Меню

Мацьків Петро Васильович

Мацьків Петро Васильович

МАЦЬКІВ Петро Васильович – доктор філологічних наук, професор, декан факультету української та іноземної філології. 2008 року захистив докторську дисертацію на тему «Концептосфера Бог в українській мовній картині світу: біблійний, фольклорний, словниково-діахронний дискурси». Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: особливості функціонування сакральної лексики в художньому дискурсі, теоретичні проблеми лінгвістики

Контактні засоби зв’язку: matskiv_petro@dspu.edu.ua

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 

Монографії:

 1. Мацьків П.В. Концептосфера БОГ в українському мовному просторі. – К.; Дрогобич: Коло, 2006. – 323 с.
 2. Matskiv P.V. Concept of God in folklore discourse. Development trends of philological sciences: collective monograph / D. Ch. Chyk, O. M. Demska, I. I. Dmytriv, М. Yu. Fedurko, etc. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. Р. 178–
 3. Matskiv P.V., Yaremko Y.P. The meaningful field a sacred pearson in the lexical and diachronic discourse. Development trends of modern linguistics in the epoch of globalization: collective monograph / I. Bieliekhova, I. I. Dmytriv,M. Yu. Fedurko, Κ. Μ. Ivanochko, etc. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. P. 163–182.
 4. Yaremko Y., Matskiv P.V. Keywords of the Ukrainian Political Discourse: Linguoculturological aspect. Development trends of modern linguistics in the epoch of globalization: collective monograph / L. I. Bieliekhova, I. I. Dmytriv, M. Yu. Fedurko, Κ. Μ. Ivanochko, etc. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. P. 250–268.
 5. Matskiv P.V. Understanding God in Folklore Discourse: Semantic Oppositions. Traditions and innovations in teaching philological disciplines: collective monograph / І. Andreichuk, O. A. Babelyuk, V. D. Bialyk, L. I. Bieliekhova, etc. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. P. 217–234.

Посібники з грифом університету:

 1. Винницький В., Мацьків П. Сучасна українська літературна мова. Практикум. – Дрогобич: Вимір, 2009. – 112 с.
 
Публікації в наукових фахових виданнях:
 1. Мацьків П.В. Семантична опозиція Божі якості / людські якості в біблійному дискурсі // Проблеми зіставної семантики. Збірник наукових статей / Відп. ред. Тараненко О.О. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2009. – Вип.9. – С.380 – 385.
 2. Мацьків П.В. Вербалізація поняття священне місце в біблійному тексті // Рідне слово в етнокультурному вимірі. Матеріали другої Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Посвіт, 2009. – С. 150 – 156.
 3. Мацьків П.В. Категорія священної дії в контексті Біблії // Лінгвістика: Зб. наук. праць. – Луганськ: Вид. ЛНПУ “Альма-матер”, 2009. – № 3 (18). – С. 247 – 253.
 4. Мацьків П.В. Контрарна опозиція добро/зло в контексті Біблії// Наукові записки Тернопільського педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мовознавство. – Тернопіль: ТНПУ, 2009. – № 1–2 (17–18). – С. 34 – 42.
 5. Мацьків П.В. Периферійна зона поняттєвого поля “священна особа” в словниково-діахронному дискурсі // Філологічні науки. Збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Полтава: ПНПУ, 2010. – Випуск № 2. – С. 57–62.
 6. Мацьків П.В. Поняттєве поле “священна особа” в мовній картині світу // Лінгвістика: Збірник наукових праць Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Луганськ: ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2010. – № 2 (20). – С. 64–71.
 7. Мацьків П.В. Субконцепт священне місце в біблійному тексті // Науковий вісник Чернівецького національного університету / наук. ред. Бунчук Б.І. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – Вип. 509–511: Слов’янська філологія. – С. 117–121.
 8. Мацьків П.В. Семантико-функціональні особливості лексеми любов в українських перекладах Біблії // Науковий вісник Херсонського державного університету, серія “Лінгвістика”. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2010. – Вип.12. – С. 231–237.
 9. Мацьків П.В. Українська душа крізь глибину століть.// Альманах Полтавського державного педагогічного університету “Рідний край”. – 2010. – № 2 (23). – С. 245–249.
 10. Мацьків П.В. Функціонально-семантичні особливості християнських теонімів у біблійному та фольклорному текстах // Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ. Філологія. Випуск 26. – Дрогобич, 2011. – С.45–59.
 11. Мацьків П.В. Дериваційний потенціал релігійних назв // Молодь і ринок. – 2013. – № 4 (99) – С. 34–38.
 12. Мацьків П.В. Структурне моделювання концепту Бог у біблійному тексті // Проблеми гуманітарних наук. Філологія. – Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2014. – № 33.
 13. Мацьків П.В. Образний потенціал паремій з компонентом око в „Галицько-руських народних приповідках” // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2015. – № 19 (268): Філологічні науки. Мовознавство. – С. 189 – 196.
 14. Мацьків П.В. Розуміння віри в біблійному тексті: лінгвокультурологічний аспект // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 772: Романо-слов’нський дискурс. – Чернівці, 2016. – С. 8-12.
 15. Мацьків П.В. Фразеологічний образ віри у фольклорному дискурсі // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Філологічні науки (мовознавство). – Дрогобич, 2016. – № 4.
 16. Мацьків П.В. Фонетичні особливості апостольських імен в українських версіях Біблії // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2017. – Вип. 64. Ч.1. – С. 216-221.
 17. Мацьків П.В. Мовна картина світу в контексті суміжних наукових понять // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету ім.Івана Франка. Серія Філологічні науки (Мовознавство). – Дрогобич, 2017. – № 7. – С. 115-119.
 18. Мацьків П.В. Cимволічні значення лексеми кров у біблійному тексті // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (Мовознавство). – Дрогобич, 2017. – № 8. – Том 1. – C. 138-142.
 19. Мацьків П.В. Давні вірування українців: лінгвокультурологічний аспект // Рідне слово в етнокультурному вимірі. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С. 167-176.
 20. Мацьків П.В. Cемантична деривація в релігійній лексиці української мови. Рецензія на монографію: Ковтун А.А. Чернівці: Технодрук, 2018. 528 с. // Актуальні питання суспільних наук та медицини. – Чернівці, 2018. – С. 112 -113.
 21. Мацьків П.В., Ботвин Т.М. Семантичний обшир лексем ДОБРО, ДОБРИЙ: словниково-діахронний аспект. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Дрогобич, 2021. № 15. С. 111–117.

Статті в зарубіжних виданнях:

 1. Мацьків П.В. Українські переклади Біблії: семасіологічний аспект // Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Teka komisji polsko-ukraińskich związków kulturowych. – Lublin, 2012. – Tom VI. – С. 134–144.

 

Статті у міжнародних наукометричних базах даних:

 1. Structural and contextual model of a concept / Y. Yaremko, N. Luzhetska, O. Kushlyk, P. Matskiv, S. Senkiv. Linguistics and Culture Review. 2021. 5. P. 1352–1364. (Web of Science)
 2. Lexical and paremia objectivation of the concept of wealth in the Ukrainian language / P. Matskiv, V. Kotovych, L. Lehka, L. Melnyk, L. Prokopovych, O. Fedurko. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. 2022. Special issue XXIX. Vol. 12. Issue 2. P. 218–223. (Web of Science)