Меню

Лук’янченко Мар’яна Петрівна

Лук’янченко Мар’яна ПетрівнаЛук’янченко Мар’яна Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію «Французька екзистенціальна проза в українських перекладах (на матеріалі творів А. Камю і Ж.-П. Сартра)». Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: актуальні проблеми французької філології, літературознавства та перекладознавства

Контактні засоби зв’язку: maryanaluk@ukr.net

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
 1. Лук’янченко М. П. Читайте і говоріть: навчальний посібник з розмовної тематики для студентів ІІ – ІV курсів відділень французької філології та перекладу / М. П. Лук’янченко. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2007. – 94 с.
 2. Лук’янченко М. П. Принципи французької версифікації: навчально-методичний посібник з практичної фонетики французької мови для студентів ІІ курсу / П. М. Ярощак, М. П. Лук’янченко. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2007. – 84 с.
 3. Лук’янченко М. П. Лінгвокраїнознавство Франції. Конспект лекцій / М. П. Лук’янченко. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2009. – 114 с.
 4. Лук’янченко М. П. Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи студентів з історії, лексикології, теоретичної граматики, стилістики французької мови та країнознавства франкомовних країн: навчально-методичний посібник / М. П. Лук’янченко, В. В. Лучкевич. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – 56 с.
 5. Лукʼянченко М. П. Історія основної іноземної мови (французької): тексти лекцій / М. П. Лукʼянченко. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2018. – 72 с.
Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Лук’янченко М. П. Філософія екзистенціалізму як чинник мовної концептуальності (на матеріалі творів А. Камю і Ж.-П. Сартра та їх українських перекладів) / М. П. Лук’янченко // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: НВЦ «Каменяр», 2003. – Вип. 11. – С. 200–210.
 2. Лук’янченко М. П. Концептотворча роль автора та її співвідношення з індивідуальністю перекладача / М. П. Лук’янченко // Мовні і концептуальні картини світу: збірник наукових праць. – К.: ВД Дмитра Бураго, 2004. – Вип. 11. – Кн. 1. – С. 280–283.
 3. Лук’янченко М. П. Французька екзистенціальна проза: проблеми перекладу сильних позицій тексту / М. П. Лук’янченко // Актульні проблеми української лінгвістики: теорія і практика: збірник наукових праць. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2004. – Вип. ІХ. – С. 83–90.
 4. Лук’янченко М. П. Концептуальна метафора у романі Ж.-П. Сартра «Нудота» та її відтворення в українському перекладі / М. П. Лук’янченко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: збірник наукових праць. – К.: Логос, 2004. – Вип. 5. – С. 47–53.
 5. Лук’янченко М. П. Концепт відчуження у французькій прозі екзистенціалізму та його відтворення в українському перекладі / М. П. Лук’янченко // Мовні і концептуальні картини світу: збірник наукових праць. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2004. – Вип. 15. – С. 51–55.
 6. Лук’янченко М. П. Проблеми відтворення ритмічних особливостей французької екзистенціальної прози в українському перекладі / М. П. Лук’янченко // Мовні і концептуальні картини світу: збірник наукових праць. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2004. – Вип. 12. – С. 7–10.
 7. Лук’янченко М. П. Колористика прозових творів Ж.-П. Сартра та деякі особливості її відтворення в українському перекладі / М. П. Лук’янченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2005. – Вип. 39. – С. 51–53.
 8. Лук’янченко М. П. Особливості відтворення в українському перекладі синтаксичного устрою французької екзистенціальної прози / М. П. Лук’янченко // Мовні і концептуальні картини світу: збірник наукових праць. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2006. – Вип. 17. – С. 253–259.
 9. Лук’янченко М. П. Концепт «смерть» у художній прозі Ж.-П. Сартра та його інтерпретація в українському перекладі / М. П. Лук’янченко // Мовні і концептуальні картини світу: збірник наукових праць. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2007. – Вип. 23. – С. 94–102.
 10. Лук’янченко М. П. Особливості відтворення ритмічної організації роману «Нудота» Ж.-П. Сартра в українському перекладі / М. П. Лук’янченко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: збірник наукових праць. – К.: Логос, 2007. – Вип. 11. – С. 201–205.
 11. Лук’янченко М. П. Алюзія в художньому тексті: перекладознавчий аспект (на матеріалі повісті «Слова» Ж.-П. Сартра) / М. П. Лук’янченко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: збірник наукових праць. –К.: Логос, 2008. – Вип. 14. – С. 306–317.
 12. Лук’янченко М. П. Відтворення ономастичних реалій повісті «Слова» Ж.-П. Сартра в українському перекладі / М. П. Лук’янченко // Проблеми семантики слова, речення та тексту: збірник наукових праць. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2008. – Вип. 21. – С. 197–204.
 13. Лук’янченко М. П. Кореляція синтаксичних моделей в оригіналах та українських перекладах творів А. Камю «Сторонній» і «Чума» / М. П. Лук’янченко // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – Серия «Филология. Социальные коммуникации». – Симферополь, 2009. – Т. 22 (61). – № 2. – С. 577–581.
 14. Лук’янченко М. П. Структурно-семантичні і функціональні особливості образних порівнянь в оповіданнях А. Камю та їх переклад / М. П. Лук’янченко // Проблеми семантики слова, речення та тексту: збірник наукових праць. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2010. – Вип. 25. – С. 234–240.
 15. Лук’янченко М. П. Синтаксичні особливості прози Марселя Пруста (на прикладі романів «Полонянка» та «Содом і Гоморра») / М. П. Лук’янченко // Вісник Львівського університету. – Серія: Іноземні мови. – Львів, 2013. – Вип. 21. – С. 158–164.
 16. Лук’янченко М. П. Лексичні трансформації при перекладі українською мовою «Першої людини» Альбера Камю / М. П. Лук’янченко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: збірник наукових праць. – К.: Логос, 2013. – Вип. 24. – С. 233–241.
 17. Лук’янченко М. П. Авторські позначення як основні маркери концептуального змісту в романі «Нудота» Ж.-П. Сартра / М. П. Лук’янченко // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 128. – С. 106–111.
 18. Лук’янченко М. П. Назви кольорів у художній концепції Альбера Камю (на прикладі вибраних оповідань) / М. П. Лук’янченко // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 138. – С. 349–352.
 19. Лук’янченко М. П. Смислове протиставлення концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ у художніх творах Ж.-П. Сартра та їхніх українських перекладах / М. П. Лук’янченко // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – Вип. 144. – С. 179–183.
Статті у зарубіжних виданнях
 1. Лук’янченко М. П. Вплив філософії екзистенціалізму на формування концептопростору автобіографічного оповідання «В кінцевому рахунку» Сімони де Бовуар / М. П. Лук’янченко // Proceedings of the International Academic Congress «European Research Area: Status, Problems and Prospects» (Riga, Latvia, 1 – 2 September 2016). – Riga: LSA, 2016. – P. 108–111.
Статті у міжнародних наукометричних базах даних
 1. Лук’янченко М. П. Особливості об’єктивного письма Анні Ерно в його суб’єктивному вимірі / М. П. Лук’янченко // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 126–129.
 2. Лукʼянченко М. П. La formation de l’espace conceptuel du roman «Tout compte fait» de Simone de Beauvoir / М. П. Лук’янченко // Молодий вчений. – 2018. – № 3.1 (55.1). – С. 97–100.
 3. Лукʼянченко М. П. Особливості творчої манери Маргеріт Юрсенар у світлі її письменницьких пошуків індивідуального та універсального / М. П. Лукʼянченко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія: Філологія. – Одеса, 2018. – Вип. 37. – Т. 1. – С. 110–112.
 4. Лукʼянченко М. П. Специфіка смислової та композиційної будови роману «Чорне творіння» Марґеріт Юрсенар / М. П. Лукʼянченко // Держава та регіони. – Серія: Гуманітарні науки. – Запоріжжя, 2019. – Вип. 1. – С. 68–73.
 5. Лук‘янченко М. П. Розвиток фонетичної системи старофранцузької мови в контексті основних історичних та мовних процесів доби Середньовіччя у Франції / М. П. Лукʼянченко // Закарпатські філологічні студії. – Ужгород, 2019. – Вип. 10. – Т. 1. – С. 163–167.