Меню

Стецик Марія Степанівна

Стецик Марія Степанівна

СТЕЦИК Марія Степанівна – кандидат філологічних наук, доцент. 1998 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Поетика новел Василя Стефаника в контексті художнього перекладу (на матеріалі російських перекладів)». Авторка понад 70 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: художній дискурс (лінгвопоетичні студії)

Контактні засоби зв’язку: marija.stetsyk@dspu.edu.ua

 

 

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Посібники з грифом університету:
 1. Стецик М., Куцик О., Колечко М. Порівняльна типологія східнослов’янських мов. Практикум. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 38 с.
 2. Стецик М.С., Баранська Л.Б. Стилістика української мови: матеріали для практичних занять та самостійної роботи. – Дрогобич, 2017. – 87 с.

Публікації в наукових фахових виданнях:
 1. Стецик М.С., Яким М. Б. “Усе святе, усе неповториме…” (штрихи до проблеми лінгвопоетичного вияву сакруму в творчості Ліни Костенко) // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / наук. ред. Бунчук Б.І. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – Вип. 506–508: Слов’янська філологія. – С. 230–241.
 2. Стецик М. С. Російськомовна стефаникіана: здобутки, втрати і “безконечний залишок непізнаного” // Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник. Випуск 40/1. – К., 2010. – С. 117–123.
 3. Стецик М.С., Баранська Л.Б. «У кожному звуці живе Україна» (Вербальний образ України в поезії Івана Гнатюка) // Молодь і ринок. – 2012. – № 8. – С. 67–71.
 4. Стецик М. С. «Коротко – як діагноз» (генетичні особливості афоризмів у романі Ліни Костенко «Записки українського самашедшого») // Молодь і ринок. – 2012. – № 9. – С. 104 – 108.
 5. Стецик М.С. Сакральний антропонімікон Дмитра Павличка // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 659. Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2013. – С. 196–202.
 6. Стецик М.С. Епітет Василя Стефаника крізь призму різночасових російськомовних перекладів // Молодь і ринок. – 2013 – № 3 (98). – С. 84–88.
 7. Стецик М.С. «Прикрі несподіванки» мовної спорідненості і художній переклад // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького національного університету / За заг. ред. Ж.В.Колоїз. – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 13. – С. 355–365.
 8. Стецик М.С. «Хресна дорога. П’ятнадцята стація» (поезія Майдану в сакральному вимірі // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 772. Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці, 2016. – С. 91-99.
 9. Стецик М., Біда І. Сакральний лінгвопростір новелістики Василя Стефаника // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 772. Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці, 2016. – С. 99-106.
 10. Стецик М. Поема Івана Франка «Мойсей» як лінгвоментальний феномен // Проблеми гуманітарних наук. Серія: Філологія. – Вип. 38. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – С. 123 – 134.
 11. Стецик М., Біда І. Сакральна лексика в новелах Василя Стефаника // Проблеми гуманітарних наук. Серія: Філологія. – Вип. 38. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – С.348 – 356.
 12. Стецик М. Новели Василя Стефаника в російській транскрипції: перекладність, неперекладність, цензура // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів: Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – Вип. 64, ч. 2. – С. 318 – 326.
 13. Стецик М. «Незглибима глибінь» Стефаникового слова (до проблеми жанрової зумовленості авторського мовомислення) // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія:Філологічні науки (мовознавство.– № 7. – Дрогобич, 2017. – С. 190 – 194. (Index Copernicus International)
 14. Стецик М. Поезія війни в лінгвостилістичному вимірі // Рідне слово в етнокультурному вимірі: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С. 342 – 352. (Index Copernicus International)
 15. Стецик М.С. Фрагменти перекладознавчих студій над поетикою назви Василя Стефаника // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. – Вип. 1 (39). – Ужгород, 2018. – С. 42– 47.
 16. Стецик М.С. «Уся Україна – суцільний Майдан» (знаковий топонімікон поезії Майдану) // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологічні науки» (мовознавство)». – Дрогобич, 2019. – № 11. – С. 133 – 139. (Index Copernicus International)
 17. Стецик М.С. Цитатно-ремінісцентний (інтертекстуальний) вимір поетичного дискурсу Майдану // Рідне слово в етнокультурному вимірі: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Посвіт, 2019. С. 78 – 88. (Index Copernicus International)
 18. Стецик М.С. Лінгвоментальний феномен слово-мова в художньому світі Ліни Костенко. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Дрогобич, 2020. № 13. С. 177–182. (Index Copernicus International)
 19. Стецик М.С., Іваночко Г. О., Дацко С. Колористикон новелістичного дискурсу Василя Стефаника. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Дрогобич, 2021. № 16. C. 127–132. (Index Copernicus International)
 20. Стецик М.С. Традиційна поетична лексика в міліарному контексті (на матеріалі художніх дискурсів Бориса Гуменюка). Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Дрогобич, 2022. № 17. C. 121–127. (Index Copernicus International)
 21. Стецик М.С., Мицак І.В. «Прийдуть з України верби і тополі» (Студії над лінгвостилістикою фольклоризованих пісенних дискурсів). Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Дрогобич, 2022. № 17. C. 127–135. (Index Copernicus International)
 22. Стецик М.С., Мицак І.В. «А ми тую червону калину підіймемо» (Семантико-стилістичний потенціал лексем-дендронімів у фольклоризованих пісенних дискурсах). Рідне слово в етнокультурному вимірі: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Посвіт, 2022. C. 173–187. (Index Copernicus International)

Статті в зарубіжних виданнях:

 1. Стецик М.С. Діялектне мовомислення Василя Стефаника як лінгвоестетичний феномен (крізь призму перекладу) // Spheres of culture / Branch of Ukrainian Studies of Maria Curie-Sklodovska University in Lublin. – Lublin, 2018. – Vol. XVII. – 285–292.