Меню

Зварич Василь Захарович

Зварич Василь ЗахаровичЗварич Василь Захарович,
кандидат філологічних наук, доцент

2002 року захистив кандидатську дисертацію  «Стилетворчі функції традиційних образів  у поезії неокласиків».

Автор понад 60 наукових праць.

Сфера наукових інтересів  –  рецепція античності в українській літературі, теорія традиційних образів, їх «розкодування» у світовій літературі.

Основні публікації
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України
 1. Зварич В.З.Естетичні постулати українських неокласиків // Сучасний погляд на літературу: наук.  збірник. Вип. 4. – К.: ІВЦ Держкомстату України,  2000. – С.71 – 87.
 2. Зварич В.З.Микола Зеров як перекладач поезій  Олександра Пушкіна// Вісниик Харківського національного університету. № 491.Серія Філологія. –Харків, 2000. – С.546-550.
 3. Зварич В.З.Стилетворча роль традиційних образів у поезії неокласиків// Сучасний погляд на літературу. Наук. збірник. Вип. 3. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2000. – С. 49-58.
 4. Зварич В.З.Про  традиційні  образи  в  поезії  М.Драй-Хмари// Українська  мова  й  література  в  середніх  школах, гімназіях, ліцеях  та  колегіумах. – К, 2001. – № 3. – С.144-149.
 5. Зварич В.З.Образи світової літератури у творчій рецепції поетів-неокласиків(М.Зеров, М.Драй-Хмара, М.Рильський) // Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови. Вип.20.Частина 1.- Львів:Львівський національний університет ім.І.Франка, 2012- С.136-144
 6. Зварич В.З.Стилетворча роль традиційних образів // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана  Огієнка: Філологічні науки. Вип.24.- Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2011. – С.83-88.
 7. Зварич В.З.Творча рецепція образу Києва у поезії-українських поетів-неокласиків // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки.№2(261) січень 2013. Частина 1.–  С.34-38.
 8. Зварич В.З. Життя у Слові (до 90-річчя від дня народження Людмили Краснової) // Слово і Час, 2014. – №11. – C.81- 85.
 9. Зварич В., Іваночко Г. Концепти «своє» й «чуже» в українській драмі кінця ХІХ ст.: візія Миколи Вороного // Рідне слово в етнокультурному вимірі: Збірник наукових праць. Дрогобич:2021. С.256-266. (Фахове, Index Copernicus.)
Публікації у закордонних наукових виданнях
 1. Зварич В.З.Античні образи у поезії українських неокласиків // Взаимодействие литератур в мировом литер. процессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики: Материалы   Международной  научной конференции. – Гродно (Беларусь) , 2001. – С.178-183.
 2. Зварич В.З.Жанрова традиція у творчій практиці неокласиків // Українські літературознавчі наближення. Під ред. І. Набитовича. – Люблін: Вид-во Люблінського університету ім.М. Кюрі-Склодовської, 2006. –  С.73-79.
 3. Зварич В.З.Біблійні образи  у поетичному сприйнятті Миколи Зерова  // Sacrum i Біблія в українській літературі. – Люблін: Іngvarr. – 2008.- С.593-600.
 4. Зварич В.З.Білорусіяна українських поетів-неокласиків // Феномен пограниччя: польська, українська та білоруська література – взаємне проникнення і взаємозбагачення. Матеріали міжнародної наукової конференції у Любліні 17-18 жовтня 2007 р. – Мінск: Кнігазбор, 2008. – С.228-239.
Публікації у наукових виданнях
 1. Зварич В.З.Микола Зеров про поезію І. Франка // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 1996. – С. 45-48.
 2. Зварич В.З.Образний культурний світ у поезії Миколи Зерова // Всесвітня література в сер. навч. закладах України. – К., 1997. – № 3. – С.43-46.
 3. Зварич В.З.Роман про «геніального ідіота». Своєрідність сатири Я. Гашека // Всесвітня література в сер. навч. закладах України. – 1997. – № 4. – С.38 –39.
 4. Зварич В.З.Карел Чапек: людино не опускайся до рівня саламандр // Всесвітня література в сер. навч. закладах України. – 1997. – №11.- С.40-41.
 5. Зварич В.З.Художня рецепція літературних героїв у поезії М. Зеров // Філологічний збірник. Наукові праці ДДПУ ім.ІФранка.– Дрогобич,1998. – С.162 –173.
 6. Зварич В.З.Твори, які виховують відразу до насильства (про творчість Е.М.Ремарка)  // Всесвітня література в сер. навч. закладах України. – 1998. – №1. – С.30 –31.
 7. Зварич В.З.Поетичне осмислення образу “втраченого раю” у М.Зерова // Вісник Черкаського університету ім. Б. Хмельницького. Серія: Філологічні науки. Вип. 11.- Черкаси:  ЧДУ, 1999. – С.137 – 143.
 8. Зварич В.З.Розумом серця (Про творчість Ясунарі Кавабати) // Всесвітня література в серед. навч. закладах України. – К., 1999. – № 1. – С.43 – 46.
 9. Зварич В.З.Образ Саломеї у поезії неокласиків //  Біблія і культура: Збірник наук. статей. Вип.2. – Чернівці: Рута, 2000. – С.50-52
 10. Зварич В.З.Спадщина Івана Котляревського у сприйнятті українських неокласиків //Класична спадщина і сучасне  художнє. мислення. Збірник наукових праць до 60-річчя  М. Борецького. –Дрогобич: Коло, 2001.- С.149-152.
 11. Зварич В.З.Неокласицизм у контексті українського модернізму // Франкознавчі студії. Вип. 1.– Дрогобич: Коло, 2001. – С.73-76.
 12. Зварич В.З.Е.Ремарк і його роман «Три товариші» // Зарубіжна література. – 2002. – Ч. 45. – С.4.
 13. Зварич В.З.Сумні забавки, що  стали весною японської поезії (Про творчість Ісікави Такубоку) // Всесвітня література в  серед. навч. закладах.- 2003. – № 2.- С.25-27.
 14. Зварич В.З.Крим: поетична візія Миколи Зерова // Світова література на перехресті культур і цивілізацій. Збірник наукових праць.  Вип.1. – Сімферополь: Кримський архів, 2008.  – С.306-310.
 15. Зварич В.З.Неокласицизм в українській поезії ХХ ст.: проблема художньо-стильової єдності // Вісниківство: літературна традиція та ідеї. Збірник наукових праць, присвячений пам’яті Василя Іванишина.- Дрогобич: Коло,2009.– С.156-163 (0,6 д.а.).
 16. Зварич В.З.Образ Сократа у творчій рецепції В.Г. Короленка (оповідання «Тіні»)//  Матеріали VІІ – Короленківських читаннь  (м. Полтава, 20-22 листопада 2008 р.) – Полтава, 2009.  – С.105-107.
 17. Зварич В.З.Традиція як стилетворчий фактор // Сучасний літературний процес: Методології. Імена. Тенденції. – Київ: Київський педаг. університет ім. Б. Грінченка, 2010 .- С.53-56.
 18. Зварич В.З.Науковий універсум Людмили Краснової  // Духовність і краса поетичного  образу. Збірник наукових праць до 50-ліття праці проф. Л. Краснової у ДДПУ ім.І.Франка.–  Дрогобич, 2011. –  С.6-14.
 19. Зварич В.З.Художня рецепція античних образів у творчості Володимира Самійленка // Класична філологія у ХХІ ст.: здобутки та перспективи. Матеріали Всеукраїнських наукових читань, присвячених 90-річчю від дня народження проф. кафедри класичної філології В.П. Маслюка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.І.Франка, 2011.-  С.101-110.
 20. Зварич В.З.Канонізація  сонету як жанру в українській поезії: з творчого досвіду поетів-неокласиків// Літературний процес: методологія, імена, тенденції: зб. наук. праць/Київ. університет ім. Б.Грінченка. –  К.: Університет ім. Б. Грінченка. – 2013. №2. – С.12-15.
 21. Зварич В.З.Лексикон античної словесності /за ред. Мирона Борецького, Василя Зварича. – Дрогобич: Коло, 2014. – 730 с.
 22. Зварич Василь. Рількевська інтерпретація образу Орфея у контексті світової поетичної орфеіани // Райнер Марія Рільке й Україна. Наукові студії та переклади з Р. М. Рільке. – Т. 3. / ред. Леся Кравченко. – Вид. „Посвіт”. – Дрогобич, 2016. – С. 132 – 138
 23. Зварич В.З. Образ Григорія Сковороди у поетичній рецепції  «П’ятірного грона нездоланних співців»//Переяславські сковородинівські студії». Збірник наукових праць. Філологія. Філософія. Педагогіка. Випуск 4.  – Ніжин, 2017.  –  С.53-57.
 24. Зварич В. Компаративний дискурс у працях Мирона Борецького //  Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення. Вип.7.– Черкаси, 2017.– С.119-123.
 25.  Зварич В. Соціальна драма як явище у критичному  осмисленні Лесі Українки // Сучасна гуманітаристик: збірник матеріалів IX Міжнародної науково-практичної  інтернет-конференції, 13 жовтня 2018 р. – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2018. – Вип. 9. – С.65-69.
 26. Зварич В.З. Марк Валерій Марціал: життя в епіграмі // Марк Валерій Марціал. Епіграми/Переклад з латини. –Львів, Апріорі, 2020.–   С.5-15 (0,45 д.а.)
Посібники з грифом МОН України
 1. Зварич В.З.Зарубіжна  література ХХ ст. // За ред. М. Борецького: Підручник  для 11 кл серед. школи, ліцеїв, гімназій. – Львів: Світ, 2000.– 452 с.(співавтор).
 2. Зварич В.З.Литература: учебник для 11 класса общеобразовательных заведений с русским языком обучения / [Под. ред. М. Борецкого]. – К.: Освіта,  2005. – 303 с. (співавтор).
Посібники з грифом університету
 1. Зварич В.З.Антична література. Практикум. – Дрогобич: Посвіт, 2008. – 80 с.
 2. Зварич В.З.Історія зарубіжної літератури: Середні віки та Відродження. Практикум. – Дрогобич: Посвіт, 2010. – 68 с.
У міжнародних наукометричних базах даних
 1. Зварич В. Парадигма образів світової та національної культур у поетичному світі Павла Филиповича //  Вісник Черкаського університету. Серія філологічні науки.  №1. Том.2.– Черкаси, 2016.– С. 81- 87.
 2. Зварич В. Аліг’єрі Данте і його «Божественна комедія» у творчому осмисленні Юрія Клена // Міжнародний науковий журнал «Грааль науки» № 11 (Грудень,2021) за матеріалами II Міжнародної науково-практичної конференції «Modern science: concepts, theories and methods of basic and applied research»,  24 грудня 2021 р.// Режим доступу: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/grail-of-science/issue/view/24.12.2021/713(Index Copernicus)
 3. Зварич В. Образно-культурний всесвіт збірки «Синя далечінь» Максима Рильського// Міжнародний науковий журнал «Грааль науки» № 16 (червень,2022), С.274–278// Режим доступу:https://archive.journal-grail.science/index.php/2710-3056/issue/view/17.06.2022