Меню

Намачинська Галина Ярославівна

Намачинська Галина ЯрославівнаНамачинська Галина Ярославівна – кандидат філологічних наук, викладач. У 2018 році захистила дисертацію на тему «Когнітивно-прагматичний потенціал української лексики і фразеології в лексикографічній практиці російської мови XIX ст. і її художній стилістиці». Автор понад 15 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: запозичення, українізми, міжмовні контакти

Контактні засоби зв’язку: fokysnam@ukr.net

Перелік публікацій
Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Намачинська Г.Я. Українська мова як мова-донор для збагачення лексичного складу російської мови (аналіз лесикографічної практики) // Лінвістичні дослідження: Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. − Харків, 2013. − Вип. 35. − С. 38-43.
 2. Намачинська Г.Я. Функціонування запозичень в художніх текстах Т.Г.Шевченка “Наймичка” та Н.В.Гоголя “Сорочинська ярмарка” // Одеський лінгвістичний вісник. – Вип. 3: Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка. – Одеса, 2014. – С. 174-178.
 3. Намачинська Г.Я. Українізми у російськомовних художніх текстах Т. Шевченка “Наймичка”, «Княгиня», «Музикант» та «Капітанша» // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія: Мовознавство. – Тернопіль, 2014. – Вип. 1 (23). – С. 128-131.
 4. Namachynska Halyna. Functioning of Ukrainianisms-Artefacts Infiction Texts Written by V. Korolenko (Dedicated to His 160th Anniversary) // Лінгвістичні студії. – Київ – Вінниця: ДонНУ, 2015. – Вип. 30. – С. 124-129.
 5. Намачинська Г.Я. Функціонування українізмів у щоденнику Т. Г. Шевченка // Лінвістичні дослідження: Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. − Харків, 2016. − Вип. 41. − С. 67-73.
 6. Намачинська Г.Я. Підґрунтя лексикографічної концепції В. Даля: етнокультурний аспект/ Г.Я. Намачинська // Наук. пр.: науково-методичний журнал. – Вип. 266. – Т. 278. Філологія. Мовознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – С. 88–91.
 7. Намачинська Г.Я. Типи українізмів у творах М. Гоголя «Тарас Бульба» та «Ніч перед Різдвом» // Лінгвістичні південний архів: збірник наукових праць. Філологічні науки. – Херсон, 2017. – Вип. LXVIII. – С. 33–36.
Статті у зарубіжних виданнях
 1. Намачинська Г.Я., Сліпецька В.Д. Рассказ А.Чехова “Человек в футляре” в аспекте интерлингвокульторологии: концептуализация украинской ментальности // Язык и культура в эпоху глобализации: сборник научных трудов по материалам первой международной научной конференции “Язык и культура в эпоху глобализации”. – Вып. 1. Т. 2.− СПб.: Издат-во СПбГЭУ, 2013. − С. 81-88.
 2. Намачинська Г.Я. Українізми-історизми в сучасній російській літературній мові // Studia Ukrainica Posnaniensia. − Zeszyt I. – Poznan: Universytet im. Adama Mickiewicza w Ponaniu, 2013. − S. 145-151.
 3. Намачинська Г.Я. Тлумачний словник «живої» великоросійської мови В. І. Даля: місце в ньому українізмів // Modern philology: relevant issues and prospects of research: International research and practice conference. – Lublin: Maria Curie-Sklodowska University, 2017. – S. 22−26.
Статті у міжнародних наукометричних базах даних
 1. Намачинська Г.Я. Питання про вплив української мови на російську як наслідок метисації / Studia Ukrainica Posnaniensia. – Zeszyt V. – Poznan: Universytet im. Adama Mickiewicza w Ponaniu, 2017. – S. 135−141.
 2. Намачинська Г.Я. Явище мовної взаємодії: дослідницькі підходи, специфіка трактування, причини / Studia Ukrainica Posnaniensia. – Zeszyt VI. – Poznan: Universytet im. Adama Mickiewicza w Ponaniu, 2018. – S. 97–102.
 3. Космеда Т.А., Намачинська Г.Я. «Живе» народне слово як підґрунтя лексикографічної концепції В. Даля та мотивація потреби фіксації українізмів // Лінгвістичні дослідження: зб. наук. праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. − Харків, 2018. – Вип. 47. − С.42−49.
 4. Космеда Т.А., Намачинська Г.Я. Паремії-українізми російської мови як джерело фіксації лексичних та лексико-семантичних українізмів (на матеріалі тлумачного словника російської мови В. Даля) // Наукові праці Камʼянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – Камʼянець-Подільський: Аксіома, 2018. – Вип. 46. − С.128−132.
 5. Намачинська Г.Я. Українізми у словниках М. Гоголя та В. Даля: порівняння тлумачень // Закарпатські філологічні студії. – 2019. – Вип. 10. – Т. 1. − С.29−33.
 6. Космеда Т.А., Намачинська Г.Я. Шляхи, характер та типи запозичень з української мови в мову російську (на матеріалі словника живої російської мови В. Даля) // Studia Ukrainica Posnaniensia. – Zeszyt VII/2. – Poznan: Universytet im. Adama Mickiewicza w Ponaniu, 2019. – S.19–33.