Меню

Маркова Мар’яна Василівна

Маркова Мар’яна Василівна

МАРКОВА Мар’яна Василівна – кандидат філологічних наук, доцент. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію “Концептуалізація елементів натурфілософії у творчості європейських романтиків”. Авторка понад 70 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: європейський петраркізм, англійська література Єлизаветинської епохи, творчість Джона Донна

Контактні засоби зв’язку: markmar@dspu.edu.ua

 

 


ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії:

 • Маркова М. Література європейського романтизму: погляд крізь призму натурфілософської концептуалізації. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2012. – 200 с.
 • Маркова М. Феномен петраркізму у світлі теоретичних ідей Дені де Ружмона. Traditional and innovative approaches to scientific research: theory, methodology, practice: Scientific monograph. Riga: Baltija Publishing, 2022. P. 447–473.

Посібники з грифом університету:

 • Маркова М., Пшеничний Є. Історія зарубіжної літератури (античність та Середні віки): навчально-методичний комплекс. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2011. – 36 с.
 • Маркова М., Кемінь В. Історія зарубіжної літератури (античність та Середні віки): тексти лекцій. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2012. – 148 с.
 • Маркова М.В. Айзенбарт Л.М. Історія зарубіжної літератури (античність та Середні віки): словник-мінімум античної міфології. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2012. – 48 с.
 • Маркова М., Айзенбарт Л. Історія зарубіжної літератури (XX ст.): методичні рекомендації до семінарських занять. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2014. – 56 с.
 • Маркова М. Історія зарубіжної літератури (XIV – XVIII ст.): методичні рекомендації до семінарських занять. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2014. – 86 с.
 • Маркова М. Історія зарубіжної літератури (античність та Середні віки): матеріали для самостійної роботи студентів. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2014. – 62 с.
 • Маркова М. Методичні рекомендації до написання дипломних і магістерських робіт із зарубіжної літератури. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2015. – 64 с.
 • Маркова М. Історія зарубіжної літератури (доба Середньовіччя та Відродження): методичні матеріали до семінарських занять. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2017. – 80 с.
 • Маркова М. Історія зарубіжної літератури (античність та Середні віки): матеріали для семінарських занять. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2020. 40 с.
 • Література Середніх віків: хрестоматія / укл. М. Маркова. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2022. 628 с.

Статті у наукових фахових виданнях:

 • Маркова М. Романтична натурфілософія, її джерела та концептуалізація у творчості європейських романтиків // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. – Серія «Літературознавство». – Х.: ППВ «Нове слово», 2007. – Вип. 2 (50). – Ч. І. – С. 22–34.
 • Маркова М. «Концепт» та «концептуалізація» у сучасному літературознавстві // Питання літературознавства: науковий збірник. – Чернівці: Рута, 2007. – Вип. 74. – С. 317–324.
 • Маркова М. Натурфілософський образ морської хвилі у поезії Михайла Лермонтова // Література. Фольклор. Проблеми поетики: збірник наукових праць. – К.: Твім інтер, 2007. – Вип. 28. – Ч. І. – С. 522–536.
 • Маркова М. Троянда у творчості Олександра Пушкіна: динаміка символічних сенсів // Актуальні проблеми слов’янської філології: міжвузівський збірник наукових статей. – Вип. ХІХ: Лінгвістика і літературознавство. – К.: Освіта України, 2008. – С. 98–104.
 • Маркова М. Симфонія Духу: концепт панмузикальності у поезії Семюеля Тейлора Колріджа // Південний архів. Філологічні науки: збірник наукових праць. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – Вип. ХХХХІІ. – С. 72–77.
 • Маркова М. Поетична натурфілософія Тараса Шевченка // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. – К.: Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, 2009. – Вип. 14. – С. 187–193.
 • Маркова М. Мотив метаморфози в поезії європейських романтиків: погляд крізь призму натурфілософії (на матеріалі творчості С. Т. Колриджа та М. Лермонтова) // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – Вип. 49. – С. 145–149.
 • Маркова М. Натурфілософські аспекти поезії Федора Тютчева // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. – Серія «Літературознавство». – Х.: ППВ «Нове слово», 2011. – Вип. 1 (65). – Ч. ІІІ. – С. 26–31.
 • Маркова М. Аральське море очима Тараса Шевченка (на матеріалі поезії «І небо невмите, і заспані хвилі…») // Актуальні проблеми слов’янської філології: міжвузівський збірник наукових статей. – Бердянськ: БДПУ, 2011. – Вип. ХХIV: Лінгвістика і літературознавство. – Ч. 2. – С. 62–69.
 • Маркова М. Натурфілософські рецепції художньо-естетичної практики європейського романтизму // Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2012. – Вип. 26. Філософія. – С. 112–125.
 • Маркова М. Концепт природи у європейській поезії доби романтизму // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 36. – С. 188–189.
 • Маркова М. «Медный всадник» Олександра Пушкіна як натурфілософський текст // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. – Серія «Літературознавство». – Х., 2013. – Вип. 3 (75). – Ч. ІІ. – С. 97–104.
 • Маркова М. Літературна творчість Новаліса (Фрідріха фон Ґарденберґа) у контексті ідей німецької романтичної натурфілософії // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство: міжвузівський збірник наукових статей. – Бердянськ: БДПУ, 2013. – Вип. VIII. – Ч. 3. – С. 128–136.
 • Маркова М. Символічний гербарій кохання поезії європейського романтизму // Актуальні проблеми словʼянської філології. – Серія: лінгвістика і літературознавство: міжвузівський збірник наукових статей. – Бердянськ: БДПУ, 2013. – Вип. ХХVІІ. – Ч. 4. – С. 181–188.
 • Маркова М. Синтез філософії й літератури у творчості Ф.В.Й. Шеллінґа (компаративістичне потрактування проблеми) // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – Вип. 32. Філологія. – С. 218–230.
 • Маркова М. Натурфілософська метаморфоза у поезії Тараса Шевченка // Науковий вісник Ужгородського університету. – Серія: Філологія; Соціальні комунікації. – Ужгород, 2014. – Вип. 1 (31). – С. 147–151.
 • Маркова М. Михайло Лермонтов “К Нэере”: спроба інтерпретації у компаративістичному руслі // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки: збірник наукових статей. – Бердянськ: ФОП Ткачук О.В., 2014. – Вип. ІV. – С. 213–220.
 • Маркова М. Література романтизму у взаємозв’язках із натурфілософськими концепціями епохи: загальні зауваги // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. – Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2015. – Вип. 52. – С. 172–174.
 • Маркова М. Алхімія в літературі: постановка проблеми // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Серія: Філологічні науки. – 2015. – № 9 (310). – С. 101–106.
 • Маркова М. Осмислення проблеми петраркізму Джона Донна у літературознавчому дискурсі // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. – Серія “Філологічні науки”. – 2016. – № 2 (12). – С. 67–73. (Index Copernicus International)
 • Маркова М. Творчість Джона Донна: традиції і новаторство // Вісник Львівського університету. – Серія: іноземні мови. – Львів, 2016. – Вип. 24. – Ч. І. – С. 166-172.
 • Маркова М. Петраркізм: проблема визначення та історія вивчення // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Серія: “Філологія”. – Дрогобич, 2017. – Вип. 40. – С. 65–79.
 • Маркова М. Філософські основи петраркізму // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія: Літературознавство. – Тернопіль, 2017. – Вип. 46. – С. 321–332.
 • Маркова М. Трансформації петраркізму в поемі Едмунда Спенсера “Епіталаміон” // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія: Філологія. – Вип. 28. Одеса, 2017. – С. 5–77. (Index Copernicus International)
 • Маркова М. Поетика петраркізму: ключові риси // Держава та регіони. – Серія: Гуманітарні науки. – 2017. – № 3 (50). – С. 8–13. (Index Copernicus International)
 • Маркова М. Постмодерністський неоміф Віктора Винника (критичний огляд книги “90/60/90”) // Держава та регіони. – Серія: Гуманітарні науки. – 2019. – № 2. – С. 72–77. (Index Copernicus International)
 • Маркова М. “90/60/90” Віктора Винника versus “Трансклімат” Андрія Юркевича // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – Вип. 42. – Т. 3. – Одеса, 2019. – С. 8–11. (Index Copernicus International)
 • Маркова М. “Снігова Королева” Ганса Кристіана Андерсена і “Старий Годинник” Віктора Винника: компаративний аналіз // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич, 2019. – Вип. 24. – Т. 2. – С. 66–71. (Index Copernicus International)
 • Маркова М. Сонет Франческо Петрарки про лань у рецептивному полі англійської літератури XVI століття. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2020. Вип. 30. Т. 2. С. 296–301. (Index Copernicus International)
 • Маркова М. Петрарківські контексти духовної лірики Джона Донна. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія “Філологічні науки”. 2021. № 1(21). С.10–18. (Index Copernicus International)
 • Маркова М. Едмунд Спенсер як петраркіст. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. 2021. Т. 32(71). № 4. Ч. 3. С. 110–114. (Index Copernicus International)
 • Маркова М., Радченко О. Візія війни в повісті Юзефа Віттліна “Сіль землі”. Закарпатські філологічні студії. 2021. Вип. 20. Т. 1. С. 125–130. (Index Copernicus International)
 • Маркова М. Традиції петраркізму у збірці Джона Донна “Пісні і сонети”. Закарпатські філологічні студії. 2022. Вип. 21. Т. 1. С. 287–292. (Index Copernicus International)
 • Маркова М. Елементи петраркізму у віршованих посланнях та епістоляріях Джона Донна. Закарпатські філологічні студії. Вип. 23. Т. 2. С. 250–255. (Index Copernicus International)

Статті у зарубіжних виданнях:

 • Маркова М. Символіка лілії у поезії Тараса Шевченка // Colloquia Litteraria Siedlcensia. – T. II: Taras Szewczenko: interpretacje i reinterpretacje / red. R. Mnich, M. Markowa. – Siedlce, 2007. – S. 51–60.
 • Маркова М. Рецепція та інтерпретація філософії Ф.В.Й. Шеллінґа у творчості Д. Веневітінова // Zbiór raportów naukowych “Aktualne naukowe badania. Od teorii do praktyki” (30.03.2014 – 31.03.2014). – Cz. 5. – Warszawa: Sp. Z o.o “Diamond trading tour”, 2014. – S. 31–38.
 • Маркова М. Поетична творчість Томаса Вайетта і перші прояви англійського петраркізму // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej “Filologia, literatura, socjologia i kulturoznawstwo. Nauka wczoraj, dziś, jutro” (28.02.2016). – Warszawa: Sp. z o.o. “Diamond trading tour”, 2016. – S. 13–23.

Статті у міжнародних наукометричних базах даних:

 • Маркова М. Джон Донн: ступаючи на terra incognita // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 146–150.
 • Маркова М. Петрарківські виміри поезії Генрі Говарда // Молодий вчений. – 2018. – № 3.1 (55.1). – С. 109–113.
 • Маркова М. Рецепція петраркізму в елегіях Джона Донна // Інтернаука. – 2018. – № 17 (57). – Т. І. – С. 69–72.
 • Маркова М. Пісенні тексти Віктора Винника як літературне явище // Молодий вчений. – 2020. – № 3.2 (79.2). – С. 57–60.