Меню

Павлішак Оксана Романівна

Павлішак Оксана РоманівнаПавлішак Оксана Романівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри мовної та міжкультурної комунікації. У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Професійна підготовка соціальних педагогів в Австрії”. Автор понад 35 наукових та навчально-методичних праць

Сфера наукових зацікавлень: професійна іншомовна комунікація у підготовці студентів педагогічних спеціальностей, технології навчання іноземних мов за професійним спрямуванням

Контактні засоби зв’язку: oksana.pavlishak@gmail.com

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
 1. Павлішак О.Р. Англійська мова: навчально- методичний посібник / О.Р. Павлішак. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2009. – 24 с.
 2. Волошанська І.В. Ділова англійська мова: Навчально-методичний посібник для студентів ОКР “Магістр“ нефілологічних спеціальностей / І.В.Волшанська, Г.М.Кемінь, О.Р. Павлішак. – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 78 с.
 3. Павлішак О.Р. Ділова англійська мова: ділова кореспонденція: Навчально-методичний посібник для студентів ОКР “Магістр“ нефілологічних спеціальностей / О.Р. Павлішак, І.В.Волшанська, Г.М.Кемінь. – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 55 с.
 4. Павлішак О.Р. Ділова англійська мова: тексти для читання: Навчально-методичний посібник для підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» неспеціальних факультетів / О.Р. Павлішак, І.В.Волшанська, Г.М.Кемінь. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 67 с.
 5. Гутиряк О.І., Павлішак О.Р. Англійська мова. Тексти для домашнього читання для студентів факультету фізичного виховання / О.І. Гутиряк, О.Р. Павлішак. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – 80 с.
 6. Павлішак О.Р. Ділова англійська мова: тексти для читання: Навчально-методичний посібник для підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» неспеціальних факультетів / О.Р. Павлішак, І.В.Волошанська, Г.М.Кемінь. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 56 с.
 7. Гутиряк О.І., Павлішак О.Р. Анлійська мова: тексти для домашнього читання: Навчально–методичний посібник для підготовки фахівців ОКР “Бакалавр” для неспеціальних факультетів / О.І Гутиряк, О.Р. Павлішак. – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 99 с.
 8. Павлішак О.Р. Іноземна мова за професійним спрямуванням: Навчально-методичний посібник для підготовки студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти нефілологічних спеціальностей. / О.Р. Павлішак, І.В.Волошанська, Г.М.Кемінь. – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 140 с.
 9. Гутиряк О.І., Павлішак О.Р. Ділова англійська мова: Навчально-методичний посібник для підготовки студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки 6.010203 Здоров’я людини, галузі знань 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. / О.І Гутиряк, О.Р. Павлішак. – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 68 с.
 10. Павлішак О.Р. Англійська мова (за професійним спрямуванням): Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 0401 «Природничі науки» за напрямом підготовки 6.040104 Географія / О.Р. Павлішак, І.В. Волошанська, Г.М. Кемінь. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2017. – 44 с.
 11. Павлішак О.Р. Англійська мова за професійним спрямуванням: Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / О.Р. Павлішак, І.В. Волошанська, Г.М. Кемінь. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 30 с.
 12. Павлішак О.Р. Практика англійської мови: матеріали для самостійного опрацювання: навчальний посібник / Ірина Волошанська, Оксана Павлішак,. Оксана Гутиряк. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 40 с.
Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Павлішак О.Р. Історичний розвиток соціально-педагогічної освіти в Австрії / О.Р. Павлішак // Людинознавчі студії: Збірник наукових праць ДДПУ. Педагогіка. – Дрогобич: Вимір, 2004. – Випуск 9. – С. 50 – 60.
 2. Павлішак О.Р. Нові форми підготовки соціальних педагогів в Австрії / О.Р. Павлішак // Людинознавчі студії: Збірник наукових праць ДДПУ. Педагогіка. – Дрогобич: Вимір, 2005. – Випуск 11. – С. 115 – 127.
 3. Павлішак О.Р. Особливості організації навчання соціальних педагогів в Австрії / О.Р. Павлішак // Соціалізація особистості: Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова. Серія: Педагогічні науки. – Київ, 2006. – Том ХХVІІ. – С. 70 – 81.
 4. Павлішак О.Р. Супервізія та метод біографічних розвідок у підготовці соціальних педагогів в Австрії / О.Р. Павлішак // Наукові записки. – Серія: Психолого-педагогічні науки. – Ніжин, 2006. – № 5. – С. 176 – 179.
 5. Павлішак О.Р. Використання інноваційних методик навчання у підготовці соціальних педагогів в Австрії / О.Р. Павлішак // Збірник наукових праць Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. – Серія: Педагогіка і психологія. – Київ – Вінниця, 2007. – Вип. 15. – С. 375 – 380.
 6. Павлішак О.Р. Професійна компетентність як мета підготовки соціального педагога в Австрії / О.Р. Павлішак // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2010. – Вип. 53. – С. 94 – 97.
 7. Павлішак О.Р. Професійна діяльність у горті як чинник формування завдань та змісту фахової підготовки соціальних педагогів Австрії / О.Р. Павлішак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: Серія педагогіка. – Тернопіль, 2011. – № 2. – С. 218–225.
 8. Павлішак О.Р. Соціально-педагогічна робота із сім’ями в Австрії та її вплив на зміст фахової підготовки / О.Р. Павлішак // Наукові записки: Збірник наукових праць НПУ ім. П. Драгоманова: Педагогічні науки та історичні науки. – Київ, 2011. – Вип. 99. – С. 160–167.
 9. Павлішак О.Р. Порівняльний аналіз систем підготовки соціального педагога в Україні та Австрії / О.Р. Павлішак // Молодь і ринок. – 2012. – № 3 (86). – С. 99 – 103.
 10. Павлішак О.Р. Комунікація у фаховій підготовці соціального педагога в Австрії / О.Р. Павлішак // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка – Серія: педагогічні науки. – Чернігів, 2012. – Вип. 97. – С. 278 – 282.
 11. Павлішак О.Р. Формування іншомовної комунікації у студентів педагогічних спеціальностей в Австрії / О.Р. Павлішак // Молодь і ринок. – 2012. – № 12 (95). – С. 83 – 87.
 12. Павлішак О.Р., Гутиряк О.І. Комунікативна компетенція у підготовці вчителя іноземної мови / Павлішак О., Гутиряк О. // Молодь і ринок. – 2014. – № 5 (112). – С. 71 – 74.
 13. Павлішак О.Р., Гутиряк О.І. Особливості навчання професійній іншомовній комунікації студентів педагогічних спеціальностей / О.Р. Павлішак, О.І. Гутиряк // Молодь і ринок. – 2016. – № 9 (140). – С. 39-43.
Статті у зарубіжних виданнях
 1. Pawlischak O. Richtungen der sozialpädagogischen Arbeit / O. Pawlischak // Kontakte. – 2004. – № 1. – S. 24 – 28.
 2. Pawlischak O. Die Ausbildung der Sozialpädagogen an den Hochschulanstalten in der Ukraine / O. Pawlischak // Kontakte. – 2007. – № 4. – S. 70 – 78.
 3. Павлішак О.Р., Пітин В.М. Навчання педагогічній комунікації у підготовці вчителя / О.Р. Павлішак, В.М. Пітин // Zbior raportow naukowych “Pytania. Odpowiedzi. Hipotezy: nauka XXI stulecie“ (30.05.2014 – 31.05.2014). – Gdańsk: Sp. Z o o. “Diamond trading tour”, 2014. – S. 34 – 37.
 4. Павлішак О.Р., Пітин В.М. Навчання соціальних педагогів методами супервізії та біографічних розвідок/ О.Р. Павлішак, В.М. Пітин // Zbior raportow naukowych “Aktualne naukowe problem. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka“ (20.06.2015 – 30.06.2015). – Gdańsk: Sp. Z o o. “Diamond trading tour”, 2015. – S. 16 – 20.
 5. Гутиряк О.І., Павлішак О.Р. Ядро та периферія як компоненти семантичної структури термінології (на прикладі термінології бізнесу) // Zbior raportow naukowych “Literatura, socjologia i kulturoznawstwo. Nauka Wczoraj, Dzis, Jutro“ (28.02.2016). –Warszawa: Z o o. “Diamond trading tour”, 2016. – С. 71-76.
Статті у міжнародних наукометричних базах даних
 1. Павлішак О.Р., Гутиряк О.І. Мотивованість як невід’ємна частина формування іншомовної комунікації у студентів педагогічних спеціальностей в Австрії / О.Р. Павлішак, О.І. Гутиряк // Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Серія «Педагогіка». – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – Вип. 33. – С. 121 – 130.
 2. Павлішак О.Р. Гутиряк О.І. Семантичні характеристики термінів бізнесу: зв’язок з морфо-синтаксичними та термінотвірними моделями / О.Р. Павлішак, О.І. Гутиряк // Рідне слово в етнокультурному вимірі. – Дрогобич, 2016. – С. 58 – 68.
 3. Павлішак О.Р. Training professional foreign discourse of non-philological students at higher educational establishments / О.Р. Павлішак // Рідне слово в етнокультурному вимірі. – Дрогобич, 2017. – С. 441 – 451.
 4. Павлішак О.Р. Професійна педагогічна та іншомовна комунікація у підготовці вчителя іноземної мови / О.Р. Павлішак // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 175 – 178.
 5. Павлішак О.Р. Професіоналізм та педагогічна комунікація у підготовці вчителя в Австрії // Молодий вчений. – 2018. – № 3.1. – С.122 – 127.
 6. Павлішак О.Р., Гутиряк О.І. Ділова гра як метод навчання майбутніх фахівців // Молодь і ринок. – 2018. – № 11 (166). – С. 47 – 51.
 7. Павлішак О.Р., Гутиряк О.І. Особливості навчання іноземної мови за професійним спрямуванням та їх вплив на формування мотивації студентів педагогічних спеціальностей в Австрії // Молодий вчений. – 2019. – № 4.2 (68.2). – С.159 – 163.
 8. Павлішак О.Р., Гутиряк О.І. Інформаційно-комунікаційні технології у проектній діяльності студентів закладів вищої освіти на заняттях з іноземної мови // Рідне слово в етнокультурному вимірі. – Дрогобич: Посвіт, 2019. – С. 175 – 184.