Меню

Талалай Юлія Олегівна

Талалай Юлія ОлегівнаТалалай Юлія Олегівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач. У 2017 році захистила дисертацію на тему “Модернізація навчання іноземних мов у старших школах країн Центральної Європи в умовах мультилінгвізму ” зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Автор понад 10 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: лінгводидактика, навчання іноземних мов в умовах мультилінгвізму в країнах-членах ЄС

Контактні засоби зв’язку: jutal@ukr.net

Перелік публікацій
Публікації у наукових фахових виданнях
  1. Талалай Ю. О. Мовна освіта в Австрії: пропаганда мультилінгвізму / Ю. Талалай // Науковий вісник Ужгородського університету. – Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – Вип. 1 (38). – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2016. – С. 276 – 278.
  2. Талалай Ю. О. System of Pedagogical Education in EU Members Countries: Common and Different Features / Ю. Талалай // Український педагогічний журнал. – 2016. – № 3. – С. 53 – 58.
  3. Талалай Ю. О. Загальні цілі освітньої навчальної програми з іноземної мови в середніх школах Польщі: стратегії, навички та підходи / Ю. Талалай // Молодь і ринок. – 2017. – № 1 (144). – С. 132 – 136.
  4. Талалай Ю. О. Дидактичні моделі формування багатомовної особистості / Ю. Талалай // Молодь і ринок. – 2017. – № 4 (147). – С. 170 – 174.
Статті у зарубіжних виданнях
  1. Талалай Ю. О. Мовна політика країн-членів європейського союзу: загальна мовна концепція освіти / Ю. Талалай // Zbior artykulow naukowych Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Pedagogika. Nowoczesne badania podstawowe i stosowane» (Sopot, 30.07.2016 –31.07.2016). – Warszawa: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. – S. 22 – 26.
Статті у міжнародних наукометричних базах даних
  1. Талалай Ю. О. Особливості іншомовної підготовки учнів середньої школи у колишньому Радянському Союзі (70 – 80 рр. XX ст.) / Ю. Талалай // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – Вип. 11. – С. 299 – 302.
  2. Талалай Ю. О. Принципи діяльнісного підходу та самостійного навчання іноземних мов крізь призму поглядів чеських педагогів / Ю. Талалай // Педагогічний дискурс: Збірник наукових праць. – Хмельницький: Інститут педагогіки НАПН, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, 2016. – Вип. 21. – С. 165 – 169.
  3. Талалай Ю.О. Дидактичні моделі формування багатомовної особистості: модель факторів і функціональна модель // Studia Ukrainica Posnaniensia. – Vol. VII/2. – Poznan, 2019. – P. 147-152.