Меню

Іванишин Мирослава Володимирівна

Іванишин Мирослава Володимирівна,
кандидат    філологічних наук, доцент.

Іванишин Мирослава ВолодимирівнаУ 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Дискурс національної ідентичності в українському постколоніальному літературознавстві: історико-літературний аспект». Автор близько 40 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: художні практики та метакритичний дискурс ХХ–ХХІ ст. у контексті націологічної інтерпретації.

Основні публікації
Монографії:
 1. Іванишин М.В.Екзистенція української людини в прозі Валер’яна Підмогильного (на матеріалі роману “Невеличка драма»): Монографія. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – 64 с.
 2. Іванишин М. ВДискурс національної ідентичності в українському постколоніальному літературознавстві. Монографія. – Дрогобич: Посвіт. – 2015. – 207с.
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України:
 1. Іванишин М.Націологічний потенціал історико-літературного метадискурсуО.Вертія // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. – Вип. 31 / Редкол.: Г.Ф.Семенюк (гол. ред.), А.В.Козлов (відп. ред.) та ін. – Ч.2. – К.: Твімінтер, 2010.
 2. Іванишин М.Дискурс національної ідентичності в історико-літературних працях Л.Сеника // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – 2010. – С.324 – 330.
 3. Іванишин П.,Іванишин М. Нова студія про постмодерне текстотворення [Бабелюк О.А. Принципи постмодерністського текстотворенняч сучасної американської пози малої форми: Монографія. – Дрогобич: Вимір, 2009. – 196 с.] // Дивослово. – 2010. – №11. – С.58
 4. Іванишин М.Буття української людини в романі В.Підмогильного «Невеличка драма»: екзистенційні аспекти/ проблеми гуманітарних наук: Наукові записки ДДПУ імені Івана Франка /ред.Т.Біленко та ін.– Дрогобич: Редакційний відділ ДДПУ імені ВІвана Франка, 2012. – Випуск тридцятий. Філологія. – 206с.
 5. Іванишин М.Націологічні домінанти українського постколоніального літературознавства // Українське літературознавство. Вип. 75. – Львів, 2012. – С.75 – 85.
 6. Іванишин П., Іванишин М.Запрошення до літературознавчої когнітивістики [Бовсунівська Т.В. Когнітивна жанрологія та поетика: Монографія] // Слово і час. – №1. – 2012. – С.105 – 108.
 7. Іванишин М.Інтертекстуальність як літературознавча проблема // Слово і час. – 2013. – №3. –   С. 123
 8. Іванишин М.Теоретико-методологічна модель націологічної інтерпретації: основні постколоніальні аспекти // Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб.наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка – Дрогобич: Посвіт, 2015.
Публікації у наукових виданнях
 1. Іванишин М.Націологічна інтерпретація парадигми постколоніального літературознавчого мислення // Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб.наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка – Дрогобич: Посвіт, 2013. – 330 – 341.
 2. Іванишин М.Українська ідентичність у тлумаченні Івана Франка // Філософія і поетика художнього твору /тексту. Наукові записки кафедри світової літератури. Вип.2 – Дрогобич: Посвіт, 2010.– С.174 – 186.
 3. Іванишин М. Конструювання націоцентричної інтерпретації у метадискурсі Наталі Шумило // Філософія і поетика художнього твору /тексту. Наукові записки кафедри світової літератури. Вип.2 – Дрогобич: Посвіт, 2010.– С.186 – 196.
 4. Іванишин П., Іванишин М.Політична герменевтика Д.Донцова і Є.Маланюка: теоретичні підстави експлікації // Творчість Юрія Клена і міжвоєнна доба в українській літературі. Збірник наукових праць. – Випуск 2 / Ред.колегія: І. Руснак та ін. – Вінниця: ТОв «Фірма «Планер», 2012. – 518 с. – С.167 – 178.
 5. Іванишин М.Дискурс національної ідентичності в історико-літературних працях Любомира Сенника // Таємниця слова. Збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Любомира Сеника. Вип.12. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 40 – 52.
 6. Іванишин М.Теорія національної ідентичності в українському літературознавстві: концептуальні принципи та ідеї // Молодь і ринок. – №3. – – С. 45-51.
 7. Іванишин П.В., Іванишин М.В.Типологія націософії: вираження національного імперативу в Тараса Шевченка та хорватських поетів. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана франка, 2014. – С.21 – 33.
 8. Іванишин Мирослава. Проблема інтерпретації модерністського дискурсу в новітньому українському літературознавстві // Райнер Марія Рільке й Україна. Наукові студії та переклади з Р. М. Рільке. – Т. 3. / ред. Леся Кравченко. – Вид. „Посвіт”. – Дрогобич, 2016. – С. 158 – 168
 9. Іванишин М. Теоретико-методологічна модель націологічної інтерпретації: основні постколоніальні аспекти // Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – С. 363 – 371
 10.  Іванишин М. Уплив націологічних ідей Семюеля Гантіґтона на літературознавчу методологію// Сучасні філософські та філологічні дослідження поетики художнього тексту/твору.  – Дрогобич, 2018. – С. 6-16.
 11. Іванишин М. Особливості націологічної інтерпретації постколоніального літературознавчого мислення // Сучасні філософські та філологічні дослідження поетики художнього тексту/твору. – Дрогобич, 2018. – С. 16-28.
 12. Іванишин М., Саганська Л. Постмодерні риси образу Гренуя із роману П. Зюскінда «Парфумер» // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць кафедри світової літератури та славістики / За ред. Л. Кравченко. – Вип. ІІ. – Дрогобич, 2018. – С. 115 – 123 (авторська частка: 0,3 др. арк)
 13. Іванишин М. Проблема літературознавчої теорії національної ідентичності у постколоніальний період // Українська література ХІХ – початку ХХІ століть у літературознавчих дискурсах: колективна монографія / За редакцією Петра Іванишина. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка. – 2018. – С. 101 – 108.
 14. Іванишин М.В. Художнє вираження християнського світогляду у поетичному світі Ґеорга Тракля // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічногог університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – Вип. 24. Том 1. – С.90 – 97.
Посібники з грифом університету
 1. Іванишин М.В., Куцик О.А. Методика викладання російської літератури Посібник. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – 75 с.
 2. Іванишин М.В. Методика навчання світової літератури. Методичні рекомендації до написання курсових робіт. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 21с.
У міжнародних наукометричних базах даних
 1. Іванишин М. Сучасний літературний процес та метакритичний дискурс: проблеми класифікації стильової ідентифікації та стратегій інтерпретацій»  // Молодий вчений. – №4.3, квітень, 2017. – С. 89 – 93.
 2.  Іванишин М. Націологічні ідеї Семюеля Гангтінона як теоретичний імпульс для українського постколоніального літературознавства // Молодий вчений. – №3 (55.1) – березень. – 2018. – С.62 – 66.
 3. Іванишин М.В. Експресіоністсько-модерністський характер поетики Ґеорґа Тракля // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Одеса, 2019. Вип. 39. С. 98 – 102.
 4. Іванишин М.В. Імагологічні акценти подорожніх нарисів Галини Пагутяк //Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич. 2020. Вип. 30. С. 194 – 195.