Меню

Патен Ірина Михайлівна

Ірина Патен – кандидат філологічних наук, доцент

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Фраземи зі значенням руху: семантико-ідеографічний та лінгвокультурологічний підхід (на матеріалі української, російської, польської та англійської мов)». Автор близько 80 наукових і навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: лінгвокультурологія, фразеологія слов’янських та германських мов.

Контактні засоби зв’язку: pateniryna@dspu.edu.ua

 

Перелік публікацій
Монографії:

 1. Патен І. Фразеологічні одиниці зі значенням руху (на матеріалі української, російської, польської та англійської мов) / Ірина Патен. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – 120 с.
 2. Патен І. Інноваційні імперативи підвищення якості освіти. Освітній потенціал інноваційної економіки: чинники та пріоритети розвитку: монографія. [Гальків Л., Філь Г., Патен І., Кулиняк І., Беспалюк Х.]. Львів: Видавництво «Растр-7», 2022. 256 с.

 

Посібники з грифом університету:

 1. Федурко М., Патен І. Вступ до мовознавства: методичні рекомендації. Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. 78 с.
 2. Федурко М., Патен І. Загальне мовознавство: методичні рекомендації. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. 200 с.
 3. Патен І. Синтаксис сучасної української мови: матеріали для практичних занять і самостійної роботи. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. 114 с.
 4. Патен І. Сучасна українська мова: матеріали для практичних занять і самостійної роботи. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. 108 с.
 5. Федурко М., Патен І. Вступ до мовознавства: навчальний посібник. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2022. 236 с.

 

Публікації в наукових фахових виданнях:

 1. Патен І., Смерчко А. Лексико-семантична характеристика фразеологізмів зі значенням пересування в українській мові у зіставленні з російською. Молодь і ринок. 2007. № 16 (33). С. 137 – 143.
 2. Патен І., Філь Г. Національно-культурний компонент у структурі фразеологічних одиниць української мови. Молодь і ринок. 2012. № 8 (91). С. 62 – 67.
 3. Патен І., Філь Г. Формування інтегральних умінь майбутніх учителів початкових класів засобами лінгвістичних словників. Педагогічні науки: Науковий вісник Волинського національного університеті імені Лесі Українки. Луцьк, 2012. № 14 (239). С. 30 – 34.
 4. Патен І. Компаративні фразеологічні одиниці на позначення інтенсивності руху в англійській та українській мовах. Сучасні дослідження з іноземної філології. Ужгород, 2013. Вип. 11. С. 259 – 268.
 5. Патен І. Предметна символіка як образно-смисловий центр формування компаративних фразем зі значенням руху (на матеріалі польської, англійської та української мов). Studia linguistica. Кив: Вид. дім Дмитра Бураго, 2013. Vol. 7. С. 375 – 388.
 6. Патен І. Міжмовне зіставлення ідеограм на позначення руху у неблизько споріднених мовах. Филологические исследования. Донецк: Ред. ДНУ, 2013. Вып. 13. С. 172 – 184.
 7. Патен І. Стилістична маркованість фразем зі значенням руху на матеріалі слов’янських та германської мов. Проблеми гуманітарних наук. Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. Вип. 32. Філологія. С. 85 – 96.
 8. Патен І. Мовна категоризація фразем з ідеєю руху в польській, англійській, українській та російській лінгвокультурах. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки. Мовознавство. Дрогобич, 2014. Вип. 1. С. 72 – 77.
 9. Патен І. Національно-культурна специфіка порівняльних фразем на позначення інтенсивності руху (швидкий / повільний) в англійській та польській мовах. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки. Мовознавство. Дрогобич, 2015. Вип. 4. С. 133 – 137.
 10. Патен І. Соматичний компонент у складі фразеологічних одиниць зі значенням переміщення у просторі (на матеріалі української, польської та англійської мов). Проблеми гуманітарних наук. Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. Вип. 36. Філологія. С. 88 – 96.
 11. Патен І. Лінгвокультурологічні засади зіставлення фразеологічного складу української, російської, польської та англійської мов. Рідне слово в етнокультурному вимірі. Дрогобич: Посвіт, 2016. С. 144 – 155.
 12. Патен І. Символи у слов’янській фразеосистемі (на матеріалі української, російської та польської мов): лінгвокультурологічний аспект. Рідне слово в етнокультурному вимірі. Дрогобич: Посвіт, 2017. С. 177 – 189.
 13. Патен І. Лінгвокультурологічні концепти «багатство-бідність» у слов’янській пареміології. Рідне слово в етнокультурному вимірі. Дрогобич: Посвіт, 2018. С. 58 – 69.
 14. Патен І. Компаративні фразеологічні одиниці української, польської та англійської мов на позначення емоцій. Рідне слово в етнокультурному вимірі. Дрогобич: Посвіт, 2019. С. 48 – 58.
 15. Патен І., Жигало І. Компонент гроші в українській, польській та англійській фразеологічних картинах: лінгвокультурологічний аспект. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологія. Острог, 2020. Вип. 9 (77). С. 288 – 291.
 16. Патен І., Філь Г. Фразеологема-ентомонім у структурі фразеологічних одиниць східнослов’янських мов: лінгвокультурологічний аспект. Рідне слово в етнокультурному вимірі. Дрогобич: Посвіт, 2021. С. 88 – 98.
 17. Філь Г., Патен І. Фразеологема-фаунонім у структурі фразеологічних одиниць української та білоруської мов: лінгвокультурологічний аспект. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. 2021. № 52. Т. 2. С. 7 – 10.
 18. Патен І. «Ковідний синдром» у масмедійній фразеології (на матеріалі української та англійської мов). Проблеми гуманітарних наук Серія: Філологія. 2021. Вип. 48. С. 122 – 129.
 19. Paten І., Sobol L. The Concept of «Motion» in Ukrainian and English Phrasal Systems: the Linguistic-cultural and the Semantic-ideographic Approaches. Рідне слово в етнокультурному вимірі. Дрогобич: Посвіт, 2022. С. 129 – 139.
 20. Філь Г., Патен І. Фразеологічні одиниці української та польської мов з лексемою «собака» як мовні експоненти культурних знаків. Актуальні питання гуманітарних наук. міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип. 50. С. 227–233.

 

Статті в закордонних виданнях:

 1. Патен І. Системні відношення фразеологічних одиниць зі значенням пересування в українській та російській мовах. Научно пространство на Европа – 2008: Материали ІV Международна научна практична конференция. Педагогически науки. Философия (София, 15 – 30 апреля 2008 г.). София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2008. Том 15. Філологічні науки. С. 67 – 70.
 2. Paten I., Smerczko A. Słowne obrazy i symbole przemieszczania się (ruchu). Rozprawy Humanistyczne. Księga urodzinowa. Wlocławеk, 2009. Т. Х. С. 253 – 265.
 3. Патен І. Словесні символи пересування як образно-смисловий центр фразеологічних одиниць (на матеріалі східнослов’янських мов). Ukrainica brunensia II. Ukrajinistika – minulost, přítomnost, budoucnost: Sborník vědeckých prací. Brno: Masarykova univerzita, 2009. С. 254 – 262.

 

Статті, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних:

 1. Патен І. Лінгвокультурологічна специфіка фразем на позначення руху (на матеріалі української, російської, польської та англійської мов). Актуальні проблеми гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2015. Вип. 12. С. 162 – 169. (Copernicus International).
 2. Патен І., Філь Г. Паремії з дієсловами руху в україно-, російсько-, польсько- й англомовній картинах світу: лінгвокультурологічний аспект. Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Посвіт 2016. Вип. 16. С. 172 – 179. (Copernicus International).
 3. Патен І. Ідеографічний та структурно-семантичний методи моделювання фразем з дієсловами руху у зіставному мовознавстві. Молодий вчений. 2017. № 4.4 (44.3). С. 191 – 195. (Copernicus International).
 4. Патен І. Дослідницькі підходи до вивчення категорії руху в мовознавстві. Молодий вчений. 2018. № 3.1 (55.1). С. 131 – 135. (Copernicus International).
 5. Патен І. Cоціальна диференціація фразеологічних одиниць із семантикою пересування в українській, польській і англійській мовах. Молодий вчений. 2019. № 4.2 (68.2). С. 164 – 168. (Copernicus International).
 6. Кузьмінський А., Патен І. The Dilo newspaper: achievements of Ukrainian biographical bibliography. Східноєвропейський історичний вісник [East European historical bulletin]. Вип. 15. C. 245 – 250. (Web of Science Core Collection (ESCI)).