Меню

Матвіїшин Оксана Миколаївна

Матвіїшин Оксана МиколаївнаМатвіїшин Оксана Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Українська проза початку ХХ століття в перекладах німецькою мовою: лінгвокультурний вимір». Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: історія художнього перекладу; теорія та практика перекладу.

Контактні засоби зв’язку: oxana-tu@ukr.net

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
 1. Матвіїшин О.М. Німецька мова: навчально-методичний посібник [для студентів ІІ курсу ОКР „Бакалавр“ галузі знань 0101 „Педагогічна освіта“ усіх напрямів підготовки для неспеціальних факультетів] / О.М.Матвіїшин. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного університету імені Івана Франка, 2012. – 122 с.
 2. Матвіїшин О.М. Ділова німецька мова: навчально-методичний посібник [для підготовки спеціалістів освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр“ напряму підготовки 0101 Педагогічна освіта усіх напрямів підготовки для неспеціальних факультетів] / О.М. Матвіїшин. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного університету імені Івана Франка, 2013. – 112 с.
 3. Матвіїшин О.М. Німецька мова: навчально-методичний посібник [для самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр“, напряму підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальностей 6.040201 „Фізика“ та 6.040203 „Математика“] / О.М. Матвіїшин. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 76 с.
 4. Матвіїшин О.М., Сторонська О.С., Мелех Г.Б. Практичний курс німецької мови: Мистецтво в Україні та Німеччині: навчально-методичний посібник призначений для студентів спеціальності „6.020303 Філологія. Мова і література (англійська)“ / О.М.Матвіїшин, О.С.Сторонська, Г.Б. Мелех. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 157 с.
 5. Лопушанський В.М., Мелех Г.Б., Матвіїшин О.М., Вайло К.М. Свята та звичаї українського та німецького народів: навчально-методичний посібник з практики усного та писемного мовлення [для самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня з галузі знань 0203 „Гуманітарні науки“ напряму підготовки 6.020303 Філологія. Мова та література“ (німецька)] / В.М.Лопушанський, Г.Б.Мелех, О.М.Матвіїшин, К.М.Вайло. – Дрогобич: Редакційно-видавничий Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 314 с.
 6. Вайло К.М., Матвіїшин О.М., Хало З. Німецька мова: навчально-методичний посібник з іноземної мови для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / К.М.Вайло, О.М.Матвіїшин, З.П.Хало. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 124 с.
 7. Матвіїшин О.М., Хало З.П. Німецька мова. Музика у нашому житті: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 71 с.
 8. Матвіїшин О.М. Німецька мова: матеріали для самостійної роботи студентів / О.М.Матвіїшин. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 82 с.
 9. Матвіїшин О.М., Хало З.П. Німецька мова. Музика у нашому житті: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів / О.М.Матвіїшин, З.П.Хало. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 71 с.
Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Матвіїшин О. М. Колоритні українські фраземи у німецькомовних варіантах західноукраїнських перекладачів / О.М. Матвіїшин // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки: [серія: Філологічні науки]. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ „Вежа“ ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. – № 22 (247). – С. 147 – 151.
 2. Матвіїшин О. М Власна назва як перекладацька і перекладознавча одиниця (на матеріалі німецькомовних інтерпретацій української прози початку ХХ століття) / О.М.Матвіїшин // Наукові записки: [серія: Філологічна]. – Острог: Видавництво Національного університету „Острозька академія“, 2012. – Вип. 25. – С. 81 – 82.
 3. Матвіїшин О.М. Порівняння в міжмовній комунікації (на матеріалі німецькомовних перекладів Вільгельма Горошовського) / О.М. Матвіїшин // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: [серія: Філологічні науки]. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ СНУ ім. Лесі Українки, 2013. – Вип. 36. – С. 328-331.
 4. Матвіїшин О.М. Поетика кольороназв новел Василя Стефаника в світлі українсько-німецької міжкультурної комунікації / О.М. Матвіїшин // Наукові записки: [cерія: Філологічні науки (мовознавство)]. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – Вип. 117. – С. 228 – 232.
 5. Матвіїшин О.М. Художній переклад як особливий вид міжмовної та міжкультурної комунікації / О.М. Матвіїшин // Сучасні дослідження з іноземної філології. Збірник наукових праць. – Ужгород: ТОВ „Папірус-Ф”, 2013. – Вип. 11. – С. 232 – 237.
 6. Матвіїшин О.М. Роль особистості перекладача у міжмовній комунікації: творче кредо Анни-Галі Горбач / О.М. Матвіїшин // Наукові записки: [cерія: Філологічні науки (мовознавство)]. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 126. – С. 190 – 194.
 7. Матвіїшин О. М. Структурно-конотативні реалії української класичної прози у спорадичних німецькомовних перекладах початку ХХ ст. / О.М. Матвіїшин // Наукові записки: [cерія: Філологічні науки (мовознавство)]. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – Вип. 144. – С. 183 – 186.
 8. Матвіїшин О.М. Стилістичний синтаксис як перекладацька проблема (на матеріалі німецькомовних перекладів О.Кобилянської) / О.М.Матвіїшин // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. – Кропивницький: Видавець Лисенко В. Ф., 2017. – Вип. 154. – С. 355–358.
 9. Матвіїшин О.М. Категорії змісту і форми поетичного твору у проекції на перекладознавчі студії / О.М.Матвіїшин // Маріупольський молодіжний науковий форум: традиційні й новітні аспекти дослідження і викладання іноземних мов і літератури: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих учених (29 березня 2017 р.). – Маріуполь: МДУ, 2017. – C. 314-315.
 10. Матвіїшин О.М. Аспекти міжмовної трансформації в німецькомовних перекладах Вільгельма Горошовського) / О.М.Матвіїшин // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. – Кропивницький: Видавництво «КОД», 2018. – Вип. 164. – С. 538-542.
Статті у зарубіжних виданнях
 1. Матвіїшин О.М. Особливості трансформації українського стилістичного синтаксису в німецькомовних перекладах кінця XIX – поч. ХХ ст. / О.М.Матвіїшин // Zbior artykułow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej “Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki” (30.09.2015 – 01.10.2015). – Warszawa: Sp.z.o.o. „Diamond trading tour“, 2015. – S. 74-77.
 2. Матвіїшин О. М. Лексико-стилістичні засоби української класичної прози у спорадичних німецькомовних перекладах кінця XIX- поч. ХХ ст. / О.М.Матвіїшин // Zbior raportow naukowych „Literatura i kulturoznawstwo. Wspolczesna nauka. Nowy wyglad“ (30.01.2015-31.01.2015). – Warszawa: Sp.z.o.o. „Diamond trading tour“, 2015. – S. 151-153.
 3. Матвіїшин О. М. Історія перекладів української кл асичної прози в німецькомовних версіях західноукраїнських перекладачів / О.М.Матвіїшин // Zbior artykulow naukowych. „Filologia, literatura, socjologia i kulturoznawstwo. Nauka wczoraj, dzis, jutro“ (28.02.16). – Warszawa: Sp.z.o.o. „Diamond trading tour“, 2016. – S. 88-91.
Статті у міжнародних наукометричних базах даних
 1. Матвіїшин О.М. “Заповіт” Т. Шевченка в контексті множинності перекладів німецькою мовою // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 151–155.
 2. Матвіїшин О.М. Символ хреста в німецькомовній інтерпретації О. Роздольського (на матеріалі новели В. Стефаника «Камінний хрест») / О.М.Матвіїшин // Молодий вчений. – 2018. – №3.1 (55.1). – С. 114-118.
 3. Матвіїшин О.М. Перекладацька інтерпретація історизмів роману П.Куліша «Чорна рада» німецькою мовою / О.М. Матвіїшин // Молодий вчений. – 2019. – № 4.2 (68.2). – С. 137–141.
 4. Матвіїшин О.М., Роман О.М. Національно марковані лексичні одиниці новелістики В. Стефаника в англомовних перекладах / О.М. Матвіїшин, О.М. Роман // Молодий вчений. – 2019. – № 8 (72). – С. 102–106.
 5. Матвіїшин О.М. Діалектизми Василя Стефаника крізь призму перекладу німецькою мовою / О.М. Матвіїшин // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. – Кропивницький: Видавництво «КОД», 2019. – Вип. 175. – С. 714–718.