Меню

Сеньків Степан Степанович

Сеньків Степан Степанович

Степан Сеньків – кандидат філологічних наук, доцент

У 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему „Дистрибуція приголосних фонем в українській мові”. Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: мовознавство, українська фонетика і фонологія

Контактні засоби зв’язку: senkivsddpu@dspu.edu.ua

 

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету:

 1. Сеньків С. С. Українська мова (за професійним спрямуванням) та методика її викладання. Практикум. – Дрогобич, 2015. – 88 с.
 2. Сеньків С. С. Лексика і фразеологія у контексті міждисциплінарних зв’язків. Практикум. – Дрогобич, 2015. – 80 с.
 3. Сеньків С.С. Проблеми морфології української мови. Практикум: навчальний посібник. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 98 с.

Публікації в наукових фахових виданнях:

 1. Сеньків С. С. Початкові дистрибутивні структури приголосних фонем у сучасній українській мові // Вісник Львівського університету. – Серія філологічна. – Мовознавство. – Вип. 29. – Львів, 2000. – С. 16-21.
 2. Сеньків С. С. Кінцеві дистрибутивні структури приголосних фонем у сучасній українській мові // Наука і сучасність: Зб. наук. праць Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – К., Логос, 2002. – Том XXXII. – С. 251-260.
 3. Сеньків С. С. Закономірності сполучуваності двох приголосних фонем в інтервокальній позиції // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. –Луцьк: Вежа. – 2002. –Вип. 5. – С. 61-66.
 4. Сеньків С. С. Окремі аспекти сполучуваності приголосних фонем в українській мові // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. праць. – К.: ІВЦ Держкомстату України. – 2002. – Вип. 3. – С. 30-41.
 5. Сеньків С. С. Моделі кінцевих дистрибутивних структур приголосних фонеми // Вісник Львівського університету. – Серія філологічна. – Мовознавство. – Вип. 30. – Львів, 2003. – С. 49-53.
 6. Сеньків С. С. Моделі початкових дистрибутивних структур сучасної української мови // Семантика мови і тексту: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський центр ЦІТ, 2006. – С. 171-173.
 7. Сеньків С. С. Закономірності сполучуваності приголосних фонем на початку слова // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. праць. – К.: ІВЦ Держкомстату України. – 2006. – Вип. 12. – С. 72-86.
 8. Сеньків С. С., Старосольська Н. Т. Двофонемні дистрибутивні структури приголосних фонем на межі слів у тексті наукового стилю // Текст як об’єкт лінгвістичного дослідження і засіб навчання мови: Матеріали Міжнародної першої науково-практичної конференції. – Т. 2. – Полтава: Освіта – С. 232-237.
 9. Сеньків С. С., Дмитренко О. О. Дистрибутивні структури початкових приголосних фонем у словах тексту офіційно-ділового стилю // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 67. – Вип.. 54. – Філологія. –Миколаїв: Видавництво Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Моголи, 2007. – С. 69-73.
 10. Сеньків С. С. Закономірності сполучуваності двох приголосних фонем у кінці слова // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. праць. – К.: ІВЦ Держкомстату України. – 2007. – Вип. 14. – С. 151-161.
 11. Сеньків С. С. Закономірності сполучуваності трьох і чотирьох приголосних фонем у кінці слова // Семантика мови і тексту: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський центр ЦІТ, 2009. – С. 298-301.
 12. Сеньків С. С. Моделі інтервокальних дистрибутивних структур сучасної української мови // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук ст. /від. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – Вип.. XXIII. – Ч. 1. – С. 455- 465.
 13. Сеньків С. С. Закономірності сполучуваності трьох приголосних фонем в інтервокальній позиції // Семантика мови і тексту: Матеріали ХI Міжнародної науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. – С. 555-558.
 14. Сеньків С. С. Закономірності сполучуваності чотирьох приголосних фонем в інтервокальній позиції // Молодь і ринок – Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2013. – №4 (99). – С. 67-72.
 15. Сеньків С. С. Закономірності сполучуваності п’ятьох приголосних фонем в інтервокальній позиції // Молодь і ринок – Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2014. – №11 (118). – С. 69-74.
 16. Сеньків С. С. Закономірності сполучуваності фонем у двофонемних словах сучасної української літературної мови // Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. ‒ Дрогобич: Посвіт, 2019. ‒ С. 68-77.
 17. Сеньків С. С. Дистрибуція фонем у трикомпонентних первинних коренях сучасної української літературної мови // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія „Філологія”‒ Дрогобич, 2021. ‒ С. 159-166
 18. Пілько О. С., Сеньків С. С. Фраземи драматичної поеми Лесі Українки „Оргія” (семантико-граматичний і трансформаційний аналіз) // XX Всеукраїнська науково-практична конференція імені Віктора Ужченка „Образне слово Луганщини”, присвячена 100-річчю з дня заснування Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (17-18 грудня 2021 р.). ‒ Старобільськ, 2021. ‒ С. 151-156.
 19. Сеньків С. С. Закономірності сполучуваності фонем із початковою проривною у трифонемних словах сучасної української літературної мови // Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. ‒ Дрогобич, 2022. ‒ С. 162-172.
 20. Сеньків С. С. Дистрибуція фонем у семикомпонентних первинних коренях сучасної української літературної мови. // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія „Філологія” ‒ Вип. 50. ‒ Дрогобич, 2022. ‒ С. 152-158.
 21. Сеньків С. С. Закономірності сполучуваності фонем із початковою фрикативною у трифонемних словах сучасної української літературної мови // Мова. Література. Фольклор. ‒ 2022. ‒ .№ 1. ‒ С. 58-66.

Статті в зарубіжних виданнях:

 1. Сеньків С. С., Рогач М. М. Лексичні діалектизми у прозі Івана Франка (на матеріалі повісті „Перехресні стежки”) // XII Міжнародна науково-практична конференція „Topical tendecies of science and practice”, (07-10 грудня 2021р., м. Едмонтон). ‒ Канада, 2021. ‒ С. 465-472. (зареєстровано в базі Google Scholar).
 2. Сеньків С. С., Пілько О. С. Етнографічні діалектизми у прозі Івана Франка (на матеріалі повісті „Перехресні стежки” // V Міжнародна науково-практична конференція „Trends of modern science and practike” (08-11 лютого 2022р., Анкара) ‒ Туреччина, 2022. ‒ С. 486-492 (зареєстровано в базі Google Scholar)
 3. Сеньків С. С. Новошицька Н. Б. Дистрибуція фонем у шестикомпонентих первинних коренях сучасної української літературної мови // XIX Міжнародна науковопрактична конференція „Modern problems in science” (17-20 травня 2022р., Ванкувер) ‒ Канада, 2022. ‒ С. 661-670. (зареєстровано в базі Google Scholar)
 4. Сеньків С. С., Дзиньора Л. М. Фразеологічні одиниці з компонентом „неозначено-кількісний числівник” в сучасній українській літературній мові. // VI Міжнародна науково-практична конференція „Multidisciplinary scientific notes. Theory, history and practice” (01-04 листопада 2022 р.) ‒ Едмонтон, Канада, 2022. ‒ С.579-585 (зареєстровано в базі Google Scholar)

Статті, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних:

 1. Сеньків С. С. Закономірності сполучуваності фонем у двофонемних словах сучасної української літературної мови // Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. ‒ Дрогобич: Посвіт, 2019. ‒ С. 68-77.
 2. Сеньків С. С. Закономірності сполучуваності фонем із початковою проривною у трифонемних словах сучасної української літературної мови // Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. ‒ Дрогобич, 2022. ‒ С. 162-172.
 3. Kotovych Vira, Ivanochko Hanna, Kravchenko-Dzondza Olena, Senkiv Stepan, Stetsyk Maria, Fedurko Maria Astonyms of Ukraine in the context of linguistic and cultural portraiture // Ad Alta: journal of interdisciplinary research special issue no.: 12/02/XXX. (Vol. 12, issue 2, special issue XXX.) ‒ October, 2022. ‒ S. 61-65.(http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/120230/papers/A_12.pdf).