Меню

Вовк Олена Василівна

ВОВК Олена Василівна – кандидат філологічних наук, доцент. 2012 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Борис Грінченко та проблеми розвитку української дитячої літератури (художнє вираження етнокультурної кореневості)”. Авторка понад 20 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: неонародництво, націотворча роль дитячої літератури.

Контактні засоби зв’язку: lindaswolfs@dspu.edu.ua

 

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії:

 • Вовк О.В. Борис Грінченко та проблеми розвитку української дитячої літератури: художнє вираження етнокультурної кореневості: монографія. – Дрогобич: Видав. відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2014. – 167 с.
 • Вовк О. Національні ідеали та імперативи у творах Бориса Грінченка для дітей. Українська література ХІХ – ХХI століть в системі класичних та новітніх методологій інтерпретації: колективна монографія / За редакцією Петра Іванишина. Дрогобич: Посвіт, 2022. С. 62-81.

Посібники з грифом університету:

 • Сіяч національної ниви: До 150-річчя від дня народження Б. Грінченка / Упор., статті Д. Луцик, О. Химин, О. Вовк. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – 112 с.
 • Вовк О.В. Фольклор: тексти лекцій [для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” галузі знань 0203 Гуманітарні науки, спеціальності 6.020303 Філологія. Українська мова і література (англійська, німецька, польська, російська)]. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. 2014. – 118 с.

Статті у наукових фахових виданнях:

 • Вовк О.В. Основні завдання української дитячої літератури (роздуми над проблемою) // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвузівський збірник наукових статей / Відп. ред.. В.А Зарва. – Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2009. – Вип. ХХ: Лінгвістика і літературознавство. – С.241-249.
 • Вовк О.В. Неонародництво в критичних оцінках ХІХ-ХХ століття // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди. Серія літературознавство. – Харків: ППВ «Нове слово», 2012. – Вип. 3(71). Ч. 2. – С. 28-36.
 • Вовк О.В. Християнське буття та любов як виміри етичних вартостей у творах Бориса Грінченка для дітей // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство. – Бердянськ: БДПУ, 2013. – Вип. ХХVII. Ч. 4. – С. 299–306.
 • Вовк О.В. Національне відродження в естетичній парадигмі Бориса Грінченка. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Одеса, 2020. Вип. 45. Том 1. С. 7–10. (Index Copernicus International)
 • Вовк О. Проблемна поліфонічність повісті Бориса Грінченка “Сонячний промінь”. Академічні студії. Серія “Гуманітарні науки”. Вип. 3. С. 13–19.
 • Вовк О. Концепція української дитячої літератури в естетичній системі Бориса Грінченка. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Одеса, 2022. Вип. 56. Том 1. С. 7–10. (Index Copernicus International)

Статті у закордонних виданнях:

 • Вовк О.В. Неонародництво в критичних оцінках ХІХ-ХХ століття (основні аспекти) // Studia Ingardeniana.– Lublin, 2013. – Vol. III. – C. 67-71.

 

Статті у міжнародних наукометричних базах даних:

 • Вовк О.В. Основні ідеї народництва у парадигмальному аспекті // Молодий вчений. – 2017. – № 43 (44.3). – С. 45–48.
 • Вовк О.В. Актуалізація історичної пам’яті у творах Бориса Грінченка для дітей крізь призму націоцентричного світогляду автора // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: “Філологія”. Одеса, 2019. – Вип. 41. Том 1. – С. 13–16.