Меню

Мельник Любов Богданівна

МЕЛЬНИК Любов Богданівна – кандидат філологічних наук, доцент. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Творчість Федора Заревича і процес національно-літературного відродження в другій половині ХІХ століття». Авторка понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: літературознавчі та лінгвістичні студії над прозовою та публіцистичною спадщиною Ф. Заревича, лінгвостилістичний аналіз художнього тексту, методологія навчання української мови у школі

Контактні засоби зв’язку: lyubov.melnik.73@dspu.edu.ua

 

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 

Посібники з грифом університету:

 1. Зубрицька Марія, Мельник Любов. Методика навчання української мови: практикум. Частина І. – 2-е видання, виправлене і доповнене. – Дрогобич: Коло, 2015. – 76 с.
 2. Мельник Любов, Зубрицька Марія. Методика навчання української мови: практикум. Частина ІІ. – 2-е видання, виправлене і доповнене. – Дрогобич: Коло, 2016. – 70 с.

Публікації в наукових фахових виданнях:

 1. Мельник Л. Вивчення листів Миколи Куліша в мовно-етичному аспекті // Дивослово. – 2009. – № 5. – С. 34 – 36.
 2. Мельник Л. Повтор як засіб зображення трагічного у збірці Василя Стуса «Палімпсести» // Дивослово. – 2010. – № 9. – С. 44 – 46.
 3. Мельник Л. Гонитва за грошима чи комплекс меншовартості? (Роздуми над оповіданням Федора Заревича «Хлопович Жорж Мотозо») // Українське літературознавство. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – Вип. 73. – С. 194 –199.
 4. Мельник Л. Семантико-стилістичні особливості маркованої лексики Василя Стуса // Молодь і ринок. – 2012. – № 4 (99). – С. 49 – 52.
 5. Мельник Л. Родина як вияв української ментальності у творах Федора Заревича // Наукові записки. Серія: «Літературознавство». – Тернопіль: Видавничий центр Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, 2013. – № 38. – С. 167 – 178.
 6. Мельник Л. Дивосвіт рідної мови у творчості Є. Маланюка // Молодь і ринок. – 2015. – №4 (111). – С. 67 – 71.
 7. Мельник Л. Соціальна дійсність крізь призму антонімії у творах Федора Заревича (на матеріалі публіцистичної та прозової спадщини митця) // Записки з українського мовознавства. – Одеса, 2016. – Вип. 23. – С. 141 – 148.
 8. Мельник Л. Вербалізація сакрального поезії В. Герасим’юка // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – Одеса, 2016. – Вип. 25, Т.1. – С. 44 – 46.
 9. Мельник Л. «Любов до тебе була моєю провідною звіздою…» (лінгвістичний аналіз інтимного епістолярію І.Франка) // Проблеми гуманітарних наук. Серія: Філологія. – Дрогобич, 2016. – Вип. 38. – С. 135 – 141.
 10. Мельник Л. «У них – його кусочок душі і серця»: особливості вираження емотивності в листах Є. Маланюка до О. Сембай-Галицької. Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. Дрогобич, 20 Вип. 37, т. 2. С. 115– 122. (Index Copernicus International)
 11. Мельник Л. Концепт любов у романі Олени Печорної «Фортеця для серця». Науковий вісник ДДПУ ім. Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Дрогобич, 20 Вип. 15. С. 117 – 123. (Index Copernicus International)
 12. Іванишин Ю.В., Мельник Л.Б. Розвиток пізнавальної діяльності учнів на уроці української мови методом проєктів у середній ланці загальноосвітньої школи. Науковий вісник ДДПУ ім. Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Дрогобич, 20 Вип. 17. С. 41– 47. (Index Copernicus International)
 13. Ярошович Г.І. Мельник Л.Б. Фасилітативний підхід до розвитку комунікативних здібностей учнів на уроці української мови. Науковий вісник ДДПУ ім. Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Дрогобич, 20 Вип. 18. С. 93 – 99. (Index Copernicus International)

Статті у міжнародних наукометричних базах даних:

 1. Мельник Л. Повтор як семантико-стилістична домінанта у творчості Олега Ольжича // Молодий вчений. – 2017. – № 2 (42). – С. 403 – 406.
 2. Lexical and paremia objectivation of the concept of wealth in the Ukrainian language / P. Matskiv, V. Kotovych, L. Lehka, L. Melnyk, L. Prokopovych, O. Fedurko. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. 2022. Special issue XXIX. 12. Issue 2. P. 218–223. (Web of Science)