Меню

Кушлик Оксана Павлівна

Оксана Кушлик – доктор філологічних наук, професор

2000 року захистила дисертацію «Омонімія незмінних класів слів» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (спец. 10.02.01 – українська мова), а 2016 року – дисертацію «Типологія словотвірних парадигм похідних дієслів в українській мові» на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук (спец. 10.02.01 – українська мова). Автор понад 90 наукових та навчально-методичних праць. Головний редактор збірника наукових праць «Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія : Філологічні науки (мовознавство)», який належить до переліку фахових видань України категорії «Б» з філологічних наук (спеціальність 035 – Філологія) і який включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

Сфера наукових зацікавлень: основоцентрична дериватологія, синтаксис сучасної української мови, зокрема семантико-синтаксичний аспект вивчення синтаксичних одиниць.

Контактні засоби зв’язку:  kush_oks@dspu.edu.ua

 

Перелік публікацій:

Монографії:

 1. Кушлик О. П. Омоніми незмінних класів слів : словник-довідник. Дрогобич : Коло, 2007. 100 с.
 2. Кушлик О. П. Словотвірна парадигматика похідних дієслів в українській мові : монографія. Дрогобич : Коло, 2015. 384 с.
 3. Kushlyk O.P. The principles of word-building paradigmatic systematization of deverbatives in the Ukrainian language. Development trends of modern linguistics in the epoch of globalization : collective monograph. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. P.108–124.
 4. Kushlyk O. P. Parametrization of typical word-formation paradigms of the adjectival verbs in the Ukrainian language denoting process and action. Traditions and innovations in teaching philological disciplines : collective monograph. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. P. 178–200.

Посібники з грифом університету:

 1. Кушлик О. П. Практикум з української мови : навчально-методичний посібник. Дрогобич: Коло, 2003. 56 с.
 2. Кушлик О. П., Баранська Л. Б. Практикум з української мови : навчально-методичний посібник. Вид. 2, випр. і допов. Дрогобич: СУРМА, 2009. 108 с.
 3. Кушлик О. П., Баранська Л. Б. Практикум з української мови : навчально-методичний посібник. Вид. 3, випр. і допов. Дрогобич: Швидкодрук, 2012. 110 с.
 4. Кушлик О. П. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис : навчально-методичний посібник. Дрогобич: Швидкодрук, 2011. 170 с.
 5. Кушлик О. П. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис : навчально-методичний посібник. Вид. 2, випр. і допов. Дрогобич: Швидкодрук, 2012. 180 с.
 6. Кушлик О. П. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис : навчально-методичний посібник. Вид. 3, випр. і допов. Дрогобич: Швидкодрук, 2017. 264 с.
 7. Кушлик О. П. Актуальні питання дериватології сучасної української мови. Дрогобич : Швидкодрук, 2022. 172 с.

Публікації в наукових фахових виданнях:

 1. Кушлик О. П. Дериваційне наповнення субстантивної зони словотвірної парадигми гормональних дієслів-ономатопів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. праць / відп. ред. М. Я. Плющ. Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. Вип. 8. С. 46–50.
 2. Кушлик О. П. Особливості субстантивної зони словотвірної парадигми бестіальних дієслів. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград : РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2011. Вип. 100. С. 307–311.
 3. Кушлик О. П. Вербальна зона словотвірної парадигми гомональних дієслів-ономатопів. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство). Вінниця, 2011. Вип. 14. С. 71–77.
 4. Кушлик О. П. Субстантивна зона словотвірної парадигми предметних дієслів-ономатопів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Лінгвістика. Херсон, 2011. Вип. 15. С.154–160.
 5. Кушлик О. П. Параметри словотвірної парадигми гомональних дієслів-ономатопів в українській мові. Проблеми гуманітарних наук : зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. Вип. 28. Філологія. С. 55–72.
 6. Кушлик О. П. Вербальна зона словотвірної парадигми предметних дієслів-ономатопів. Мовознавчий вісник : зб. наук. праць / МОНМС України Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького / відп. ред. Г. Мартинова. Черкаси, 2012. Вип. 14–15. С. 159–167.
 7. Кушлик О. П. Дериваційна спроможність відприкметникових інхоативних дієслів на позначення кольору. Вісник Прикарпатського національного університету. Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету, 2012. Вип. ХХХVI–ХХХVII. Філологія. С. 71–78.
 8. Кушлик О. П. Словотвірна спроможність відприкметникових інхоативних дієслів на позначення світлових та кольорових відтінків в українській мові. Українознавчий альманах. Київ, Мелітополь, 2012. Вип. 9. С. 144–148.
 9. Кушлик О. П. Відприкметникові інхоативні дієслова на позначення фізичного стану суб’єкта як джерело творення нових слів. Лінгвістика : зб. наук. праць Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Луганськ, 2012. Вип. 3 (27). С. 246–254.
 10. Кушлик О. П. Специфіка структури та семантики словотвірних парадигм відприкметникових інхоативних дієслів. Українська мова : науково-теоретичний журнал. 2012. № 4 (93). С. 56–67.
 11. Кушлик О. П. Словотвірні параметри есивних дієслів зі значенням фізичного стану суб’єкта. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича. Серія : Слов’янська філологія : зб. наук. праць. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. С. 288–291.
 12. Кушлик О. П. Дериваційний потенціал відприкметникових каузативних дієслів сприймання в українській мові. Науковий вісник Східноєвропейського національного ун-ту імені Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. Мовознавство. Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2013. № 22 (271). С. 63–69.
 13. Кушлик О. П. Реалізація словотвірної спроможності відприкметникових каузативних (конфіксальних) дієслів сприймання в українській мові. Філологічні трактати : науковий журнал Сумського державного ун-ту. Суми, 2013. Т. 5. С. 69–74.
 14. Кушлик О. П. Особливості типової словотвірної парадигми відприкметникових каузативних дієслів на позначення зміни кольору вукраїнській мові. Мовознавчий вісник : зб. наук. праць / відп. ред. Г. Мартинова. Черкаси, 2013. Вип. 16–17. С. 103–112.
 15. Кушлик О. П. Параметри словотвірної парадигми відприкметникових інхоативних суфіксальних дієслів зі значенням психічного стану суб’єкта в українській мові. Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Харків, 2013. Вип. 33. С. 93–102.
 16. Кушлик О. П. Структурно-семантичні особливості типової словотвірної парадигми конфіксальних каузативних параметричних дієслів в українській мові. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: «Філологічні науки» (мовознавство) : зб. наук. праць. Дрогобич, 2014. Вип. 2. С. 77–82.
 17. Кушлик О. П. Наповнення типової словотвірної парадигми відприкметникових каузативних дієслів на позначення якісних характеристик предмета. Новітня філологія. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. № 47. С. 62–72.
 18. Кушлик О. П. Типологія словотвірної парадигматики відперсональних дієслів української мови. Українська мова : науково-теоретичний журнал. Київ, 2014. №. 3. С. 66–73.
 19. Кушлик О. П. Структурно-семантичні особливості типової словотвірної парадигми відприкметникових конфіксальних дієслів на позначення зміни якості предмета. Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. Кривий Ріг, 2014. Вип. 10. С. 62–74.
 20. Кушлик О. П. Континуум словотвірних значень вербальної зони типової словотвірної парадигми відсубстантивних дієслів із семантикою «обробляти об’єкт названою твірним іменником речовиною». Рідний край: альманах Полтавського національного університету. Полтава, 2014. № 30. С. 125–132.
 21. Кушлик О. П. Дериваційний потенціал відсубстантивних дієслів із семантикою «обробляти об’єкт названою твірним іменником речовиною». Вісник Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка. Вип. 4 (76) : Філологічні науки. Житомир : Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2014. С. 200–208.
 22. Кушлик О. П. Структурно-семантичні особливості типової словотвірної парадигми відсубстантивних дієслів із семантикою «обробляти об’єкт названою твірною основою речовиною». Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія: Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. праць / відп. ред. М. Я. Плющ. Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. C. 64–72.
 23. Кушлик О. П. Особливості компонентного складу субстантивної зони типової словотвірної парадигми відсубстантивних дієслів зі словотвірним значенням «діяти інструментом, названим твірним іменником». Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». Одеса, 2014. № 9. С. 18–22.
 24. Кушлик О. П. Дериваційне наповнення типової словотвірної парадигми мотивованих іменниками на позначення сільськогосподарського знаряддя дієслів, утворених за допомогою суфікса –и-. Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. Запоріжжя, 2014. № 2. C. 339–350.
 25. Кушлик О. П. Особливості структурування типової словотвірної парадигми дієслів, мотивованих іменниками на позначення знарядь та засобів дії. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. Вип. 37 : Філологічні науки. С. 160–167.
 26. Кушлик О. П. Чинники структурування словотвірних парадигм похідних дієслів в українській мові. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологічні науки» (мовознавство): зб. наук. праць. Дрогобич, 2015. Вип. 3. С. 129 – 136.
 27. Кушлик О. П. Словотвірна парадигматика відзвуконаслідувальних предметних дієслів із семантикою звукового вияву рідини. Мовознавчий вісник : зб. наук. праць. Черкаси, 2016. Вип. 21. С. 110–118.
 28. Кушлик О. Міжнародна наукова конференція «Лінгвістичне франкознавство в контексті сучасних філологічних студій», приурочена до 160-річчя від дня народження Івана Франка. Проблеми гуманітарних наук : зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. Серія: Філологія, 2016. Вип. 38. С. 379–380.
 29. Кушлик О., Федоришин Х. Ампліфікація як засіб увиразнення градаційних відношень у стилістичному синтаксисі прозових творів Івана Франка (на матеріалі оповідання Хома з серцем і Хома без серця). Проблеми гуманітарних наук : зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія : Філологія, 2016. Вип. 38. С. 179–188.
 30. Кушлик О. Компонентний склад словотвірних парадигм дієслів хрестити та христити в українській мові. Проблеми гуманітарних наук : зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія : Філологія, 2016. Вип. 38. С. 250–265.
 31. Кушлик О. Синкретизм дериваційних значень як вияв динамічних процесів у словотвірній парадигмі. Вісник Львівського університету : Серія філологічна. 2017. Вип. 64. Ч. І. С. 41–51.
 32. Кушлик О.П. Словотвірна парадигматика відсубстантивних дієслів зі словотвірним значенням «перебувати в психічному стані, названому твірною основою». Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський зб. наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич : Посвіт, 2016. Вип. 15. С. 180–188.
 33. Кушлик О. П. Обмеженість континууму словотвірних значень відсубстантивних дієслів асоціативно-метафоричної мотивації в українській мові. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : зб. наук. праць. 2017. Вип. 7. С. 97–103.
 34. Кушлик О. П. Словотвірнопарадигматичний принцип систематизації дериваційного потенціалу дієслів, мотивованих темпоральними іменниками. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : зб. наук. праць. 2018. Вип. 9. С. 110–116.
 35. Кушлик О. П. Континуум типової словотвірної парадигми дієслів, мотивованих темпоральними іменниками на позначення пір року. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : зб. наук. праць. 2018. Вип. 10. С. 56–64.
 36. Кушлик О. П., І.  Датив як виразник семантико-синтаксичних відношень у семантично елементарному простому реченні (на матеріалі роману Олеся Лупія «Падіння давньої столиці»). Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : зб. наук. праць. 2018. Вип. 10. С. 75–81.
 37. Кушлик О. П. Авторські фразеологізми Миколи Понеділка як «засіб занурення у внутрішній світ, де збереглися спогади про Україну» (В. Супрун)». Науковий вісник Ужгородського університету». Серія : Філологія. На честь д. філол. наук, проф. В. М. Мокієнка, Почесного Голови Комісії зі слов’янської фразеології при Міжнародному комітеті славістів (до80-річчя від дня народження). 2020. Вип. 1 (43). С. 180–190.
 38. Kushlyk O., Kishyk N. Componential structure of the typical word formation paradigm of adjectival essive verbs in –ити with the semantics of mental state of the subject. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : зб. наук. праць. 2020. Вип. 13. С. 100–107.
 39. Кушлик О. П. Дослідження ойконімікону України в лінгвокультурологічному аспекті як вимога часу». Рецензія на монографію Котович В. В. «Ойконімія України як лінгвокультурний фонемен» (Дрогобич : Посвіт, 2020. 448 с.). Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : зб. наук. праць. 2020. Вип. 14. С. 215–217.
 40. Кушлик О. П., Польова С. І. Семантичний потенціал дієприкметників як виразників атрибутивних семантико-синтаксичних відношень у мовотворчості О. Лупія (на матеріалі роману О. Лупія «Падіння давньої столиці»). Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : зб. наук. праць. 2021. Вип. 16. С. 101–106.
 41. Kushlyk O.P., Smiemova L. V. Term-forming potential of translated verb terms of non-equivalent type in Ukrainian computer Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : зб. наук. праць. 2022. Вип. 18. С. 62–72.
 42. Кушлик О. П. Засади систематизування відвигукових дієслів української мови як вершини словотвірних парадигм. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : зб. наук. праць. 2022. Вип. 18. С. 16–24.

Статті в зарубіжних виданнях:

 1. КушликО. П. Дериваційний потенціал відприкметникових каузативних параметричних дієслів. Spheres of Culture / еd. by Ihor Nabytovych. Lublin 2012. Vol. 1. 176–185.
 2. КушликО. П. Континуум словотвірних значень субстантивної зони типової словотвірної парадигми відприкметникових есивних дієслів зі значенням психічного стану суб’єкта в українській мові. Spheres of Culture / еd. by Ihor Nabytovych. Lublin 201 Vol. 3. P. 323–337.
 3. Kushlyk O. P. Derivation potential of motivated by adjectives verbs of mental state of the subjectinthe Ukrainian language. Management and Education. Humanities and Social Sciences : Academic Journal. University «Prof. Dr. AssenZlatarov». Burgas, 2013. Vol. IX (4). С. 71–78.
 4. Кушлик О. Дериваційний потенціал відприкметникових есивних суфіксальнопостфіксльних дієслів на позначення внутрішнього стану суб’єкта (на матеріалі прозових творів письменників української діаспори). Teka Komisji polskoukraińskich związków kulturowych Oddział Pan w Lublinie. Lublin, 2014. T. IХ. S. 70–77.

 

Статті, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних:

 1. Кушлик О. Реалізація дериваційної спроможності відсубстантивних дієслів    зі значенням «діяти інструментом, названим твірною основою». Studia Slavica Hung. 2015. № 60 (2). С. 405–421 (Web of Science).
 2. Kushlyk O.P., Babelyuk O. A., Koliasa O. V., Smaglii V. M. Using Distance EdTech for Remote Foreign Language Teaching During the COVID-19 Lockdown in Ukraine. Arab World English Journal (AWEJ). Special Issue on English Language on Ukraine Context 2020. P. 4–15 (Web of Science).
 3. Kushlyk O. P. Plurilingualism as a Sociolinguistic Phenomenon in the Modern Globalized World. A review of Pavlo Levchuk’s monograph “Ukrainian–Russian–Polish trilingualism among Ukrainians of non-Polish descent” (Kraków: Księgarnia Akademicka, 2020, 299 pp.). Сognitive Studies | Ėtudes Cognitives. Warsaw 2021. Vol. 21. Article no.: 2473 (Web of Science / Scopus).
 4. Kushlyk O., Yaremko Y., Luzhetska N., Matskiv P., & Senkiv S. Structural and contextual model of a concept. Linguistics and Culture Review. 2021. № 5 (S4). P. 1352–1364 (Web of Science).
 5. Kushlyk O.P., Smienova L.V. Term-forming capabilities of the Ukrainian equivalents of original computer verb terms. WISDOM. Vol. 21 (1). P. 154–168 (Scopus).