Меню

Яремко Ярослав Петрович

Яремко Ярослав Петрович

ЯРЕМКО Ярослав Петрович – доктор філологічних наук, професор. 1997 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Формування української військової термінології». 2015 року захистив докторську дисертацію на тему «Концептуальні поняття сучасної термінології: лінгвокогнітолоічний аспект». Автор понад 90 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: українське термінознавство, когнітивна лінгвістика, теорія комунікації, лінгвокультурологія, лінгвополітологія, лінгвістичне франкознавство

Контактні засоби зв’язку: yaremkoyar@dspu.edu.ua

 

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії:
 1. Яремко Я.П. Нариси з історії української військової термінології: [монографія]. – Дрогобич: Посвіт, 2012.
 2. Яремко Я.П. Нариси з історії української військової термінології: [монографія]. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – Видання друге, виправлене і доповнене. – 412 с.
 3. Яремко Я.П. Сучасна політична термінологія: на перетині когніції та комунікації. [монографія]. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – 434 с.
 4. Yaremko Y. Concept-Politonyms as a Reveal of the Political «We Image» // Traditions and innovations in Teaching Philological Disciplines: collective monograph / N. I. Andreichuk, O. A. Babelyuk, V. D. Bialyk, etc. – Lviv-Torun: Liha-Pres, 2019. – P. 334–348.
 5. Yaremko Y. Conceptualization of politonims volia, svoboda in Ukrainian language picture of the world // Development trends of philological sciences: collective monograph / D. Ch. Chyk, O. M. Demska, I. I. Dmytriv, M. Yu. Fedurko, ets. – Lviv-Torun: Liha-Pres, 2019. – P. 296–313.
 6. Matskiv P., Yaremko Y. The meaningful field a sacred pearson in the lexical and diachronic discourse // Development trends of modern linguistics in the epoch of globalization: collective monograph / I. Bieliekhova, I. I. Dmytriv, Yu. Fedurko, Κ. Μ. Ivanochko, etc. – Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. – P. 163–182.
 7. Yaremko Y., Matskiv P. Keywords of the Ukrainian Political Discourse: Linguoculturological aspect // Development trends of modern linguistics in the epoch of globalization: collective monograph / L. I. Bieliekhova, I. I. Dmytriv, M. Yu. Fedurko, Κ. Μ. Ivanochko, etc. – Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. – P. 250–268.
 8. Яремко Я.П., Лужецька Н.Я. Іван Франко і поступ новітньої лінгвістики: [монографія]. Львів: Апріорі, 2021.
Посібники з грифом МОН України:
 1. Яремко Я.П. Нариси з історії української військової термінології. Навчальний посібник. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – 412 с.
 
Публікації в наукових фахових виданнях:
 1. Яремко Я.П. Проблеми упорядкування сучасної української військової термінології // Українська термінологія і сучасність. – К., 1998. – С. 192-197.
 2. Яремко Я.П. Термінологічна номінація і національно-мовна картина світу // Проблеми зіставної семантики. – Вип. 5. – К.: Київський державний лінгвістичний університет, 2001. – С. 144-147.
 3. Яремко Я.П. До проблеми міжмовних контактів // Українська термінологія і сучасність. – Вип. IV. – K.: Київський національний економічний університет, 2001. – С. 111-115.
 4. Яремко Я.П. Військова лексика княжої доби в інтра- та екстралінгвальному аспектах // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім. Т.Шевченка. Серія: «Філологічні науки». – Луганськ, 2004. – С. 63-70.
 5. Яремко Я.П. Українська військова термінолексика XIV-XV ст. // Вісник Львівського національного університету ім. І. Франка. – Львів, 2004. – С. 451-457.
 6. Яремко Я.П. Німецько-українські мовні контакти як чинник розвитку української військової термінології // Проблеми зіставної семантики. – Вип. 7. – К.: Київський державний лінгвістичний університет, 2005. – С. 168-173.
 7. Яремко Я.П. Розвиток синонімійних рядів в українській військовій термінології козацької доби // Українська термінологія і сучасність. – К., 2005. – С. 249-253.
 8. Яремко Я.П. Семантичний аспект природи терміна // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: проблеми української термінології. – 2006. – № 559. – С. 53-56.
 9. Яремко Я.П. Семантика словесного знака: від лінгвоцентризму до антропоцентризму // Вісник Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Серія: Філологія. – Вип. XV-XVIII: Ювілейний випуск на пошану 100-річчя від дня народження проф. Івана Ковалика. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 50-55.
 10. Яремко Я.П. Прагматика як засіб лінгвоментальної ідентифікації // Проблеми зіставної семантики. – К., 2007. – Вип. 8. – С. 385-390.
 11. Яремко Я.П. Мова в антропоцентричній парадигмі Івана Франка // Мовознавчий вісник. – Черкаси: Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2008. – Вип. 6. – С. 289-296.
 12. Яремко Я.П. Термін і дискурс // Українська мова. – 2008. – № 3. – С. 64–72.
 13. Яремко Я.П. Світло і тіні української термінології // Українознавчі студії. – 2007-2008. – № 8-9. – С. 34-39.
 14. Яремко Я.П. Стратифікація концепту // Мовознавство. – 2008. – № 1. – С. 60-69.
 15. Яремко Я.П. Роль Івана Франка у становленні сучасної теорії комунікації // Українознавчі студії. – 2009. – №10. – С. 33-45.
 16. Яремко Я.П. Концепт революціонізм у концептосфері І. Франка // Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Серія: Філологія. – Вип. XXI–XXII. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 9-13.
 17. Яремко Я.П. Політична термінолексика у лінгвокультурному вимірі: зіставний аспект // Вісник Львівського ун-ту ім. І. Франка. – Львів, 2009. – Вип. 46. Ч. І. – С. 217-224.
 18. Яремко Я.П. Концепт «цілого чоловіка» у дискурсі Івана Франка: когнітивно-комунікативний аспект // Українознавчі студії. – 2011. – № 11-12. – С. 309-331.
 19. Яремко Я.П. Категоризація суспільно-політичної дійсності 40–50-х років XX ст. у дзеркалі військової термінології ОУН та УПА // Вісник Прикарпатського національноо університету. Серія: Філологія. – Випуск 36-37. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету, 2012. – С. 11-23.
 20. Яремко Я.П. Концепт політика в українському лінгвокультурному просторі // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету. Серія: мовознавство. – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка, 2012. – Вип. 2(21) 2011. – 1(22) 2012. – С. 26-47.
 21. Яремко Я.П. Концепт держава в українському політичному дискурсі // Українознавчі студії. – 2012/2013. – № 13–14. – С. 154-170.
 22. Яремко Я.П. Еволюція семантики концептів воля, свобода // Українознавчі студії. – 2014/2015. – № 15-16. – С. 203-
 23. Яремко Я.П. Концептцілого чоловіка” в мові художніх творів Івана Франка // Культура слова. – 2016. – Вип. 85. – С.99–107
 24. Яремко Я.П. Конотативна семантика у сучасному політичному терміні// Записки з українського мовознавства. – Вип. 24. – Одеса: Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова, 2017. – С. 85–95.
 25. Яремко Я.П. Природа терміна у комунікативному контексті // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 64. Ч.1. – Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2017. – С. 330–337.
 26. Яремко Я., Лужецька Н. Франкова теорія сугестіі: комунікативно-прагматичний аспект // Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С. 275–283.
 27. Яремко Я. Франкова концепція терміна у контексті сучасної антропоцентричної парадигми // Українська мова. 2020. № 2. С. 94–108.
 28. Яремко Я. Іван Франко як фундатор ідей когнітивної лінгвістики. Термінологічний вісник. 2021.Вип. 6. С. 112–127.
 29. Яремко Я., Лужецька Н. Концепт нація крізь історичну призму української політичної думки. Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2021. С. 98–112.
 30. Яремко Я., Лужецька Н., Харкавців І. Особливості політичного терміновживання в Галичині міжвоєнної доби. Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Посвіт, 2021.
 31. Яремко Я. Образи-символи у Франковому тексті. Проблеми гуманітарних наук: зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія». Дрогобич, 2022. Вип. С. 200–206.

 

Статті в зарубіжних виданнях:

 1. Яремко Я.П. Типологія політонімів у суспільно-політичному дискурсі ХХІ ст. // Spheres of Culture / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin. Faculty of Humannities. Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2012. – C. 214-222.
 2. Яремко Я.П. Політична картина світу: особливості стереотипізації і функції політонімів // Spheres of Culture / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin. Faculty of Humannities. Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2012. – C. 224-232.
 3. Яремко Я.П. Прагматичният компонент в социо-политическата термінологія // Хуманитарни и социальни науки / Университет «Проф. д-р. Асен Златаров». – Том ІХ (4). – Бургас, 2013. – С. 94-102.
 4. Яремко Я.П. Терміни-політоніми у зіставному лінгвокультурному аспекті (на матеріалі української та російської мов) // Мир человека на гранях языка: международ. сб. научн. тр. по лингвокультурологии / под. ред. Е.Е.Стефанского. – Самара: Самарская гуманитарная академия, 2013. – С. 85-90.
 5. Яремко Я.П. Концепти народ, етнос у лінгвокультурологічному вимірі // Человек – культура – язык: международ. сб. научн. тр. по лингвокультурологии / под. ред. Е.Е.Стефанского. – Самара: Самарская гуманитарная академия, 2014. – С. 17-21.

Статті у міжнародних наукометричних базах даних:

 1. Structural and contextual model of a concept / Y. Yaremko, N. Luzhetska, O. Kushlyk, P. Matskiv, S. Senkiv. Linguistics and Culture Review, Vol. 5. P. 1352–1364. (Web of Science)
 2. Problem of National Identity in Ukrainian Military Terminology / Y. Yaremko, I. Kharkavtsiv, H. Duchyminska, M. Aizenbart, L. Aizenbart. Studies in Media and Communication. Vol. 10. No. 3. P. 210–216. (Scopus)