Меню

Мельник Любов Богданівна

Любов Мельник – кандидат філологічних наук, доцент

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Творчість Федора Заревича і процес національно-літературного відродження в другій половині ХІХ століття». Автор близько 30 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: літературознавчі та лінгвістичні студії над прозовою та публіцистичною спадщиною Ф. Заревича, лінгвостилістичний аналіз художнього тексту, методологія навчання української мови у школі.

Контактні засоби зв’язку:   lyubov.melnik.73@dspu.edu.ua

 

Посібники з грифом університету:

 1. Зубрицька Марія, Мельник Любов. Методика навчання української мови: практикум. Частина І. – 2-е видання, виправлене і доповнене. – Дрогобич: Коло, 2015. – 76 с.
 2. Мельник Любов, Зубрицька Марія. Методика навчання української мови: практикум. Частина ІІ. – 2-е видання, виправлене і доповнене. – Дрогобич: Коло, 2016. – 70 с.

Публікації в наукових фахових виданнях:

 Мельник Л. Вивчення листів Миколи Куліша в мовно-етичному аспекті /Дивослово. – 2009. – №5.–  С. 34 – 36.

 1. Мельник Л.Повтор як засіб зображення трагічного у збірці Василя  Стуса «Палімпсести»/ / Дивослово. – 2010. – № 9. – С. 44 – 46.
 2. Мельник Л.Гонитва за грошима чи комплекс меншовартості? (Роздуми над оповіданням Федора Заревича «Хлопович Жорж Мотозо») // Українське літературознавство: зб. наук. праць. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – Вип. 73. – С. 194 –199.
 3. Мельник Л.  Семантико-стилістичні особливості маркованої лексики Василя Стуса // Молодь і ринок. – № 4 (99), – С. 49 – 52.
 4. Мельник Л.  Родина як вияв української ментальності у творах Федора Заревича // Наукові записки. Серія: «Літературознавство».– Тернопіль: Видавничий центр Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, 2013. – № 38. – С.167 – 178.
 5. Мельник Л. Дивосвіт рідної мови у творчості Є. Маланюка // Молодь і ринок. –  №4 (111), – С. 67 – 71.
 6. Мельник Л. Соціальна дійсність крізь призму антонімії у творах Федора Заревича (на матеріалі публіцистичної та прозової спадщини митця)// Записки з українського мовознавства. Збірник наукових праць. – Одеса, 2016. – Вип. 23. – С. 141 – 148.
 7. Мельник Л. Вербалізація сакрального поезії В. Герасим’юка// Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Збірник наукових праць. – Одеса, 2016.  – Вип. 25, Т.1. – С. 44 – 46.
 8. Мельник Л. «Любов до тебе була моєю провідною звіздою…» (лінгвістичний аналіз інтимного епістолярію І.Франка) // Проблеми гуманітарних наук. Серія :«Філологія» – Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич, 2016.  – Вип. 38. – С.135 – 141.
 9. Мельник Л. Повтор як семантико-стилістична домінанта у творчості Олега Ольжича // Молодий вчений. – №2 (42), лютий, 2017. – С. 403 – 406.

Статті, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних:

 1. Мельник Л. «У них – його кусочок душі і серця»: особливості вираження емотивності в листах Є. Маланюка до О. Сембай-Галицької // Актуальні питання гуманітарних наук.  Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка. – Дрогобич, 2021. – Вип. 37, том 2, С. 115– 122. (Index Copernicus International).
 2. Мельник Л. Концепт любову романі Олени Печорної «Фортеця для серця» // Науковий вісник ДДПУ ім. Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Дрогобич, 2021. – Вип. 15, С. 117 – 123. (Index Copernicus International).
 3. Іванишин Ю.В., Мельник Л.Б. Розвиток пізнавальної діяльності учнів на уроці української мови методом проєктів у середній ланці загальноосвітньої школи // Науковий вісник ДДПУ ім. Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Дрогобич, 2022. – Вип. 17, С. 41– 47. (Index Copernicus International).
 4. Ярошович Г.І. Мельник Л.Б. Фасилітативний підхід до розвитку комунікативних здібностей учнів на уроці української мови // Науковий вісник ДДПУ ім. Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Дрогобич, 2022. – Вип. 18, С. 93 – 99. (Index Copernicus International).
 5. Petro Matskiv, Vira Kotovych, Lesia Lehka, Lyubov Melnyk, Lidia Prokopovych, Oksana Fedurko. Lexical and paremia objectivation of the concept of wealth in the ukrainian language // AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research,  12/02-XXIX., 218- 223 pages. ( Web of Science)