Меню

Легка Леся Іванівна

Легка Леся Іванівна

Леся Легка – кандидат філологічних наук, доцент

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Акцентна система дієслів у поетичних творах Лесі Українки (у порівнянні з тогочасною та сучасною нормами)». Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: мовознавство, українська акцентологія

Контактні засоби зв’язку: lesya5987@dspu.edu.ua

 

Посібники з грифом університету:

 1. Міщук У.Б., Легка Л.І. Культура мови: навч.-метод. пос. (для  студ. вищ. навч. закл.) Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка. 2009. – 77 с.
 2. Галів Уляна, Легка Леся. Українська мова за професійним спрямуванням: завдання для аудиторної та самостійної роботи. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. – 104 с.

Публікації в наукових фахових виданнях:

 1. Цвірчак Л. І. Наголошування інфінітивних форм дієслів у поезії Лесі Українки / Л. І. Цвірчак // Філологічний збірник. Наукові праці ДДПУ. – Дрогобич, 1998. – Вип. 1. – С. 102-112.
 2. Цвірчак Л. І. Акцентуація дієприслівників у поезії Лесі Українки (з історичним коментарем) / Л. І. Цвірчак // Етнос. Культура. Нація: Матеріали міжнародної наукової конференції 29-31 жовтня 1998 р. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Рильського. – НАН України, 1999. – С. 311-315.
 3. Цвірчак Л. І. Наголошування дієслів І особи однини теперішнього (простого майбутнього часу) у поезії Лесі Українки / Л.І. Цвірчак // Наукові записки ДДПУ : Проблеми гуманітарних наук. – Дрогобич: Вимір, 1999. – С. 206-217.
 4. Цвірчак Л. І. Наголошування форм дієслова –бути в поезії Лесі Українки / Л.І. Цвірчак // Науковий щорічник. Українська мова і література: історія, сучасний стан, перспективи, розвиток. – Тернопіль, 1999. – С. 266-270.
 5. Цвірчак Л. І. Авторські наголоси у поезії Лесі Українки / Л. І. Цвірчак // Українська філологія: школи, постаті, проблеми. – Львів, 2000. – С. 349-354.
 6. Цвірчак Л. І. Наголошування дієприкметників у поезії Лесі Українки / Л. І. Цвірчак // Культура слова. – 2005. – Вип.65. – С. 86-89.
 7. Легка Л. І. Наголошування префіксально-суфіксальних дієслів у поезії Лесі Українки / Л. І. Легка // Мова. Етнос. Культура. Нація. – Дрогобич, 2006. – Вип. 5. – С. 328-338.
 8. Легка Л. І. Кореневе наголошування суфіксальних дієслів у поетичній мові Лесі Українки / Л. І. Легка // Культура слова. – 2007. – Вип. 68-69. – С. 84-88.
 9. Легка Л. І. Наголошування дієслів із суфіксом -ува- у поезії Лесі Українки / Л.І. Легка // Культура слова. – 2009. – Вип.71. – С.152-155.
 10. Легка Л. І. Наголошування дієслів із суфіксами -а-(-я-) у поезії Лесі Українки / Л. І. Легка // Мовознавчі студії. Всеукраїнська наукова конференція на пошану 75-річчя від дня народження проф. Мар‘яна Демського. – Дрогобич, 2010. – С. 241-248.
 11. Легка Л. І. Наголошування дієслів із суфіксом -і- в поетичному мовленні Лесі Українки / Л. І. Легка // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2012. – № 8. – С. 139-143.
 12. Легка Л. І. Суфіксальне нерухоме наголошування дієслів у поетичному мовленні Лесі Українки / Л. І. Легка // Spheres of Culture / Ed. by Ihor Nabytovyc, Volume III, Lublin, 2012. – P. 314-322.
 13. Легка Л.І.Наголошування дієслів із суфіксом -і в поетичному мовленні Лесі Українки // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2012. – № 8. – С. 139–143.
 14. ЛегкаЛ.І.Функціонування національних та іншомовних термінів в галузі фізичної культури та спорту // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2013. – № 4 (99) – С. 120–123.
 15. Легка Л.І.Значеннєва диференціація за допомогою наголосу інфінітивних форм дієслів у  поетичному мовленні Лесі Українки //Збірник наукових праць ДДПУ  ім. Івана Франка: Проблеми гуманітарних  наук. – Дрогобич,2015.- Вип. 36.- С.69 –77.
 16. Легка Л.І. Акцентна характеристика дієслів із суфіксом  -и- у поезії Лесі Українки //Типологія та функції мовних  одиниць: наук. журн. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т. ім. Лесі Українки, 2016 – №1(5).– С.77–90.
 17. Легка Л. І. Наголошування дієслів із суфіксом –ну-  у поетичних творах Лесі Українки та Івана Франка // Проблеми гуманітарних наук. Філологія. – Дрогобич, 2016. – Вип. 38. – С. 189–198.
 18. Легка Л. І.Наголошування суфіксальних та префіксально-суфіксальних дієслів із суфіксом –ува-(-юва-) в поетичних творах Івана Франка  // Науковий журнал «Молодий вчений» № 4.3. (44.3) – 2017. – С. 118–121.
 19. Легка Л. І.Акцентна характеристика дієслів третього структурного класу із суфіксом –а- (-я-) у поетичному мовленні Івана Франка // «Молодий вчений».– № 31 (55.1) березень 2018. – С. 89 –92.
 20. Легка Л.І.Акцентні норми у мові професійного спілкування (дидактичний матеріал) // Молодий вчений, № 42. (68.2), квітень 2019. С. 124-127.
 21. Петрів О.В., Легка Л.І. Етнолінгвістичні та функціональні аспекти використання логічного наголосу в поезії Василя Стуса (на прикладі вірша «Як добре те, що смерті не боюсь я» // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Том 32 (71) №2.2021. Частина 1. С. 56–61. http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2021/2_2021/part_1/12.pdf/
 22. Паночко М., Легка Л. Розвиток української лексикографії в 60-х років ХХ ст. «Закарпатські філологічні студії» № 20/2021. Т.2. Ужгород, 2021. С. 7–12. (0,5 др.арк) http://www.zfs-journal.uzhnu.uz.ua/index.php/20-2-2021.
 23. Легка Л. Акцентуація дієприкметників у поетичному мовленні Василя Стуса. Рідне слово в етнокультурному вимірі: Збірник наукових праць, 2022. С. 85 – 93. http://nwed.dspu.edu.ua/
 24. Галів У., Легка Л. Концепт любов у творчості Андрея Шептицького: лінгвістичні та сакральні виміри. Актуальні питання гуманітарних наук, 2022. Вип.53, том 1. С. 181- 186. авт. ч. – 1 http://www.aphn-journal.in.ua/archive/53_2022/part_1/26.pdf
 25. Легка Л. І., Галів У. Б. Засоби мовної виразності у поезії Василя Симоненка. Актуальні питання гуманітарних наук, 2022. Вип. 47. Т. 2. С. 84–92. http://www.aphn-journal.in.ua/archive/47_2022/part_2/14.pdf

Статті в зарубіжних виданнях:

 1. Легка Л. І. Суфіксальне нерухоме наголошування дієслів у поетичному мовленні Лесі Українки // Spheres of Culture / Ed. By Ihor Nabytovych. – Lublin – Vol. 3 – S. 314–322.

Статті, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних:

 1. Легка Л. І.Наголошування суфіксальних та префіксально-суфіксальних дієслів із суфіксом –ува-(-юва) в поетичних творах Івана Франка // Молодий вчений. – №43(44.3) 2017. – С. 118–121.
 2. Matskiv P., Kotovych V., Lehka L., Melnyk L., Prokopovych L., Fedurko O. Lexical and paremia objectivation of the concept of wealth in the Ukrainian language. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. Vol. 12. Issue 2. Special issue XXIX. P. 218–223. http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/120229/papers/Apdf. (наукометрична база даних Web of Science)