Меню

Сліпецька Віра Дмитрівна

Сліпецька Віра ДмитрівнаСліпецька Віра Дмитрівна – кандидат філологічних наук, доцент, заступник директора інститут з навчальної роботи. У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Англомовна термінологія штучного інтелекту в контексті інших терміносистем (досвід лінгвостатистичного аналізу)» зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: лінгвістика емоцій

Контактні засоби зв’язку: vslipetska@ukr.net

Перелік публікацій
Монографії
 1. Сліпецька В.Д. Вербалізація негативних емоцій в українській, російській і англійській лінгвокультурах (на матеріалі фразеологічних одиниць та паремій з концептом вода) // «Вода» в славянской фразеологии и паремиологии. Коллективная монография. – Budapest, 2013. – С. 577-581.
 2. Сліпецька В.Д. Лінгвістика емоцій: етапи формування і розвитку: Бібліографічний покажчик. – Дрогобич, 2017. – 360 c.
Посібники з грифом університету
 1. Сліпецька В.Д. History of English: Theory and Practice. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 96 с.
 2. Космеда Т.А., Ляховин О.Б., Сирко І. М., Сліпецька В. Д. Загальне мовознавство в текстах для бакалаврів: Навчальний посібник. – Дрогобич: видавничо-редакційний відділ ДДПУ їм. Івана Франка, 2013. – 80 с.
 3. Сліпецька В.Д. Історія англійської мови. Методичні рекомендації до семінарських занять. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 32 с.
 4. Сліпецька В.Д. English Lexicology: Theory and Practice: Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ їм. Івана Франка, 2009. – 189 с.
 5. Сліпецька В.Д. Country Studies: The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ їм. Івана Франка, 2010. – 188 с.
Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Сліпецька В.Д. Прокляття як засіб репрезентації негативної комунікації // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г. Сковороди. – Вип. 32. – Харків, 2011. – С. 236-241.
 2. Сліпецька В.Д. Негатив у комунікації: маніпулятивні стратегії і тактики конфліктного спілкування // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. – Вип. 62. – Житомир, 2012. – С. 163-166.
 3. Сліпецька В.Д. Гнів як причина з’яви конфліктної ситуації в комунікації (на матеріалі паремій української, російської, англійської мов) // Вісник Запорізького національного університету. – Вип. 53. – Запоріжжя, 2012. – С. 157-160.
 4. Сліпецька В.Д. Засоби вираження негативної оцінки та негативних емоцій в українській та російській лінгвокультурах (на матеріалі повісті М. Гоголя “Вечори на хуторі біля Диканьки”) // Лінгвістичні дослідження. – Вип. 34. – Харків: Харківський національний педагогічний університет ім. Г. Сковороди, 2012. – С. 261-268.
 5. Сліпецька В.Д. Прагмалінгвістичний аспект дослідження антропонімів (на матеріалі укр. та англ. лінгвокультур) // Східно-український лінгвістичний збірник. – Вип.14. – Донецьк: Донецький національний університет, 2012. – С. 9-18.
 6. Сліпецька В.Д. Комунікативний простір нашого буття у світлі теорії мовної відносності Е.Сепіра-Б.Уорфа // Лінгвістичні дослідження: збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 35. – С. 232-239.
 7. Сліпецька В.Д. Статус вигуку в сучасній науковій парадигмі лінгвістичних знань: проекція на українську, російську й англійську лінгвокультуру // Лінгвістичні студії: збірник наукових праць. – Донецьк, 2013. – Вип. 27. – С. 145-149.
 8. Сліпецька В.Д. Паремії як поведінкові мовленнєві формули репрезентації негативних емоцій і станів (на матеріалі української, російської й англійської лінгвокультур) // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія: Лінгвістика. – Херсон, 2013. – Вип. 19. – С. 178-183.
 9. Сліпецька В.Д. Вербалізація негативних емоцій у пареміях (на матеріалі української, російської, англійської та німецької лінгвокультур) // Наукові записки. – Серія «Філологічна». – Острог, 2012 – Вип. – С. 225-228.
 10. Сліпецька В.Д. Відображення законів комунікації у пареміях (на матеріалі української, російської та англійської мов) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. – Серія: Мовознавство. – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014. – Вип. 1 (23). – С. 164-166.
 11. Сліпецька В.Д. Вербалізація негативних емоцій: тенденції формування нового мовленнєвого стандарту // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – № 3. – Дрогобич, 2015. – C. 250 – 255.
 12. Сліпецька В.Д. Мовленнєві жанри сварка, суперечка як різновиди діалогічного мовлення під час негативної комунікації в українській, російській, англійській лінгвокультурах (на матеріалі творів І. Нечуй-Левицького, М. Гоголя, Ч. Дікенса) // Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць. – Вип. 34. – Харків: Харківський національний педагогічний університет ім. Г. Сковороди, 2016. – С. 93-100.
 13. Сліпецька В.Д. Олександр Потебня і лінгвістика емоцій // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – Вип. 74. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 39-42.
Статті у зарубіжних виданнях
 1. Сліпецька В.Д. Вияв негативних емоцій в українській, російській і англійській лінгвокультурах: мовленнєвий жанр прокляття // Studia Ukrainica Posnaniensia. – Zeszyt 1. – Poznań: Uniw. Аdama Mickewicza w Poznaniu, 2013.
 2. Сліпецька В.Д. Рассказ А.Чехова «Человек в футляре» в аспекте интерлингвокультурологии: концептуализация украинской ментальности // Сб. научных трудов по материалам первой международной научной конференции. – Санкт-Петербург, 2013 – С. 81-88.
 3. Сліпецька В.Д. Verbalization of negative emotions: archaic and innovative means // Studia Rossica Posnaniensia. – Vol. – Poznań: Adam Mickiewicz University Press, 2014. – Р. 323-330.
 4. Сліпецька В.Д. Взаємозв’язок понять емоційність, оцінка, експресивність – актуальна проблема лінгвістичної теорії емоцій // Studia Ukrainica Poznaniensia. – Zeszyt IV. – Poznan: Adam Mickiewicz University Press, 2016. – С. 149-154.
 5. Сліпецька В.Д. Лінгвістика емоцій: етапи формування і розвитку // Україністика і слов’янський світ: Збірник наукових праць з нагоди 25-річчя українських студій у Белградському університеті. – Белград, 2017. – С. 201-210.
Статті у міжнародних наукометричних базах даних
 1. Сліпецька В.Д. Сursings as Behaviour Speech Foprmulas that Verbalize Negative Emotions and States Linguistic Studies // International Collection of Scientific Papers. – Vol. 29. – Donetsk, 2014. – Р. 196-200.
 2. Сліпецька В.Д. Репрезентація негативних емоцій у писемному мовленні як стимул моделювання прагматичної пунктуаційної норми (на матеріалі аналізу творів І. Нечуй-Левицького, М. Гоголя, Ч. Діккенса) // Studia Ukrainica Posnaniensia. – Vol. V. – Poznan, 2017. – P. 189-194.
 3. Сліпецька В. Linguistics of emotions: analysis of research aspects // Молодий вчений. – 2019. – № 4.2 (68.2). – С. 210-215. (Index Copernicus)
 4. Slipetska V. Means of expression of negative emotions in modern publicistic texts (based on the articles published in New Yorker, Ukrainska Pravda) // Studia Ukrainica Posnaniensia. – Vol. VII/2. – Poznan, 2019. – P.137-145.