Меню

КАФЕДРА РОМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА КОМПАРАТИВІСТИКИ

Кафедра романської філології та компаративістики

Завідувач кафедри: кандидат філологічних наук, доцент Маркова Мар’яна Василівна

Поштова адреса: 82100, м. Дрогобич, вул. Леся Курбаса, 2, кімн. 416

Kонтактні телефони: +380324413324

Електронна адреса: romphil@ukr.net

Рік заснування: 1967

Попередні назви: кафедра французької мови, кафедра французької філології, кафедра романської філології та компаративістики.

Попередні завідувачі: кандидат педагогічних наук, професор Бурлаков М. О., кандидат філологічних наук, доцент Шанцев В. Т., кандидат філологічних наук, доцент Худзей І. М., доктор педагогічних наук, професор Кемінь В. П.

Професорсько-викладацький склад:

10 науково-педагогічних працівників, з них: 3 професори, 6 доцентів, 1 старший викладач.

Напрям наукових досліджень:

Тема НДР: «Полікультурна компетентність як складова професійної підготовки вчителя іноземної мови та зарубіжної літератури в умовах сучасного освітнього простору»

Термін виконання: 2019 – 2023 рр.

Науковий керівник: доцент, кандидат філологічних наук Маркова Мар’яна Василівна

Наукові школи: наукова школа професора, доктора педагогічних наук Кеміня Володимира Петровича «Історія виховання та порівняльної педагогіки»

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:
 1. Аналітичне читання французьких текстів
 2. Вступ до романського мовознавства
 3. Ділова французька мова
 4. Загальнотеоретичний курс французької мови
 5. Історія зарубіжної літератури
 6. Історія французької мови
 7. Комунікативна граматика французької мови
 8. Країнознавство Франції
 9. Культура усного та писемного мовлення (французька)
 10. Латинська мова
 11. Лексикологія французької мови
 12. Лінгводидактика
 13. Література Франції
 14. Методологія наукових досліджень
 15. Основи соціолінгвістики
 16. Порівняльна типологія французької та української мов
 17. Практика усного і писемного мовлення (французька)
 18. Практична граматика французької мови
 19. Практична фонетика французької мови
 20. Практичний курс французької мови
 21. Стилістика та інтерпретація тексту (французька)
 22. Сучасний світовий літературний процес
 23. Теоретична граматика французької мови
 24. Теоретична фонетика французької мови
 25. Теорія літератури
 26. Теорія літератури та компаративістика
Професорсько-викладацький склад кафедри

Маркова Мар’яна Василівна

Маркова Мар’яна Василівна
завідувач кафедри,
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
Markmar@dspu.edu.ua

Кемінь Володимир Петрович

Кемінь Володимир Петрович
доктор педагогічних наук, професор

Контактні засоби зв’язку:
kemin.v@dspu.edu.ua

Бистрова Олена Олександрівна

Бистрова Олена Олександрівна
доктор філологічних наук, професор

Контактні засоби зв’язку:
prof.bystrova@dspu.edu.ua

Сабат Галина Петрівна

Сабат Галина Петрівна
доктор філологічних наук, професор

Контактні засоби зв’язку:
h.sabat@dspu.edu.ua

Винарчик Марія Петрівна

Винарчик Марія Петрівна
кандидат педагогічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
vynarchyk.m@dspu.edu.ua

Лук’янченко Мар’яна Петрівна

Лук’янченко Мар’яна Петрівна
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
Maryanaluk@dspu.edu.ua

Лучкевич Вікторія Володимирівна

Лучкевич Вікторія Володимирівна
кандидат педагогічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
v.luchkevych@dspu.edu.ua

Хомишак Оксана Богданівна

Хомишак Оксана Богданівна
кандидат педагогічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:

 

Сипа Лілія Михайлівна

Сипа Лілія Михайлівна
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
Dublm@dspu.edu.ua

Айзенбарт Любомира Михайлівна

Айзенбарт Любомира Михайлівна
кандидат філологічних наук, старший викладач

Контактні засоби зв’язку:
liubomyra.ayzen@dspu.edu.ua

Діловоди кафедри

Історія кафедри. Історія кафедри бере свій початок з 1967 р., коли було відкрито спеціальність «Французька мова» та, відповідно, створено кафедру французької мови. Її очолив кандидат педагогічних наук, доцент М. Бурлаков. Упродовж 1972 – 1976 рр. йому вдалося укомплектувати кафедру перспективними викладачами. Саме у цей період до викладання французької мови було запрошено низку українських репатріантів, таких вихідців із Франції, як І. Дречевич, М. Міраї, М. Овчаренко, В. Матківський, М. Зелик.

У 1983 р. завідувачем кафедри було обрано кандидата філологічних наук, доцента В. Шанцева, а у 1986 р. – кандидата філологічних наук, доцента І. Худзея. На цей період припадає захист кандидатських дисертацій такими викладачами кафедри, як Г. Янісів, М. Янісів, В. Кемінь. Чимало кафедралів пройшли стажування у Франції, а викладачі П. Ярощак та О. Хміль працювали у французьких ліцеях та коледжах.

У 2004 р. кафедру французької мови перейменовано на кафедру французької філології, а у 2007 р. – на кафедру романської філології та компаративістики.

Упродовж 15 років кафедру очолював доктор педагогічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту іноземних мов В. Кемінь, випускник факультету романо-германської філології Ужгородського державного університету. З грудня 2016 р. завідувачем кафедри є кандидат філологічних наук, доцент М. Маркова.

Сьогодні на кафедрі працює два доктори філологічних наук, професори (О. Бистрова, Г. Сабат) та один доктор педагогічних наук, професор (В. Кемінь); три кандидати філологічних наук, доценти (М. Лук’янченко, М. Маркова, Л. Сипа); два кандидати педагогічних наук, доценти (М. Винарчик, В. Лучкевич); три старші викладачі (Л. Айзенбарт, С. Винар, О. Ковальчук).

Навчальна діяльність. Кафедра здійснює підготовку фахівців освітніх рівнів «Бакалавр» та «Магістр» і забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

освітній рівень «Бакалавр»: вступ до романського мовознавства (В. Лучкевич); історія зарубіжної літератури (Л. Айзенбарт, О. Бистрова, М. Маркова, Г. Сабат); історія французької мови (М. Лук’янченко); країнознавство Франції (М. Лук’янченко); література Франції (М. Лук’янченко); латинська мова (С. Винар); практика усного і писемного мовлення (французька) (М. Винарчик, О. Ковальчук, М. Лук’янченко, В. Лучкевич, Л. Сипа,); практична граматика французької мови (М. Винарчик, О. Ковальчук, В. Лучкевич,); практична фонетика французької мови (О. Ковальчук); практичний курс французької мови (М. Винарчик, О. Ковальчук, В. Лучкевич, Л.Сипа); стилістика та інтерпретація тексту (французька) (Л. Сипа); теоретична граматика французької мови (М. Винарчик); теоретична фонетика французької мови (М. Винарчик); лексикологія французької мови (В. Лучкевич); основи соціолінгвістики (В. Лучкевич); теорія літератури (О. Бистрова); комунікативна граматика французької мови (В. Лучкевич).

освітній рівень «Магістр»: культура усного та писемного мовлення (французька) (М. Винарчик, М. Лук’янченко, В. Лучкевич, Л. Сипа); порівняльна типологія французької та української мов (М. Винарчик); загальнотеоретичний курс французької мови (В. Кемінь, В. Лучкевич); країнознавство Франції (М. Лук’янченко); література Франції (М. Лук’янченко), практичний курс французької мови (М. Винарчик, М. Лук’янченко, В. Лучкевич, Л. Сипа); лінгводидактика (В. Кемінь, В. Лучкевич); теорія літератури та компаративістика (Г. Сабат); методологія наукових досліджень (О. Бистрова); комунікативна граматика французької мови (В. Лучкевич).

Наукова діяльність. З 2014 до 2018 рр. кафедра працювала над проблемою «Застосування компетентнісного підходу в процесі фахової підготовки іноземних філологів». На період 2019 – 2023 рр. заплановано виконання комплексної кафедральної теми «Полікультурна компетентність як складова професійної підготовки вчителя іноземної мови та зарубіжної літератури в умовах сучасного освітнього простору». Наукові інтереси викладачів втілюються ними в розроблення індивідуальних науково-дослідних тем. Працівники кафедри презентують результати своїх теоретичних та експериментальних узагальнень у наукових статтях, доповідях під час виступів на конференціях, науково-методичних семінарах, круглих столах тощо.

Основними напрямками наукових інтересів працівників кафедри романської філології та компаративістики є:

 • лінгвокультурологічні та етнолінгвістичні студії;
 • зіставне вивчення мовних і концептуальних картин світу;
 • актуальні питання західноєвропейського літературного процесу;
 • методика викладання іноземних мов та зарубіжної літератури;
 • актуальні проблеми перекладознавства та міжкультурної комунікації;
 • порівняльно-типологічні дослідження мов;
 • лінгвостилістичні аспекти перекладознавчих студій;
 • особливості розвитку сучасної французької мови та літератури;
 • порівняльна педагогіка.

На кафедрі систематично діють науковий та методичний семінари, проводяться Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні тенденції сучасного гуманітарного дискурсу» та Всеукраїнська студентська наукова конференція «Молода наука».

З 2006 до 2018 рр. професорсько-викладацьким колективом кафедри видрукувано понад 60 навчально-методичних посібників, із них 2 – із грифом МОН України, 5 наукових монографій.

Виховна робота. Кафедрою регулярно проводяться такі виховні заходи:

 • Франкофонія;
 • День рідної мови;
 • виховні бесіди зі студентами.

Співпраця з АПН України, її установами та іншими ВНЗ. Колектив кафедри співпрацює з кафедрами французької філології, а також світової літератури Львівського національного університету ім. І. Франка, кафедрою класичних, візантійських і середньовічних студій Українського Католицького Університету, кафедрою англійської мови Харківського національного університету ім. Н. Каразіна, кафедрою романських мов Київського національного лінгвістичного університету, кафедрою французької філології Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, кафедрою романських мов та інтерлінгвістики Східноєвропейського університету ім. Лесі Українки, кафедрою романо-германської філології Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.

Міжнародна співпраця. Викладачі кафедри брали участь у Міжнародних наукових конференціях, які проводились за кордоном: «Філологія, соціологія і культурологія. Актуальні проблеми» (Гданськ, Польща), «Наследие Ф. Достоевского: к 150 летию со времени публикации романа «Преступление и наказание» (Гранада, Іспанія), «Філологія, література, соціологія і культурознавство. Наука вчора, сьогодні, завтра» (Варшава, Польща), «Галичина 1916: плюс/мінус десять років» (Сєдльце, Польща) та ін. Працівники кафедри (М. Винарчик, В. Кемінь, М. Лук’янченко, В. Лучкевич, Л. Сипа) проходили стажування в університетах Франції та Польщі.