Меню

Палиця Галина Степанівна

Палиця Галина СтепанівнаПалиця Галина Степанівна – кандидат філологічних наук, доцент. У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Лексичні та лексико-граматичні засоби вираження значення множинності в сучасній німецькій мові» зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. Авторка понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: функціональна граматика, лінгвокультурологія, пареміологія

Контактні засоби зв’язку: gpalytsya73@gmail.com

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
  1. Палиця Г.С., Кондратів І.І. Українсько-англо-німецький словник-мінімум лінгвістичних термінів / Г.Палиця, І.Кондратів. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2015.
  2. Палиця Г.С. Вступ до германського мовознавства в тестах. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2016. – 50 с.
Публікації у наукових фахових виданнях
  1. Палиця Г.С. Презентація учасників навчально-виховного процесу в пареміологічному корпусі української, російської та німецької мов // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія «Лінгвістика». – Вип. 19. – Херсон, 2013. – С. 167 – 173.
  2. Палиця Г.С. Модель мовної особистості педагога: методика опису // Науковий вісник ДДПУ імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 2. – С. 99-103.
  3. Палиця Г.С. Вербалізація концепту НАВЧАННЯ в цитатах (на матеріалі цитат українською та німецькою мовами) // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – Серія 9: Сучасні тенденції розвитку мов. – К.: В-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – С. 144-150.
Статті у зарубіжних виданнях
  1. Палиця Г.С. Паремія в українській, російській і німецькій мовах: лінгвокультурологічний аспект // Studia Ukrainica Posnaniensia. – Zeszyt 1. – Poznań: Uniw. Аdama Mickewicza w Poznaniu, 2013. – С. 157-165.
Статті у міжнародних наукометричних базах даних
  1. Палиця Г.С. Вербалізація концепту виховання в україномовних і німецькомовних цитатах // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 186 – 194.
  2. Палиця Г.С. Метафора як засіб вираження концепту «освіта» (на матеріалі німецької, української та російської мов) // Молодий вчений. – 2019. – № 4.2 (68.2). – С. 164-168. (Index Copernicus)