Меню

Манько Руслана Михайлівна

Манько Руслана Михайлівна,
старший викладач

Працює над дисертаційним дослідженням на тему «Часопросторова парадигма поезії Збігнева Герберта». Автор понад 25 наукових та навчально-методичних праць. Лауреат Всеукраїнського конкурсу поезії «Золотий тризуб» (2011 р.), відзначена Дипломом  фонду «Молода Полонія» (РП) за підготовку лауреата міжнародного літературного конкурсу (2011 р.).

Сфера наукових зацікавлень: актуальні проблеми розвитку польської літератури, сучасний літературний процес, теорія перекладу та компаративістика.

Основні публікації
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України:
 1. Манько Р., Кравченко Л. Філософсько-естетична парадигма поезії Збігнєва Герберта // Київські полоністичні студії. – Т. XIX. – К. : Університет «Україна», 2012. – С. 365 – 373.
 2. Манько Р. Простір інтимного у ранній творчості Збігнєва Герберта // Київські полоністичні студії. – Т. ХІХ. – К.: Університет «Україна», 2012. – С. 373 – 377.
 3. Манько Р.М. Погляд і дотик як засоби пізнання простору // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць ДДПУ. – Серія: Філологія. – Дрогобич. – 2012. – С.
 4. Манько Р.М. Метафізика смерті в поезії Збігнєва Герберта // Київські полоністичні студії. – Т. ХХІІ. – К.: Університет «Україна», 2013. – С. 294 – 299. 170 – 181
 5. Манько Р.М. Феноменологічний аспект поезії Збігнєва Герберта // Наукові праці :науково-методичний журнал. – ТомВипуск: 18,. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім.. П.Могили, 2012. С. 54-59
 6. Манько Р.М.Відтінки кохання в поезії Збігнєва Герберта // Актуальні проблеми слов’янської філології. – Серія : лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст.; [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. ХХVІІ. – Ч. 2. С.200 -208
 7. Манько Р.М. Креації Львова у поетичній творчості Збігнєва Герберта // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Частина І: Філологічні науки. – 2013. № 2(261) січень. С.46 – 51.
 8. МанькоР. Збіґнєв Герберт: штрихи до творчого портрету // Київські полоністичні студії. – Т. XXІV. –К. : Університет «Україна», 2014. – С. 510–513
 9. Манько Р.  Рецепція малярства модернізму в творчості Збігнєва Герберта // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Науковий збірник №33. Том 1. – Одеса, 2018. –  С. 101-104
 10. Лазірко Н., Кравченко Л., Манько Р. Соціальне та національне «я» у світогляді Юрія Клена (за В. Кримським). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика». 2022. Випуск 53. Том 2.  С. 81–88.
 11. Кравченко Л., Манько Р., Олексин Н. Рецепція та інтерпретація голландського живопису «золотої доби» у творчості Збігнєва Герберта). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика». 2022. Випуск 56. С. 197–201
Публікації у наукових виданнях
 1. Манько Р. Збігнєв Герберт та Генрик Ензельберґ: філософсько-поетичний діалог // Класична спадщина й сучасний літературний процес. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю від дня народження Мирона Борецького (Дрогобич, 27 –28 вересня 2011 р.) / Упоряд. В. Зварич. – Дрогобич : Посвіт, 2012.– С. 111 – 120.
 2. Манько Р. Пан в одній важливій справі (до 120-річчя від дня народження Юліана Тувіма) / Р. Манько // Календар класного керівника на 2014 – 2015 навчальний рік. – Дрогобич : Видавничий відділ. – 2014. – С. 52 – 54.
 3. Манько Р. Великий львів’янин (до 90-річчя від дня народження Збіґнєва Герберта) / Р. Манько // Календар класного керівника на 2014 – 2015 навчальний рік. – Дрогобич : Видавничий відділ. – 2014. – С. 77 – 79.
 4. Манько Р. Діалог з філософською традицією як основна засада поетичного стилю Збіґнєва Герберта / Р. Манько // Філологія і лінгвістика в сучасному суспільстві. Матеріали міжнародної конференції (м.Одеса, 18-19 квітня 2014 року). – Херсон : Видавн. дім «Гельветка», 2014. – С.34 – 39.
 5. Манько Р. Поетична метафізика Збігнєва Герберта. / Р. Манько // Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Львів: ГО «Наукова філологічна організація «Логос», 2014. – с. 12-15.
 6. Манько Р. Особливості концепту «мовчання» у поезії Тадеуша Ружевича  / Р.Манько // Мови та літератури у полікультурному суспільстві : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 листопада 2014 р.) / за заг. ред. д.п.н., професора Соколової І.В., к.філол.н., доцента Бумбур Ю.М. –Маріуполь :МДУ, 2014. – Частина 1. –  с. 64 – 66.
 7. Манько Р. М. Істота кохання ранньої лірики Збіґнєва Герберта // Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції „Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку”. – Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – С. 189 – 191.
 8. Манько Р. М. Поезія Збіґнєва Герберта в контексті супрематизму Казимира Малевича // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: Матеріали І-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 19 – 20 листопада 2015 року / редактори –упорядники І. Зимомря, В. Ільницький. – Ченстохова – Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 2015. – С. 72 – 73 (0,1 др. арк.)
 9. Кравченко Л.С., Манько Р.М. Ангелологія поезії  Райнера Марії Рільке в українсько-польському контексті  // Райнер Марія Рільке й Україна. Наукові студії та переклади з Р. М. Рільке. – Т.3. / Відповідальний редактор та упорядник Л. Кравченко. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С. 144 – 151.
 10. Манько Р. Поетична феноменологія Збігнєва Герберта // Сучасні філософські та філологічні дослідження поетики художнього тексту/твору: наукові записки кафедри світової літератури та славістики. – Дрогобич, 2018. – С. 55-63.
 11. Манько Р. Морально-етичні проблеми кохання у ранній творчості Збігнєва Герберта Герберта// Сучасні філософські та філологічні дослідження поетики художнього тексту/твору: наукові записки кафедри світової літератури та славістики. – Дрогобич, 2018. – С. 63-71.
 12. Манько Р., Безкоровайна Н. Проблема пам’яті у збірці репортажів Ганни Кралль «Докази про існування»(«Dowody na istnienie») // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць кафедри світової літератури та славістики / За ред. Л. Кравченко. – Вип. 2. – Дрогобич, 2018. – С. 8-20  (авторська частка 0,4 др.арк.).
 13. Манько Р.,  Борсук А. Поетикальні функції художнього часу і простору у романі Ольги Токарчук «Правік та інші часи» // Філологічні студії: збірник студентських наукових праць кафедри світової літератури та славістики / За ред. Л. Кравченко. – Вип. 2. – Дрогобич, 2018. – С.  21 – 39 (авторська частка 0,6 др.арк.).
 14. Стець У., Манько Р. Календарно-часова лексика в поезії Леопольда Стаффа // Філологічні студії: збірник студентських та аспірантських наукових праць кафедри світової літератури та славістики / За ред. Л. Кравченко. – Вип. 3. – Дрогобич, 2019. – С.76‒82.
 15. Hanna Iwanoczko, Rusłana Mańko. Poezja Kazimierza Wierzyńskiego w tłumaczeniach ukraińskich // Dialog dwóch kultur. – Rocznik XIV, Zeszyt 1. – Warszawa 2020. – C. 212–223. (стаття у зарубіжному науковому виданні) (авторська частка 0,25 др.арк.).
 16. Павлишин У., Манько Р. Тематичне новаторство та жанрова своєрідність творчості Елізи Ожешко // Міждисциплінарні наукові дослідження та перспективи їх розвитку: матеріали I Міжнародної студентської наукової конференції (Т. 2), м. Київ, 7 травня, 2021 р. / Молодіжна наукова ліга. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2021. –Т.2. С. 111–113
 17. Марчак А., Манько Р. Використання дидактичного матеріалу на уроках польської мови // Сучасні аспекти та перспективні напрямки розвитку науки: матеріали I міжнародної студентської наукової конференції (Т. 2), 16 квітня, 2021 рік. Кропивницький, Україна / Молодіжна наукова ліга. – С. 87–88.
 18. Манько Р., Григорчук В. Методика викладання жанру байки у школі (на прикладі байок Ігнація Красицького) // Матеріали Міжнародної мультидисциплінарної конференції «Worldscience: problems, prospect sandinnovations» (24–26 березня, 2021, Торонто). Канада, 2021. С. 519–531.
Публікації у закордонних наукових виданнях та у міжнародних наукометричних базах даних:
 1. Манько Р. М. Поезія Збіґнєва Герберта в контексті аксіологічної ідеї Генрика Ельзенберґа // Молодий вчений. – 2016. – №4. – С. 398 – 402. (РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus.) 
 2. Манько Р., Безкоровайна Н. Пам’ять як соціально-антропологічна проблема у збірці репортажів Ганни Кралль «Докази про існування» («Dowody na istnienie») // Молодий вчений. – Херсон : Видавничий дім «Гельветка», 2018. – №5.–  С. 484 – 489.
 3. Манько Р.  Дієслівна синонімія на позначення руху в збірці Адама Міцкевича «Кримські сонети» // Молодий вчений. – 2019. – №7.– С.283-286.
 4. Манько Р. М. Особливості синтаксичної організації польських поетичних текстів періодів романтизму та бароко // Молодий вчений. – 2019. – №8.– С.273-275.
 5. Манько Р. Мотив самотності у поетичній збірці Збігнєва Герберта «Подвійне дихання» // Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 2021. №4. Т. 1. С. 167–169.
 6. Олексин, Н., Лазірко, Н., Іваночко, Г.,  Манько, Р.Образ Святого Ґрааля крізь призму століть (на матеріалах творів українських та зарубіжних письменників) //InterConf. – 2022. – С. 408-413.
 7. Манько Р., Олексин Н., Бриляк К. Поетична іронія Віслави Шимборської //Grail of Science. – 2022. – №. 17. – С. 266-270.
 8. Лазірко Н., Манько Р., Думич О. Аудіювання на уроках польської мови в основній школі: Теоретичний Аспект. Грааль науки. № 12 – 13 (Квітень, 2022): матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «An integrated approach to science  modernization: methods, models and multi disciplinarity»,(29 квітня 2022 року). ГО «Європейська наукова платформа» (Вінниця, Україна) та ТОВ «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія).
Посібники з грифом університету
 1. Іваночко Г.О., Грабинська Л.І., Манько Р.М. Практикум з польської мови (ІІ частина). Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 0101 Педагогічна освіта. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 169 с.
 2. Іваночко Г., Грабинська О., Манько Р. Практикум з польської мови (Частина ІІІ). – Дрогобич, 2013 р. – 100 с.
 1. Кравченко Л. С., Манько Р. М. Методика навчання польської літератури: практикум / навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 76 с.