Меню

Мацьків Петро Васильович

Мацьків Петро Васильович

Петро Мацьків – доктор філологічних наук, професор

2008 року захистив докторську дисертацію на тему «Концептосфера Бог в українській мовній картині світу: біблійний, фольклорний, словниково-діахронний дискурси». Автор понад 100 наукових праць.

Сфера наукових зацікавлень: особливості функціонування сакральної лексики в художньому дискурсі, теоретичні проблеми лінгвістики.

Контактні засоби зв’язку: matskiv_petro@dspu.edu.ua

 

Перелік публікацій
Монографії:

 1. Мацьків П. В.Концептосфера БОГ в українському мовному просторі. – К.; Дрогобич: Коло, 2006. – 323 с.
 2. Matskiv P. V.Concept of God in folklore discourse. Development trends of philological sciences : collective monograph / D. Ch. Chyk, O. M. Demska, I. I. Dmytriv, М. Yu. Fedurko, etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. рр. 178-200.
 3. Matskiv P.V.The meaningful field a sacred pearson in the lexical and diachronic discourse. Development trends of modern linguistics in the epoch of globalization : collective monograph /  I. Bieliekhova, I. I. Dmytriv,M. Yu. Fedurko, Κ. Μ. Ivanochko, etc. –Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019.
 4. Matskiv P.V.Understanding God in Folklore Discourse: Semantic Oppositions. Traditions and innovations in teaching philological disciplines: collective monograph /  І. Andreichuk, O. A. Babelyuk, V. D. Bialyk, L. I. Bieliekhova, etc. –Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019.
Публікації в наукових фахових виданнях:
 1. Мацьків П.В. Семантична опозиція Божі якості / людські якості в біблійному дискурсі // Проблеми зіставної семантики. Збірник наукових статей / Відп. ред. Тараненко О.О. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2009.– Вип.9.– С.380 – 385.
 2. Мацьків П.В. Вербалізація поняття священне місце в біблійному тексті // Рідне слово в етнокультурному вимірі. Матеріали другої Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Посвіт, 2009. – С.150 – 156.
 3. Мацьків П.В. Категорія священної дії в контексті Біблії // Лінгвістика: Зб. наук. праць. – Луганськ: Вид. ЛНПУ “Альма-матер”, 2009.– № 3 (18).– С.247 – 253.
 4. Мацьків П.В. Контрарна опозиція добро/зло в контексті Біблії// Наукові записки Тернопільського педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мовознавство. – Тернопіль: ТНПУ, 2009.– 2(17) – 1(18).– С.34 – 42.
 5. Мацьків П. В. Периферійна зона поняттєвого поля “священна особа” в  словниково-діахронному дискурсі // Філологічні науки. Збірник наукових праць  Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. –  Полтава : ПНПУ, 2010. –  Випуск № 2. – С. 57–62.
 6. Мацьків П. В. Поняттєве поле “священна особа” в мовній картині світу //Лінгвістика: Збірник наукових праць Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Луганськ : ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, – № 2 (20). – С.64–71.
 7. Мацьків П. В. Субконцепт священне місце в біблійному тексті // Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць /наук. ред. Бунчук Б.І. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – Вип. 509–511: Слов’янська філологія. – С. 117–121.
 8. Мацьків П. В. Семантико-функціональні особливості лексеми любов в українських перекладах Біблії // Науковий вісник Херсонського державного університету серія “Лінгвістика”: збірник наукових праць. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2010.– Вип.12. – С. 231–237.
 9. Мацьків П. В. Українська душа крізь глибину століть.// Альманах Полтавського державного педагогічного університету “Рідний край”. – Випуск № 2 (23), 2010. – С. 245–249.
 10. Мацьків П. В. Функціонально-семантичні особливості християнських теонімів у біблійному та фольклорному текстах // Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ. Філологія. Випуск 26.– Дрогобич, 2011.– С.45–59.
 11. Мацьків П. В. Дериваційний потенціал релігійних назв // Молодь і ринок – Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2013. – № 4 (99) – С. 34–38.
 12. Мацьків П. В. Структурне моделювання концепту Бог у біблійному тексті // Проблеми гуманітарних наук. Філологія. – Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2014.– № 33.
 13. Мацьків П.В. Образний потенціал паремій з компонентом око в „Галицько-руських народних приповідках”. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. № 19 (268): Філологічні науки. Мовознавство [Текст] / редкол.: Н. О. Данилюк (голов. ред.) [та ін.]. – Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2015. – С. 189 – 196.
 14. Мацьків П.В. Розуміння віри в біблійному тексті: лінгвокультурологічний аспект // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 772.Романо-слов’нський дискурс. – Чернівці, 2016. – С. 8-12.
 15. Мацьків П.В. Фразеологічний образ віри у фольклорному дискурсі // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія „Філологічні науки” (мовознавство): зб. наук. праць. – № 4. – Дрогобич, 2016.
 16. Мацьків П.В. Фонетичні особливості апостольських імен в українських версіях Біблії// Вісник Львівського університету. Серія філологічна, 2017. – Випуск 64. Ч.1. –  С.216-221.
 17. Мацьків П.В. Cимволічні значення лексеми кров у біблійному тексті// Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: «Філологічні науки» (мовознавство): Збірник наукових праць. – Дрогобич, 2017. – № 8. – Том 1. C– . 138-142.
 18. Мацьків П. Cемантична деривація в релігійній лексиці української мови. Рецензія на монографію : Ковтун А. А.‒ Чернівці: Технодрук, 2018. ‒ 528 с. // Актуальні питання суспільних наук та медицини. –  Чернівці, 2018. – С. 112 -113.
 19. Мацьків П.  В., Ботвин  Т.  М. Семантичний обшир лексем  ДОБРО,  ДОБРИЙ: словниково-діахронний аспект. Науковий  вісник  Дрогобицького  державного  педагогічного  університету  імені  Івана  Франка.  Серія: Філологічні науки (мовознавство) : зб. наук. праць. Дрогобич, 2021. № 15. С.111–117. https://doi.org/10.24919/2663-6042.15.2021.20

Статті в зарубіжних виданнях:

 1. Мацьків П. В. Українські переклади Біблії: семасіологічний аспект // Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Teka komisji polsko-ukraińskich związków kulturowych. – Lublin, 2012. – Tom VI. –  С. 134–144.
 2. Мацьків П.В. Давні вірування українців: лінгвокультурологічний аспект // Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць. – Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С. 167-176.
 3. Мацьків П.В. Мовна картина світу в контексті суміжних наукових понять // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету ім.Івана Франка. Серія Філологічні науки (Мовознавство): Збірник наукових праць. –№7. – Дрогобич, 2017. – С. 115-119.

 

Статті, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних:

 1. Yaremko Y., Luzhetska N., Kushlyk, Matskiv P., Senkiv S. (2021). Structural and contextual model of a concept.Linguistics and Culture Review, 5 (S. 4), 1352–1364. https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS4.1761
 2. Matskiv P., Kotovych V., Lehka L., Melnyk L., Prokopovych L., Fedurko O. Lexical and paremia objectivation of the concept of wealth in the Ukrainian language. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. Vol. 12. Issue 2. Special issue XXIX. 2022. P. 218–223. URL: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/120229/papers/A_38.pdf