Меню

Коляса Олена Василівна

Коляса Олена ВасилівнаКоляса Олена Василівна – кандидат філологічних наук, доцент. У 2015 році захистила дисертацію “Стилістичні та когнітивно-семантичні механізми творення ігрового абсурду в англомовному фентезійному оповіданні”. Автор понад 35 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: стилістика англійської мови, когнітивна лінгвістика, сенергетика

Контактні засоби зв’язку: olenakoliasa@gmail.com

Перелік публікацій
Посібники з грифом МОН України
 1. Бабелюк О.А., Коляса О. В. Практика усного та писемного мовлення: фразові дієслова і синоніми. Частина І. Фразові Дієслова. Навчально-методичний посібник / Оксана Бабелюк, Олена Коляса. – Вінниця: Нова Книга, 2012. – 250 с.
 2. Бабелюк О.А., Коляса О. В. Практика усного та писемного мовлення: фразові дієслова і синоніми. Частина І. Фразові Дієслова. Книга для викладача / Оксана Бабелюк, Олена Коляса. – Вінниця: Нова Книга, 2012. – 32 с.
 3. Бабелюк О.А., Коляса О. В. Практика усного та писемного мовлення: фразові дієслова і синоніми. Частина ІІ. Фразеологічні одиниці. Навчально-методичний посібник / Оксана Бабелюк, Олена Коляса. – Вінниця: Нова Книга, 2013. – 328 с.
 4. Бабелюк О.А., Коляса О. В. Практика усного та писемного мовлення: фразові дієслова і синоніми. Частина ІІ. Фразеологічні одиниці. Книга для викладача / Оксана Бабелюк, Олена Коляса. – Вінниця: Нова Книга, 2013. – 64 с.
Посібники з грифом університету
 1. Коляса О. В. Людина і довкілля. Навчально-методичний посібник / Олена Коляса. – Дрогобич: Вимір, 2003. – 56 с.
 2. Дубицька О.Б., Коляса О. В. Образотворче мистецтво. Навчально-методичний посібник / Оксана Дубицька, Олена Коляса. – Дрогобич: Вимір, 2005. – 72 с.
 3. Бабелюк О.А., Коляса О. В. Практика усного та писемного мовлення: фразові дієслова і синоніми. Навчально-методичний посібник / Оксана Бабелюк, Олена Коляса. – Дрогобич: Вимір, 2005. – 235 с.
 4. Яскевич О.К., Герета О.М., та ін. Розмовляй англійською вільно. Навчально-методичний посібник/ Ольга Яскевич, Олег Герета, Олена Коляса. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка.), 2008. – 173 с.
 5. Коляса О. В. Тематичний словник стилістичних термінів. Навчально-методичний посібник / Олена Коляса. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2008. – 63 с.
 6. Коляса О. В. Гіпертекст як засіб творення нелінійного постмодерністського письма / О. В. Коляса // Вісник факультету романо-германської філології: [зб. праць молодих науковців]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2008. – Вип. 3. – С. 49
 7. Бабелюк О.А., Коляса О. В. Практика усного та писемного мовлення: читай англійською. Навчально-методичний посібник / Оксана Бабелюк, Олена Коляса. – Дрогобич: Швидкодрук, 2010. – 64 с.
 8. Баран В.М., Коляса О. В. Практична фонетика: матеріали для аудиторної та самостійної роботи студентів. Частина І. Навчально-методичний посібник / Віталій Баран, Олена Коляса. – Дрогобич: Швидкодрук, 2010. – 290 с.
 9. Коляса О. В. Тематичний словник стилістичних термінів. Навчально-методичний посібник. – 2-е видання, доповнене і перероблене / Олена Коляса. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – 64 с.
 10. Коляса О. В. Практика усного писемного мовлення: методичні вказівки та тематичні контрольні завдання до підручника Up Stream Pre-Intermediate (V. Evans). Навчально-методичний / Олена Коляса. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 96 с.
 11. Баран В.М., Коляса О. В. Практична фонетика: Завдання для аудиторної та самостійної роботи студентів. Частина ІІ. Навчально-методичний посібник / Віталій Баран, Олена Коляса. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 175 с.
 12. Бойчук Н.В., Кравців М.М., Коляса О. В. та ін. Практична фонетика англійської мови. Частина ІІ. Навчальний посібник для студентів ІІ курсу. Спеціальність 6.02.03. «Філологія. Мова і література (англ.)». – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 170 с.
 13. Коляса О. В. Здоров’я та його охорона. Навчально-методичний посібник / Олена Коляса. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка.), 2016. – 54 с.
 14. Коляса О. В. Тематичний словник стилістичних термінів / Олена Коляса. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – 85 с.
 15. Коляса О. В. Стилістика та інтерпретація тексту: теоретичний курс. Підручник / Олена Коляса. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – 190 с.
 16. Коляса О. В. Стилістика та інтерпретація тексту: практичний курс. Навчально-методичний посібник / Олена Коляса. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – 120 с.
Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Коляса О. В. Гіпертекстуальні риси постмодерністського художнього твору / О. В. Коляса // Наукові праці Чорноморського державного ун-ту імені Петра Могили. – Серія: Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Видавничий центр ЧДУ, 2009. – Т. 124. – Вип. 111. – С. 46-49.
 2. Коляса О. В. Історія гіпертексту та передумови його виникнення / О. В. Коляса // Studia Linguistica: [зб. наук. праць КНУ ім. Т. Г. Шевченка]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2009. – Вип. 3. – С. 119-124.
 3. Коляса О. В. Конвенційний текст та гіпертекст: схожості та відмінності / О. В. Коляса // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного ун-ту ім. К. Д. Ушинського. – Одеса: Астропринт, 2011. – Вип. 12. – С. 85-91.
 4. Коляса О. В. Параметричні ознаки літературної постмодерністської казки / О. В. Коляса // Наукові праці Чорноморського державного ун-ту імені Петра Могили. – Серія: Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Видавничий центр ЧДУ, 2012. – Вип. 114. – С. 36-39.
 5. Коляса О. В. Онтологія знань про абсурд у гуманітарній науці / О. В. Коляса // Науковий вісник Херсонського державного ун-ту. – Серія: Лінгвістика. – Херсон, 2013. – Вип. 19. – С. 60–65.
 6. Коляса О. В. Ігровий механізм творення ігрового абсурду в постмодерністському художньому тексті / О. В. Коляса // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – Серія: Германська філологія. – Чернівці, 2014. – Вип. 708–709. – С. 90–94.
 7. Коляса О. В. Ключові ознаки мовного абсурду / О. В. Коляса // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного ун-ту ім. К. Д. Ушинського. – Одеса: Астропринт, 2014. – Вип. 19. – С. 60–72.
 8. Коляса О. В. Механізми творення ігрового абсурду в постмодерністському художньому тексті / О. В. Коляса // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного ун-ту імені Івана Франка. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Дрогобич, 2014. – Вип. 3. – С. 107-115.
 9. Коляса О. В. Поняття ігрового абсурду: міждисциплінарний та лінгвістичний підходи / О. В. Коляса // Нова філологія. – Запоріжжя, 2014. – С. 175–180.
 10. Коляса О. В. Критерії виокремлення ігрового абсурду та методологія його вивчення у лінгвопоетиці / О. В. Коляса // Одеський лінгвістичний вісник. – 2015. – №. 1. – С. 66–71.
 11. Коляса О. В. Стилістичні механізми творення ігрового абсурду в постмодерністському художньому тексті / О. В. Коляса // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені В.Винниченка. – Серія: Філологічні науки. – Вип. 145. – Кіровоград, 2016. – С. 427–429.
Статті у зарубіжних виданнях
 1. Коляса О. В. Лінгвістична природа ігрового абсурду: ключові ознаки / О. В. Коляса // The Fourth European Conference on Languages, Literature and Linguistics (November 25, 2014). – Vienna: East West, 2014. – C. 29–35.
 2. Kolyasa Olena. Detective stories: from classic to postmodern. Definition and history // Vectors of the development of Philological Sciences at the Modern Stage. – Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE), 2019. – P. 95-114.
Статті у міжнародних наукометричних базах даних
 1. Коляса О. В. Адхократичне поетичне мислення як когнітивно-семантичний механізм творення ігрового абсурду в постмодерністському / О. В. Коляса // Молодий вчений. – 2016. – № 2. – С. 383 – 386.
 2. Коляса О. В. Сутність абсурду в постмодерністському художньому тексті / О. В. Коляса // Молодий вчений. – 2016. – № 3. – С. 531 – 533.
 3. Коляса О.В. Дефініції абсурду у різних сферах гуманітарного знання / О. В. Коляса // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 106 – 109.