Меню

Сабат Галина Петрівна

Сабат Галина ПетрівнаСабат Галина Петрівна – доктор філологічних наук, професор. У 2009 році захистила докторську дисертацію «Казки Івана Франка як естетико-поетикальна система». Автор понад 120 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: винниченкознавство, франкознавство, теорія утопії й антиутопії.

Контактні засоби зв’язку: sabatddpu@gmail.com

 

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
 1. Сабат Г. П. Історія зарубіжної літератури доби Відродження, ХVII – XVIII ст.: навчально-методичний посібник / Г. П. Сабат. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – 52 с.
 2. Сабат Г. П. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів та написання письмових робіт з історії зарубіжної літератури доби Відродження, ХVII – XVIII ст.: навчально-методичний посібник / Г. П. Сабат. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – 34 с.
Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Сабат Г. П. Естетичні засади казкотворчості Івана Франка / Г. П. Сабат // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2010. – Вип. 24. – С. 314–321.
 2. Сабат Г. П. «Сонячна машина» Володимира Винниченка: утопія чи антиутопія? / Г. П. Сабат // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (літературознавство, мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – Вип. 92. – С. 238–245.
 3. Сабат Г. П. Про свиню, звірячий парламент і встидливу опозицію: сатирично-політичні казки Івана Франка / Г. П. Сабат // Слово і час. – 2010. – № 5. – С. 38–45.
 4. Сабат Г. П. До проблеми фольклористичних студій Івана Франка та Володимира Гнатюка / Г. П. Сабат // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія: Літературознавство. – Тернопіль: ТНПУ, 2011. – Вип. 33. – С. 159–164.
 5. Сабат Г. П. Експериментальна казка Івана Франка «Як звірі правувалися з людьми» / Г. П. Сабат // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – Вип. 26. Філологія. – С. 92–108.
 6. Сабат Г. П. Німецький утопічний роман у генологічній інтерпретації Юрія Клена / Г. П. Сабат // Слово і час. – 2012. – № 7. – С. 39–44.
 7. Сабат Г. П. Нова інтерпретація Франка / Г. П. Сабат // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. – К.: Освіта України, 2012. – Вип. 18. – С. 365–367.
 8. Сабат Г. П. Концепції адресата поезії Т. Г. Шевченка / Г. П. Сабат, Н. М. Павлюх // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я. І., 2014. – Вип. 35. – С. 152–157.
 9. Сабат Г. П. Духовна напруга моделі майбутнього в «Сонячній машині» В. Винниченка / Г. П. Сабат // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність. – Кривий Ріг: НВП Інтерсервіс, 2014. – Вип. 6. – С. 301–315.
 10. Сабат Г. П. «Брати Карамазови» Ф. Достоєвського та «Ми» Є. Замятіна: суголосність філософських концепцій / Г. П. Сабат // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність. – Кривий Ріг: ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2015. – С. 89–95.
 11. Сабат Г. П. Модель майбутнього в романі Олдоса Гакслі «Чудовий новий світ» / Г. П. Сабат // Молодь і ринок. – 2015. – № 11 (130). – С. 20–24.
 12. Сабат Г. П. Антиутопійна філософія тоталітарного «щастя» в романі Олдоса Гакслі «Чудовий новий світ» / Г. П. Сабат // Мандрівець. – 2015. – № 6. – С. 30–36.
 13. Сабат Г. П. Слово про індивідуальний міф Івана Франка, Анджея Хцюка і Бруно Шульца / Г. П. Сабат // Вісник Черкаського університету. – Серія «Філологічні науки». – 2015. – № 30 (363). – С. 156–160.
 14. Сабат Г. П. Міжнародний симпозіум «Антропологія Достоєвського» в Софії / Г. П. Сабат // Слово і Час. – 2018. – № 12. – С. 119–120.
 15. Науково-популярне видання: Франко про освіту та виховання / упорядкування та коментарі Галини Сабат. Дрогобич: Коло, 2020. – 436 с.
 16. Сабат Г. Іван Франко і польський модернізм // Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. Дрогобич – Зальцбурґ: Пόсвіт, 2020. – С.80–88.
 17. Сабат Г. Бойківська народна лексика у казках Івана Франка //Народне мистецтво Бойківщини: історія та сучасність: Збірник матеріалів ІІІ науково-практичної конференції «Народне мистецтво Бойківщини: історія та сучасність». Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2020. – С. 102 – 106.
 18. Сабат Г., Сабат П. «Vox audita latet, littera skripta manet»: републікація педагогічної публіцистики Івана Франка // Садиба Франка: науковий збірник заповідника «Нагуєвичі». Дрогобич : Пόсвіт, 2020. – Кн. І. – С. 87–105.
 19. Сабат Г. Слово про індивідуальний міф Івана Франка, Анджея Хцюка і Бруно Шульца (стаття-рецензія на монографію: Дуркалевич,В. В.(2015). У пошуках наративної ідентичності : індивідуальний міф у творах Івана Франка, Анджея Хцюка і Бруно Шульца) // Рідне слово в етнокультурному вимірі. Дрогобич : Пόсвіт, 2021. – С. 227–235.
Статті у зарубіжних виданнях
 1. Сабат Г. П. Рецепция философских идей Ф. Достоевского в романе Е. Замятина «Мы» / Г. П. Сабат // Ф. М. Достоевский в современном поликультурном пространстве. – Брест: БрГУ имени А. С. Пушкина, 2012. – С. 166–170.
 2. Сабат Г. П. Художественное пространство и время в романах Е. Замятина «Мы» и О. Хаксли «О дивный новый мир» / Г. П. Сабат // Русская литература и методика ее преподавания в современном поликультурном пространстве: автор – жанр – стиль: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. – Брест: БрГУ, 2012. – 2012. – Ч. 2. – С. 151–156.
 3. Сабат Г. П. Только одна встреча / Г. П. Сабат // Леонид Наумович Большаков – ученый, писатель, гражданин. – Оренбург, 2014. – С. 70–74.
 4. Сабат Г. П. Категории читателя поэзии Т. Г. Шевченко / Г. П. Сабат, Н. М. Павлюх // Дорогами Кобзаря. Украинцы в Южно-Уральском регионе: Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 200-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко. – Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2014. – С. 68–81.
 5. Сабат Г. П. Концепції адресата поезії Т. Г. Шевченка / Г. П. Сабат, Н. М. Павлюх // Шевченко – символ духовной связи украинского и казахского народов: Сборник материалов выступлений, докладов и сообщений участников третьих Международных Шевченковских чтений, посвящённых 200-летию со дня рождения Тараса Шевченко. – Астана: ЕНУ имени Л. Н. Гумилева, 2014. – С. 280–293.
 6. Сабат Г. П. Петербургский читатель поэзии Т. Г. Шевченко / Г. П. Сабат, Н. М. Павлюх // Брестская крепость: историко-культурный контекст: Сборник материалов Международного форума преподавателей русского языка и литературы стран СНГ и Европы. – Брест: БрГУ имени А. С. Пушкина, 2015. – С. 141–147.
 7. Сабат Г. П. Міжнародний симпозіум «Антропологія Достоєвського» в Софії / Г. П. Сабат // Слово і Час. – 2018. – № 12. – С. 119–120.
 8. Сабат Г. Рецепция философской антропологии Достоевского в романе Е. Замятина «Мы» // Антропологията на Достоевски. Човекъ като проблем и обект на изобразяване в света на Достоевски. Материали от международния симпозиум. София, 23 – 26 октомври 2018 г. – София, 2021. – С. 208 – 213.
Статті у міжнародних наукометричних базах даних
 1. Сабат Г. П. Проблема їжі в фантастичному романі Володимира Винниченка «Сонячна машина» / Г. П. Сабат // Рідне слово в етнокультурному вимірі: збірник наукових праць. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – С. 409–418.
 2. Сабат Г. П. Духовно-національні аспекти «Святовечірньої казки» Івана Франка та різдвяної казки Володимира Винниченка «Дим» / Г. П. Сабат // Рідне слово в етнокультурному вимірі: збірник наукових праць. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С. 333–342.