Меню

Коваль Наталія Євгенівна

Коваль Наталія ЄвгенівнаКоваль Наталія Євгенівна – кандидат філологічних наук, доцент. У 2007 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.04 – германські мови на тему «Мовні засоби аргументації в юридичному дискурсі». Автор понад 35 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: дискурсна лінгвістика, лінгвістична прагматика, юридичний дискурс, юридична лінгвістика, інтерпретація юридичних текстів

Контактні засоби зв’язку: kovalnata17@ukr.net

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
  1. Коваль Н.Є. Теоретична фонетика англійської мови: вправи: Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2012.
Публікації у наукових фахових виданнях
  1. Коваль Н.Є. Структурна інтерпретація судового дискурсу // Проблеми семантики слова, речення та тексту: зб. наук. праць. – Вип. 26. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2011. – С. 147– 158.
  2. Коваль Н.Є. Discourse studies and functional comprehensibility of legal texts // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО київського національного лінгвістичного університету. – Серія “Філологія”. – Вип. 23. – К., 2011. – С. 175-183.
  3. Коваль Н.Є. Інтердискурс у юридичномі дискурсі // Науковий вісник Дрогобицького державногопедагогічного університету імені Івана Франка. – Серія: Філологічні науки (мовознавство).– № 2. – Дрогобич, 2014. – С. 68-72.
  4. Коваль Н.Є. Когнітивна прагматика законодавчого дискурсу // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. – Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2014. – Вип. 29. – С. 36 – 43.
  5. Коваль Н.Є. Discoursal peculiarities of legal documents / Н.Є. Коваль // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – № 3. – Дрогобич, 2015. – C. 101 – 106.
  6. Коваль Н.Є. Граматичні засоби реалізації аргументації в судовому дискурсі // Одеський лінгвістичний вісник. – 2015. – № 6.2. – С. 26 – 30.
  7. Коваль Н.Є. Лексичні засоби аргументації у структурі англомовного юридичного дискурсу // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2016. – Вип. 11-12, Ч.1. – С. 269 – 272.
Статті у міжнародних наукометричних базах даних
  1. Коваль Н.Є. Лексичний склад та термінологічний інструментарій англомовного судового дискурсу / Н.Є. Коваль // Одеський лінгвістичний вісник. – 2017. – № 9.2. – С. 93 – 97.
  2. Коваль Н. Є., Макар А.А. Лінгвопрагматичні аспекти науково-технічного дискурсу / Н.Є. Коваль, А.А. Макар // Молодий вчений. – 2019. – № 4.2 (68.2). – С. 95-101. (Index Copernicus)