Меню

Патен Ірина Михайлівна

Патен Ірина МихайлівнаПатен Ірина Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент. Автор понад 30 наукових і навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: лінгвокультурологічний підхід до вивчення фразеологічних одиниць у слов’янських та англійській мовах

Контактні засоби зв’язку: irynapaten@i.ua

Перелік публікацій
Монографії
 1. Патен І. Фразеологічні одиниці зі значенням руху (на матеріалі української, російської, польської та англійської мов) / Ірина Патен. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – 120 с.
Посібники з грифом університету
 1. Федурко М.Ю., Патен І.М. Вступ до мовознавства [методичні рекомендації]: навчально-методичний посібник для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за напрямом підготовки 6.020303 Філологія галузі знань 0203 Гуманітарні науки / Федурко М.Ю., Патен І.М. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 78 с.
 2. Федурко М., Патен І. Загальне мовознавство: методичні рекомендації. Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю Мова і література (англійська / німецька / французька) галузі знань 0203 Гуманітарні науки / М. Ю. Федурко, І. М. Патен. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 200 с.
 3. Патен І.М. Синтаксис сучасної української мови: матеріали для практичних занять і самостійної роботи. Навчально-методичний посібник призначений для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) галузі знань 03 Гуманітарні науки. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 114 с.
 4. Патен І.М. Сучасна українська мова: матеріали для практичних занять і самостійної роботи. Навчально-методичний посібник призначений для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно): переклад (англійська та німецька мови) 03 Гуманітарні науки. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 108 с.
Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Патен І.М. Лексико-семантична характеристика фразеологізмів зі значенням пересування в українській мові у зіставленні з російською / Ірина Патен, Алла Смерчко // Молодь і ринок. – 2007. – № 16 (33). – С. 137 – 143.
 2. Патен І.М. Національно-культурний компонент у структурі фразеологічних одиниць української мови / Ірина Патен, Галина Філь // Молодь і ринок. – 2012. – № 8 (91). – С. 62 – 67.
 3. Патен І.М. Формування інтегральних умінь майбутніх учителів початкових класів засобами лінгвістичних словників / Ірина Патен, Галина Філь // Педагогічні науки: Науковий вісник Волинського національного університеті імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 14 (239). – С. 30 – 34.
 4. Патен І.М. Компаративні фразеологічні одиниці на позначення інтенсивності руху в англійській та українській мовах / Ірина Патен // Сучасні дослідження з іноземної філології [збірник наукових праць]. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 259 – 268.
 5. Патен І.М. Предметна символіка як образно-смисловий центр формування компаративних фразем зі значенням руху (на матеріалі польської, англійської та української мов) / Ірина Патен // Studia linguistica. – К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2013. – Vol. 7. – С. 375 – 388.
 6. Патен І.М. Міжмовне зіставлення ідеограм на позначення руху у неблизько споріднених мовах / Ірина Патен // Филологические исследования [cборник научных работ]. – Донецк: Ред. ДНУ, 2013. – Вып. 13. – С. 172 – 184.
 7. Патен І.М. Стилістична маркованість фразем зі значенням руху на матеріалі слов’янських та германської мов / Ірина Патен // Проблеми гуманітарних наук [збірник наукових праць ДДПУ]. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – Вип. 32. Філологія. – С. 85 – 96.
 8. Патен І.М. Мовна категоризація фразем з ідеєю руху в польській, англійській, українській та російській лінгвокультурах / Ірина Патен // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Серія: Філологічні науки. Мовознавство. – Дрогобич, 2014. – Вип. 1. – С. 72 – 77.
 9. Патен І.М. Національно-культурна специфіка порівняльних фразем на позначення інтенсивності руху (швидкий / повільний) в англійській та польській мовах / Ірина Патен // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Серія: Філологічні науки. Мовознавство. – Дрогобич, 2015. – Вип. 4. – С. 133 – 137.
 10. Патен І.М. Соматичний компонент у складі фразеологічних одиниць зі значенням переміщення у просторі (на матеріалі української, польської та англійської мов) / Ірина Патен // Проблеми гуманітарних наук [збірник наукових праць ДДПУ]. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – Вип. 36. Філологія. – С. 88 – 96.
Статті у закордонних виданнях
 1. Патен І.М. Системні відношення фразеологічних одиниць зі значенням пересування в українській та російській мовах / Ірина Патен // Научно пространство на Европа – 2008: Материали ІV Международна научна практична конференция. Педагогически науки. Философия (София, 15 – 30 апреля 2008 г.). – София: “Бял ГРАД-БГ” ООД, 2008. – Том 15. Філологічні науки. – С. 67 – 70.
 2. Патен І.М. Семантический аспект лексико-фразеологического поля “передвижения” в русской языковой картине мира / Ірина Патен // Лингвокультурное образование в системе вузовской подготовки специалистов // Материалы Международной научно-практической конференции (Брест, 23 – 24 мая 2008 г.). – Брест: БрГУ имени А.С. Пушкина, 2008. – С. 60 – 63.
 3. Патен І.М. Семантичні типи фразеологізмів зі значенням пересування в просторі (на матеріалі української та польської мов) / Ірина Патен // Parémie narodú slovanských IV: Sborník příspěvků z mezinárodní Konference (20 – 21 listopadu 2008 r.). – Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2009. – S. 180 – 186.
 4. Патен І.М. Антонимические парадигмы фразеосемантической группе “передвижение в пространстве” в структуре родственных языков / Ірина Патен // Язык и дискурс в статике и динамике: Тезисы доклавов международной научной конференции (14 – 15 ноября 2008 г.). – Мн.: МГЛУ, 2008. – С. 39 – 40.
 5. Патен І.М. Słowne obrazy i symbole przemieszczania się (ruchu) / Iryna Paten, Alla Smerczko // Rozprawy Humanistyczne. Księga urodzinowa. – Wlocławеk, 2009. – Т. Х. – С. 253 – 265.
 6. Патен І.М. Семантичская парадигма фразеологических единиц со значением передвижения в славянских язиках / Ірина Патен // Славянские языки и культуры в современном мире: Труды и материалы Международного научного симпозиума (24 – 26 марта 2009 г.). – М.: МАКС Пресс, 2009. – С. 233 – 234.
 7. Патен І.М. Словесні символи пересування як образно-смисловий центр фразеологічних одиниць (на матеріалі східнослов’янських мов) / Ірина Патен // Ukrainica brunensia II. Ukrajinistika – minulost, přítomnost, budoucnost: Sborník vědeckých prací. – Brno: Masarykova univerzita, 2009. – С. 254 – 262.
 8. Патен І.М. Фраземи на позначення переміщення в українській та російській мовах: лінгвокультурологічний аспект // Кросс-культурные исследования в лингвистике: Международный сборник научных трудов по лингвокультурологии. – Самара: Самар. гуманит. акад., 2016. – С. 71 – 76.
 9. Патен І.М. Фрагмент мовно-фразеологічної картини світу (“зникнення” як наслідок руху) // Materials of XII International research and practice conference «Scientific horizont – 2016» (September 30 – October 7, 2016). – Sheffield: Science and educational LTD, 2016. – Vol. 6. Philological sciences. – Р. 31 – 34.
 10. Патен І.М. Анімалістичний код культури у складі компаративної фразеології англійської та польської мов / І. Патен // Modern scientific potential– 2019: Materials of the XVInternational scientific and practical Conference (February 28 – March 7, 2019). – Philological sciences. Music and life. – Sheffield: Science and education LTD, 2019. – Р. 40 – 45.
 11. Патен І.М. Фітонімічні фразеологізми польської та англійської мов як відображення національно-культурних особливостей етносів / І. Патен // Nauka: teoria s practyka – 2019: Materiały XV międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji (07– 15 sierpnia 2019roku). – Przemysl: Nauka i studia, 2019. – S. 33–37.
Статті у міжнародних наукометричних базах даних
 1. Патен І.М. Лінгвокультурологічна специфіка фразем на позначення руху (на матеріалі української, російської, польської та англійської мов) / Ірина Патен // Актуальні проблеми гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – Вип. 12. – С. 162 – 169.
 2. Патен І.М. Паремії з дієсловами руху в україно-, російсько-, польсько- й англомовній картинах світу: лінгвокультурологічний аспект / Ірина Патен, Галина Філь // Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт 2016. – Вип. 16. – С. 172 – 179.
 3. Патен І.М. Лінгвокультурологічні засади зіставлення фразеологічного складу української, російської, польської та англійської мов // Рідне слово в етнокультурному вимірі: Збірник наукових праць. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – С. 144 – 155.
 4. Патен І.М. Ідеографічний та структурно-семантичний методи моделювання фразем з дієсловами руху у зіставному мовознавстві // Молодий вчений. – 2017. – № 4.4 (44.3). – С. 191 – 195.
 5. Патен І.М. Символи у слов’янській фразеосистемі (на матеріалі української, російської та польської мов): лінгвокультурологічний аспект // Рідне слово в етнокультурному вимірі: Збірник наукових праць. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С. 177 – 189.
 6. Патен І.М. Дослідницькі підходи до вивчення категорії руху в мовознавстві / Патен І.М. // Молодий вчений. – 2018. – № 3.1 (55.1). – С. 131 – 135.
 7. Патен І.М. Лінгвокультурологічні концепти «багатство-бідність» у слов’янській пареміології / Патен І.М. // Рідне слово в етнокультурному вимірі: Збірник наукових праць. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – С. 58 – 69.
 8. Патен І.М. Cоціальна диференціація фразеологічних одиниць із семантикою пересування в українській, польській і англійській мовах / І. Патен // Молодий вчений. – 2019. – № 4.2 (68.2). – С. 164 – 168.
 9. Патен І.М. Компаративні фразеологічні одиниці української, польської та англійської мов на позначення емоцій / І. Патен // Рідне слово в етнокультурному вимірі. – Дрогобич: Посвіт, 2019. – С. 48 – 58.