Меню

Винар Світлана Мирославівна

Винар Світлана МирославівнаВинар Світлана Мирославівна – старший викладач. Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: класична філологія, порівняльне літературознавство

Контактні засоби зв’язку: vynar_svitlana@ukr.net

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
 1. Винар С. М. Латинсько-український словник біологічних термінів: навчально-методичне видання / С. М. Винар. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2007. – 116 с.
 2. Винар С. М. Граматика старогрецької мови: навчально-методичний посібник / С. М. Винар. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2008. – 111 с.
 3. Винар С. М. Латинська мова. Граматичні завдання, вправи, тексти: посібник для практичних занять / С. М. Винар. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2009. – 152 с.
 4. Винар С. М. Латинська мова: навчальний посібник / С. Винар, С. Полюга. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – 208 с.
 5. Винар С. М. Латинська мова. Частина І: навчальний посібник / С. М. Винар. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 165 с.
 6. Винар С. М. Старогрецька мова. Збірник вправ, текстів для читання: навчальний посібник / С. М. Винар. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2013. – 156 с.
 7. Винар С. М. Латинська мова: методичні вказівки / С. М. Винар. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2014. – 74 с.
 8. Винар С. М. Латинська мова: методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання / С. М. Винар. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2016. – 126 с.
Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Винар С. М. «Іфігенія в Тавріді» Лесі Українки: компаративістичні аспекти інтерпретації / С. М. Винар // Наукові записки Харківського державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. – Х.: ХДАДТУ, 2001. – Вип. 1 (28). – С. 139–147.
 2. Винар С. М. Семантика структурних елементів драматичної сцени Лесі Українки «Іфігенія в Тавриді» та їх комунікативні функції / С. М. Винар// Літературознавчий збірник: збірник наукових праць. – Донецьк: ДонНУ, 2004. – Вип. 17–18. – С. 78–89.
 3. Винар С. М. Комунікативні функції хору як акту мовленнєвої діяльності (на прикладі драм Еврипіда про Іфігенію) / С. М. Винар // Літературознавчий збірник: збірник наукових праць. – Донецьк: ДонНУ, 2004. – Вип. 20. – С. 47–59.
 4. Винар С. М. Еврипід і Леся Українка: зміна комунікативного коду / С. М. Винар // Мова і культура: наукове видання. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2005. – Вип. 8. – Т. VІ. – Ч. 3. – С. 158–164.
 5. Винар С. М. Комунікативні аспекти сентенції у Еврипіда і Гете (на прикладі драм про Іфігенію) / С. М. Винар // Літературознавчий збірник: збірник наукових праць. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – Вип. 26–27. – С. 162–171.
 6. Винар С. М. Види монологічного мовлення у драмі: комунікативний аспект / С. М. Винар // Вісник Житомирського державного університету. – Житомир: Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2008. – Вип. 38. – С. 198–201.
 7. Винар С. М. Комунікативні особливості драматичної поеми / С. М. Винар // Мова і культура: наукове видання. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 12. – Т. ІІІ (128). – С. 240–245.
 8. Винар С. М. Міфологічний мотив як комунікативний чинник множинності рецепції художнього твору / С. М. Винар // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. – Луганськ: ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – Ч. І. – С. 118–123.
 9. Винар С. М. Комунікативне перекодування міфологічного образу (на прикладі Іфігенії) / С. М. Винар // Іноземна філологія: Український науковий збірник. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – Вип. 122. – С. 64–70.
 10. Винар С. М. Етнокультурний аспект тексту як важлива ланка художнього комунікативного процесу / С. М. Винар // Теоретична і дидактична філологія: збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький: СКД, 2010. – Вип. 8. – С. 66–74.
 11. Винар С. М. Міфологічний образ: рецептивно-комунікативний аспект / С. М. Винар // Мова і культура: наукове видання. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип.13. – Т. VIII (144). – С. 371–377.
 12. Винар С. М. Міфологічна ономастика: комунікативний аспект / С. М. Винар // Мовні і концептуальні картини світу: наукове видання. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – Вип. 41. – Ч. 1. – С. 189–195.
 13. Винар С. М. Міфологічні топоніми у драмах Еврипіда і Лесі Українки: комунікативна інтерпретація / С. М. Винар // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 36. – С. 108–110.
 14. Винар С. М. Комунікативна роль ремарки в «драмі для читання» / С. М. Винар // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 54. – С. 155–157.
 15. Винар С. М. Античний хор у драмах Еврипіда: комунікативна інтерпретація / С. М. Винар // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 61. – С. 233–235.
 16. Винар С. М. Античний міф у комунікативній системі художнього твору: особливості інтерпретації / С. М. Винар // Закарпатські філологічні студії. – 2018. – Вип. 3. – Т. 3. – С. 86–90.
Статті у зарубіжних виданнях
 1. Винар С. М. Античний мотив і елементи античної трагедії у структурі слов’янської драми епохи fin de sécle / С. М. Винар // И. С. Шмелев и литературный процесс ХХ – ХХІ вв.: итоги, проблемы, перспективы. Х Крымские Международные Шмелевские чтения: Сборник материалов международной научной конференции (12 – 15 сентября 2001 г.). – М.: Российский архив, 2004. – С. 217–223.
 2. Винар С. М. Міфологічні ремінісценції у творчості Еврипіда і Расіна: компаративний аналіз / С. М. Винар // Materiály X mezinárodní vĕdecko-praktická conference «Efektivní nástroje moderních vĕd – 2014». – Dil 20. Fílologické vĕdy. – Praha: Publishing House “Education and Science” s. r. o. – S. 71–75.
 3. Винар С. М. Агон і стихоміфія у комунікативній структурі античної драми / С. М. Винар // Zbiór raportów naukowych. «Teoretyczne i praktyczne innowacje naukowe». – Część 5. – Kraków: Sp. z o. o. «Diamond trading tour», 2013. – S. 5–7.
 4. Винар С. М. Реміфологізація як метод інтерпретації античного сюжету / С. М. Винар // Zbiór raportów naukowych. «Tendencje, zbiory danych, innovacje, praktyka w nauce». – Warszawa: Sp. z o. o. «Diamond trading tour», 2014. – S. 9–12.
 5. Винар С. М. Образи античної міфології у рецепції українських письменників кінця ХІХ – початку ХХ століття / С. М. Винар // Zbiór raportów naukowych. «Literatura i kulturoznawstwo. Współczesna nauka. Nowy wygląd». – Warszawa: Sp. z o. o. «Diamond trading tour», 2015. – S. 25–28.
 6. Винар С. М. Комунікативна поліфункціональність сентенцій у драмах Еврипіда / С. М. Винар // Zbiór artykułów naukowych. Filologia, literatura, socjologia i kulturoznawstwo. Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka. – Warszawa: Sp. z o. o. «Diamond trading tour», 2016. – S. 34–39.
 7. Ковальчук О. П. Функціональні особливості лексичних одиниць у французькій та українській мовах / О. П. Ковальчук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія: Філологія. – Одеса, 2019. – Вип. 38. – С. 93–96.
Статті у міжнародних наукометричних базах даних
 1. Винар С. М. Ремарка як паравербальний елемент комунікативної структури драми / С. М. Винар // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 29–32.
 2. Винар С. М. Сентенція у комунікативній структурі драматичного твору (на прикладі драми Гете «Іфігенія в Тавріді») / С. М. Винар // Молодий вчений. – 2018. – № 3.1 (55.1). – С. 11–14.
 3. Винар С. М. Трансформація міфологічного образу: компаративний аспект / С. М. Винар // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія: Філологія. – Одеса, 2018. – Вип. 36. – Т. I. – С. 100–103.
 4. Винар С. М. Комунікативна специфіка авторських сентенцій античної драми / С. М. Винар // Молодий вчений. – 2019. – № 4.2 (68.2). – С. 32–35.