Меню

Радченко Олег Анатолійович

Радченко Олег АнатолійовичРадченко Олег Анатолійович – кандидат філологічних наук, доцент, заступник директора інститут з виховної роботи. У 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Іманентна поетика Еміля Штайґера у контексті проблематики сучасного літературознавства». Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: літературознавство, німецька герменевтика і філософія ХІХ-ХХ ст.

Контактні засоби зв’язку: olehradchenko@yahoo.de

Перелік публікацій
Монографії
 1. Радченко О. Герман Коген у європейському культурному контексті кінця ХІХ – початку ХХ століття / Олег Радченко; [передм. Романа Мниха]. – Дрогобич: Коло, 2006. – 168 с.
 2. Радченко О.А. Іманентна поетика Еміля Штайґера: філологічний та філософський дискурс: монографія / О.А. Радченко. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – 260 с.
Посібники з грифом МОН України
 1. Лопушанський Я.М., Радченко О.А. Країнознавство (Німеччина, Австрія): Курс лекцій / Я.М. Лопушанський, О.А. Радченко. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – 352 с.
Посібники з грифом університету
 1. Лисенко Н.Р., Радченко О.А. Польська мова у таблицях: посібник / Н.Р. Лисенко, О.А. Радченко. – Донецьк – Дрогобич: Коло, 2003. – 36 с.
 2. Фок А.В., Радченко О.А. Дрогобич – Drohobycz – Drohobytsch: Краєзнавчий посібник / А.В. Фок, О.А. Радченко. – Дрогобич: Коло, 2007. – 44 с.
 3. Лопушанський Я.М., Радченко О.А. Країнознавство (Німеччина, Австрія): курс лекцій / Я.М. Лопушанський, О.А. Радченко. – Дрогобич: видавець Сурма С., 2008. – 296 с.
 4. Лопушанський Я.М., Радченко О.А. Країнознавство (Німеччина, Австрія): метод. матеріали до вивчення курсу / Я.М. Лопушанський, О.А. Радченко. – Дрогобич: видавець Сурма С., 2008. – 48 с.
 5. Лопушанський Я.М., Радченко О.А. Історія німецької літератури: метод. матеріали / Я.М. Лопушанський, О.А. Радченко. – Дрогобич: видавець Сурма С., 2009. – 96 с.
 6. Радченко О.А. Der Konjunktiv im modernen Deutsch: Theorie und Praxis – Кон’юнктив у сучасній німецькій мові: теорія та практика: навч. посіб. з практичної граматики німецької мови / О.А. Радченко. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – 116 с.
 7. Каракевич Р.О., Радченко О.А. Образи зими у німецькій поезії: Навч.-метод. посібник для домашнього читання і самостійної роботи / Р.О. Каракевич, О.А. Радченко. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – 116 с.
 8. Лопушанський Я.М., Радченко О.А. Країнознавство (Німеччина, Австрія): Навч. посібник / Я.М. Лопушанський, О.А. Радченко. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – 144 с.
 9. Радченко О., Каракевич Р. Philologische Textanalyse – Філологічний аналіз художнього німецькомовного тексту: Навчально-методичний посібник / Олег Радченко, Роксоляна Каракевич. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – 168 с.
 10. Радченко О.А, Вайло К.М. Практичний курс німецької мови: навчально-методичний посібник [для студентів IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти] / Олег Радченко, Катерина Вайло. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 326 с.
Збірники
 1. Поетика художнього твору та проблеми його інтерпретації: зб. наук. праць / [за ред. Зенона Гузара, Нелі Лисенко, Романа Мниха, Олега Радченка]. – Донецьк – Дрогобич: Коло, 2002. – 248 с.
 2. Studia Hermeneutica – Герменевтика тексту: між істиною і методом / [упор., ред. Миколи Зимомрі, Ярослава Лопушанського, Романа Мниха, Олега Радченка]. – Дрогобич: Коло, 2003. – 272 с. – (Acta Philologica І)
 3. Дмитро Чижевський: спроба бібліографії / [ред. Романа Мниха, Вернера Кортгаазе, Олега Радченка]. – Siedlce: ELPIL, 2009 – 158 с.
 4. Адам Зелінські. Коло замикається / [укл. Ярослав Лопушанський, Олег Радченко]. – Дрогобич: видавець Сурма С., 2009. – 80 с. – (Doctor Honoris Causa)
 5. Компаративні дослідження австрійсько-українських літера­тур­них, культурних та мовних контактів. – Т. 3: Матеріали Міжнародної конференції “Галичина періоду Першої світової війни у літературі, мистецтві та історії” (Дрогобич, 6 – 9 квітня 2014 р.) / [упор., наук. ред. Я. Лопушанського та О. Радченка]. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – 268 с.
 6. Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Т. 4: Матеріали Міжнародного форуму “IV Дні Австрії у Дрогобичі” (27 вересня – 3 жовтня 2015 р.) / [упор., наук. ред. Я. Лопушанського та О. Радченка]. – Дрогобич – Інсбрук: Посвіт, 2016. – 456 с.
 7. Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Т. 5: Ювілейний збірник на пошану кандидата психологічних наук, доцента Василя Лопушанського / [упор., наук. ред. Я. Лопушанського, О. Радченка та О. Бродської]. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – 456 с.
 8. Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Т. 6: Ярослав Радевич-Винницький. Видатні австрійці: український ракурс / [наук. ред. Я. Лопушанського та О. Радченка]. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – 148 с.
 9. Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Том 7: Матеріали Міжнародного форуму “V Дні Австрії у Дрогобичі” (23 – 30 квітня 2017 р.) / [упор., наук. ред. Я. Лопушанського та О. Радченка]. – Дрогобич – Ґрац: Посвіт, 2018. – 404 с.
 10. Томас Бауер. Відень і Дрогобич на шляху міжнародної академічної мобільності / [упор., наук. ред. Я. Лопушанського та О. Радченка]. – Дрогобич: Посвіт, 2019. – 84 с. – (Doctor Honoris Сausa)
 11. Werner Korthaase. Dmitrij Tschižewskij als Wissenschaftler und Comeniusforscher / [red. Roman Mnich, Oleh Radchenkoi Manfred Richter]. – Siedlce: ELPIL, 2019 – 194 S. – (Opuscula Slavica Sedlcensia IV)
Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Радченко О.А. Еміль Штайґер як теоретик іманентної інтерпретації художнього твору / О.А. Радченко // Літературознавчий збірник. – Вип. 23–24. – Донецьк: ДонНУ, 2005. – C. 40–51.
 2. Радченко О.А. Літературний твір в інтерпретації Еміля Штайґера / О.А. Радченко // Наукові записки Кіровоградського держ. пед. ун-ту ім. В. Винниченка. – Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Вип. 69. – Ч. 2. – Кіровоград: РВВ КДПУ, 2006. – C. 116–124.
 3. Радченко О.А. Основні поняття поетики Еміля Штайґера / О.А. Радченко // Наукові записки Харківського нац. пед. ун-ту ім. Г.С. Сковороди. – Серія: Літературознавство. – Вип. 4 (48). – Ч. 2. –– Х.: ППВ “Нове слово”, 2006. – C. 98–115.
 4. Радченко О.А. До проблеми рецепції іманентної поетики Еміля Штайґера у західноєвропейському та вітчизняному літературознавстві / О.А. Радченко // Нова філологія: зб. наук. праць. – Запоріжжя, 2009. – № 36. – С. 67–74.
 5. Радченко О.А. Час як уява і час як буття: Еміль Штайґер versus Мартін Гайдеґґер / О.А. Радченко // Слово і час. – 2009. – № 6 (582). – С. 45–53.
 6. Radchenko O. Hermann Cohen in der slawischen Rezeption (B. Kistjakivskyj, B. Pasternak) / Oleh Radchenko // Germanistik in der Ukraine. – 2009. – Jahrheft 4. – S. 157–162.
 7. Radchenko O. Hermann Cohen in der slawischen Rezeption (M. Bachtin, A. Belyj) / Oleh Radchenko // Germanistik in der Ukraine. – 2010. – Jahrheft 5. – S. 55–62.
 8. Радченко О.А. Еволюція теорій інтерпретації художнього твору в німецькій філологічній науці XVIII – поч. ХХ ст. / О.А. Радченко // Наукові записки Харківського нац. пед. ун-ту ім. Г.С. Сковороди. – Серія: Літературознавство. – Вип. 2 (70). – Ч. 1. – Х.: ППВ “Нове слово”, 2012. – C. 108–120.
 9. Радченко О.А. Німецька герменевтика ХХ ст. як передумова виникнення замкнених теорій інтерпретації художнього твору / О.А. Радченко // Нова філологія: зб. наук. праць. – Запоріжжя, 2012. – № 49. – С. 173–177.
 10. Радченко О.А. Німецька школа іманентної інтерпретації та український формалізм: типологічний аспект / О.А. Радченко // Питання літературознавства. – Вип. 86. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2012. – С. 309–319.
 11. Радченко О.А. Творчий геній Ф. Шиллера у рецепції Е. Штайґера / О.А. Радченко // Науковий вісник Південноукраїнського нац. пед. ун-ту ім. К.Д. Ушинського. – Серія: Лінгвістичні науки. – Одеса, 2012. – № 15. – C. 163–173.
 12. Радченко О.А., Дашко Н.Т. Порівняння як засіб репрезентації концепту ПРИРОДА (на матеріалі творів німецькомовних письменників Галичини) / О.А. Радченко, Н.Т. Дашко // Науковий вісник Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Серія: Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк, 2013. – № 17 (266). – С. 86–90.
 13. Радченко О.А. Іманентний погляд на поетику од Горація / О.А. Радченко // Література та культура Полісся: зб. наук. праць. – Вип. 72: Історія та культура: загальноукраїнський та провінційний вимір. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – С. 42–52.
 14. Радченко О.А. Вербалізація концепту FRAU у бідермаєрівській картині світу Едуарда Мьоріке / О.А. Радченко // Наукові записки. – Серія: Філологічна. – Вип. 38. – Острог: Вид-во Нац. ун-ту “Острозька академія”, 2013. – С. 107–110.
 15. Радченко О.А. “Літня ніч” Й.В. Ґете: спроба іманентної інтерпретації / О.А. Радченко // Проблеми гуманітарних наук: зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Серія: Філологія. – Вип. 34. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 227–237.
 16. Радченко О.А. Проблема стилю в компаративному зрізі: Еміль Штайґер – Дмитро Чижевський / О.А. Радченко // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. Володмира Гнатюка. – Серія: Літературознавство. – Тернопіль: ТНПУ, 2015. – Вип. 43. – С. 306–319.
 17. Тельвак В.В., Радченко О.А. Листи Леопольда Карла Ґетца до Михайла Грушевського / В.В. Тельвак, О.А. Радченко // Архіви України. – 2018. – Вип. 1 (312). – С. 244–254.
 18. Тельвак В.В., Радченко О.А. Листи Отто Гетча до Михайла Грушевського / В.В. Тельвак, О.А. Радченко // Архіви України. – 2018. – № 2–3 (313–314). – С. 212–221.
 19. Тельвак В.В., Радченко О.А. Незнана рецензія Михайла Грушевського / В.В. Тельвак, О.А. Радченко // Архіви України. – 2019. – № 1 (318). – С. 198–202.
Статті у зарубіжних виданнях
 1. Радченко О.А. Михаил Бахтин и Герман Коген (неокантианские аспекты бахтинологии) / О.А. Радченко // Бахтинский вестник: собр. сочинений ученых в 5-ти томах. – Т. 1. – Орел: Изд. дом “ОРЛИК”, 2005. – C. 623–635.
 2. Радченко О. Еміль Штайґер: від “фундаментальної” до “зразкової” поетики / Олег Радченко // Spotkania Humanistyczne: Międzynarodowy interdyscyplinarny periodyk naukowy. – Siedlce, 2010. – Nr. 1 (1). – S. 75–81
 3. Mnich R., Радченко О. Публікації Дмитра Чижевського у журналі “Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen” / Roman Mnich, Олег Радченко // Дмитрий Чижевский и европейская культура. – Siedlce: SPRINT, 2010. – С. 309–320. – (Colloquia Litteraria Sedlcensia, IV)
 4. Радченко О. Еміль Штайґер vs Мартін Гайдеґґер: поезія Фрідріха Гельдерліна як словесне творення буття / Олег Радченко // Conversatoria Litteraria: Międzynarodowy rocznik naukowy / [pod red. Danuty Szymonik]. – T. 3: Aktualne problemy komparatystyki: teoria i metodologia badań literaturoznawczych. – Siedlce – Banská Bystrica: ELPIL, 2010. – S. 205–213.
 5. Радченко О.А. Поэтическое слово как созидатель бытия в герменевтике Мартина Хайдеггера / О.А. Радченко // In the beginning there was the Word: history and actual problems of philology and linguistics: Materials digest of the XLVI International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in philological sciences (London, March 28 – April 02, 2013). – London: IASHE, 2013. – Р. 100–102.
 6. Радченко О.А. Ритм художнього твору в західно- та східноєвропейській рецепції: Еміль Штайґер vs Михайло Гіршман / О.А. Радченко // The Third European Conference on Languages, Literature and Linguistics: Proceedings of the Conference (September 10, 2014). – Vienna: “East West”, 2014. – P. 217–222.
Статті у міжнародних наукометричних базах даних
 1. Радченко О.А. Українські контексти іманентної поетики Еміля Штайґера / О.А. Радченко // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 220–227.
 2. Радченко О.А. Еміль Штайґер як інтерпретатор світової літературної спадщини / О.А. Радченко // Молодий вчений. – 2018. – № 3.1 (55.1). – С. 147–151.