Меню

Новак Сніжана Михайлівна 

НОВАК Сніжана Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент. 2008 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Творчість Володимира Бірчака 20–40-х років ХХ століття в українському літературному процесі”. Авторка понад 20 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: українська література ХХ століття, проблема національного відродження в українській літературі ХХ століття.

Контактні засоби зв’язку: snizhana.n@dspu.edu.ua

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії:

  • Новак С. Володимир Бірчак як публіцист і літературознавець: Монографія. Дрогобич: Коло, 2021. 496 с.
  • Новак С. Осмислення явища еміграції в малій прозі Володимира Бірчака. Українська література ХІХ – ХХI століть в системі класичних та новітніх методологій інтерпретації: колективна монографія / За ред. П. Іванишина. Дрогобич: Вид. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2022. С. 108–114.
  • Новак С. Спогадова проза Володимира Бірчака перших десятиліть ХХ століття. Українська література ХІХ – ХХI століть в системі класичних та новітніх методологій інтерпретації: колективна монографія / За ред. П. Іванишина. Дрогобич: Вид. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2022. С. 115–122.
  • Новак С. Російсько-українська війна в романі “Чорне Сонце” Василя Шкляра: ціннісні орієнтири. Українська література ХІХ – ХХI століть в системі класичних та новітніх методологій інтерпретації: колективна монографія / За ред. П. Іванишина. Дрогобич: Вид. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2022. С. 123–132.

Посібники з грифом університету:

  • Новак С.М. Історія української літератури (ХХ століття, частина І): Практикум: Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Коло, 2015. – 60 с.
  • Новак С.М., Дмитрів І.І. Методичні рекомендації до проходження асистентської практики: навчально-методичний посібник [для підготовки фахівців ОКР “Магістр” спеціальності “8.02030301. Українська мова та література”]. – Дрогобич: Коло, 2015. – 40 с.

Статті у наукових фахових виданнях:

  • Новак С.М. Образ українського емігранта в малій прозі Володимира Бірчака. Київські полоністичні студії. Київ: Талком, 2019. С. 267–271.
  • Новак С.М. Аксіологічний потенціал роману “Чорне Сонце” Василя Шкляра. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім “Гельветика”, 2021. Вип. 40. Том 2. С 131–137.
  • Новак С. Мемуаристика Володимира Бірчака. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім “Гельветика”, 2022. Вип. 47. Том 3. С. 77–82. (Index Copernicus International)

Статті у зарубіжних виданнях:

Новак С.М. Літературознавчі засади Володимира Бірчака: націєцентричні та естетичні константи // Studia Ingardeniana. – Lublin, 2013. – Vol. III. – S. 77-84.