Меню

Айзенбарт Любомира Михайлівна

Айзенбарт Любомира Михайлівна  – кандидат філологічних наук, старший викладач. У 2019 році захистила дисертацію на тему «Концепт галицького літературного пограниччя (на матеріалі малої прози М. Яцкова, Й. Рота, Б. Шульца)». Автор понад 15 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: література Галичини кін. ХІХ – поч. ХХ ст., творчість Й. Рота, Б. Шульца, М. Яцкова

Контактні засоби зв’язку: liubomyra.ayzen@ukr.net

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
 1. Айзенбарт Л. М. Історія зарубіжної літератури (античність та Середні віки): словник-мінімум античної міфології / Л. М. Айзенбарт, М. В. Маркова. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 48 с.
 2. Айзенбарт Л. М. Історія зарубіжної літератури (ХХ ст.): методичні рекомендації до семінарських занять / Л. М. Айзенбарт, М. В. Маркова. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. – 52 с.
 3. Айзенбарт Л. М. Історія зарубіжної літератури (XІX ст.): методичні рекомендації до семінарських занять / Л. М. Айзенбарт, О. О. Бистрова. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. – 56 с.
Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Айзенбарт Л. М. Культурний синкретизм термінів «пограниччя» та «креси»: літературний аспект / Л. М. Айзенбарт // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Серія «Філологія». – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – Вип. 36. – С. 162–173.
 2. Айзенбарт Л. М. Поетика: проблема тлумачення терміна / Л. М. Айзенбарт // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 54. – С. 142–145.
 3. Айзенбарт Л. М. Термін «концепт»: проблема визначення та підходи до вивчення / Л. М. Айзенбарт // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія: Літературознавство. – Тернопіль: ТНПУ, 2016. – № 45. – С. 314–326.
 4. Айзенбарт Л. М. Репрезентація самоідентичності в галицькій літературі (на матеріалі малої прози Й. Рота) / Л. М. Айзенбарт // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія: Літературознавство. – Тернопіль: ТНПУ, 2017. – С. 248–258.
 5. Айзенбарт Л. М. Галичина на літературній карті різних національних літератур (кін. ХVIII – поч. XIX ст.) / Л. М. Айзенбарт // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність: збірник наукових праць. – Кривий Ріг, 2018. – Вип. 12. – С. 72–84.
 6. Айзенбарт Л. Літературна презентація Галичини кінця ХVIII – початку XX ст. : від образу до концепту // Закарпатські філологічні студії : зб. наук. праць Ужгородського національного університету, Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 16. С. 246–251.
 7. Айзенбарт Л. Літературна презентація української національної ідентичності в контексті галицького літературного пограниччя в малій прозі Михайла Яцкова // Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 38. Том 1 С. 86–90.
 8. Айзенбарт Л.М. Галицьке літературне пограниччя в осмисленні письменників першої половини ХХ ст (М. Яцків, Й. Рот, Б. Шульц) // Закарпатські філологічні студії. – 2022. – Вип. 24. – Т. 2. – С. 160–165.
 9. Айзенбарт Л. Специфіка репрезентації національної ідентичності в малій прозі М.Яцкова // Актуальні питання гуманітарних наук : Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 55. Том 1 С. 109–114.
Статті у зарубіжних виданнях
 1. Айзенбарт Л. М. Репрезентація світу в поняттях «образ» та «концепт» / Л. М. Айзенбарт // Zbir artykulow naukowych. Konferencji Miedzenarodowej Naukowo-Praktycznej «Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Nowoczesne badania podstawowe i stosowane» (29.04.2017 – 30.04.2017). – Warszawa: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017. – S. 27–33.
Статті у міжнародних наукометричних базах даних
 1. Айзенбарт Л. М. Галицьке літературне пограниччя в персоналіях / Л. М. Айзенбарт // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. – Серія: «Філологічні науки». – 2016. – № 2 (12). – С. 111–118.
 2. Айзенбарт Л. М. Місце як маркер культурної ідентичності у малій прозі Михайла Яцкова / Л. М. Айзенбарт // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія: Філологія. – 2017. – № 28. – С. 8–10.
 3. Айзенбарт Л. М. Художня візуалізація міської карти Дрогобича у творчості Бруно Шульца (на матеріалі оповідання «Вулиця Крокодилів») / Л. М. Айзенбарт // Держава та регіони. – Серія: Гуманітарні науки. – 2017. – № 4. – С. 3–6.
 4. Айзенбарт Л. Репрезентація самоідентичності в галицькій літературі (на матеріалі малої прози Й. Рота) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія:Літературознавство. Тернопіль : ТНПУ, 2017. С. 248
 5. Айзенбарт Л. Міфологізація часу та простору в контексті культурної ідентичності галицького літературного пограниччя Б. Шульца // Актуальні тенденції сучасного гуманітарного дискурсу : зб. наук. пр. Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2019. Вип. 4.2 (68.2). С. 1–