Меню

Петрушка Людмила Адамівна

Петрушка Людмила АдамівнаПетрушка Людмила Адамівна − старший викладач, член Спілки вчителів-полоністів України. Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: польська мова та культура

Контактні засоби зв’язку: ludmiladrohobych@gmail.com

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
 1. Петрушка Л. А. Практичний курс польської мови: прислівник: навчальний посібник [для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст” галузі знань 0203 „Гуманітарні науки”, напряму підготовки” 7.02030302 „Мова та література (англійська, польська)”] / Людмила Петрушка. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 36 с.
 2. Петрушка Л. А. Практичний курс польської мови: фразеологізми: навчальний посібник [для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст” галузі знань 0203 „Гуманітарні науки”, напряму підготовки” 7.02030302 „Мова та література (англійська, польська)”] / Людмила Петрушка. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 46 с.
 3. Петрушка Л. А. Польсько-український словник мовознавчих термінів / Людмила Петрушка. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 26 с.
 4. Петрушка Л. Cловник-мінімум найбільш уживаних фразеологізмів польської мови / Людмила Петрушка. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 38 с.
 5. Петрушка Л.А. Практичний курс польської мови. І курс: навчальний посібник [для підготовки фахівців І (бакалаврського) рівня галузі знань 0203 „Гуманітарні науки”, напряму підготовки” 6.020303 „Філологія”. Мова та література (англійська)] / Людмила Петрушка. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 36 с.
 6. Петрушка Л.А. Практичний курс польської мови: словозміна іменника: навчальний посібник [для підготовки фахівців І(бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки 6.020303 Філологія*. Мова та література (англійська)] / Людмила Петрушка. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 46 с.
 7. Петрушка Л.А. Словник-мінімум найбільш уживаних фразеологізмів польської мови [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська, польська) / Л.А. Петрушка. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2017. – 38 с.
 8. Петрушка Л. Практичний курс польської мови: тексти для домашнього читання / Людмила Петрушка. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. –160 с.
 9. Петрушка Л.(уклад.).Українсько-польський словник-мінімум мовознавчих термінів. Дрогобич:Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2021. – 26с.

Публікації у наукових виданнях

 1. Петрушка Л. Elementy symboliki o świecie i człowieku w znakach krzyża, trójzębu i gwiazdy. Парадигма sacrum & profanum у літературі та культурі: Збірник наукових праць: матеріали міжнародного науково-практичного семінару. Дрогобич: Посвіт,2011. Випуск 5.С.198-210.
 2. 2. Петрушка Л., Петрушка Kultura w kontekście integracji europejskiej. Парадигма sacrum & profanum у літературі та культурі: Збірник наукових праць: матеріали міжнародного науково-практичного семінару. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – Випуск 6. – С. 248-261.
 3. Петрушка Л. Związki frazeologiczne w zasobie słownym współczesnego języka polskiego. Наукові записки Інституту іноземних мов: збірник наукових праць. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – Випуск 11. – С.42-49.
Статті у закордонних виданнях
 1. Pietruszka L. Wyrazy obcego pochodzenia w słownictwie kulinarnym współczesnego języka polskiego / Ludmiła Pietruszka // Zwiastować. Nauki i praktyki: Zbiór artykułów naukowych Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej „Obiecujące osiągnięcia naukowe Literatura, socjologia, kulturoznawstwo” (09.2017). – Warszawa, 2017. – S. 44-49.
 2. Pietruszka L. Metaforyczny sposób wyrażania uczuć za pomocą leksemu „serce” w powieści Kornela Makuszyńskiego „Awantura o Basię” / Ludmiła Pietruszka // Zwiastować. Nauki i praktyki: Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej zorganizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z państw obszaru byłego Związku Radzieckiego oraz byłej Jugosławii (09.2018). – Warszawa, 2018. – S. 19-25.
 3. Pietruszka L. Aforyzmy jako środek promocji wartości uniwersalnych w powieści Kornela Makuszyńskiego „Awantura o Basię” Zwiastować. Nauki i praktyki: Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej zorganizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z państw obszaru byłego Związku Radzieckiego oraz byłej Jugosławii (03.2020). – Warszawa, 2020. –S. 54-60.
 4. Pietruszka L. Komponent leksykalny w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Zwiastować. Nauki i praktyki: Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej (on-line) zorganizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z państw obszaru byłego Związku Radzieckiego oraz byłej Jugosławii. (Rotterdam 29. 04. 2021- 30.04.2021) – Warszawa, 2021 – S. 67-71с.

Статті у міжнародних наукометричних базах даних

 1. Петрушка Л.А. Obraz zwierząt na materiale frazeologii animalistycznej współczesnego języka polskiego / Л.А. Петрушка // Молодий вчений. – 2019. – № 4.2 (68.2). – С. 173–178.