Меню

 Кравченко Леся-Рома Степанівна

Кравченко Леся-Рома СтепанівнаКравченко Леся-Рома Степанівна, доктор філологічних наук, професорка

Дисертаційне дослідження з теорії літератури та зарубіжної літератури  на тему: «Парадигматика художньої модальності поезії та її рецептивні аспекти (на прикладі лірики Р.М.Рільке) захистила у 2011 році. Германістка, дослідниця творчості Томаса Бернгарда, Райнера Марії Рільке, німецьких письменників ХХ століття,   перекладачка, авторка монографій та численних наукових й навчально-методичних праць у вітчизняних та закордонних виданнях.

Авторка понад 80 наукових та навчально-методичних праць.

 

Сфера наукових зацікавлень: австрійська та німецька літератури ХХ – ХХІ століття, новітня німецька методологія дослідження літературних творів, теорія  літератури, перекладознавство та компаративістика, рількезнавство.

http://orcid.org/0000-0002-3148-2474

Перелік основних публікацій

(за період 2012–2022 років)

Публікації у наукових фахових виданнях

 1. Кравченко Л.С. Художня рецепція поезій Р.М.Рільке в перекладах  Леоніда Первомайського. Рідне слово в етнокультурному вимірі: Збірник наукових праць. Дрогобич: 2022.  С.254-264. DOI: https//doi.org/10.24919/ 2411-4758.2022.248114 (фахове видання, Index Copernicus).
 2. Кравченко Л., Лазірко Н., Олексин Н. Конфронтація ідей в публіцистичних творах Мартіна Вальзера. АКТУАЛЬНI ПИТАННЯ ГУМАНIТАРНИХ НАУК: Мiжвузiвський збiрник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогiчного унiверситету iменi Iвана Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика». 2022. Випуск 53. Том 1. С. 233–240. (фахове видання). Категорія (Б)).
 3. Кравченко Л.С., Олексин Н.М. Святослав Гординський – перекладач поезій Р.М.Рільке VI Міжнародній науково-практичній конференції «INNOVATIONS TECHNOLOGIES IN SCIENCE AND PRACTICE» 15-18лютого 2022 р., Хайфа, Ізраїль – С.406-412. DOI: 10.46299/ISG.2022.I.VI  info@isg-konf.com (фахове видання, Index Copernicus).
 4. Кравченко Л.С., Олексин Н.М. Непроминальна постать українського поета емігранта Михайла Ореста. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data UDC 01.1 The IV International Scientific and Practical Conference «Science, practice and theory», February 1 – 4, 2022, Tokyo, Japan. 593 p. С.443 – 446. ISBN – 978-1-68564-507-6 DOI – 10.46299/ISG.2022.I.IV (фахове видання, Index Copernicus).
 5. Кравченко Л.С., Олексин Н.М. Перша «Дуїнська елегія» Р.М.Рільке в перекладах М.Бажана та В.Стуса //V Міжнародній науково-практичній конференції «TRENDS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE» (8-11 лютого2022 р)., Анкара) Туреччина –  С.454-461. DOI: 10.46299/ISG.2022.I.V info@isg-konf.com (фахове видання, Index Copernicus).
 6. Кравченко Л. Поетичний дискурс Р.М.Рільке: лінгвостилістичний аспект. Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). No 15, 2021.Research Journal of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University. Series: Philological Sciences (Linguistics). No 15, 2021. С.76-83.http://ddpu-filolvisnyk.com.ua/uploads/arkhivnomerov/2021/NV_2021_15/16.pdf (фахове видання категорії Б).
 7. Кравченко Л. Своєрідність ідіостилю Р.М.Рільке Рідне слово і етнокультурному вимірі Текст : зб. наук.праць  / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка . – Дрогобич : Посвіт, 2017. С.296 – 304.
 8. Кравченко Л. С. Ігор Качуровський – український поет, перекладач Р. М. Рільке // Райнер Марія Рільке й Україна. Наукові студії та переклади з Р. М. Рільке. – Т. 3. / Відповідальний редактор та упорядник Л. Кравченко. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – С. 22 – 26 (0,2 др. арк.).
 9. Кравченко Л. С. „Відкритий” простір Р. М. Рільке // Райнер Марія Рільке й Україна. Наукові студії та переклади з Р. М. Рільке. – Т. 3. / Відповідальний редактор та упорядник Л. Кравченко. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – С. 100 – 111 (0,4 др. арк.).
 10. Кравченко Л. “Елегія до Марини” Райнера Марії Рільке в українській та польській перекладацькій рецепції // Київські полоністичні студії. – Том XXIV. – Київ, 2014. – С. 501 – 510. (1 др. арк.).
 11. Кравченко Л. Феномен часопросторового універсуму Р.М.Рільке (на прикладі «Сонетів до Орфея» та «Дуїнських елегій») // Проблеми гуманітарних наук. Збірник наукових праць ДДПУ. – Вип. № 34. – Філологія. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – С. 196–(0,8 др. арк.).
 12. Кравченко Л.С. Вітольд Гулевич – перекладач Р. М. Рільке // Київські полоністичні студії. – Т. ХХ. – К. : Університет “Україна”, 2013. – С. 112 – 124.(0,5 др. арк.).
 13. Кравченко Л.С. Авторська інтенція Василя Стуса  як перекладача  Р.М.Рільке // Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал ДДПУ. –  Вип. №3 (98). – Філологія. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – С. 24 – 29. (0,6 др. арк.).
 14. Кравченко Л., Манько Р. Філософсько-естетична парадигма поезії Збігнєва Герберта // Київські полоністичні студії. – Т. XIX. – К.: Університет «Україна», 2012. – С. 365 – 373. (0,5 др.арк.). (фахове видання).
 15. Кравченко Л. Феномен ліричного «Я» (на матеріалі поезії Р. М. Рільке) // Проблеми гуманітарних наук. Збірник наукових праць ДДПУ. – Вип. 28. – Філологія. – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – С. 253 – 271.(0,8 др.арк.) (фахове видання).
 16. Кравченко Л.С. Поетика художньої модальності як теоретична проблема // Проблеми гуманітарних наук. Збірник наукових праць ДДПУ. – Вип. № 30. – Філологія. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – С. 118 –(0,7др. арк.)