Меню

Яремко Ярослав Петрович

Яремко Ярослав Петрович

Ярослав Яремко – доктор філологічних наук, професор

1997 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Формування української військової термінології». 2015 року захистив докторську дисертацію на тему «Концептуальні поняття сучасної термінології: лінгвокогнітолоічний аспект». Автор понад 85 наукових праць.

Сфера наукових зацікавлень: українське термінознавство, когнітивна лінгвістика, теорія комунікації, лінгвокультурологія, лінгвополітологія, лінгвістичне франкознавство.

Контактні засоби зв’язку: yaremkoyar@dspu.edu.ua

 
Перелік публікацій:
Монографії:
 1. Яремко Я. П. Нариси з історії української військової термінології: [монографія]. – Дрогобич: Посвіт, 2012.
 2. Яремко Я. П. Нариси з історії української військової термінології: [монографія]. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – Видання друге, виправлене і доповнене. – 412 с. (рецензія: Краснова Л. В., Ткачук М. П. // Українська мова. – 2013. – № 4(48). – С. 158-161).
 3. Яремко Я. П. Нариси з історії української військової термінології. – «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для слухачів, курсантів та студентів вищих навчальних закладів». – Дрогобич: Посвіт, 2014. – 412 с.
 4. Яремко Я. П. Сучасна політична термінологія: на перетині когніції та комунікації. [монографія]. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – 434 с. (рецензії: Стишов О. А. // Лінгвостилістичні студії (Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк). – 2015. – № 4.; Лесюк М. П. // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. Серія «Філологічні науки (Мовознавство)». – 2015. – № 4.
 5. ЯремкоЯ. П., Лужецька Н. Я. Іван Франко і поступ новітньої лінгвістики: [монографія]. – Львів: Апріорі, 2021. (рецензія: Федурко М. Ю.  // Проблеми гуманітарних наук: збірник праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Філологія». – 2022. – № 49. – С. 237-240).
 6. Y. Yaremko. Concept-Politonyms as a Reveal of the Political «We Image»//Traditions and  innovations in Teaching Philological Disciplines : collective monograph / N. I. Andreichuk, O. A. Babelyuk, V. D. Bialyk, etc. – Lviv-Torun : Liha-Pres, 2019. – pp. 334–348. [колективна монографія «Sense»].
 7. Ya Yaremko. Conceptualization of politonims volia, svoboda in Ukrainian language picture of the world // Development trends of philological sciences : collective monograph / D. Ch. Chyk, O. M. Demska, I. I. Dmytriv, M. Yu. Fedurko, ets. – Lviv-Torun : Liha-Pres, 2019. – 320p. [колективна монографія «Sense»].
 8. Ya Yaremko. Keywords of the Ukrainian Political Discourse : Linguoculturological aspect// Development trends of modern linguistics in the epoch of globalization : collective monograph / L. I. Bieliekhova, I. I. Dmytriv, M. Yu. Fedurko, Κ. Μ. Ivanochko, etc. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. – 276 p. [колективна монографія «Sense»].

Посібники з грифом МОН України:
 1. Яремко Я. П.Нариси з історії української військової термінології. Навчальний посібник. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – 412 с.
 
Публікації в наукових фахових виданнях:
 1. Яремко Я. П. Проблеми упорядкування сучасної української військової термінології. – Збірник наукових праць «Українська термінологія і сучасність». – К., 1998. – С. 192-197.
 2. Яремко Я. П. Термінологічна номінація і національно-мовна картина світу // Збірник наукових статей «Проблеми зіставної семантики». – Випуск 5. – Київ, Міністерство освіти і науки, Київський державний лінгвістичний університет, 2001. – С. 144-147.
 3. Яремко Я. П. До проблеми міжмовних контактів // Збірник наукових праць «Українська термінологія і сучасність. – Випуск IV. – Київ, Міністерство освіти і науки України, Київський національний економічний університет, 2001. – С. 111-115.
 4. Яремко Я. П. Військова лексика княжої доби в інтра- та екстралінгвальному аспектах // Збірник статей другої міжнародної наукової конференції «Проблеми загально мовної та ареальної семантики». Вісник Луганського державного педагогічного університету ім. Т.Шевченка «Філологічні науки». – Луганськ, 2004. – С. 63-70.
 5. Яремко Я. П. Українська військова термінолексика XIV-XV ст. // Вісник Львівського національного університету ім. І. Франка. – Львів, 2004. – С. 451-457.
 6. Яремко Я. П. Німецько-українські мовні контакти як чинник розвитку української військової термінології // Збірник наукових статей «Проблеми зіставної семантики». – Випуск 7. – Київ, Міністерство освіти і науки, Київський державний лінгвістичний університет, 2005. – С. 168-173.
 7. Яремко Я. П. Розвиток синонімійних рядів в українській військовій термінології козацької доби // Збірник наукових праць «Українська термінологія і сучасність». – Національна Академія наук України, Інститут української мови, Комітет наукової термінології, 2005. – С. 249-253.
 8. Яремко Я. П. Семантичний аспект природи терміна // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: проблеми української термінології. – 2006. – № 559. – С. 53-56.
 9. Яремко Я. П. Семантика словесного знака: від лінгвоцентризму до антропоцентризму // Вісник Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Ювілейний випуск на пошану 100-річчя від дня народження проф. Івана Ковалика. Філологія. – Випуск XV-XVIII. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 50-55.
 10. Яремко Я. П. Прагматика як засіб лінгвоментальної ідентифікації // Проблеми зіставної семантики: Збірник наукових статей. Вип.8. – К., 2007. – С. 385-390.
 11. Яремко Я. П. Мова в антропоцентричній парадигмі Івана Франка // Мовознавчий вісник. Збірник наук. пр. / МОН України. Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 6. – С.289-296.
 12. Яремко Я. П. Термін і дискурс // Науково-теоретичний журнал Інституту української мови НАН України «Українська мова». –2008. – №3. – С. 64–72.
 13. Яремко Я. П. Світло і тіні української термінології // Науково-теоретичний журнал Інституту українознавства при Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника «Українознавчі студії». – 2007-2008. – № 8-9.– С.34-39.
 14. Яремко Я. П. Стратифікація концепту // Мовознавство. – № 1 . – С. 60-69.
 15. Яремко Я. П. Роль Івана Франка у становленні сучасної теорії комунікації // Науково-теоретичний журнал Інституту українознавства при Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника. – 2009. – №10. – С. 33-45.
 16. Яремко Я. П. Концепт революціонізм у концептосфері І. Франка // Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Філологія. – Випуск XXI – XXII. – Івано-Франківськ. – 2009. – С. 9-13.
 17. Яремко Я. П. Політична термінолексика у лінгвокультурному вимірі: зіставний аспект // Вісник Львівського ун-ту ім. І. Франка. – Львів, 2009. – Вип.46. – Частина І. – С. 217-224.
 18. Яремко Я. П. Терміни-політоніми у лінгво- та антропоцентричному вимірах // Збірник ДДПУ ім. І. Франка «Проблеми гуманітарних наук». (Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка Міносвіти України).
 19. Яремко Я. П. Концепт «цілого чоловіка» у дискурсі Івана Франка: когнітивно-комунікативний аспект // Українознавчі студії. Науково-теоретичний журнал Інституту українознавства при Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – № 11-12. – С. 309-331.
 20. Яремко Я. П. Категоризація суспільно-політичної дійсності 40–50-х років XX ст. у дзеркалі військової термінології ОУН та УПА // Вісник Прикарпатського національноо університету. – Філологія. – Випуск 36-37. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету, 2012. – С. 11-23.
 21. Яремко Я. П. Концепт політика в українському лінгвокультурному просторі // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету. Серія: мовознавство. – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка, 2012. – Вип. 2(21) 2011. – 1(22) 2012. – С. 26-47.
 22. Яремко Я. П. Концепт держава в українському політичному дискурсі // Українознавчі студії. Науково-теоретичний журнал Інституту українознавства при Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника. – 2012/2013. – №13 – 14. – С. 154-170.
 23. Яремко Я. П. Еволюція семантики концептів воля, свобода // Українознавчі студії. Науково-теоретичний журнал Інституту українознавства при Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника. – 2014/2015. – № 15-16. – С. 203-
 24. Яремко Я. П. Концептцілого чоловіка” в мові художніх творів Івана Франка // Культура слова. – 2016. – Вип.85. – С.99–107 (0,4 др.арк.).
 25. Яремко Я. П. Конотативна семантика у сучасному політичному терміні // Зб. наук. праць „Записки з українського мовознавства”. – Вип. 24. – Одеський національний університет ім. І. І .Мечникова, – С. 85–95.
 26. Яремко Я. П. Природа терміна у комунікативному контексті // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 64. – Ч.1. – Львівський національний університет ім. Івана Франка, – С. 330–337.
 27. Яремко Я., Лужецька Н. Франкова теорія сугестіі: комунікативно-прагматичний аспект // Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С. 275–283.
 28. Яремко Я. Франкова концепція терміна у контексті сучасної антропоцентричної парадигми // Українська мова. – 2020. – № 2. – С.94 – 108 с.
 29. Яремко Я. Іван Франко як фундатор ідей когнітивної лінгвістики. Термінологічний вісник. – 2021. – Вип. 6. – С.112–127.
 30. Яремко Я., Лужецька Н. Концепт нація крізь історичну призму української політичної думки.Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2021. С. 98–112.
 31. Яремко Я., Лужецька Н. Особливості політичного терміновживання в Галичині міжвоєнної доби. Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2021.
 32. Яремко Я., Лужецька Н., Харкавців І. Особливості політичного  терміновживання в Галичині міжвоєнної доби. Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Дрогобич : Посвіт, 2021.
 33. Яремко Я. П. Образи-символи у Франковому тексті. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія», 50, С. 200–206 (2022).

 

Статті в зарубіжних виданнях:

 1. Яремко Я. П. Типологія політонімів у суспільно-політичному дискурсі ХХІ ст. – Maria Curie-Sklodovska University in Lublin. Faculty of Branch of Ukrainian Studies/ Spheres of Culture. – Lublin, 2012. – C. 214-222.
 2. Яремко Я. П. Політична картина світу: особливості стереотипізації і функції політонімів // Maria Curie-Sklodovska University in Lublin. Faculty of Branch of Ukrainian Studies/ Spheres of Culture. – Lublin, 2012. – C. 214-222.
 3. Яремко Я. П. Прагматичният компонент в социо-политическата термінологія. – Хуманитарни и социальни науки. Университет «Проф. д-р. Асен Златаров», Бургас. – Том ІХ (4). – Бургас, 2013. – С. 94-102.
 4. Яремко Я. П. Терміни-політоніми у зіставному лінгвокультурному аспекті (на матеріалі української та російської мов) // Мир человека на гранях языка: международ. сб. научн. тр. по лингвокультурологии / под. ред. Е.Е. Стефанского. – Самара: Самарская гуманитарная академия, 2013. – С. 85-90.
 5. Яремко Я. П. Концепти народ, етнос у лінгвокультурологічному вимірі. – Человек-культура-язык: международ. сб. научн. тр. по лингвокультуро-логии/под. ред. Е.Е.Стефанского. – Самара: Самарская гуманитарная академия, 2014. – С. 17-21.
 6. Yaremko Ya. Theory ofsuggestion of Ivan Franko: communicative-pragmaticaspect // Рідне слово в етнокультурному вимірі. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Посвіт, 2017 – С. 275 – 283.
 7. Yaremko Ya., Matskiv V.  Key words of the Ukrainian political Discourse : Linguoculturological aspect. Development trends of modern linguistics in the epoch of globalization : collective monograph. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. – pp. 215–233.
 8. Yaremko Ya.Conceptualization of politonims volia, svoboda in Ukrainian language picture of the world // Development trends of philological sciences: collective monograph / D. Ch. Chyk, O. M. Demska, I. I. Dmytriv, M. Yu. Fedurko, ets. Lviv-Torun : Liha-Pres, 2019. 320 p.
 9. Yaremko Ya. Concept-Politonyms as a Reveal of the Political «We Image» // Traditions and innovations in Teaching Philological Disciplines : collective monograph / N. I. Andreichuk, O. A. Babelyuk, V. D. Bialyk, etc. – Lviv-Torun : Liha-Pres, 2019. – pp. 334–348.

 

Статті, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних:

 1. Yaremko Y., Luzhetska N., Kushlyk, Matskiv P., Senkiv S. (2021). Structural and contextual model of a concept. Linguistics and Culture Review, 5 (S. 4), 1352–1364.
 2. Yaroslav Yaremko, Iryna Kharkavtsiv, Halyna Duchyminska… Problem of National Identity in Ukrainian Military Terminology. Studies in Media and Communication. Vol.10, №3 (2022).