Меню

Винницький Василь Михайлович

Винницький Василь Михайлович

ВИННИЦЬКИЙ Василь Михайлович – доктор філологічних наук,
професор. У 1986 році захистив докторську дисертацію на тему «Акцентна система сучасної української літературної мови». Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: теоретичні проблеми лінгвістики, акцентологія української мови, лінгводидактика

Контактні засоби зв’язку: vm_vynnytskyi@dspu.edu.ua

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 

Монографії:

 1. Винницький В.М. Наголос у сучасній українській мові. – К.: Рад. школа, 1984. – 160 с.
 2. Винницький В.М. Українська акцентна система: становлення, розвиток. – Львів: Бібльос, 2002. – 578 с.
 3. Винницький В.М. Акцентуаційні етюди: Монографія. – Львів – Жовква: Місіонер, 2004. – 280 с.
 4. Винницький В.М. Функційне навантаження українського наголосу. – Львів: ДП «Видавничий дім «Укрпол», 2010. – 373 с.
 5. Винницький В.М. Український правопис: неточності у трактуванні мовознавчих понять – Львів, 2012. – 54 с.

 

Посібники з грифом університету:

 1. Винницький В., Мацьків П. Сучасна українська літературна мова. Практикум. – Дрогобич: Вимір, 2009. – 112 с.

Публікації в наукових фахових виданнях:
 1. Винницький В.М. Деякі теоретичні питання акцентології // Мовознавство. – 2003. – № 3. – С. 14-26.
 2. Винницький В.М. Про акцентуаційний спосіб словотворення // Мовознавство. – 2007. – № 3. – С. 12-22.
 3. Винницький В.М. Про українську дієслівну парокситонезу // Мовознавство. – 2008. – № 4. – С. 11-21.
 4. Винницький В.М. Цікавий і неповторний // Мовознавчі студії. Випуск 2: Фразеологізм і слово у тексті і словнику (За матеріалами Всеукраїнської наукової конференції на пошану 75-річчя від дня народження професора М. Демського). – Дрогобич: Посвіт, 2010. – С. 7 – 8.
 5. Винницький В.М. Про деякі неточності у трактуванні мовознавчих понять у сучасних правописах української мови // Мовознавство. – 2012. – №2. – С. 65–83.
 6. Винницький В.М. Теоретичні проблеми акцентології // Акцентологія. Етимологія. Семантика. Збірник наукових праць до 75-річчя академіка НАН України В.Г.Скляренка. – Київ: Наукова думка, 2012. – С. 41–52.
 7. Винницький В.М. Наголошування префіксально-суфіксальних іменників жіночого роду із суфіксом –к(а) в українській мові // Культура слова. – 2013. – № 78. – С. 38–41.
 8. Винницький В.М. Трактування деяких лінгвістичних термінів // Мовознавство. – 2014. – № 5. – С. 58-73.
 9. Винницький В.М. Про складні проблеми граматики української мови // Мовознавство. 2015. – № 5. – С. 58 – 64.
 10. Винницький В.М. АпОстроф чи апострОф? // Культура слова. – Вип. 84. – К., 2016. – С. 198-199.
 11. Винницький В.М. АлфАвіт чи алфавІт? // Культура слова. – Вип. 84. – К., 2016. – С. 199-202.
 12. Винницький В.М. РОзбір чи розбІр? // Культура слова. – Вип. 84. – К., 2016. – С. 202-204.
 13. Винницький В.М. ЧАстки чи часткИ // Культура слова. – Вип. 84. – К., 2016. – С. 204-206.
 14. Винницький В.М. ДзвОник чи дзвінОк? // Культура слова. – Вип. 84. – К., 2016. – С. 206-208.
 15. Винницький В.М. БАйдуже чи байдУже? // Культура слова. – Вип. 90. – К., 2019. – С. 201-203.
 16. Винницький В. М. ГоспОдь чи ГОсподь, ГОсподові чи ГосподЕві // Культура слова. Вип. 92. – К., 2020. – С. 160-163.

 

Статті в зарубіжних виданнях:

 1. Винницький В.М. Національна специфіка українського наголосу // Ucraina Irredenta: Literatura i język Ukrainy XX wieku. Studia Ruthenica Cracoviensia / Pod red. J.Poliszczuka, O.Baraniwskiej, T.Hodany. – Кraków: Wyd-wo Uniwersytet Jagiellońskiego, 2011. – № 5 – S. 167–175.