Меню

Яворська Оксана Михайлівна

Яворська Оксана МихайлівнаЯворська Оксана Михайлівна – старший викладач. Автор 12 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: польська мова, література та культура українсько-польського пограниччя

Контактні засоби зв’язку: yavoroks@gmail.com

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
 1. Яворська. О. М. Мацькович М. Р. Тексти для домашнього читання з польської мови для студентів І –ІІ курсу. − Дрогобич: редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2011. − 108 с.
 2. Яворська О. М. Практичний курс польської мови: невідмінювані частини мови − Дрогобич: редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2014. – 104 с.
 3. Яворська О. М. Практичний курс польської мови: словотвір іменників та прикметників польської мови − Дрогобич: редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2015. − 39 с.
 4. Яворська О. М. Педагогічна практика: методичні рекомендації. − Дрогобич: редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2016. − 56 с.
Публікації у фахових наукових виданнях
 1. Яворська. О. М. Топосні характеристики Дрогобича в художній прозі А. Хцюка / О.М. Яворська // Літературознавчі студії Київського національного університету ім. Шевченка. – К., 2011. – Вип. 33 (XXVI). – С. 598–602.
 2. Яворська. О. М. Категорії часу і простору в художніх текстах А. Хцюка про Дрогобич / О.М. Яворська // Киівські полоністичні студії. – Т. ХІХ. – К.: Університет «Україна», 2012. – С. 404–410.
 3. Оксана Яворська. Текстуалізація пам’яті про місто дитинства у творчості Анджея Хцюка та Генрика Гринберга // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2014. – Вип. 60. Ч. 2. – С. 119–127.
 4. Оксана Яворська. Суб᾿єкт пам᾿яті та його наративні стратегії в мемуаристиці / Оксана Яворська // Проблеми гуманітарних наук: Серія «Філологія» – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – Вип. 36. – С. 213 – 221.
Статті у зарубіжних виданнях
 1. Jaworska Oksana. Pamięć o międzywojennym Drohobyczu w utworach Andrzeja Chciuka // Zbiór raportów naukowych. „Informacja naukowa i techniczna w planowaniu oraz realizacji badań i wdrożeń projektów”. – Warszawa, 2014. – S. 15-20.
Статті у міжнародних наукометричних базах даних
 1. Яворська О.М. Багатокультурне місто: палімпсест чи поле бою пам᾿яті / О.М. Яворська // Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич, 2017. – С. 380 – 388.
 2. Яворська О.М. (Не)наше місто: конкуруюча пам᾿ять про міжвоєнний Дрогобич у польській та українській літературах / О.М. Яворська // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 304 – 307.
 3. Яворська О.М. Репрезентація Дрогобича міжвоєнного періоду та перших років війни у травматичній пам’яті на основі оповіді-свідчення Генриха Гринберга «Дрогобич, Дрогобич» / О.М. Яворська // Проблеми гуманітарних наук: зб. наук. праць ДДПУ ім. Івана Франка. Серія «Філологія». – Дрогобич, 2018. – Вип. 42. – С. 195 – 202.
 4. Яворська О.М. Жанрова своєрідність дилогії Анджея Хцюка у контексті польської постмодерної прози / О.М. Яворська // Молодий вчений. – 2019. – № 4.2 (68.2). – С. 251 – 256.