Меню

Кемінь Володимир Петрович

Кемінь Володимир ПетровичКемінь Володимир Петрович – доктор педагогічних наук, професор. Захистив докторську дисертацію на тему «Українське шкільництво у країнах Центральної, Східної та Південно-Східної Європи (1918 – 1996 рр.)». Автор понад 160 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: українське шкільництво, порівняльна педагогіка, актуальні питання західноєвропейського літературного процесу, дослідження ролі художньої інтерпретації у контексті взаємозбагачення національних культур неспоріднених народів.
Контактні засоби зв’язку: kemin.v@dspu.edu.ua
Перелік публікацій
Монографії
 1. Кемінь В. П. Підготовка педагогічних кадрів: історія і сучасність / В. П. Кемінь // Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення і перспективи розвитку. Львівська область. – К.: Знання України, 2012. – С. 44–115.
 2. Кемінь В. П. Підготовка батька до виховної діяльності / В. П. Кемінь, О. Б. Хомишак. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 217 с.
Посібники з грифом університету
 1. Кемінь В. П. Історія виховання. Т. 1.: Від найдавніших часів до XVIII ст.: навчально-методичний посібник / В. П. Кемінь, О. В. Невмержицька. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2010. – 216 с.
 2. Кемінь В. П. Комунікативна граматика французької мови: навчально-методичний посібник / В. П. Кемінь, В. В. Лучкевич. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – 124 с.
 3. Кемінь В. П. Історія виховання. Т. 2.: Від XIX ст. до наших днів: навчально-методичний посібник / В. П. Кемінь, О. В. Квас, О. В. Невмержицька. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 196 с.
 4. Кемінь В. П. Порівняльна педагогіка: навчально-методичний посібник / В. Кемінь, О. Невмержицька, А. Чех. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. – 320 с.
 5. Кемінь В. П. Порівняльна педагогіка: методичні матеріали до семінарських занять / В. П. Кемінь, О. В. Невмержицька. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – 94 с.
 6. Кемінь В.П., Кекош М.Л. Тренінг із педагогічної комунікації: посібник для студентів педагогічних закладів вищої освіти. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2021.

Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Кемінь В. П. Проблеми дитинства через призму європейських дослідницьких студій на зламі XX та XXI ст. / В. П. Кемінь // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – Серія: Філософія. Психологія. Педагогіка. – К.: «Політехніка», 2010. – № 1 (28). – С. 177–181.

 2. Кемінь В.П., Лучкевич В.В. Професійно-методична складова підготовки вчителів французької мови в Україні: сучасний стан й освітні перспективи // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – 2018. – Вип. 18.

 3. Кемінь В.П., Суділовська М. Культурно-освітня діяльність емігрантів із Галичини в Чехословаччині міжвоєнної доби. Актуальнi питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2020. Вип. 27. Т.4. (Index Copernicus International)

 4. Кемінь В.П., Кемінь Г.М. Локальна історія у формуванні національної ідентичності дітей та молоді у працях культурно-освітніх діячів Закарпаття (ХІХ – перша половина ХХ ст.). Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2021. Вип. 45. Т. 1. (Index Copernicus International)

 5. Кемінь В.П., Кемінь Г.М. Софія Русова-Ліндфорс (1856-1940): жінка, політик, громадський і культурно-освітній діяч. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2022. Вип. 58. (Index Copernicus International)

 6. Кемінь В.П., Кемінь Г.М. Діти-біженці з України в умовах еміграції в європейських країнах (1918-1939). Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2023. Вип. 59. (Index Copernicus International)

Статті у зарубіжних виданнях
 1. Кемінь В. П. Вплив зарубіжних славістичних шкіл на становлення наукової славістики в Україні (ХІХ – початок ХХ століття) / В. П. Кемінь // Словацько-українські відносини в галузях мовознавства, літературознавства, перекладу та культурних контактів. – Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej university, 2016. – С. 51–61.
 2. Kemin V. Mecenasostwo hrabiego Stanisława Skarbka w tradycji wychowawczej Galicji / V. Kemin // Studia Gdańskie. Wizje і rzeczywistość. – Gdańsk, 2017. – T. XIV. – S. 21–30.
 3. Кемінь В. П. Галичина під російсько-австрійською окупацією у Першій світовій війні: погляд крізь призму східноєвропейських літератур / В. П. Кемінь // Galicja 1916: plus / minus dziesiȩć lat (przestrzenie dyskursów: historia, literatury, kultury, jȩzyki). – Siedlce: Wydawnictwo Naukowe IKR[i]BL, 2018. – S. 67–78.

Статті у міжнародних наукометричних базах даних

 1. Кемінь В. П. Професійно-методична складова підготовки вчителів французької мови в Україні: сучасний стан й освітні перспективи / В. П. Кемінь, В. В. Лучкевич // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань, 2018. – Вип. 17. – С. 389–396.
 2. Kemin V. Monitoring the Effectiveness of Professional Training System Designed for Students in Physical Education and Sports / V. Kemin, M. Danylevych, O. Matviyas, O. Romanchuk // Slavonic Pedagogical Studies Journal. – 2019. – Vol. 8/1. – P. 51–81.
 3. How sport and its values are perceived by adults in the USA and Ukraine: a cross-cultural comparison / V. Kemin, I. Turchyk, O. Romanchuk, N. Sorokolit, M. Lukjanchenko. Physical Culture and Sport: Studies and Research. 2021. No. 90. P. 50–62.