Меню

Іванишин Петро Васильович

Іванишин Петро Васильович

ІВАНИШИН Петро Васильович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури та теорії літератури. 2007 року захистив докторську дисертацію на тему “Національний сенс екзистенціалів у поезії Т. Шевченка, Є. Маланюка, Л. Костенко (діахронія української літературної герменевтики)”. Автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць

Сфера наукових зацікавлень: нова та новітня українська література, методологія літературознавства, літературна критика, герменевтика, метакритика, національно-екзистенціальна методологія інтерпретації, націософія, культурологія

Контактні засоби зв’язку: pivanyshyn@dspu.edu.ua

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії:

 • Іванишин П.В. Національний спосіб розуміння в поезії Т.Шевченка, Є.Маланюка, Л.Костенко. – К.: Академвидав, 2008. – 392 с.
 • Іванишин П.В. Критика і метакритика як осмислення літературності: монографія. – К.: ВЦ “Академія”, 2012. – 288 с.
 • Іванишин П.В. Українське літературознавство постколоніального періоду: монографія. – К.: ВЦ “Академія”, 2014. – 92 с.
 • Іванишин П.В. Свобода нації: герменевтика політичної та культурної дійсності. – Львів: ЛА “Піраміда”, 2015. – 564 с.
 • Іванишин П.В. Агон, або Перипетії одного захисту: монографія. – Дрогобич: Посвіт, 2015. –272 с.
 • Іванишин П.В. Іван Франко і національне буття: герменевтичні акценти: монографія. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – 172 с.
 • Ivanyshyn P. Ontological type of artistic reflection in the poetry of Rainer-Maria Rilke. Development trends of philological sciences: collective monograph / D.Ch. Chyk, O.M.Demska, I.I.Dmytriv, M.Yu.Fedurko, etc. Lviv-Torun; Liha-Pres, 2019. S.100-120.
 • Ivanyshyn P. The meaning of the knight rank of Ivan Gonta in “Haidamaks” by Taras Shevchenko: hermeneutical-comparative aspect. Development trends of the modern philology: collective monograph / D.Ch.Chyk, I.I.Dmytriv, P.I.Ivanyshyn, N.V.Maftyn, etc. ‒ Lviv-Torun: Liha-Pres, 2019. ‒ S.41-58.
 • Ivanyshyn P. Ukrainian post-imperial science about literature: key factors of formation. Development trends of modern linguistics in the epoch of globalization: collective monograph / L.I.Bielickova, I.I.Dmytriv, M.Yu.Fedurko, K.M.Ivanochko, etc. Lviv-Torun: Liha-Pres, 2019. S.41-58.
 • Іванишин П.В. Модус геніальності в оповіданні “Геній” Мо Яня: філософсько-герменевтичні аспекти. Тенденції китайської літератури та творчість Мо Яня: колективна монографія / Упор. І.З.Павлюк. Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2021. С.150-171.
 • Ivanyshyn P.V. Petro Skunts’ Nation-Centric Logos. Personalities in the Cultural and Educational Space of Zakarpattya Region: Ivan Chendey, Petro Skunts. Edited by Yaroslav Syvokhop and Tetyana Nesterenko. Katowice: Publishing Hause of University of Technology, 2022. P.208-223.
 • Ivanyshyn P.V. Causes of the War with Moscow and Military and Political Prospects of Ukraine. The Russian-Ukrainian War (2014-2022): Historical, Political, Cultural-Educational, Religious, Economic and the Legal Aspects: Scientific monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. P. 918-922.
 • Іванишин П. Система настанов у мисленні Івана Франка: тлумачення Луки Луціва. Формування національних основоположних підстав сучасного українського народознавства та літературознавства. Колективна монографія / Упор. Олексій Вертій, Олена Новікова. Київ-Мюнхен: Рута, 2022. Вип. ІІ. С.48-62.
 • Іванишин П., Козачок В. Диференціація понять герменевтики та літературної герменевтики (на матеріалі класичної української поезії). Українська література ХІХ-ХХІ століть в системі класичних та новітніх методологій інтерпретації: колективна монографія / За ред. Петра Іванишина. Дрогобич: Посвіт, 2022. С.8-31.
 • Іванишин П., Козачок В. Основні націософські концепти в публіцистиці Миколи Євшана. Українська література ХІХ-ХХІ століть в системі класичних та новітніх методологій інтерпретації: колективна монографія / За ред. Петра Іванишина. Дрогобич: Посвіт, 2022. С.82-97.
 • Іванишин П., Козачок В. Тлумачення Бога в герменевтиці та українській класичній літературі ХІХ-ХХІ століть. Українська література ХІХ-ХХІ століть в системі класичних та новітніх методологій інтерпретації: колективна монографія / За ред. Петра Іванишина. Дрогобич: Посвіт, 2022. С.134-160.

Посібники з грифом університету:

⦁ Іванишин П.В., Савка М.Б. Основи герменевтики: практикум. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: РВВДДПУ, 2011. – 32 с.

Статті у наукових фахових виданнях:

 • Іванишин П.В. Літератор в умовах перехідного періоду: між заблокованістю і невизначеністю // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство / За ред. д.ф.н. М.П.Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ 2014. – С.305-311.
 • Іванишин П.В. Герменевтика туги, радості й жаху в поезії Тараса Шевченка // Слово і час. – 2014. – № 5. – С.3-11.
 • Іванишин П.В. Обрії словесності професора Івана Денисюка: націоцентричний аспект // Українське літературознавство. – 2013. – Вип. 77. – С.323-333.
 • Іванишин П.В. Нові грані Шевченкового Слова // Українська література і загальноосвітній школі. – 2015. – № 3. – С.11-13.
 • Іванишин П. В. Тлумачення мистецтва “кінця віку” в теорії Макса Нордау // Слово і час. – 2015. – № 8. – С.38-43.
 • Іванишин П.В. Категорія “великий письменник” як герменевтична проблема // Літературознавчі студії: Збірник наукових праць. – Вип.44. Частина 1. – К.: КПЦ “Київський університет”, 2015. – С.171-183.
 • Іванишин П.В. Над томом Скунця // Наукові записки. – Випуск 142. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С.34-38.
 • Іванишин П.В. Дещо про сенс чину Гонти в “Гайдамаках” Тараса Шевченка: компаративно-інтермедійний аспект // Філологічні семінари. Інтермедіальність: теорія і практика. Вип. 19. – К.: Логос, 2016. – С.120-130.
 • Іванишин П.В. Таємниця чину, або Дещо про героїзм Івана Гонти // Слово і час. – 2016. – № 12. – С.49-57.
 • Іванишин П.В. Шевченкові “Гайдамаки” у тенденційному дешифруванні: метакритична репліка // Філологічний дискурс: зб. наук. праць. / гол. ред. Віталій Мацько. – Хмельницький, 2016. – С.273-284. (Index Copernicus International)
 • Іванишин П.В. Національний підхід Тараса Салиги // Наукові записки. – Вип. 158. – Серія: Філологічні науки. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2017. – С.89-99.
 • Іванишин П.В. Трактування характеру карпатського верховинця в поезії Петра Скунця: герменевтично-компаративні аспекти // Слово і час. – 2017. – № 12. – С.21-28.
 • Іванишин П.В. Початкові модуси відкривання буттєвого сенсу в поезії Євгена Маланюка // Слово і час. – 2018. – № 2. – С.11-18.
 • Іванишин П.В. Прихований сенс у компаративному вимірі // Слово і час. – 2018. – № 6. – С.121-123.
 • Іванишин П.В. Національний і соціальний імперативи Івана Франка в тлумаченні Луки Луціва // Київські полоністичні студії. – К.: Талком, 2019. – Т. ХХХV. – С.161-166.
 • Іванишин П.В., Козачок В.П. Основні елементи шевченкознавчої герменевтики Леоніда Білецького: методологічні аспекти // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич, 2020. – Вип. 29. Т. 2. – С.41-46.
 • Іванишин П.В. Основні інтерпретаційні ідеї у творчості Миколи Євшана: пропедевтичне окреслення // Слово і Час. – 2020. – № 4. – С.3-19.
 • Іванишин П. Націосфера Тараса Салиги. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М.Пантюк, А.Душний, І.Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім “Гельветика”, 2022. Вип. 47. Том 1. С.191-200. (Index Copernicus International)
 • Іванишин П. Національний світогляд Тараса Салиги. Слово і Час. 2022. № 2. С.117-120.

Статті у зарубіжних виданнях:

 • Іванишин П.В. Теорія інтертекстуальности як інтерпретаційна стратеґія ХХ ст.: методологічна верифікація // Studia Ingardeniana. – Volume III. – Lublin, 2013. – C. 31-35.
 • Ivanyšyn Petro. Hermeneutische Aspekte der Theorie einer nationalen Identitӓt in der modernen Literatuwissenschaft [Іванишин П. Герменевтичні аспекти теорії національної ідентичності в сучасній науці про літературу] // Щорічний науковий збірник Пʼятої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції з україністики “Діалог мов – діалог культур. Україна і світ”. – Випуск 2014 / Під ред. Олени Новікової, Петера Гількеса, Ульріха Шваєра. – München-Berlin-Leipzig-Washington: Verlag Otto Sangner, 2015. – С.606-614.
 • Ivanyshyn P., Kozachok V. The Main National Concepts in Publicistic of Mykola Yevshan. Spheres of Culture / Volume XX. 2019. Lublin, 2019. S.21-34.

Статті у міжнародних наукометричних базах даних:

 • Іванишин П.В. Національна революція в неоколоніальній країні: герменевтичне тлумачення на базі класично-націоналістичного досвіду // Східноєвропейський історичний вісник. Дрогобич: Посвіт, 2017. – С.166-175.
 • Іванишин П.В. Екзистенціал батьківщини в поезії Тараса Шевченка і вісниківців // Молодий вчений. – № 3.1. – Березень, 2018. – С.66-72.
 • Ivanyshyn P., Yolkina L., Osmak N. Natiosophical Type of Hermeneutic Thinking in the Esseys of Yevhen Malaniuk: Propedeutic Aspects. Wisdom. 2021. 1(17). P.212-220.
 • Drozdovskyi D., Ivanyshyn P., Prykhodko O. The Irish Experience of Identity Representation: M. J. Hyland’s “Carry Me Down”. Journal of History Culture and Art Research. Vol. 9(4). P. 262-275.
 • Ivanyshyn P., Dmytriv I., Grzesiak J. The Concept of Cultural Nationalizm in the Works of Dmytro Dontsov: Main Aspects. Skhidno-ievropeiskyi Istorychnyi Visnyk [East European Historical Bulletin]. 2021. Vol. 18. P. 118-126.
 • Іванишин П.В. Основні концепти націософської інтерпретації Євгена Маланюка: есеїстичний дискурс. Вісник Львівського університету. Серія журналістика. 2021. Вип. 49. С.151-161.