obce i literatura w dobie kryzysu humanistyki. – Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut, 2015. – S. 273–288.
 9. Zymomrya M., Zymomrya I. Miejsce kompetencjі w systemie transcendentalnych zasad Kazierza Denka – nauczyciela; algorytm tworzący kulturę moralną // Paideia – droga do uniwersalismu w wychowaniu. Księga dedykowana pamięci Profesora Kazimiera Denka. – Szczecinek, 2016.– 315–322.
 10. Зимомря М.І. Зимомря І.М. Letters of Ivan Franko: essence of authors creative aspirations // Spheres of Culture. – XV. – Lublin, 2016. – Р. 129-149.
 11. Зимомря М.І. Зимомря І.М. Indywidualność przez respektowanie i upowszechnianie wartości w edukacji i w naukach o niej – Profesorowi Janowi Grzesiakowi LXX // Aksjologiczno-docymologiczne konteksty ewaluacji w edukacji. Książka wydana z okazji Jubileuszu XV Wielkopolskiego Forum Pedagoficznego, dedykowana Profesorowi Janowi Grzesiakowi. – Kalisz–Konin, 2017. – S. 47–53.
 12. Mykola Zymomrya, Iwan Zymomrya. Українсько-польська взаємодія: трансцендентна вартість в оцінках Олександра Колянчука // Monografia NR17 Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Tworczych. – 2018. – S. 131–143.
 13. Зимомря М.І. Береги його творчості: сутність слова Дмитра Павличка (До 90-річчя від дня народження) // DUCLA. – Пряшів, 2019. – № 4. – С. 40–48.
 14. Зимомря М.І. Талант, невичерпна енергія, універсалізм [До 70-річчя від дня народження Ростислава Радишевського] // Український літературний провулок.– Люблін, 2018. – Т.18. – С. 151–167.
Статті у міжнародних наукометричних базах даних
 1. Зимомря М.І. Зимомря І.М. Репрезентація творчої взаємодії в епістолярній спадщині Івана Франка крізь призму авторської ментальності // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – Вип. 15. – С. 235–250.
 2. Зимомря М.І. Новаторська праця з теорії і практики перекладу [рецензія: Оксана Дзера. Біблійна інтертекстуальність і переклад: англо-український контекст] // Науковий вісник ДДПУ ім. Франка. Серія «Філологічні науки». Мовознавство. – Дрогобич, 2017. – Вип. 8. – Т. 2. – С. 156-157.