Меню

Маркова Мар’яна Василівна

Маркова Мар’яна ВасилівнаМаркова Мар’яна Василівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри романської філології та компаративістики. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію «Концептуалізація елементів натурфілософії у творчості європейських романтиків». Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: європейський петраркізм, англійська література Єлизаветинської епохи, творчість Джона Донна

Контактні засоби зв’язку: markmar29@gmail.com

Перелік публікацій
Монографії
 1. Маркова М. В. Література європейського романтизму: погляд крізь призму натурфілософської концептуалізації / М. В. Маркова. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2012. – 200 с.
Посібники з грифом університету
 1. Маркова М. В. Історія зарубіжної літератури (античність та Середні віки): навчально-методичний комплекс / М. В. Маркова, Є. В. Пшеничний. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2011. – 36 с.
 2. Маркова М. В. Історія зарубіжної літератури (античність та Середні віки): тексти лекцій / М. В. Маркова, В. П. Кемінь. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2012. – 148 с.
 3. Маркова М. В. Історія зарубіжної літератури (античність та Середні віки): словник-мінімум античної міфології / М. В. Маркова, Л. М. Айзенбарт. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2012. – 48 с.
 4. Маркова М. В. Історія зарубіжної літератури (XX ст.): методичні рекомендації до семінарських занять / М. В. Маркова, Л. М. Айзенбарт. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2014. – 56 с.
 5. Маркова М. В. Історія зарубіжної літератури (XIV – XVIII ст.): методичні рекомендації до семінарських занять / М. В. Маркова. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2014. – 86 с.
 6. Маркова М. В. Історія зарубіжної літератури (античність та Середні віки): матеріали для самостійної роботи студентів / М. В. Маркова. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2014. – 62 с.
 7. Маркова М. В. Методичні рекомендації до написання дипломних і магістерських робіт із зарубіжної літератури / М. В. Маркова. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2015. – 64 с.
 8. Маркова М. В. Історія зарубіжної літератури (доба Середньовіччя та Відродження): методичні матеріали до семінарських занять / М. В. Маркова. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2017. – 80 с.
 9. Маркова М. Історія зарубіжної літератури (античність та Середні віки) : матеріали для семінарських занять. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2020. – 40 с.
 10. Література Середніх віків : хрестоматія / укл. М. Маркова. Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2022. – 628 с.
Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Маркова М. В. Романтична натурфілософія, її джерела та концептуалізація у творчості європейських романтиків / М. В. Маркова // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. – Серія «Літературознавство». – Х.: ППВ «Нове слово», 2007. – Вип. 2 (50). – Ч. І. – С. 22–34.
 2. Маркова М. В. «Концепт» та «концептуалізація» у сучасному літературознавстві / М. В. Маркова // Питання літературознавства: науковий збірник. – Чернівці: Рута, 2007. – Вип. 74. – С. 317–324.
 3. Маркова М. В. Натурфілософський образ морської хвилі у поезії Михайла Лермонтова / М. В. Маркова // Література. Фольклор. Проблеми поетики: збірник наукових праць. – К.: Твім інтер, 2007. – Вип. 28. – Ч. І. – С. 522–536.
 4. Маркова М. В. Троянда у творчості Олександра Пушкіна: динаміка символічних сенсів / М. В. Маркова // Актуальні проблеми слов’янської філології: міжвузівський збірник наукових статей. – Вип. ХІХ: Лінгвістика і літературознавство. – К.: Освіта України, 2008. – С. 98–104.
 5. Маркова М. В. Симфонія Духу: концепт панмузикальності у поезії Семюеля Тейлора Колріджа / М. В. Маркова // Південний архів. Філологічні науки: збірник наукових праць. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – Вип. ХХХХІІ. – С. 72–77.
 6. Маркова М. В. Поетична натурфілософія Тараса Шевченка / М. В. Маркова // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. – К.: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2009. – Вип. 14. – С. 187–193.
 7. Маркова М. В. Мотив метаморфози в поезії європейських романтиків: погляд крізь призму натурфілософії (на матеріалі творчості С. Т. Колриджа та М. Лермонтова) / М. В. Маркова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – Вип. 49. – С. 145–149.
 8. Маркова М. В. Натурфілософські аспекти поезії Федора Тютчева / М. В. Маркова // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. – Серія «Літературознавство». – Х.: ППВ «Нове слово», 2011. – Вип. 1 (65). – Ч. ІІІ. – С. 26–31.
 9. Маркова М. В. Аральське море очима Тараса Шевченка (на матеріалі поезії «І небо невмите, і заспані хвилі…») / М. В. Маркова // Актуальні проблеми слов’янської філології: міжвузівський збірник наукових статей. – Бердянськ: БДПУ, 2011. – Вип. ХХIV: Лінгвістика і літературознавство. – Ч. 2. – С. 62–69.
 10. Маркова М. В. Натурфілософські рецепції художньо-естетичної практики європейського романтизму / М. В. Маркова // Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2012. – Вип. 26. Філософія. – С. 112–125.
 11. Маркова М. В. Концепт природи у європейській поезії доби романтизму / М. В. Маркова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 36. – С. 188–189.
 12. Маркова М. В. «Медный всадник» Олександра Пушкіна як натурфілософський текст / М. В. Маркова // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. – Серія «Літературознавство». – Х., 2013. – Вип. 3 (75). – Ч. ІІ. – С. 97–104.
 13. Маркова М. В. Літературна творчість Новаліса (Фрідріха фон Ґарденберґа) у контексті ідей німецької романтичної натурфілософії / М. В. Маркова // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство: міжвузівський збірник наукових статей. – Бердянськ: БДПУ, 2013. – Вип. VIII. – Ч. 3. – С. 128–136.
 14. Маркова М. В. Символічний гербарій кохання поезії європейського романтизму / М. В. Маркова // Актуальні проблеми словʼянської філології. – Серія: лінгвістика і літературознавство: міжвузівський збірник наукових статей. – Бердянськ: БДПУ, 2013. – Вип. ХХVІІ. – Ч. 4. – С. 181–188.
 15. Маркова М. В. Синтез філософії й літератури у творчості Ф. В. Й. Шеллінґа (компаративістичне потрактування проблеми) / М. В. Маркова // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – Вип. 32. Філологія. – С. 218–230.
 16. Маркова М. В. Натурфілософська метаморфоза у поезії Тараса Шевченка / М. В. Маркова // Науковий вісник Ужгородського університету. – Серія: Філологія; Соціальні комунікації. – Ужгород, 2014. – Вип. 1 (31). – С. 147–151.
 17. Маркова М. В. Михайло Лермонтов «К Нэере»: спроба інтерпретації у компаративістичному руслі / М. В. Маркова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки: збірник наукових статей. – Бердянськ: ФОП Ткачук О. В., 2014. – Вип. ІV. – С. 213–220.
 18. Маркова М. В. Література романтизму у взаємозв’язках із натурфілософськими концепціями епохи: загальні зауваги / М. В. Маркова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 52. – С. 172–174.
 19. Маркова М. В. Алхімія в літературі: постановка проблеми / М. В. Маркова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Серія: Філологічні науки. – 2015. – № 9 (310). – С. 101–106.
 20. Маркова М. В. Творчість Джона Донна: традиції і новаторство / М. В. Маркова // Вісник Львівського університету. – Серія: іноземні мови. – Львів, 2016. – Вип. 24. – Ч. І. – С. 166-172.
 21. Маркова М. В. Петраркізм: проблема визначення та історія вивчення / М. В. Маркова // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Серія: «Філологія». – Дрогобич, 2017. – Вип. 40. – С. 65–79.
 22. Маркова М. В. Філософські основи петраркізму / М. В. Маркова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія: Літературознавство. – Тернопіль, 2017. – Вип. 46. – С. 321–332.
 23. Маркова М. Трансформації петраркізму в поемі Едмунда Спенсера «Епіталаміон» // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія :Філологія. – Вип. 28. Одеса, 2017. – С. 5–77.
 24. Маркова М. Поетика петраркізму : ключові риси // Держава та регіони. – Серія : Гуманітарні науки. – 2017. – № 3 (50). – С. 8–13.
 25. Маркова М. Петраркізм : проблема визначення та історія вивчення // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія». Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2017. – Вип. 40. – С. 65–79.
 26. Маркова М. Постмодерністський неоміф Віктора Винника (критичний огляд книги «90/60/90») // Держава та регіони. – Серія : Гуманітарні науки. – 2019. – № 2. – С. 72–77.
 27. Маркова М. «90/60/90» Віктора Винника versus «Трансклімат» Андрія Юркевича // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. – Вип. 42. – Т. 3. Одеса, 2019. – С. 8–11.
 28. Маркова М. Сонет Франческо Петрарки про лань у рецептивному полі англійської літератури XVI століття //Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2020. – Вип. 30. – Т. 2. – С. 296–301.
 29. Маркова М. Петрарківські контексти духовної лірики Джона Донна//Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки». 2021. № 1(21).С.10–18.
 30. Маркова М. Едмунд Спенсер як петраркіст // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. – Серія : Філологія. Соціальні комунікації. – 2021. – Т. 32 (71). – № 4. – Ч. 3. – С. 110–114.
 31. Маркова М. Традиції петраркізму у збірці Джона Донна «Пісні і сонети»  // Закарпатські філологічні студії. – 2022. – Вип. 21. – Т. 1. – С. 287–292.
 32. Маркова М. Елементи петраркізму у віршованих посланнях та епістоляріях Джона Донна // Закарпатські філологічні студії. – 2022. – Вип. 23. – Т. 2. – С. 250–255.
Статті у зарубіжних виданнях
 1. Маркова М. В. Символіка лілії у поезії Тараса Шевченка / М. В. Маркова // Colloquia Litteraria Siedlcensia. – T. II: Taras Szewczenko: interpretacje i reinterpretacje / [red. R. Mnich, M. Markowa]. – Siedlce, 2007. – S. 51–60.
 2. Маркова М. В. Рецепція та інтерпретація філософії Ф. В. Й. Шеллінґа у творчості Д. Веневітінова / М. В. Маркова // Zbiór raportów naukowych «Aktualne naukowe badania. Od teorii do praktyki» (30.03.2014 – 31.03.2014). – Cz. 5. – Warszawa: Sp. Z o.o «Diamond trading tour», 2014. – S. 31–38.
 3. Маркова М. В. Поетична творчість Томаса Вайетта і перші прояви англійського петраркізму / М. В. Маркова // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Filologia, literatura, socjologia i kulturoznawstwo. Nauka wczoraj, dziś, jutro» (28.02.2016). – Warszawa: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. – S. 13–23.
 4. Маркова М. Феномен петраркізму у світлі теоретичних ідей Дені де Ружмона // Traditional and innovative approaches to scientific research : theory, methodology, practice : Scientific monograph. Riga : Baltija Publishing, 2022. – Pp. 447–473.
Статті у міжнародних наукометричних базах даних
 1. Маркова М. В. Осмислення проблеми петраркізму Джона Донна у літературознавчому дискурсі / М. В. Маркова // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. – Серія «Філологічні науки». – 2016. – № 2 (12). – С. 67–73.
 2. Маркова М. В. Джон Донн: ступаючи на terra incognita / М. В. Маркова // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 146–150.
 3. Маркова М. В. Петрарківські виміри поезії Генрі Говарда / М. В. Маркова // Молодий вчений. – 2018. – № 3.1 (55.1). – С. 109–113.
 4. Маркова М. В. Трансформації петраркізму в поемі Едмунда Спенсера «Епіталаміон» / М. В. Маркова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія: Філологія. – Вип. 28. – Одеса, 2017. – С. 75–77.
 5. Маркова М. В. Поетика петраркізму: ключові риси / М. В. Маркова // Держава та регіони. – Серія: Гуманітарні науки. – 2017. – № 3 (50). – С. 8–13.
 6. Маркова М. В. Рецепція петраркізму в елегіях Джона Донна / М. В. Маркова // Інтернаука. – 2018. – № 17 (57). – Т. І. – С. 69–72.
 7. Маркова М. В. «Снігова Королева» Ганса Кристіана Андерсена і «Старий Годинник» Віктора Винника: компаративний аналіз / М. В. Маркова // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич, 2019. – Вип. 24. – Т. 2. – С. 66–71.
 8. Маркова М. В. Постмодерністський неоміф Віктора Винника (критичний огляд книги «90/60/90») / М. В. Маркова // Держава та регіони. – Серія: Гуманітарні науки. – 2019. – № 2. – С. 72–77.
 9. Маркова М. «90/60/90» Віктора Винника versus «Трансклімат» Андрія Юркевича // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія : Філологія. – Вип. 42. – Т. 3. – Одеса, 2019. – С. 8–11.
 10. Маркова М. Пісенні тексти Віктора Винника як літературне явище / // Молодий вчений. – 2020. – № 3.2 (79.2). – С. 57–60.
 11. Маркова М. Сонет Франческо Петрарки про лань у рецептивному полі англійської літератури XVI століття // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2020. – Вип. 30. – Т. 2. – С. 296–301.
 12. Маркова М. Петрарківські контексти духовної лірики Джона Донна//Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки».2021. № 1(21).– С.10–18.
 13. Маркова М. Едмунд Спенсер як петраркіст // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. – Серія : Філологія. Соціальні комунікації. 2021. – Т. 32 (71). – № 4. – Ч. 3. – С. 110–114.
 14. Маркова М. Візія війни у повісті Юзефа Віттліна «Сіль землі» / Закарпатські філологічні студії. – 2021. – Вип. 20. – Т. 1. – С. 125–130.
 15. Маркова М. Традиції петраркізму у збірці Джона Донна «Пісні і сонети»  // Закарпатські філологічні студії. – 2022. – Вип. 21. Т. 1. – С. 287–292.
 16. Маркова М. Елементи петраркізму у віршованих посланнях та епістоляріях Джона Донна // Закарпатські філологічні студії. – 2022. – Вип. 23. – Т. 2. – С. 250–255.