Меню

Лучкевич Вікторія Володимирівна

Лучкевич Вікторія ВолодимирівнаЛучкевич Вікторія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора інституту з науково-дослідної роботи та міжнародної співпраці. 2009 року захистила дисертацію «Коменіана в українській педагогічній історіографії (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.)». Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: розвиток іншомовної професійно-комунікативної компетентності студентів філологічних спеціальностей

Контактні засоби зв’язку: luch.vik11@gmail.com

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
 1. Лучкевич В. В. Ділова французька мова: навчально-методичний посібник / В. В. Лучкевич, В. М. Пітин. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2011. – 78 с.
 2. Лучкевич В. В. Кіно. Театр: навчально-методичний посібник / В. В. Лучкевич. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 42 с.
 3. Лучкевич В. В. Теоретичний курс французької мови: навчально-методичний посібник / В. В. Лучкевич. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 60 с.
 4. Лучкевич В. В. Комунікативна граматика французької мови: навчально-методичний посібник / В. П. Кемінь, В. В. Лучкевич. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – 124 с.
 5. Лучкевич В. В. Вступ до романського мовознавства: курс лекцій / В. В. Лучкевич. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. – 140 с.
 6. Лучкевич В. В. Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи студентів з історії, лексикології, теоретичної граматики, стилістики французької мови та країнознавства франкомовних країн: навчально-методичний посібник / М. П. Лук’янченко, В. В. Лучкевич. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – 52 с.
Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Лучкевич В. В. Вплив ідей Я. А. Коменського на розвиток вітчизняної педагогіки у XVII – XVIII ст. / В. В. Лучкевич // Людинознавчі студії: збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка. – Серія: Педагогіка. – Дрогобич: Вимір, 2004. – С. 147–157.
 2. Лучкевич В. В. Коменіологічні дослідження у вітчизняній історіографії XX століття / В. В. Лучкевич // Людинознавчі студії: збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка. – Серія: Педагогіка. – Дрогобич: Вимір, 2006. – С. 175–184.
 3. Лучкевич В. В. Науково-педагогічна діяльність Я. А. Коменського на українсько-угорсько-словацькому пограниччі / В. В. Лучкевич // Теоретичні питання культури, освіти й виховання: збірник наукових праць КНЛУ-НМАУ. – К., 2007. – Вип. 34. – С. 69–72.
 4. Лучкевич В. В. До питання коменіологічних студій в Україні / В. В. Лучкевич // Історико-педагогічний альманах. – Умань, 2008. – № 2. – С. 13–18.
 5. Лучкевич В. В. Педагогічна спадщина Яна Амоса Коменського в працях сучасних вітчизняних дослідників / В. В. Лучкевич // Людинознавчі студії: збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка. – Серія: Педагогіка. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2008. – С. 189–199.
 6. Лучкевич В. В. Проблема філософсько-релігійних основ педагогіки Я. А. Коменського крізь призму століть / В. В. Лучкевич // Педагогічна думка: науково-педагогічний журнал. – Львів, 2008. – № 1. – С. 70–75.
 7. Лучкевич В. В. Дмитро Чижевський – дослідник невідомої педагогічної спадщини Я. А. Коменського / В. В. Лучкевич // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир, 2009. – Вип. 46. – С. 83–87.
 8. Лучкевич В. В. Культурно-освітній протестантський рух в Україні у XVI ст.: проблеми історіографічних інтерпретацій / В. В. Лучкевич // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир, 2010. – Вип 53. – С. 130–134.
 9. Лучкевич В. В. Спадщина Я. А. Коменського в Україні: літературознавчі студії / В. В. Лучкевич // Молодь і ринок. – 2011. – № 3 (74). – С. 92–95.
 10. Лучкевич В. В. Формування світоглядної культури учнів у процесі вивчення іноземної мови / В. В. Лучкевич, Г. М. Кемінь // Лінгвістичні дослідження: збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. – Х., 2011. – Вип. 32. – С. 274–279.
 11. Лучкевич В. В. Розвиток коменіологічних студій у західноукраїнській педагогічній традиції міжвоєнного періоду / В. В. Лучкевич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія: Педагогіка. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – № 5. – С. 60–65.
 12. Лучкевич В. В. Розвиток комунікативної компетенції учнів крізь призму компетентнісного підходу / В. В. Лучкевич // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – Серія: Педагогічні науки. – Чернігів, 2012. – Вип. 100. – С. 242–245.
 13. Лучкевич В. В. Вплив дидактичних праць Я. А. Коменського на розвиток шкільництва України в XVII – XIX століттях / В. В. Лучкевич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія: Педагогіка. – 2012. – № 4. – С. 43–48.
 14. Лучкевич В. В. Формування лінгвокультурологічної компетенції учнів на уроках іноземної мови / В. В. Лучкевич // Молодь і ринок. – 2013. – № 5 (100). – С. 69–72.
 15. Лучкевич В. В. Розвиток франкомовної комунікативно-граматичної компетенції майбутніх педагогів-філологів / В. В. Лучкевич // Імідж сучасного педагога: всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал. – 2013. – № 5 (134). – С. 38–40.
 16. Лучкевич В. В. Організація самостійної роботи студентів у процесі навчання іноземної мови у вищій школі / В. В. Лучкевич, Г. М. Кемінь // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – Серія: Педагогічні науки. – Чернігів, 2013. – Вип. 108. – Т. 2. – С. 161–163.
 17. Лучкевич В. В. Комунікативна спрямованість навчання іноземної мови у системі професійної підготовки вчителів-філологів / В. В. Лучкевич // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць. – Київ – Вінниця, 2013. – Вип. 34 – С. 386–390.
 18. Лучкевич В. В. Використання прямих методів під час навчання іноземних мов: до історії питання / В. В. Лучкевич // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць. – Київ – Вінниця, 2014. – Вип. 39. – С. 47–51.
 19. Лучкевич В. В. Розвиток франкомовної граматичної компетентності студентів філологічних спеціальностей / В. В. Лучкевич, У. П. Паньків // Молодь і ринок. – 2014. – № 11 (118). – С. 70–74.
 20. Лучкевич В. В. Комунікативний підхід до навчання іноземної мови: історико-педагогічний дискурс / В. В. Лучкевич // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини. – Умань, 2014. – Вип. 10. – Ч. 2. – С. 239–243
 21. Лучкевич В. В. Роль університетської агенції Франкофонії в інтернаціоналізації вищої школи / В. В. Лучкевич // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. – Серія: Педагогічні науки. – Бердянськ, 2016. – С. 148–153.
 22. Лучкевич В. В. Діяльність Міжнародної організації Франкофонії у формуванні сучасного європейського культурно-освітнього простору / В. В. Лучкевич // Науковий вісник Ужгородського університету. – Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – 2016. – Вип. 1 (38). – С. 172-175.
 23. Лучкевич В. В. Використання методу театралізації при вивченні французької мови (на основі аналізу підручника Écho А1) / В. В. Лучкевич // Молодь і ринок. – 2017. – № 11 (154). – С. 117–121.
Статті у зарубіжних виданнях
 1. Лучкевич В. В. Українська коменіана: історико-культорологічні аспекти дослідження / В. В. Лучкевич // Ukrajinistika – minulost, přítomnost, budoucnost. Materialu Mezinárodní vědeckoj konference. – Brno, 2008. – Cast II. – S. 612–619.
 2. Лучкевич В. В. Особливості розвитку іншомовної освіти на західноукраїнських землях у другій половині ХІХ ст. (на прикладі вивчення «нових» мов) / В. В. Лучкевич // Zbiór artykułów naukowych Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Pedagogika. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki» (Poznan, 30.09.2015 – 01.10.2015). – Warszawa: Sp. z o. o. «Diamond trading tour», 2015. – S. 19–21.
 3. Лучкевич В. В. Реалізація дистанційного навчання французької мови як іноземної (на прикладі діяльності Національного центру дистанційної освіти у Франції) / В. В. Лучкевич // Zbiór artykułów naukowych Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej organizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych «Pedagogika Naukowa i Praktyczna Nauka światowa: problemy i innowacje» (31.10.2017). – Sopot, 2017. – С. 83–85.
 4. Лучкевич В. В. Автентичний текст як дієвий засіб вивчення французької мови у ВНЗ / В. В. Лучкевич // Zbiór artykułów naukowych Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Science, Research, Development: Рedagogy» (29.04.2018 – 30.04.2018). – Barcelona, 2018. – С. 37–39.
Статті у міжнародних наукометричних базах даних
 1. Лучкевич В. В. Підготовка викладачів французької мови як іноземної у Франції / В. В. Лучкевич // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 142–145.
 2. Лучкевич В. В. Лінгводидактичні стратегії як ефективний засіб вивчення французької мови у вищих навчальних закладах: теоретико-методичний аспект / В. В. Лучкевич // Молодий вчений. – 2018. – № 3.1 (55.1). – С. 104–109.
 3. Лучкевич В. В. Професійно-методична складова підготовки вчителів французької мови в Україні: сучасний стан й освітні перспективи / В. В. Лучкевич, В. П. Кемінь // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань, 2018. – Вип. 17. – С. 389 – 396.