Меню

Сеньків Степан Степанович

Сеньків Степан Степанович

СЕНЬКІВ Степан Степанович – кандидат філологічних наук, доцент. У 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему „Дистрибуція приголосних фонем в українській мові”. Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: мовознавство, українська фонетика і фонологія

Контактні засоби зв’язку: senkivsddpu@dspu.edu.ua

 

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 

Посібники з грифом університету:

 1. Сеньків С.С. Українська мова (за професійним спрямуванням) та методика її викладання. Практикум. – Дрогобич, 2015. – 88 с.
 2. Сеньків С.С. Лексика і фразеологія у контексті міждисциплінарних зв’язків. Практикум. – Дрогобич, 2015. – 80 с.
 3. Сеньків С.С. Проблеми морфології української мови. Практикум: навчальний посібник. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 98 с.

Публікації в наукових фахових виданнях:

 1. Сеньків С.С. Початкові дистрибутивні структури приголосних фонем у сучасній українській мові // Вісник Львівського університету. – Серія філологічна. Мовознавство. – Вип. 29. – Львів, 2000. – С. 16-21.
 1. Сеньків С.С. Кінцеві дистрибутивні структури приголосних фонем у сучасній українській мові // Наука і сучасність: Зб. наук. праць Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – К., Логос, 2002. – Т. XXXII. – С. 251-260.
 2. Сеньків С.С. Закономірності сполучуваності двох приголосних фонем в інтервокальній позиції // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Луцьк: Вежа. – 2002. –Вип. 5. – С. 61-66.
 3. Сеньків С.С. Окремі аспекти сполучуваності приголосних фонем в українській мові // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2002. – Вип. 3. – С. 30-41.
 4. Сеньків С.С. Моделі кінцевих дистрибутивних структур приголосних фонеми // Вісник Львівського університету. – Серія філологічна. Мовознавство. – Вип. 30. – Львів, 2003. – С. 49-53.
 5. Сеньків С.С. Закономірності сполучуваності приголосних фонем на початку слова // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2006. – Вип. 12. – С. 72-86.
 6. Сеньків С.С., Дмитренко О. О. Дистрибутивні структури початкових приголосних фонем у словах тексту офіційно-ділового стилю // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Філологія. – Миколаїв: Видавництво Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Моголи, 2007. – Т. 67. – Вип. 54. – С. 69-73.
 7. Сеньків С.С. Закономірності сполучуваності двох приголосних фонем у кінці слова // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2007. – Вип. 14. – С. 151-161.
 1. Сеньків С.С. Моделі інтервокальних дистрибутивних структур сучасної української мови // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – Вип.. XXIII. – Ч. 1. – С. 455- 465.
 2. Сеньків С.С. Закономірності сполучуваності чотирьох приголосних фонем в інтервокальній позиції // Молодь і ринок. – 2013. – № 4 (99). – С. 67-72.
 3. Сеньків С.С. Закономірності сполучуваності п’ятьох приголосних фонем в інтервокальній позиції // Молодь і ринок. – 2014. – №11 (118). – С. 69-74.
 4. Сеньків С.С. Закономірності сполучуваності фонем у двофонемних словах сучасної української літературної мови // Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. ‒ Дрогобич: Посвіт, 2019. ‒ С. 68-77. (Index Copernicus International)
 5. Сеньків С.С. Дистрибуція фонем у трикомпонентних первинних коренях сучасної української літературної мови. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія „Філологія”. Дрогобич, 2021. С. 159-166. (Index Copernicus International)
 6. Сеньків С.С. Закономірності сполучуваності фонем із початковою проривною у трифонемних словах сучасної української літературної мови. Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2022. С. 162-172. (Index Copernicus International)
 7. Сеньків С.С. Дистрибуція фонем у семикомпонентних первинних коренях сучасної української літературної мови. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія „Філологія”. Дрогобич, 2022. Вип. 50. С. 152-158. (Index Copernicus International)
 8. Сеньків С.С. Закономірності сполучуваності фонем із початковою фрикативною у трифонемних словах сучасної української літературної мови. Мова. Література. Фольклор. 2022. № 1. С. 58-66.

Статті в зарубіжних виданнях:

 1. Сеньків С.С., Рогач М.М. Лексичні діалектизми у прозі Івана Франка (на матеріалі повісті „Перехресні стежки”). XII Міжнародна науково-практична конференція „Topical tendecies of science and practice” (07-10 грудня 2021 р.). Едмонтон, 2021. С. 465-472.
 2. Сеньків С.С., Пілько О.С. Етнографічні діалектизми у прозі Івана Франка (на матеріалі повісті „Перехресні стежки”. V Міжнародна науково-практична конференція „Trends of modern science and practike” (08-11 лютого 2022 р.). Анкара, 2022. С. 486-492.
 3. Сеньків С.С. Новошицька Н.Б. Дистрибуція фонем у шестикомпонентих первинних коренях сучасної української літературної мови. XIX Міжнародна науковопрактична конференція „Modern problems in science” (17-20 травня 2022 р.). Ванкувер, 2022. С. 661-670.
 4. Сеньків С.С., Дзиньора Л.М. Фразеологічні одиниці з компонентом „неозначено-кількісний числівник” в сучасній українській літературній мові. VI Міжнародна науково-практична конференція „Multidisciplinary scientific notes. Theory, history and practice” (01-04 листопада 2022 р.). Едмонтон, 2022. С. 579-585.

Статті у міжнародних наукометричних базах даних:

 1. Astonyms of Ukraine in the Context of linguistic and cultural Portraiture / V. Kotovych, H. Ivanochko, O. Kravchenko-Dzondza, S. Senkiv, M. Stetsyk, M. Fedurko. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. 2023. Special Issue XXX. Vol. 12. Issue 2. P. 61–65. (Web of Science)